UOHS S143/2003
Rozhodnutí: OF/S143/03-3115/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů NILFISK ADVANCE A/S a NF Products, s.r.o.
Účastníci NF Products, s.r.o, Lysinská 44/1863, 14300 Praha 4 NILFISK ADVANCE A/S, Sognevej 25, DK-2605, Brondby, Dánsko
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 11. 9. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 67 KB


S 143/03-3115/03 V Brně dne 25. srpna 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 143/03, zahájeném dne 25. července 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost NILFISK ADVANCE A/S, se sídlem Sognevej 25, Brndby, Dánské království, ve správním řízení zastoupená Mgr. Miroslavem Dubovským, advokátem, se sídlem Slovanský dům, Na Příkopě 22, Praha 1, na základě plné moci ze dne 23. června 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů NILFISK ADVANCE A/S, se sídlem Sognevej 25, Brndby, Dánské království, a NF Products, s.r.o., se sídlem Lysinská 44/1863, Praha 4, IČ: 48589756, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Rámcové smlouvy, uzavřené dne 23. července 2003 mezi paní Janou Seitlovou, bytem Frágnerova 112, Čerčany, Nespeky, panem Janem Seitlem, bytem Frágnerova 112, Čerčany, Nespeky, a společností NF Products, s.r.o., se sídlem Lysinská 44/1863, Praha 4, IČ: 48589756, na straně jedné, a společností NILFISK ADVANCE A/S, se sídlem Sognevej 25, Brndby, Dánské království, na straně druhé, v jejímž důsledku společnost NILFISK ADVANCE A/S nabyde 51% obchodní podíl na společnosti NF Products, s.r.o., a tím získá i možnost tuto společnost kontrolovat, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, Rámcové smlouvy, a ostatních informací o spojujících se společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 31/03 ze dne 6. srpna 2003. Ve stanovené pětidenní lhůtě pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází na základě Rámcové smlouvy, uzavřené dne 23. července 2003 mezi paní Janou Seitlovou, bytem Frágnerova 112, Čerčany, panem Janem Seitlem, bytem Frágnerova 112, Čerčany, Nespeky, a společností NF Products, s.r.o., se sídlem Lysinská 44/1863, Praha 4, IČ: 48589756 (dále jen "NF Products"), na straně jedné, a společností NILFISK ADVANCE A/S, se sídlem Sognevej 25, Brndby, Dánské království (dále jen "NILFISK"), na straně druhé. V jejím důsledku bude 100% obchodní podíl paní Jany Seitlové ve společnosti NF Products rozdělen na dva podíly, z nichž první ve výši 51 %, získá společnost NILFISK, a druhý ve výši 49 %, získá pan Jan Seitl. V Rámcové smlouvě se zúčastněné strany mimo jiné dohodly, že [ obchodní tajemství ] . Díky uvedené skutečnosti a díky většinovému podílu na společnosti NF Products tak bude mít společnost NILFISK možnost kontrolovat společnost NF Products.
Výše popsaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje rovněž transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost NILFISK je dánskou akciovou společností. Společnost NILFISK je kontrolována dánskou společností NKT HOLDING A/S. Společnost NILFISK kontroluje skupinu společností, které se zabývají vývojem a výrobou profesionálního čistícího vybavení (dále jen "skupina Nilfisk"). Společnost NKT HOLDING A/S dále kromě společnosti NILFISK kontroluje skupinu společností, které působí v oblasti kabelů a optických komponentů a vláken. Společnost NILFISK nemá v České republice žádnou organizační složku, ani zde nekontroluje žádnou společnost.
Společnost NF Products je autorizovaným nevýlučným distributorem výrobků skupiny Nilfisk. Kromě distribuce výrobků skupiny Nilfisk nevykonává společnost NF Products žádnou jinou činnost. Osobou kontrolující společnost NF Products je paní Jana Seitlová, která má na společnosti 100% obchodní podíl. Společnost NF Products nekontroluje žádné další soutěžitele. Dopady spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy. Při vymezování relevantních trhů se zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Skupina Nilfisk vyrábí profesionální úklidové a čistící zařízení, mezi které patří vysavače, podlahové mycí stroje, zametací stroje a kobercové extraktory. Společnost NF Products je autorizovaným a nevýlučným distributorem výrobků skupiny Nilfisk. Kromě distribuce výrobků skupiny Nilfisk nevykonává společnost NF Products žádnou jinou činnost.
Oblastí dotčenou předmětným spojením soutěžitelů je oblast distribuce profesionálního úklidového a čistícího vybavení. Vzhledem k tomu, že v této oblasti působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost NF Products, podíl výrobků skupiny Nilfisk ve spojením dotčené oblasti v České republice nepřesahuje podílu [ obchodní tajemství ] a v dotčené oblasti působí ještě další soutěžitelé, jejichž tržní podíl je vyšší než podíl výrobků skupiny Nilfisk, nebylo nezbytně nutné relevantní trh v případě posuzovaného spojení s konečnou platností vymezit.
Jelikož navrhovatel jako výrobce profesionálního úklidového a čistícího vybavení získá možnost kontrolovat společnost NF Products, která se před i po spojení zabývá distribucí výrobků navrhovatele, má předmětné spojení vertikální povahu. Objem výrobků skupiny Nilfisk, prodaných v České republice prostřednictvím společnosti NF Products tvořil cca podílu [ obchodní tajemství ] celkového objemu těchto výrobků. Vzhledem k výše uvedené skutečnosti a vzhledem k nízkému tržnímu podílů výrobků skupiny Nilfisk na trhu v České republice nebude mít toto vertikální propojení spojujících se soutěžitelů negativní vliv na hospodářskou soutěž.
Ve spojením dotčené oblasti působí další soutěžitelé, jejichž tržní podíl výrazně převyšuje podíl spojujících se soutěžitelů, existuje v ní tedy konkurenční prostředí, které nebude předmětným spojením narušeno.
Na základě výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby došlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
Mgr. Roman Pliska
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Miroslav Dubovský, advokát
Lovells sdružení advokátů
Slovanský dům
Na Příkopě 22
110 00 Praha 1