UOHS S143/2002
Rozhodnutí: OF/S143/02-2917/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Goodrich Corporation, USA Aeronautical Systems společnosti TRW Inc
Účastníci Goodrich Corporation, se sídlem West Tyvola Road 2730, 28217 Charlotte, North Carolina, USA TRW Inc., se sídlem 1900 Richmond Road, 44124 Cleveland, Ohio, USA
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 6. 9. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 63 KB


S 143/02-2917/02 V Brně 20. srpna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 143/02 zahájeném dne 25. června 2002, podle ustanovení § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě návrhu společnosti Goodrich Corporation, se sídlem West Tyvola Road 2730, 28217 Charlotte, North Carolina, USA, ve správním řízení zastoupené JUDr. Evou Vranou, advokátkou, se sídlem Křížovnické nám. 2, Praha 1, ve věci povolení spojení soutěžitelů podle § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí:
Správní řízení č.j. S 143/02 zahájené dne 25. června 2002 ve věci povolení spojení soutěžitelů podle § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, se na návrh účastníka řízení v souladu s § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších právních předpisů,
z a s t a v u j e . Odůvodnění
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 25. června 2002,
ve smyslu § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), návrh na povolení spojení soutěžitelů Goodrich Corporation, se sídlem West Tyvola Road 2730, 28217 Charlotte, North Carolina, USA (dále jen "Goodrich") a divize Aeronautical Systems společnosti TRW Inc., se sídlem 1900 Richmond Road, 44124 Cleveland, Ohio, USA (dále jen "divize AS") podle § 12 odst. 3 zákona, který podala společnost Goodrich, ve správním řízení zastoupená JUDr. Evou Vranou, advokátkou, se sídlem Křížovnické nám. 2, Praha 1, na základě plné moci ze dne 13. června 2002.
Jelikož uvedený návrh na povolení spojení soutěžitelů vykazoval nedostatky, vyzval Úřad dne 28. června 2002 účastníka řízení k doplnění veškerých náležitostí návrhu ve smyslu ustanovení § 15 odst. 4 zákona a § 1 vyhlášky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 368/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů.
Dne 8. srpna 2002 Úřad obdržel od účastníka řízení podání, jehož předmětem je zpětvzetí návrhu na zahájení řízení o povolení spojení soutěžitelů. V souladu s výkladovým stanoviskem Úřadu, vztahujícím se k povinné notifikaci spojení uskutečněných v zahraničí, dospěl účastník řízení k závěru, že navrhovaná transakce vylučuje existenci nebo vznik takového postavení spojujících se soutěžitelů, které by mohlo mít za následek byť jen potenciální narušení hospodářské soutěže v České republice, a to z následujících důvodů:
Navrhovaná transakce bude realizována v zahraničí.
Na území České republiky nemá společnost Goodrich ani divize AS žádnou dceřinou společnost.
Produkty spojujících se soutěžitelů jsou do České republiky pouze dováženy, a to většinou pouze jako náhradní součástky nebo jako komponenty jiných výrobků.
Jednotlivé oblasti, ve kterých jsou spojující se soutěžitelé aktivní, se nepřekrývají.
Společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu v České republice v současné době nedosahuje ani 10 % a po uskutečnění navrhované transakce se nezmění.
Neexistují žádné okolnosti, které by tento závěr vyvracely.
Vzhledem k výše uvedenému tedy společnost Goodrich vzala svůj návrh na povolení spojení ze dne 25. června 2002 zpět a Úřad s odkazem na znění § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, zahájené správní řízení č.j. S 143/02 zastavil.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Eva Vraná, advokátka, Clifford Chance, sdružení advokátů
Křížovnické nám. 2, 110 00 Praha 1
Právní moc: 6.9.2002