UOHS S143/2008
Rozhodnutí: S143/2008/KS-11275/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Marius Pedersen a.s./Technické služby Děčín a.s.
Účastníci Marius Pedersen a.s. Technické služby Děčín a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 10. 6. 2008
Dokumenty dokument ke stažení 91 KB


S 143/2008/KS-11275/2008/840
V Brně dne 5. června 2008

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 143/2008, zahájeném dne 9. května 2008 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Marius Pedersen a.s., se sídlem Hradec Králové, Průběžná 1940/3, IČ: 42194920, ve správním řízení zastoupená Mgr. Petrem Švadlenou, advokátem, se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 135/19, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě smlouvy o převodu akcií, uzavřené dne 11. února 2008 mezi Statutárním městem Děčín, se sídlem Děčín IV, Mírové náměstí 1775/5, jako prodávajícím, a společností Marius Pedersen a.s., se sídlem Hradec Králové, Průběžná 1940/3, IČ: 42194920, jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost Marius Pedersen a.s. získat akcie představující 96,89% podíl na základním kapitálu společnosti Technické služby Děčín a.s., se sídlem Děčín III., Březová 402, IČ: 64052257, a tím i možnost přímo kontrolovat tuto společnost, dle § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 22/2008 ze dne 28. května 2008. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Charakteristika spojujících se soutěžitelů Hlavním předmětem podnikání společnosti Marius Pedersen a.s. , se sídlem Hradec Králové, Průběžná 1940/3, IČ: 42194920, (dále jen Marius Pedersen ), je třídění, svoz a likvidace odpadů, správa a údržba komunikací, veřejných prostranství a zeleně a další související činnosti. Společnost Marius Pedersen je kontrolována (100 % akcií) ze strany společnosti Marius Pedersen A/S, se sídlem Dánské království, Ferrytslev Fyn, Orbaekvej 49. V České republice kontroluje společnost Marius Pedersen celou řadu obchodních společností, působících převážně v obdobné oblasti podnikání. Celkový čistý obrat v České republice dosažený společností Marius Pedersen činil v posledním ukončeném účetním období [ obchodní tajemství ] Kč. Společnost Technické služby Děčín a.s. , se sídlem Děčín III., Březová 402, IČ: 64052257 (dále jen TS Děčín ), se rovněž zabývá zejména sběrem, svozem, tříděním a likvidací odpadů, správou a údržbou komunikací, veřejných prostranství a zeleně, a s tím souvisejícími činnostmi. V době před realizací posuzovaného spojení soutěžitelů je společnost TS Děčín kontrolována Statutárním městem Děčín. Společnost TS Děčín žádného dalšího soutěžitele nekontroluje. Celkový čistý obrat v České republice dosažený společností TS Děčín za poslední ukončené účetní období činil [ obchodní tajemství ] milionů Kč.
Právní rozbor K navrhované transakci má dojít na základě smlouvy převodu akcií, kterou uzavřelo dne 11. února 2008 Statutární město Děčín, jako prodávající, a společnost Marius Pedersen, jako kupující. V důsledku výše uvedené smlouvy má společnost Marius Pedersen získat akcie představující 96,89% podíl na základním kapitálu společnosti TS Děčín. V důsledku toho získá společnost Marius Pedersen možnost vykonávat na základě právních skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Povinnost notifikace Úřadu se podle zákona vztahuje na transakce, které jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13 zákona, které jsou stanoveny v podobě obratu spojujících se soutěžitelů. Podle § 13 zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže a) celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo b) čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 3 soutěžitelem, nad nímž je získávána kontrola, je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč. Čistý obrat společnosti TS Děčín v roce 2007 činil [ obchodní tajemství ] Kč, tj. je nižší než 250 milionů Kč, spojující se soutěžitelé tudíž v roce 2007 zákonem požadovaných obratů nedosáhli, a předmětná transakce tak nepodléhá povolení Úřadu. Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel Sekce hospodářské soutěže

PN: 10. června 2008

Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Petr Švadlena, advokát
Perthen, Perthenová, Švadlena a partněři s.r.o.
Velké náměstí 135/19
500 03 Hradec Králové