UOHS S142/2009
Rozhodnutí: S142/2009/KS-8161/2009/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. a VHOS, a. s.
Účastníci ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. VHOS, a. s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 3. 7. 2009
Dokumenty dokument ke stažení 173 KB


ÚOHS-S142/2009/KS-8161/2009/840
V Brně dne 30. června 2009

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 142/2009, zahájeném dne 2. června 2009 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., se sídlem České Budějovice, Boženy Němcové 38/4, IČ: 63908298, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Ing. Janem Vychem, advokátem, se sídlem Praha 2, Lazarská 11/6, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě čtyř Smluv o úplatném převodu akcií , uzavřených dne 22. května 2009 mezi P. B., V. L., J. Š., a P. L., jako jednotlivými převodci, a společností ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., se sídlem České Budějovice, Boženy Němcové 38/4, IČ: 63908298, jako nabyvatelem, v jejichž důsledku má společnost ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. získat možnost kontrolovat společnost VHOS, a. s., se sídlem Moravská Třebová, Nádražní 6, IČ: 48172901, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 23/2009 ze dne 10. června 2009. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě čtyř Smluv o úplatném převodu akcií , uzavřených dne 22. května 2009 mezi P. B., V. L., J. Š., a P. L., jako jednotlivými převodci, a společností ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., se sídlem České Budějovice, Boženy Němcové 38/4, IČ: 63908298 (dále jen ENERGIE AG BOHEMIA ), jako nabyvatelem.
4. V důsledku uvedených smluv získá společnost ENERGIE AG BOHEMIA akcie představující ...(obchodní tajemství)... % podíl na základním kapitálu společnosti VHOS, a. s., se sídlem Moravská Třebová, Nádražní 6, IČ: 48172901 (dále jen VHOS ), a tím i kontrolu nad touto společností. Posuzovaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
5. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost ENERGIE AG BOHEMIA je kontrolována společností Energie AG Oberösterreich Wasser GmbH (dále jen Energie AG Oberösterreich Wasser ), nad níž vykonává kontrolu společnost ENERGIE AG Oberösterreich, (dále jen ENERGIE AG Oberösterreich ), obě se sídlem Rakouská republika, Linz, Böhmerwaldstrasse 3.
7. Samotná společnost ENERGIE AG BOHEMIA se zabývá zejména poradenstvím v oblasti podnikání a řízení, velkoobchodu, maloobchodu a podnikání v oblasti hardware a software. Společnost Energie AG Oberösterreich Wasser působí zejména v oblasti provozování vodovodů a kanalizací a společnost ENERGIE AG Oberösterreich působí v oblasti výroby a rozvodu elektrické energie, zajištění služeb odpadového hospodářství, správy a údržby komunikací, provozování vodovodů a kanalizací, výroby a rozvodu tepla a telekomunikací.
8. Společnost ENERGIE AG BOHEMIA vykonává v České republice kontrolu nad následujícími společnostmi, které působí zejména v oblasti provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a nakládání s odpady: Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. (a jejím prostřednictvím nad společností Vodárenská společnost Beroun, s.r.o.), VODOS, S.R.O., Vodárenská společnost Chrudim, a.s. a 1. JVS a.s.
9. Součástí skupiny, do níž náleží společnost ENERGIE AG BOHEMIA, jsou dále společnosti působící v České republice v oblasti: - energetiky (zejména společnosti Energie AG Teplo Bohemia s.r.o., Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r.o., Energie AG Teplo Morava, a.s., Tepelné zásobování Rakovník, spol. s r.o., SATEZA a.s., Energie AG Teplo Vimperk s.r.o.), - odpadového hospodářství (zejména společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., AVE Ústí nad Labem s.r.o., AVE Nasavrky a.s., AVE sběrné suroviny, a.s., AVE Kolín s.r.o., AVE CZ HOŘOVICE s.r.o., AVE Pardubice s.r.o., AVE komunální služby s.r.o., FORTYGO s.r.o., REKKA s.r.o., Rekka sanace s.r.o., ASPG CZ, spol. s r.o., Teploinvest CB s.r.o., EKO SKLÁDKA spol. s r.o., AVE Rumburk s.r.o.) a - veřejného osvětlení (společnost SVĚTLO A SERVIS s.r.o.).
10. Společnost VHOS působí zejména v oblasti provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, nakládání s odpady a provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Provozovny společnosti VHOS se nacházejí v Moravské Třebové, Svitavách, Poličce a Jevíčku. Společnost VHOS vykonává kontrolu nad společností VHOS-KA s.r.o., jež působí v oblasti nakládání s odpady, monitoringu kanalizací a nákladní a příležitostné osobní dopravy. III. Dopady spojení
11. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
12. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
13. Hlavní činnost nabývaného soutěžitele, společnosti VHOS, v České republice představuje oblast dodávek pitné vody a služeb spočívajících v odvádění a čištění odpadních vod. Rovněž společnost ENERGIE AG BOHEMIA působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice v oblasti dodávek pitné vody a služeb spočívajících v odvádění a čištění odpadních vod. Spojující se soutěžitelé jsou tzv. provozními společnostmi, které samy vodohospodářský majetek nevlastní, ale pronajímají si jej od obcí, svazků obcí či jejich sdružení a zajišťují jeho odborné provozování.
14. Podnikání v oblasti provozování vodohospodářského majetku je činností regulovanou prostřednictvím zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění. Ceny v této oblasti jsou cenami věcně usměrňovanými ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Do ceny pro konečné spotřebitele mohou být zahrnuty toliko ekonomicky oprávněné náklady a přiměřená míra zisku, a tudíž provozovatel vodárenského majetku je při rozhodování o cenách svých služeb a tedy i o míře zisku limitován.
15. K překrytí činností spojujících se soutěžitelů dochází zejména v oblasti poskytování dodávek pitné vody a služeb spočívajících v odvádění a čištění odpadních vod, přičemž s ohledem na svou předchozí rozhodovací praxi [1] vymezil Úřad v obdobných případech jako věcně relevantní trh dodávek pitné vody a trh služeb spočívajících v odvádění a čištění odpadních vod .
16. Z geografického hlediska jde v rámci České republiky o lokální trhy vymezené územím, které pokrývají jednotlivé vodovodní a kanalizační sítě, na nichž provozovatelé sítě mají monopolní postavení, neboť spotřebitelé využívající uvedené služby nemají možnost na daném území získat tyto služby od jiného soutěžitele. V důsledku lokální izolovanosti jednotlivých trhů je nutno jednotlivé oblasti, v nichž soutěžitelé působí, považovat za vzájemně nezávislé a nepropojené. [2]
17. Společnost VHOS působí na území Pardubického kraje, společnosti náležející do stejné skupiny jako společnost ENERGIE AG BOHEMIA působí na území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje a Pardubického kraje.
18. Společnosti VHOS i ENERGIE AG BOHEMIA působí sice obě na území Pardubického kraje, nicméně v odlišných městech či obcích. Zatímco společnost Energie AG BOHEMIA provozuje prostřednictvím společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. vodovodní sítě Chrudim, Chrast, Rosice, Hlinsko, Luže, Střemošice, Střítež, Nové Hrady-Proseč, okolí lokality Jenišovice, Heřmanův Městec a Seč a kanalizační sítě Chrudim, Chrudim-Markovice, Slatiňany, Chrast, Heřmanův Městec, Hrochův Týnec, Luže, Prachovice, Hlinsko, Rabštejnská Lhota, Seč, Svídnice, Třemošnice, společnost VHOS provozuje skupinové vodovody ve Svitavách, Poličce, Moravské Třebové, Jevíčku a Městečku Trnávce a kanalizaci ve Svitavách, Poličce, Moravské Třebové, Jevíčku a Jaroměřicích.
19. S ohledem na skutečnost, že v České republice existuje velké množství vlastníků vodovodních a kanalizačních sítí (většinou obce či města), k jejichž provozování tito vlastníci uzavírají dlouhodobé smlouvy, příp. smlouvy na dobu neurčitou, s provozovatelskými společnostmi, které pro poskytování uvedených služeb mají oprávnění dle zvláštních předpisů, v oblasti provozování vodovodů a kanalizací se uskutečňuje soutěž o trh. Provozovatelé se za účelem získání smlouvy o provozování či pronájmu vodohospodářského majetku účastní výběrových řízení, přičemž je obvyklé, že takových výběrových řízení se účastní subjekty působící v oblasti provozování vodovodů a kanalizací v rámci celé České republiky. Z tohoto důvodu je nutno zohlednit postavení soutěžitelů na věcně relevantních trzích i v celorepublikovém měřítku .
20. V celorepublikovém měřítku dosahuje podíl skupiny do níž náleží společnost ENERGIE BOHEMIA AG na trhu dodávek pitné vody cca ...(obchodní tajemství)... % (podle počtu obyvatel zásobených pitnou vodou) a na trhu služeb spočívajících v odvádění a čištění odpadních vod cca ...(obchodní tajemství)... % (podle počtu obyvatel, kterým je odváděna odpadní voda).
21. Tržní podíl společnosti VHOS dosahuje v celorepublikovém měřítku na trhu dodávek pitné vody cca ...(obchodní tajemství)... % (podle počtu obyvatel zásobených pitnou vodou), a na trhu služeb spočívajících v odvádění a čištění odpadních vod cca ...(obchodní tajemství)... % (podle počtu obyvatel, kterým je odváděna odpadní voda).
22. Po uskutečnění posuzovaného spojení bude tedy společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na trhu dodávek pitné vody činit cca ...(obchodní tajemství)... % (podle počtu obyvatel zásobených pitnou vodou) a na trhu služeb spočívajících v odvádění a čištění odpadních vod cca ...(obchodní tajemství)... % (podle počtu obyvatel, kterým je odváděna odpadní voda).
23. Nejsilnějšími soutěžiteli působícími v současné době na území České republiky na trzích dodávek pitné vody a služeb spočívajících v odvádění a čištění odpadních vod jsou např. společnosti ze skupin Veolia (s tržním podílem na vymezených trzích cca ...(obchodní tajemství)... %) či Ondeo (s tržním podílem na vymezených trzích cca ...(obchodní tajemství)... %).
24. Po zhodnocení výše uvedených skutečností, zejména s ohledem na výši tržního podílu spojujících se soutěžitelů v celorepublikovém měřítku a s ohledem na skutečnost, že spojující se soutěžitelé působí v odlišných lokalitách, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
25. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
první místopředseda
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Ing. Jan Vych, advokát
AK Vych & Partners
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2
Právní moc: 3.7.2009.

[1] Např. rozhodnutí Úřadu S 144/2004 VEOLIA WATER PRAGUE/Středočeské vodárny ,S 20/2005 VEOLIA WATER PRAGUE/Severočeská vodárenská společnost/Středočeské vodárny , S 28/2005 Královéhradecká provozní/část podniku Vodovody a kanalizace Hradec Králové , S 141/2006 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AQUA/Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava , S 207/2008 ENERGIE AG BOHEMIA/1. JVS
[2] Uvedená skutečnost byla Úřadem konstatována již např. v rozhodnutí S 186/02 1. JVS/Vodohospodářský servis