UOHS S142/2001
Rozhodnutí: OF/S142/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci BIOCEL, a.s Heinzel Paskov a.s
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 4. 12. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 70 KB


ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

601 56 Brno, Joštova 8


ROZHODNUTÍ Č.j.: S 142/01-2353/01 V Brně dne 4. prosince 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 142/01, zahájeném dne 7. listopadu 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Heinzel Paskov a.s., se sídlem Zahradní 762, 739 21 Paskov, ve správním řízení zastoupené advokátem JUDr. Markem Noskem, se sídlem Platnéřská 4, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít na základě tzv. Smlouvy o převzetí jmění hlavním akcionářem, podle které společnost BIOCEL, a.s., se sídlem Zahradní 762, 739 21 Paskov, převádí své jmění na společnost Heinzel Paskov a.s., se sídlem Zahradní 762, 739 21 Paskov, není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, a z toho důvodu povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
nepodléhá.
Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 7. listopadu 2001 na návrh společnosti Heinzel Paskov a.s., se sídlem Zahradní 762, 739 21 Paskov, zastoupené advokátem JUDr. Markem Noskem, se sídlem Platnéřská 4, Praha 1, správní řízení S 142/01 ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě tzv. "Smlouvy o převzetí jmění hlavním akcionářem", uzavřené mezi společností Heinzel Paskov a.s., se sídlem Zahradní 762, 739 21 Paskov, a společností BIOCEL, a.s., se sídlem Zahradní 762, 739 21 Paskov. Předmětem smlouvy je převod jmění rušící se společnosti BIOCEL, a.s. na jejího hlavního akcionáře, společnost Heinzel Paskov a.s., v souladu s § 220p zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na zahájení správního řízení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, formuláře vztahujícího se ke spojení, Smlouvy o převodu jmění na hlavního akcionáře a informací o spojovaných společnostech.
Charakteristika spojovaných soutěžitelů
Společnost Heinzel Paskov a.s. , má podnikatelskou činnost vymezenou jako pronájem nemovitostí bez poskytování jiných, než základních služeb spojených s pronájmem. Je vlastněna společností .., která podniká v oblasti buničiny.
Společnost BIOCEL, a.s. podniká v oblasti buničiny. Jejím majoritním akcionářem je společnost Heinzel Paskov a.s., která vlastní .. % akcií.
Právní rozbor
Zamýšlená transakce je navržena tím způsobem, že společnost Heinzel Paskov a.s., většinový akcionář společnosti BIOCEL, a.s., má převzít jmění rušící se společnosti BIOCEL, a.s.
V prvním kroku Úřad zkoumal, zda se jedná o spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona. Dle § 12 odst. 1 dochází ke spojení soutěžitelů přeměnou dvou nebo více na trhu dříve samostatně působících soutěžitelů. Jednou ze základních podmínek uvedených v zákoně je, že spojované podniky musí být před spojením vzájemně ekonomicky nezávislé a po spojení musí tuto nezávislost ztratit. Proto se v tomto případě nejedná se o spojení soutěžitelů ve smyslu zákona, protože jeden ze spojovaných soutěžitelů je již kontrolován druhým.
Z výše uvedeného důvodu navrhovaný převod jmění není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona a v návaznosti na to Úřad dle § 16 odst. 2 zákona rozhodnul o tom, že navrhované spojení nepodléhá povolení.
Poučení o opravném prostředku:
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fůzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.12.2001