UOHS S144/2003
Rozhodnutí: OF/S144/03-3128/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů Dura-Line Holdings, Inc. a Emerson Telecommunication Products, Inc.
Účastníci Dura-Line Holdings, Inc., c/o The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A. Emerson Telecommunication Products, Inc.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 27. 8. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 72 KB


S 144/03-3128/03 V Brně dne 25. srpna 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 144/03, zahájeném dne 25. července 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Dura-Line Holdings, Inc., se sídlem 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Spojené státy americké, ve správním řízení zastoupená JUDr. Václavem Valvodou, advokátem, se sídlem V Celnici 4, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Dura-Line Holdings, Inc., se sídlem 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, Spojené státy americké, a Emerson Telecommunication Products, Inc., se sídlem 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, Spojené státy americké, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o koupi akcií", uzavřené dne 20. června 2003, mezi společností Dura-Line Holdings, Inc., jako kupujícím, a společností Emerson Electric Co., se sídlem 8000W. Florissant, St. Louis, Missouri, Spojené státy americké, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost Dura-Line Holdings, Inc., získá akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Emerson Telecommunication Products, Inc., a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, Smlouvy o koupi akcií a dalších informací o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 31/2003 ze dne 6. srpna 2003 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek proti předmětnému spojení soutěžitelů. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází na základě Smlouvy o koupi akcií ze dne 20. 6. 2003, v jejímž důsledku společnost Dura-Line Holdings, Inc., se sídlem 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, Spojené státy americké (dále jen "Dura-Line"), získá veškeré nezaplacené akcie společnosti Emerson Telecommunication Products, Inc., se sídlem 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, Spojené státy americké (dále jen "ETP"). Společnost Dura-Line tak získá akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti ETP, a tím i možnost její přímé kontroly, jakož i možnost nepřímé kontroly nad společností Dura Line CT s.r.o., se sídlem U písáku 682, Tlumačov, IČ: 48911887 (dále jen "Dura-Line CT"). Navrhovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období, vypočtený v souladu s ustanovením § 14 zákona, přesahuje hranici 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona, a posuzované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Strany spojení
Společnost Dura-Line je americkou holdingovou společností, která před realizací posuzované transakce neprovozovala žádnou podnikatelskou činnost. Jedná se o novou společnost, zaměřenou na vykupování účastí v jiných společnostech s využitím cizích prostředků, založenou výhradně pro účely nabytí společnosti ETP. Společnost Dura-Line je 100% dceřinou společností společnosti Sun Capital Partners, Inc., se sídlem 375 Park Avenue, New York City, Spojené státy americké (dále jen "Sun Capital"). Společnost Sun Capital (fond soukromého investičního kapitálu) od svého vzniku investovala přibližně do 50 společností, které působí v různých hospodářských odvětvích (papírenství, zdravotní péče, média a telekomunikace, maloobchod, výrobní a průmyslová odvětví). V rámci České republiky působí společnost Sun Capital prostřednictvím těchto společností: Catalina Lighting, Inc., se sídlem Florida, Spojené státy americké (oblast světelných produktů), InteliCoat Technologies, se sídlem Massachusetts, Spojené státy americké (speciální podkladové materiály pro zobrazovací technologie), Cyrk, Inc., se sídlem Washington, Spojené státy americké (marketing), Mackie Designs, Inc., se sídlem Washington, Spojené státy americké (zvuková technika).
Společnost ETP je americká společnost, vlastněná před realizací předmětného spojení společností Emerson Electric Company. ETP působí v oblasti vývoje a výroby produktů, které nabízejí integrovaná řešení umožňující konstruovat, budovat a podporovat komplexní energetické sítě. ETP přímo poskytuje různé komunikační výrobky a systémy, včetně širokopásmové kabelové konfekce, konektorů, optických kabelů, datové kabeláže a bezdrátových systémů. Společnost ETP zároveň drží 100% podíl na základním kapitálu společnosti Dura-Line Corporation, která působí v oblasti vývoje, výroby a prodeje potrubních systémů z plastických hmot. V rámci České republiky působí Dura-Line Corporation prostřednictvím své nepřímé dceřiné společnosti Dura-Line CT, která je aktivní v oblasti vývoje, výroby a prodeje potrubních systémů z plastických hmot určených k ochraně kabelů, včetně příslušenství z plastických hmot, konkrétně nabízí trubky a vedení z HDPE (lineární vysokohustotní polyetylén), fitinky a příslušenství pro použití, instalaci a údržbu vedení SILICORE TM (trubky s trvalou náplní mazadla snižující koeficient tření), což zahrnuje spojky, čepičky, koncovky, redukce, markery, nůžky na trubky, řezáky, ochranné boxy pro spojky optických vláken a další výrobky.
Dopady spojení
Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice je potřeba nejdříve vymezit relevantní trh, popř. trhy, které budou spojením dotčeny. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje zejména na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
V případě předmětného spojení je kontrola získávána nad společností ETP a jejím prostřednictvím i nad společnostmi Dura-Line Corporation, Dura-Line International a Dura Line CT. Kontrolu bude vykonávat společnost Dura-Line, jež je dceřinou společností společnosti Sun Capital. Nabývající společnost Dura-Line žádné aktivity na území České republiky nemá a její vlastník, společnost Sun Capital, zasahuje na území České republiky jen prostřednictvím několika výše zmíněných dceřinných společností působících v jiných hospodářských odvětvích.
Z výše uvedeného vyplývá, že společnost ETP působí v České republice prostřednictvím společnosti Dura-Line CT v oblasti vývoje, výroby a prodeje potrubních systémů z plastických hmot určených k ochraně kabelů. Nabývající skupina, která prostřednictvím Dura-Line získává možnost kontrolovat společnost ETP, v uvedené oblasti nepůsobí.
Účastník řízení ve svém podání navrhl vymezení relevantního trhu po stránce věcné jako trhu vývoje, výroby a prodeje potrubních systémů z plastických hmot, který považuje za jediný trh dotčený zamýšleným spojením.
Úřad se zabýval i možností, zda nevymezit relevantní trh užším způsobem, např. jako trh s plastovým potrubím s trvalou náplní mazadla (snižující koeficient tření), kde společnost Dura-Line CT vlastní registrovanou obchodní značku (SILICORE TM ), a trh s plastovým potrubím bez podobných úprav. Dospěl ale k názoru, že to není nutné vzhledem k vysoké diversifikaci trhu, účinné konkurenci, či snadné substituci trubek (využitím alternativních metod pro snížení tření), ale zejména z toho důvodu, že nedochází ani k překrytí činností spojovaných soutěžitelů, ani na sebe tyto činnosti nijak nenavazují, a současně tržní podíl společnosti Dura Line CT zde nepřesahuje [ obchodní tajemství ] %.
Úřad podpůrně přihlížel i k rozhodnutím Evropské Komise, která postupovala obdobně např. v případě spojení M.1437, kdy finanční společnost CVC získala kontrolu nad výrobcem plastových potrubních systémů, firmou WAVIN.
Na základě výše uvedeného dospěl Úřad k závěru, že v oblasti potrubních systémů z plastických hmot v případě posuzovaného spojení není nezbytně nutné přistoupit k vymezení věcně relevantního trhu s konečnou platností.
Posuzované spojení je konglomerátního charakteru, aktivity spojujících se soutěžitelů se na území České republiky nepřekrývají, ani na sebe nenavazují, a nedochází tak k vertikální ani horizontální integraci vedoucí ke zvýšení tržního podílu subjektu vzniklého spojením. Předmětným spojením zároveň nedojde k výraznému posílení finanční a hospodářské síly vznikajícího subjektu, a to zejména s ohledem na výši obratu nabývané společnosti a rozsah její činnosti v rámci České republiky. Z hlediska poptávky je trh značně diversifikovaný a zároveň existuje vysoká míra substituce na straně nabídky, vzhledem ke snadné převoditelnosti výroby na jiný druh plastových trubek při nízké nákladové náročnosti. V oblasti dotčené spojením působí v rámci České republiky i mnoho dalších soutěžitelů, např. společnosti Sitel s.r.o., Pipelife-Fatra s.r.o., Spur a.s., Rehau s.r.o., Uponor Czech s.r.o., Wavin s.r.o. Rovněž neexistují významné bariéry pro vstup potencionálních soutěžitelů na trh v České republice.
S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že, při jakékoli v úvahu přicházející definici věcně relevantního trhu, nedojde v důsledku posuzovaného spojení ke vzniku ani posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů umožňujícího chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, což by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
Mgr. Roman Pliska
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Václav Valvoda, advokát
Allen & Overy Praha, advokátní kancelář V Celnici 4
110 00 Praha 1
Právní moc: 27. 8. 2003