UOHS S143/2001
Rozhodnutí: OF/S143/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci Česká Typografie, a.s IMAGE ČR a.s
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 6. 12. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 104 KB


S 143/01-2341/01 V Brně dne 30. listopadu 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 143/01, zahájeném dne 9. listopadu 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost IMAGE ČR a.s., se sídlem Domažlická 11, Praha 3, IČ 43875548 zastoupená JUDr. Lucií Bányaiovou, advokátkou Altheimer & Gray, se sídlem Platnéřská 4, Praha 1, na základě plné moci, ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže na základě Smluv o převodu vybraných majetkových hodnot, mezi společností IMAGE ČR a.s., se sídlem Domažlická 11, Praha 3, IČ 43875548, jako kupující a společností Česká Typografie, a.s., se sídlem Černokostelecká 613/145, Praha 10, jako prodávající, v jejímž důsledku získá společnost IMAGE ČR a.s., se sídlem Domažlická 11, Praha 3, IČ 43875548, část podniku Česká Typografie, a.s. se sídlem Černokostelecká 613/145, Praha 10, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
p o v o l u j e.
Odůvodnění
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na zahájení správního řízení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, formuláře vztahujícího se ke spojení, smluv o převodu vybraných majetkových hodnot a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 48/01 ze dne 28. listopadu 2001. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě Smluv o převodu vybraných majetkových hodnot, mezi společností IMAGE ČR a.s., se sídlem Domažlická 11, Praha 3, IČ 43875548 (dále jen " IMAGE ČR ") a společností Česká Typografie, a.s., se sídlem Černokostelecká 613/145, Praha 10 (dále jen " Česká Typografie "), následkem které má dojít k nabytí části majetku ČeskéTypografie společností IMAGE ČR .
Celkový celosvětový obrat skupiny RINGIER AG , kontrolující společnost IMAGE ČR, činil v roce 2000 23,4 mld. Kč, obdobný obrat majetkových hodnot společnosti Česká Typografie , jež jsou předmětem spojení byl ve výši 378 mil. Kč, je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona.
Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost IMAGE ČR, a.s. , patří do nadnárodní skupiny podnikatelské skupiny společnosti RINGIER AG se sídlem v Zürichu, Švýcarsko. Společnost RINGIER AG působí v oblasti vydávání periodického tisku, produkce televizních pořadů a provozování internetových stránek.
V České republice skupina RINGIER AG , prostřednictvím společnosti RINGIER (Nederland) BV , kontroluje společnosti RINGIER ČR a společnost Ringier Print s.r.o. , a dále prostřednictvím RINGIER ČR nepřímo kontroluje společnost IMAGE ČR, a.s a Československý sport, s.r.o. .
Společnost RINGIER ČR a.s. , byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 867, dne 13. srpna 1991. Předmětem podnikání této společnosti je zejména:
vydavatelství a nakladatelství,
vedení účetnictví,
zprostředkovatelská činnost,
reklamní a propagační činnost,
informační služby,
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej,
Společnost Ringier Print s.r.o. , se sídlem Novinářská 1254/7, Mar. hory a Hulvaky, Ostrava, IČ 49702475, byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24286, dne 30. července 1993. Předmětem podnikání této společnosti je zejména:
zprostředkovatelská činnost v oblasti reprografie a polygrafie,
reklamní a propagační činnost,
vydavatelství
Československý sport, s.r.o je společnost s ručením omezeným, která je kontrolovánaspolečností RINGIER ČR a.s. , která vlastní 51% obchodní podíl. Společnost Československý sport, s.r.o. byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11166, dne 13. července 1992. Předmětem podnikání této společnosti je zejména:
vydavatelství,
vedení účetnictví,
zprostředkování sportovní reklamy,
činnost organizačních a ekonomických poradců,
činnost účetních poradců,
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej,
Společnost ČeskáTypografie, a.s., 100% dceřinná společnost QUANFIN, a.s., byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 806, dne 2. července 1991. Předmětem podnikání této společnosti je zejména:
vydavatelství a nakladatelství,
polygrafická výroba
silniční motorová doprava
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej,
Relevantní trh
Úřad šetřil, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, a to takovým způsobem, že dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže. V případě negativního zjištění je Úřad povinen ve lhůtě do 30 dnů od zahájení správního řízení vydat rozhodnutí, kterým předmětné spojení povolí. Za účelem zjištění, zda tato podmínka byla splněna, bylo třeba, aby Úřad vymezil, ohledně jakého zboží, na jakém území a v jakém časovém okamžiku dochází ke střetu nabídky a poptávky, tj. relevantní trh.
Za relevantní trh se obecně pokládá místo, kde se střetává nabídka s poptávkou zboží, které je schopno uspokojit určitou konkrétní potřebu spotřebitele. Výrobkový relevantní trh zahrnuje všechny výrobky nebo služby, které spotřebitel pokládá vzhledem k jejich vlastnostem, ceně a zamýšlenému způsobu použití za shodné nebo zaměnitelné. Geografický trh zahrnuje území, kde jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky hospodářské soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje ji od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. Z časového hlediska je při posuzování trhu brán v úvahu minulý a očekávaný vývoj pravidelných, případně relativně trvale se opakujících dodávek na trh.
vymezení relevantního trhu z hlediska výrobkového
Při výrobkovém vymezení relevantních trhů vycházel Úřad z činností spojovaných soutěžitelů a z činností společností jimi kontrolovaných.
Dotčenými trhy tímto spojením je trh polygrafické výroby periodik , trh vydávání periodik .
Z pohledu výrobkového, vydavatelé periodik soutěží na dvou širokých trzích, tj. trhu tisku , ve kterém si zákazníci kupují periodika jako zdroj informací a trhu polygrafické výroby , ve kterém si zákazníci objednávají výrobu tiskovin.
Trh tisku je nejprve nutno charakterizovat z hlediska ostatních informačních medií. Z pohledu celkového trhu informačních medií za nejbližší možné substituty trhu psaného tisku by bylo možno považovat informační media jako je televize a rozhlas. Televize a rádio však z pohledu konečného zákazníka vzhledem ke svým fyzikálním vlastnostem, odlišností přenosu informací a způsobu nabídky informací pro konečného zákazníka, která je charakterizována rychlejší reakcí na nové události při televizním či rozhlasovém vysílání, avšak většinou bez postihnutí dané informace o události v takové šíři a hloubce jaká je uveřejňována v periodickém tisku, nejsou substituty pro trh psaného tisku (Úřad v této souvislosti podpůrně uvádí rozhodnutí EK No IV/M.423 Newspaper publishing ze dne 14.3. 1994).
Trh psaného tisku se rozlišuje z pohledu čtenáře na trh denního novinového tisku a trh ostatních časopisů a magazínů s jinou než denní periodicitou vydávání, protože oba tyto produkty jak deníky tak i ostatní periodika naplňují různé informační potřeby zákazníků. Deníky poskytují informace o událostech den poté co se staly, zatímco ostatní periodika nejsou schopny tyto informace v tomto termínu poskytnout. Pro tisk časopisů se rovněž používá rozdílné technologie výroby a způsob distribuce. Rovněž deníky vzhledem ke svým nižším výrobním nákladům než je tomu u ostatních časopisů a magazínů patří do rozdílné cenové kategorie.
Trh denního novinového tisku je možno dále rozdělit na trh celostátních deníků a trh regionálních deníků . Regionální deníky se především soustřeďují na rozdíl od celostátních deníků na problematiku a informace, týkající se daného regionu.
Určitým indikátorem pro vymezení relevantního trhu pro jednotlivé typy novinového tisku jsou rozdíly v ceně a způsobu distribuce jednotlivých novin.
Na trhu deníků v České republice jsou vydávány deníky s celostátní tak i regionální působností, i když jsou obecně regionální deníky zaměřeny a kladou důraz na informace o regionu přinášejí také kompletní zpravodajství ze zahraničí a domova a informace o kultuře, sportu, ekonomice a aj. Regionální informace rovněž obsahují v určité míře také celostátní deníky, které jsou vydávány v různých regionálních mutacích, např. celostátní deník Mladá Fronta DNES vychází se 14 přílohami s regionálním zpravodajstvím či např. deník BLESK v 6 regionálních mutacích.
Trh polygrafické výroby je možno rozdělit na základě účelu, vlastnosti a zamyšleného použití výrobku pro konečného spotřebitele a vzhledem k výše uvedenému a rovněž použité technologie na trh výroby denního novinového tisku, trh výroby časopisů a magazínů, trh výroby knih a brožur a trh výroby ostatních tiskovin jako jsou letáky, plakáty a jiné propagační materiály .
Skupina RINGIER AG působící v České republice zejména v oblasti vydavatelství dodává na trh deníků periodikum Blesk a Sport, časopis ABC mladých techniků, programové tituly Týdeník Televize, TV revue a TV Plus a týdeník Reflex. V souvislosti s vydáváním periodik působí na trhu prodej inzertního prostoru v těchto periodikách a rovněž omezeně i na trhu výroby tiskovin tištěných novinovou technologií, kde společnost zajišťovala výrobu cca 25 % nákladu deníku Blesk a Právo. Využití tiskárenské kapacity v ČR skupinou RINGIER AG pro výrobu tiskovin novinového charakteru činí cca 90 %., kde zařízení tiskárny z hlediska tisku deníku lze obecně využít pouze 5-6 hodin denně z časově-geografických důvodů.
Společnost ČeskéTypografie, a.s., která na základě předmětné smlouvy, předává [ ] v závodě Malešice, který se zabývá výrobou tiskovin novinového charakteru, tak přestane působit na vymezeném trhu výroby denního tisku. Závod Malešice zajišťoval v minulém období výrobu deníku Sport a Lidové noviny. V současné době je deník Lidové noviny zajišťován společností MAFRA, a.s. Využití tiskárenských kapacit pro novinový tisk bylo 70 %. Záměrem skupiny RINGIER AG je využít volné kapacity tiskárny Malešice pro tisk deníku Blesk, vzhledem ke skutečnosti, že kapacita tiskárny provozované společností Ringier Print s.r.o. neumožňuje tisk dalšího deníku, pouze zvýšení nákladu tisku deníků stávajících.
Úřad pro potřeby tohoto správního řízení vymezil výrobkové relevantní trhy jako:
trh vydávání denního tisku a
trh polygrafické výroby denního tisku
vymezení relevantního trhu z hlediska geografického
Relevantní trh z hlediska geografického je vymezen:
územím České republiky
vymezení relevantního trhu z hlediska časového
Vymezení trhu z hlediska časového vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
V daném případě se jedná o trh trvalý, charakterizovaný pravidelnými dodávkami po celý kalendářní rok, které nepodléhá významným výkyvům. Proto byl relevantní trh z hlediska časového vymezen jako trh trvalý. Pro posuzování spojení bylo sledováno poslední účetní období, tedy rok 2000 a předchozí účetní období rok 1999.
Úřad provedl toto vymezení na základě podkladů poskytnutých účastníkem řízení a vlastních zjištění.
Podíl spojovaných soutěžitelů na vymezených relevantních trzích,
Na relevantním trhu vydávání denního tisku působí pouze skupina RINGIER AG prostřednictvím společnosti RINGIER ČR vydávající deník Blesk a společnosti Československý sport, s.r.o, kontrolované RINGIER ČR, vydávající deník Sport. V roce 2000 měl deník Blesk na tomto trhu dle průměrně prodaného denního nákladu 19% podíl a deník Sport 4% podíl, podíl skupiny RINGIER na vymezeném trhu tedy činí 23 % . Na vymezeném trhu společnost ČeskáTypografie nepůsobila . Na tomto trhu tedy nedojde k navýšení tržního podílu skupiny RINGIER AG . Vzhledem ke vstupu nového soutěžitele na trh denního tisku společnosti e-Media v roce 2001, vydávající deník Super se současným podílem cca 10 %, došlo k mírnému snížení tržního podílu skupiny RINGIER AG .
Na vymezeném relevantním trhu v České republice působí více soutěžitelů, na trhu denního tisku patří mezi nejvýznamnější společnosti skupina Vltava-Labe-Press [ % podíl], MAFRA, a.s. [ % podíl], Borgis, a.s. [ % podíl] a Lidové noviny, a.s. [ % podíl], podíl ostatních konkurentů je nižší než [ ] %.
Na relevantním trhu polygrafické výroby denního tisku působí skupina RINGIER AG a rovněž i společnost ČeskéTypografie, a.s ., prostřednictvím závodu Malešice. Podíl skupiny RINGIER AG činil cca 6 % za rok 2000 a podíl tisku deníků tiskárny Malešice byl ve výši 16 % za stejné období. Společný podíl tedy činil zhruba 22 % za uvedené období.
Na vymezeném relevantním trhu v České republice působí více soutěžitelů, na trhu výroby denního tisku patří mezi nejvýznamnější společnosti MAFRA, a.s. (30% podíl), Vltava-Labe-Press, a.s. (16% podíl), dále společnost NTISK, a.s., NEOTYPIA, a.s. a tiskárna LIBERTAS.
Posouzení dopadů spojení
Při rozhodování o návrhu na povolení spojení soutěžitelů Úřad posuzoval zejména potřebu zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže, zabýval se strukturou spojením dotčených trhů, podílem spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářskou a finanční silou, právními a jinými překážkami vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy, možností volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývojem nabídky a poptávky na relevantních trzích, potřebami a zájmy spotřebitelů, jakož i výzkumem a vývojem, jehož výsledky vedou ku prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži.
Na vymezených relevantních trzích neexistují žádná významná omezení pro vstup nového soutěžitele. Zavedení nového deníku na trh zahrnuje především náklady na sestavení redakčního týmu a technologické vybavení redakce, v další fázi pak marketingové náklady související s vybudováním podvědomí čtenářů o dané značce. Celkové náklady na vstup nového deníku na trh jsou odhadovány v minimální výši 250 mil Kč, pro vybudování nových tiskárenských kapacit je nutná počáteční investice v objemu 500 mil. Kč (pro objem cca 0,5 mil. výtisků). Přístup k surovinovým zdrojům, energiím a službám dodavatelů nezbytným pro zajištění vydávání a tisk deníků na vymezeném relevantním trhu není nijak podstatně omezen.V posledním období vstoupil na trh denního tisku deník Super vydávaný společností e-Media. Na trh polygrafické výroby novin vstoupila v posledním období společnost MAFRA, a.s. výstavbou nových tiskárenských kapacit pro tisk deníku Mladá fronta DNES a Lidových novin. Možnost vstupu nových soutěžitelů na trhy denního tisku a polygrafické výroby deníků v České republice je neomezená, o čemž svědčí vstup nového soutěžitele.
Uvedeným spojením soutěžitelů dochází k vertikálnímu propojení soutěžitelů v oblasti vydávání a výroby deníků a rovněž k horizontálnímu propojení v oblasti výroby deníků. Vzhledem k výši tržního podílu uvedených soutěžitelů na vymezených trzích a skutečnosti, že většina významných soutěžitelů na trhu vydávání deníků se účastní soutěže i na trhu polygrafické výroby deníků a dále možnosti vstupu dalších společností, nebude ani finanční síla spojujících se soutěžitelů, která se spojením podstatně nezvýší, hrát významnou roli při dalším vývoji struktury těchto trhů.
Právní rozbor
Podstatou daného spojení soutěžitelů je nabytí části podniku Česká Typografie ze strany společnosti IMAGE ČR , k němuž má dojít na základě Smluv o převodu vybraných majetkových hodnot uzavřené ze společností společnosti Česká Typografie . V důsledku této smlouvy nabude společnost IMAGE ČR část podniku Česká Typografie přímo související s [ ], což představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona.
V dalším postupu Úřad zkoumal, zda spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. V době před spojením nemá žádná ze spojujících se společností na relevantních trzích dominantní postavení. Ze skutečností uvedených v posouzení dopadů spojení současně vyplývá, že ke vzniku dominantního postavení nedojde ani v důsledku realizace posuzovaného spojení,jelikož tržní síla skupiny RINGIER AG nevzroste po nabytí části společnosti Česká Typografie , tj. tiskárny Malešice, natolik, aby jí umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích.
Jsou tedy splněny podmínky k tomu, aby Úřad dle § 16 odst. 2 vydal rozhodnutí o povolení spojení. Toto rozhodnutí Úřad ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
nabylo právní moci dne : 6.12. 2001
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Lucie Bányaiová, advokátka
Altheimer & Gray
Platnéřská 4
110 00 Praha 1