UOHS S143/2011
Rozhodnutí: S143/2011/KS-7734/2011/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů AGF Wood, a.s. / Wotan Forest, a.s., Wotan Forest Service, a.s. a ALFA Plywood, a.s.-oblast zemědělství, potravinářství a průmyslové výroby a prodeje chemických látek
Účastníci AGF Wood, a.s. Wotan Forest, a.s. Wotan Forest Service, a.s. ALFA Plywood, a.s. Wotan Invest, a.s. Wotan Credit, a.s. Thor Holding, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí individuální výjimka nepovolena
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 3. 2. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 131 KB


Č. j.: ÚOHS-S143/2011/KS-7734/2011/840/JMě
V Brně dne: 18.5.2011


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S143/2011/KS, zahájeném dne 19.4.2011 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti AGF Wood, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 24833461, zastoupené JUDr. Miroslavou Rybovou, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů AGF Wood, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 24833461, na straně jedné, a Wotan Forest, a.s., se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, IČ: 26060701, Wotan Forest Service, a.s., se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, IČ: 25159640, a ALFA Plywood, a.s., se sídlem Solnice, Kvasinská čp. 297, IČ: 64829294, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o úplatném převodu listinných cenných papírů, uzavřené dne 8.4.2011 mezi společností AGF Wood, a.s., jako kupujícím, a mezi společnostmi Wotan Invest, a.s., se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, IČ: 26063239, Wotan Credit, a.s., se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, IČ: 26093502, a Thor Holding, a.s., se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, IČ: 25291548, jako prodávajícími, v jejímž konečném důsledku má společnost AGF Wood, a.s. získat akcie představující 80% podíly na základním kapitálu společností Wotan Forest, a.s., Wotan Forest Service, a.s. a ALFA Plywood, a.s., a tím i možnost nad výše uvedenými společnostmi vykonávat výlučnou kontrolu, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona,
POVOLUJE. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 18/2011 ze dne 4.5.2011. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o úplatném převodu listinných cenných papírů, uzavřené dne 8.4.2011 mezi společností AGF Wood, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 24833461 (dále jen AGF Wood ), jako kupujícím, a mezi společnostmi Wotan Invest, a.s., se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, IČ: 26063239 (dále jen Wotan Invest ), Wotan Credit, a.s., se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, IČ: 26093502 (dále jen Wotan Credit ), a Thor Holding, a.s., se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, IČ: 25291548 (dále jen Thor Holding ), jako prodávajícími.
4. V důsledku navrhované transakce tak získá společnost AGF Wood akcie představující 80% podíly na základním kapitálu společností Wotan Forest, a.s., se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, IČ: 26060701 (dále jen Wotan Forest ), Wotan Forest Service, a.s., se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, IČ: 25159640 (dále jen Wotan Forest Service ), a ALFA Plywood, a.s., se sídlem Solnice, Kvasinská čp. 297, IČ: 64829294 (dále jen ALFA Plywood ), a tím i možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad těmito společnostmi. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
5. Vzhledem ke skutečnosti, že nabytí kontroly nad společnostmi Wotan Forest, Wotan Forest Service a ALFA Plywood ze strany společnosti AGF Wood představuje jednu časově a věcně související transakci, k níž dochází na základě jedné smlouvy a kdy navíc všichni prodávající jsou součástí téhož podnikatelského uskupení, považuje ji Úřad za jedno spojení soutěžitelů ve smyslu zákona.
6. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
7. Jediným akcionářem společnosti AGF Wood je společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610 (dále jen AGROFERT ).
8. Společnosti náležející do skupiny, v jejímž čele stojí společnost AGROFERT, jsou činné v oblastech zemědělství, potravinářství a průmyslové výroby a prodeje chemických látek na bázi anorganické i organické chemie.
9. Společnosti působící v zemědělském sektoru jsou především společnosti typu zemědělské zásobování a nákup (dále také ZZN ) nebo se jedná o agrochemické podniky (dále také ACHP ), které se zabývají obchodováním s potřebami pro zemědělskou prvovýrobu (průmyslová hnojiva, pesticidy, mořidla, osiva) a poskytováním služeb pro zemědělce (např. sklizňové služby, posklizňový výkup plodin a jejich ošetření). Většina společností typu ZZN rovněž vyrábí krmné směsi pro zvířata a v menší míře se tyto společnosti zabývají výkrmem drůbeže (kuřata, krůty) či chovem prasat. Obchod v rámci zemědělské větve holdingu je realizován zejména v oblasti zemědělských komodit, a to především obilí (pšenice potravinářská, žito, ječmen sladovnický, krmné obilí), olejnin (řepka olejná, slunečnice), v omezené míře luštěnin a ostatních rostlinných produktů. Kromě toho obchodují tyto společnosti s komponenty do krmných směsí (sojovými, řepkovými a slunečnicovými šroty, rybími moučkami, premixy apod.). Agrochemické podniky se zabývají především obchodem s hnojivy a přípravky na ochranu rostlin.
10. V oblasti potravinářského průmyslu působí společnosti ze skupiny AGROFERT především v masném průmyslu, konkrétně jde zejména o společnosti Kostelecké uzeniny a.s., činná ve zpracování vepřového, hovězího a drůbežího masa, Vodňanská drůbež, a.s., zabývající se zpracováním drůbežího masa, Procházka holding a.s., Animalco a.s., Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s. a KMOTR-Masna Kroměříž a.s., jež se zabývají porážkovou činností, zpracováním masa, řeznictví, uzenářství, výrobou masných výrobků, uzenin, konzerv a polotovarů, distribuci a prodejem těchto výrobků a dalšími souvisejícími službami.
11. Od roku 2004 působí skupina AGROFERT rovněž v mlýnsko-pekárenském průmyslu prostřednictvím své majetkové účasti ve společnosti PENAM, a.s. a Pekárna Zelená louka, a.s. Od roku 2008 působí skupina AGROFERT dále v oblasti zpracování mléka a výroby mléčných výrobků, a to prostřednictvím společnosti OLMA, a.s.
12. V oblasti chemického průmyslu (organická i anorganická chemie) působí skupina AGROFERT především prostřednictvím svých majetkových účastí ve společnosti DEZA, a.s., která je zpracovatelem surového benzolu a dehtu, vyrábí černouhelné smoly, základní aromáty, impregnační oleje aj., přičemž většina produkce se vyváží do zahraničí. Dalším soutěžitelem z oblasti chemie, ve kterém má společnost AGROFERT majetkovou účast, je společnost PRECHEZA a.s., která je významným výrobcem pigmentů, především pak titanové běloby. S výrobky společnosti PRECHEZA a.s. obchodovala zejména společnost PRECOLOR, a.s. (nyní odštěpný závod společnosti AGROFERT). Do skupiny AGROFERT dále náleží společnosti Lovochemie, a.s. (výrobce průmyslových hnojiv-dusíkatých a kombinovaných), Synthesia, a.s. (výrobce velkého množství různorodých výrobků, zejm. anorganických a organických chemikálií, barviv a pigmentů, plastů a výbušnin) a Fatra, a.s. (významný zpracovatel PVC, PO, PP a PET). V chemické větvi skupiny AGROFERT dále působí společnosti činné v zahraničí, a to ve Slovenské republice společnost Duslo, a.s. (výroba hnojiv, gumárenských chemikálií, polyvinylacetátových a polyakrylátových lepidel a disperzí a jiných chemikálií) a německá společnost SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH (výroba čpavku, močoviny a průmyslových hnojiv).
13. Součástí skupiny AGROFET je rovněž významný prodejce zemědělské techniky, společnost AGROTEC a.s.
14. Společnost Wotan Forest je před uskutečněním spojení 100% dceřinou společností společnosti Wotan Invest. Společnost Wotan Forest, původně Lesy Tábor, a. s., vznikla jako regionální jihočeská lesnická a dřevozpracující firma, která byla v roce 2009 spojena s dalšími sesterskými regionálními firmami: Forest Česká Lípa, a.s., Lesní společnost Hradec Králové, a.s., Forest Svitavy, a.s. a Lesy Český Rudolec a.s. Touto fúzí se stala společnost Wotan Forest lesnickým subjektem s celorepublikovou působností.
15. Společnost Wotan Forest působí zejména v oblasti lesního hospodářství v České republice. Hlavní činností společnosti je poskytování komplexních služeb v lesnictví, jakož i s těmito službami související dodávky surového dřeva a částečně také následné zpracování dřeva.
16. Společnost Wotan Forest provozuje pilařské závody ve Dvoře Králové nad Labem, Borohrádku, Svitavách, Slavonicích, Lhotě, Barboře, Okříškách, Loučovicích a Protivíně. Společnost Wotan Forest provozuje i tzv. přidruženou dřevařskou výrobu (např. hoblárna, výroba palisád).
17. Mezi doplňkové činnosti, které společnost Wotan Forest provozuje, patří výkon činnosti odborného lesního hospodáře, vyhotovování lesních hospodářských plánů a poskytování služeb a produkce palivového dříví a sypaných materiálů (štěpka, piliny, kůra) k energetickým účelům.
18. Pouze okrajově vykonává společnost Wotan Forest přípravné a dokončovací stavební práce a specializovanou stavební činnost, a to pouze v rámci dodávek dřevařských výrobků a zařízení. Dále poskytuje rovněž okrajově ubytovací služby (provoz několika ubytoven a loveckých chat k turistickému ubytování či sezónnímu ubytování dělníků při pracích v lese).
19. Akcie společnsoti Wotan Forest Service vlastní před uskutečněním spojení společnosti Wotan Invest (85,24 %) a Thor Holding (14,76 %). Hlavní činností společnosti Wotan Forest Service je poskytování služeb ekonomického poradenství a vedení finančního a mzdového účetnictví v rámci skupiny Wotan.
20. Společnost ALFA Plywood je před uskutečněním spojení 100% kontrolována společností Wotan Credit. Společnost ALFA Plywood produkuje dřevěné výrobky, tj. zejména různé druhy překližek, laťovky a paletové přířezy. III. Dopady spojení
21. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
22. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozují nabývaní soutěžitelé, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatelů.
23. Z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že činnosti spojujících se soutěžitelů se v žádné z oblastí nepřekrývají ani na sebe horizontálně nenavazují, neboť skupina AGROFERT, do níž náleží společnost AGF Wood, působí v oblastech zemědělství, potravinářství a průmyslové výroby chemických látek na bázi anorganické i organické chemie, kdežto těžiště činností nabývaných společností Wotan Forest, Wotan Forest Service a Alfa Plywood spočívá v poskytování komplexních lesnických služeb, dodávkách surového dřeva, dodávek sypaných materiálů (štěpky, piliny) a výrobě a prodeji řeziva a překližek.
24. Poskytování služeb v lesnictví, jež nabízí společnost Wotan Forest, zahrnuje zejména následující činnosti: sběr a výkup reprodukčního materiálu lesních a okrasných dřevin, pěstování lesních sazenic v lesních školkách, příprava ploch lesních porostů pro těžební činnosti úklidem, pálením, příp. drcením klestu, výsadba nových lesních porostů, případně vylepšování stávajících kultur, provádění výchovných zásahů v průběhu růstu lesních porostů pomocí prořezávek a probírek, následné výchovné zásahy formou různých druhů podrostních těžeb, mýtní těžba dříví, přiblížení dříví z lokality těžby na odvozní místo, manipulace dříví za účelem lepší prodejnosti hotových sortimentů, a odvoz surového dříví i hotových sortimentů pomocí speciálních odvozních souprav k odběrateli na další zpracování. V rámci všech těchto činností se prolínají i činnosti pro ochranu lesa, tj. ochrany proti biologickým škůdcům, přírodním vlivům apod. Nedílnou součástí lesnických služeb je i poskytování služeb v oblasti myslivosti, a to v rámci vlastních honiteb a bažantnic nebo formou poradenství a odborného poradenství.
25. Oblast lesního hospodaření je upravena zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vlastníci lesů pak uzavírají smlouvy na poskytování lesnických služeb. Tuto oblast by bylo možno rozlišit na oblast pěstební činnosti v lese a oblast těžební činnosti v lese. V současné době je vlastníkem cca 60% lesů v rámci celé České republiky Česká republika, přičemž nakládání s těmito lesy bylo svěřeno státnímu podniku Lesy České republiky, s.p. Smlouvy o poskytování lesnických služeb jsou v tomto případě, stejně jako v případech, kdy jsou vlastníky lesů jednotlivé obce, uzavírány v zadávacích řízeních podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
26. Do oblasti dodávek surového dříví, kde rovněž působí nabývaní soutěžitelé, bylo by možno zahrnout zejména dodávky kulatiny, vlákniny, tyčoviny či palivového dříví, přičemž surové dříví lze dále dělit z hlediska kvalitativních stupňů.
27. Řezivo je pak dříví zpracované např. do podoby hranolů, paletářských přířezů či deskového řeziva, jehož odběrateli jsou subjekty používající tyto produkty pro své stavební či truhlářské zakázky. Stejně tak piliny a štěpka slouží k výrobě finálních výrobků, jako jsou např. dřevotřísky.
28. Uvedenými oblastmi, v nichž působí nabývané společnosti, se Úřad již zabýval v rozhodnutí čj. S001/05-3864/05-OOHS, ze dne 6.6.2005 ve věci možného porušení § 11 odst. 1 a článku 82 Smlouvy o ES ze strany společnosti Lesy České republiky, s.p.[1]
29. Ve výše uvedeném rozhodnutí vymezil Úřad jako relevantní trhy trh pěstební činnosti v lese, trh těžební činnosti v lese a trh surového dříví, přičemž z hlediska geografického vymezil Úřad pro účely výše uvedeného rozhodnutí relevantní trhy ve všech třech případech územím celé České republiky.
30. Trhem překližkových a dřevotřískových desek a trhem řeziva se pak zabývala mj. Evropská komise v rozhodnutí COMP/M.5150- UPM RUS/BRIST/JV ,[2] jež tyto trhy vymezila co do geografického rozsahu v případě řeziva územím Evropské unie, v případě překližkových a dřevotřískových desek konstatovala, že vzhledem k přepravním nákladům je tento trh širší než národní, ale užší než trh Evropské unie.
31. Vzhledem ke skutečnosti, že v posuzovaném případě se jedná o čistě konglomerátní spojení, přičemž tržní podíl nabývaných společností by nepřesáhl na žádném z uvedených možných vymezení relevantních trhů 15 %, nepovažoval Úřad za nutné vymezovat pro účely předmětného rozhodnutí relevantní trhy s konečnou platností.
32. Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a to zejména s ohledem na skutečnost, že na relevantních trzích nedochází vzhledem ke konglomerátnímu charakteru předmětného spojení k žádnému nárůstu tržních podílů spojujících se soutěžitelů a v důsledku uskutečnění spojení tedy nedojde k podstatné změně v dotčených oblastech.
33. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
JUDr. Miroslava Rybová
AGROFERT HOLDING, a.s.
Pyšelská 2327/2
149 00 Praha 4


Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 18.5.2011.

[1] Viz internetové stránky Úřadu: http://www.compet.cz/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/vyhledavani/5481/
[2] http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m5150_20080728_20310_en.pdf