UOHS S144/2001
Rozhodnutí: OF/S144/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci Cargoplan Verwaltungsgeselschaft m.b.H Deutsche Post Auslandsbeteiligungs GmbH
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 12. 12. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 65 KB


S 144/01-2380/01 V Brně dne 12. prosince 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 144/01, zahájeném dne
13. listopadu 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Deutsche Post Auslandsbeteiligungs GmbH, se sídlem Heinrich-von-Stephan-Str. 1, 53105 Bonn, SRN, ve správním řízení právně zastoupená Dr. iur. Jiřím Němcem, LL.M., advokátem, se sídlem Ovocný trh 8, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází ve smyslu § 12, odst. 3, písm a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 6. 11. 2001 mezi společností Deutsche Post Auslandsbeteiligungs GmbH, se sídlem Heinrich-von-Stephan-Str. 1, 53105 Bonn, SRN, jako kupujícím, a společností Cargoplan Verwaltungsgeselschaft m.b.H., se sídlem ve Vídni, Rakousko, jako prodávajícím, a na základě které společnost Deutsche Post Auslandsbeteiligungs GmbH, se sídlem Heinrich-von-Stephan-Str. 1, 53105 Bonn, SRN, získá 100% obchodní podíl, a tím kontrolu nad společností Cargoline, spol. s r.o., se sídlem Aviatická 12/1048, 160 00 Praha 6, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení podniků Úřad vycházel zejména z návrhu na zahájení správního řízení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, dotazníku (formuláře) vztahujícího se ke spojení, Smlouvy o převodu obchodního podílu a informací o spojovaných společnostech. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Notifikační podmínky
Ke spojení podniků má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu (dále jen "Smlouva") uzavřené dne 6. 11. 2001 mezi společností Deutsche Post Auslandsbeteiligungs GmbH., se sídlem Heinrich-von-Stephan-Str.1, 53105 Bonn, SRN (dále jen "Deutsche Post Auslandsbeteiligungs"), jako kupujícím, a společností Cargoplan Verwaltungsgesellschaft m.b.H., se sídlem ve Vídni, Rakousko (dále jen "Cargoplan Verwaltungsgesellschaft"), jako prodávajícím, následkem které má dojít k převodu 100% obchodního podílu na společnosti Cargoline, spol. s r.o., se sídlem Aviatická 12/1048, 160 00 Praha 6 (dále jen Cargoline"), od společnosti Cargoplan Verwaltungsgesellschaft na společnost Deutsche Post Auslandsbeteiligungs.
Společnost Deutsche Post Auslandsbeteiligungs, která je součástí koncernu Deutsche Post AG, tak získá možnost přímo a zcela kontrolovat společnost Cargoline, která byla doposud kontrolována společností Cargoplan Verwaltungsgesellschaft.
Celkový celosvětový čistý obrat koncernu Deutsche Post AG činil v roce 2000 mld. Kč, celkový čistý obrat koncernu Deutsche Post AG v České republice činil v roce 2000 mld. Kč, celkový čistý obrat společnosti Cargoline v České republice dosáhl v roce 2000 výše mil., jsou tedy splněny notifikační podmínky dle § 13 zákona.
Dopady spojení
Koncern Deutsche Post AG, jehož součástí je společnost Deutsche Post Auslandsbeteiligungs, je činný v oblasti poskytování klasických poštovních služeb, tzn. dodávání poštovních zásilek adresátům ve vnitrozemí a do zahraničí, dále v oblasti přepravy zásilek mimo poštovní služby, tzv. mezinárodní a vnitrostátní zasilatelství, včetně expresní přepravy zásilek, a v oblasti logistiky. Na území České republiky koncern Deutsche Post AG působí prostřednictvím svých dceřiných společností v oblasti mezinárodního a vnitrostátního zasilatelství. Společnost Cargoline, která je předmětem převodu, se na území České republiky účastní soutěže na trhu mezinárodního a vnitrostátního zasilatelství, silniční motorové dopravy a provozování skladových prostor.
Jak vyplývá z uvedených údajů, spojující se soutěžitelé ve vztahu k území České republiky podnikají na trhu přepravních a dopravních služeb. Aktivity spojujících se soutěžitelů se překrývají pouze v oblasti mezinárodního a vnitrostátního zasilatelství nad 50 kg. Na základě těchto skutečností vymezil Úřad jako věcně relevantní trh mezinárodního a vnitrostátního zasilatelství nad 50 kg. Za územně relevantní trh považuje Úřad v posuzované věci území celé České republiky. Z časového hlediska považuje Úřad posuzovaný trh za trh s trvalým charakterem. Po uskutečnění navrhovaného spojení bude podíl koncernu Deutsche Post AG dosahovat výše % celkového obratu na relevantním trhu. Spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice. Při vymezení relevantního trhu Úřad přihlédl k judikatuře Evropské komise jako podpůrnému pramenu (např. rozhodnutí ve věci č. IV/M.102 TNT/GD, č. IV/M.843 PTT Post/TNT/GD/Expres World Wide), která trh přepravních a dopravních služeb dále člení za využití specifických znaků jako jsou hmotnost zásilek,místo a rychlost doručení na několik skupin, z nichž jedna je výše uvedena.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o tom, že navrhovaného spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Dr. iur. Jiří Němec, LL.M., advokát
Ovocný trh 8, 110 00 Praha 1
Právní moc: 12.12. 2001