UOHS S141/2007
Rozhodnutí: S 141/2007/KS-11495/2007/620 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Tenebro s.r.o. a STOCK Plzeň a.s.
Účastníci STOCK Plzeň a.s., Palírenská 2, Plzeň-Božkov Tenebro s.r.o., Na Příkopě 15, Praha 1, Staré Město
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 2. 7. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 97 KB


S 141/2007/KS-11495/2007/620 V Brně dne 25. června 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 141/07, zahájeném dne 24. května 2007 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Tenebro s.r.o., se sídlem Na Příkopě 15, Praha 1, IČ: 27445844, ve správním řízení zastoupená Liborem Prokešem, advokátem, se sídlem Na Příkopě 15, Praha 1, na základě plné moci ze dne 24. května 2007, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů Tenebro s.r.o., se sídlem Na Příkopě 15, Praha 1, IČ: 27445844, a STOCK Plzeň a.s., se sídlem Palírenská 2, Plzeň-Božkov, IČ: 14706563, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi a prodeji, kterou dne 16. května 2007 uzavřely společnost Eckes & Stock GmbH, se sídlem Ludwig-Eckes-Allee 6, Neder-Olm, Spolková republika Německo, jako prodávající, a společnost OCM Luxembourg Spirits TopCo S.a.r.l., se sídlem rue Louvigny 15, Luxemburg, Lucemburské velkovévodství, jako kupující, a navazující Smlouvy o koupi a prodeji akcií společnosti STOCK Plzeň a.s., se sídlem Palírenská 2, Plzeň-Božkov, IČ: 14706563, kterou mají uzavřít společnost Eckes & Stock GmbH, se sídlem Ludwig-Eckes-Allee 6, Neder-Olm, Spolková republika Německo, jako prodávající, a společnost OCM Luxembourg Spirits TopCo S.a.r.l., se sídlem rue Louvigny 15, Luxemburg, Lucemburské velkovévodství, jako kupující, v jejichž důsledku nabude společnost Tenebro s.r.o., se sídlem Na Příkopě 15, Praha 1, IČ: 27445844, akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti STOCK Plzeň a.s., se sídlem Palírenská 2, Plzeň-Božkov, IČ: 14706563, čímž získá i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení či jejich návrhů, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 23/2007 ze dne 6. června 2007. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K posuzované transakci má dojít na základě Smlouvy o koupi a prodeji (dále jen "Smlouva"), kterou dne 16. května 2007 uzavřely společnost Eckes & Stock GmbH, se sídlem Ludwig-Eckes-Allee 6, Neder-Olm, Spolková republika Německo (dále jen "Eckes & Stock GmbH"), jako prodávající 1 , a společnost OCM Luxembourg Spirits TopCo S.a.r.l., se sídlem rue Louvigny 15, Luxemburg, Lucemburské velkovévodství (dále jen "OCM"), jako kupující.
V souladu se Smlouvou zamýšlí společnost OCM, která je součástí skupiny investičních fondů a společností spravovaných společností Oaktree Capital Management, LLC, se sídlem 333 South Grand Avenue, 28th Floor, Los Angeles, Spojené státy americké (dále společně také jen "skupina Oaktree"), nabýt majetkové podíly v následujících společnostech, které náleží do divize alkoholických nápojů společnosti Eckes & Stock GmbH:
společnosti STOCK Plzeň a.s., se sídlem Palírenská 2, Plzeň-Božkov, IČ: 14706563 (dále jen "STOCK Plzeň"), včetně jejích dceřiných společností STOCK Export-Import, s.r.o., se sídlem Palírenská 118/2, Plzeň, okres Plzeň-město, IČ: 60488506 (dále jen "STOCK Export-Import"), a Stock Slovakia, s.r.o., se sídlem Trnavská cesta 50, Bratislava, Slovenská republika (dále jen "Stock Slovakia"),
společnosti Stock S.p.A., se sídlem v Terstu, Itálie, a jejích dceřiných společností Distillerie Stock Ltd., se sídlem ve Spojených státech amerických, Stock Trade d.o.o., se sídlem ve Slovinsku, a Fratelli Galli Camis & Stock SA, se sídlem ve Švýcarsku,
společnosti Stock Austria GesmbH, se sídlem ve Vídni, Rakousko, a společnosti Stock International Distribution GmbH, se sídlem ve Vídni, Rakousko,
společnosti Sebastian Stroh GmbH, se sídlem v Klagenfurtu, Rakousko, a
společnosti Graf Stefan Keglevich Nachfolger Weinbrand GmbH, se sídlem ve Vídni, Rakousko.
V návaznosti na Smlouvu má být mezi společností Eckes & Stock GmbH, jako prodávajícím, a společností OCM, jako kupujícím, uzavřena Smlouva o koupi a prodeji akcií společnosti STOCK Plzeň (dále jen "Smlouva o koupi a prodeji STOCK Plzeň"). Podle Smlouvy o koupi a prodeji STOCK Plzeň převede společnost Eckes & Stock GmbH, v době před transakcí jediný akcionář společnosti STOCK Plzeň, akcie představující 100% podíl na základním kapitálu této společnosti, na skupinu Oaktree.
Společnost OCM, jako strana Smlouvy a Smlouvy o koupi a prodeji STOCK Plzeň za skupinu Oaktree, nominovala v souladu se Smlouvou za účelem nabytí 100% akcií ve společnosti STOCK Plzeň nově založenou společnost Tenebro s.r.o., se sídlem Na Příkopě 15, Praha 1, IČ: 27445844 (dále jen "Tenebro") 2 . Lze tedy uzavřít, že v důsledku zamýšlené transakce nabude společnost Tenebro akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti STOCK Plzeň.
Podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo kdy jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele, a to mimo jiné nabytím účastnických cenných papírů, tedy i akcií. Protože nabytím 100% akcií ve společnosti STOCK Plzeň získá společnost Tenebro (a jejím prostřednictvím pak společnost OCM a skupina Oaktree) možnost výlučně kontrolovat společnost STOCK Plzeň, představuje předmětná transakce spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona.
V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky soutěžitelem, nad nímž je získávána kontrola, tj. společností STOCK Plzeň, je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem, tj. společností Tenebro, resp. skupinou Oaktree, je vyšší než 1,5 miliardy Kč, je podmínka podle ustanovení § 13 písm. b) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Další převáděné společnosti divize alkoholických nápojů společnost Eckes & Stock GmbH 3 na území České republiky působí prostřednictvím společnosti STOCK Plzeň, dopady akvizice těchto společností na hospodářskou soutěž na území České republiky tak budou posouzeny v rámci postavení společnosti STOCK Plzeň na trhu České republiky.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Tenebro je kontrolována společností OCM, která je součástí skupiny Oaktree. Společnosti skupiny Oaktree působí celosvětově v celé řadě oblastí, mezi nimiž lze zmínit například zdravotní péči 4 , oděvní průmysl, služby komunikačních systémů, výroba nábytku či těžba a zpracování nafty a zemního plynu.
Na území České republiky je skupina Oaktree činná prostřednictvím společnosti Groupe Smithfield SL, se sídlem v Paříži, Francie, v oblasti potravin, a společnosti Commercial Furniture Group, Inc., se sídlem v St. Louis, Spojené státy americké, která vyrábí nábytek pro nemocniční zařízení, kanceláře atd.
Nabývaná společnost STOCK Plzeň je před posuzovaným spojením kontrolovaná holdingovou společností Eckes & Stock GmbH. Obě náleží do skupiny subjektů působících celosvětově v oblasti produkce nealkoholických a alkoholických nápojů, v jejímž čele stojí holdingová společnost Eckes AG (dále také společně jen "skupina Eckes"). Holdingová společnost Eckes & Stock GmbH spravuje majetkové podíly ve svých dceřiných společnostech, které tvoří divizi alkoholických nápojů, zatímco divizi nealkoholických nápojů zastřešuje a spravuje holdingová společnost Eckes-Granini GmbH & Co. KG.
Společnost STOCK Plzeň se zabývá výrobou a distribucí alkoholických nápojů. Vyrábí hořké bylinné likéry 5 , likéry 6 , tuzemský rum, vodku, v menším rozsahu potom brandy 7 , whisky a slivovici, a distribuuje jednak alkoholické nápoje vlastní produkce, jednak alkoholické nápoje výrobců (mimo jiné i skupiny Eckes). Mezi alkoholické nápoje distribuované společností STOCK Plzeň patří vodka 8 , likéry, rum a tuzemský rum, hořké bylinné likéry, whisky, brandy, gin, ovocné destiláty (slivovice), tequila, své portfolio distribuovaných produktů rozšířila společnost STOCK Plzeň i o vína.
Společnost STOCK Plzeň kontroluje dceřinou společnost STOCK Export-Import, která se zabývá nákupem výrobních surovin pro svou mateřskou společnost, a dceřinou společnost Stock Slovakia, dovážející a distribuující alkoholické nápoje své mateřské společnosti na území Slovenska, jež však na území České republiky žádné aktivity nevyvíjí.
Dopady spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy 9 . Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonávají soutěžitelé, nad nimiž je v důsledku spojení získávána kontrola a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
Jak je patrné z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, působí společnost STOCK Plzeň na území České republiky v oblasti výroby a distribuce alkoholických nápojů. Naproti tomu žádná ze společností skupiny Oaktree na území České republiky není v oblasti výroby a distribuce alkoholických nápojů i oblastech vertikálně předcházejících či navazujících činná. Získáním možnosti výlučně kontrolovat nabývanou společnost tak navrhovatel (a jeho prostřednictvím skupina Oaktree) vstoupí na území České republiky do oblastí, v nichž je činná společnost STOCK Plzeň.
Při vymezování relevantních trhů v oblasti výroby a distribuce alkoholických nápojů se zejména na základě preferencí spotřebitelů rozlišují tyto kategorie alkoholických nápojů: (i) whisky, (ii) brandy včetně koňaku, (iii) gin, (iv) vodka, (v) rum, (vi) hořké bylinné likéry, (vii) likéry, (viii) tequila a (ix) ovocné destiláty 10 . Vína pak lze členit na (i) vína tichá, k nimž náleží vína stolní, jakostní, přívlastková a kabinetní, (ii) vína šumivá a perlivá a (iii) vína originální certifikace, mezi něž jsou řazena vína typická pro určitou odrůdu a vinařskou oblast. Každá z výše uvedených kategorií alkoholických nápojů může z věcného pohledu tvořit samostatný relevantní trh. Vzhledem k produktovému portfoliu společnosti STOCK Plzeň a s přihlédnutím ke specifikům českého trhu s alkoholickými nápoji by bylo možné vymezit jako věcně relevantní (i) trh výroby whisky, (ii) trh výroby brandy, (iii) trh výroby vodky, (iv) trh výroby tuzemského rumu a rumu, (v) trh výroby hořkých bylinných likérů, (vi) trh výroby likérů, (vii) trh výroby ovocných destilátů (slivovice), (viii) trh distribuce vodky, (ix) trh distribuce likérů, (x) trh distribuce tuzemského rumu a rumu, (xi) trh distribuce hořkých bylinných likérů, (xii) trh distribuce whisky, (xiii) trh distribuce brandy, (xiv) trh distribuce ginu, (xv) trh distribuce ovocných destilátů, (xvi) trh distribuce tequily, (xvii) trh distribuce vína, případně jeho jednotlivých segmentů. Vzhledem k tomu, že aktivity spojujících se soutěžitelů se horizontálně nepřekrývají, ani na sebe vertikálně nenavazují, však Úřad nepovažoval za nezbytné přistoupit k vymezení věcného relevantního trhu pro účely posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž.
Z pohledu geografického pohledu jsou relevantní trhy v oblasti alkoholických nápojů vymezovány jako národní 11 , neboť zejména zvyklosti a preference konzumentů alkoholických nápojů, ale například i zdanění alkoholických nápojů, systémy jejich distribuce se mezi jednotlivými státy liší. Protože uvedená zjištění platí i pro území České republiky, odehrává se hospodářská soutěž ve výše uvedených oblastech za dostatečně homogenních podmínek na území České republiky.
V uvedených oblastech působí ze spojujících se soutěžitelů na území České republiky pouze nabývaný soutěžitel, který dosahuje v oblasti výroby whisky tržního podílu ve výši cca [ obchodní tajemství ] %, v oblasti výroby brandy tržního podílu ve výši cca [ obchodní tajemství ] %, v oblasti výroby tuzemského rumu a rumu tržního podílu ve výši cca [ obchodní tajemství ] %, v oblasti výroby vodky tržního podílu ve výši cca [ obchodní tajemství ] %, v oblasti výroby hořkých bylinných likérů tržního podílu ve výši cca [ obchodní tajemství ] %, v oblasti výroby likérů tržního podílu ve výši cca [ obchodní tajemství ] %, v oblasti výroby ovocných destilátů tržního podílu kolem hranice [ obchodní tajemství ] %, v oblasti distribuce whisky tržního podílu ve výši cca [ obchodní tajemství ] %, v oblasti distribuce brandy tržního podílu ve výši cca [ obchodní tajemství ] %, v oblasti distribuce tuzemského rumu a rumu tržního podílu ve výši cca [ obchodní tajemství ] %, v oblasti distribuce ginu tržního podílu pod hranicí [ obchodní tajemství ] %, v oblasti distribuce vodky tržního podílu ve výši cca [ obchodní tajemství ] %, v oblasti distribuce hořkých bylinných likérů tržního podílu ve výši cca [ obchodní tajemství ] %, v oblasti distribuce likérů tržního podílu ve výši cca [ obchodní tajemství ] %, v oblasti distribuce ovocných destilátů tržního podílu ve výši cca [ obchodní tajemství ] %, zatímco v oblasti distribuce vína, a to ani v jednotlivých segmentech, nepřesahuje tržní podíl nabývaného soutěžitele hranici [ obchodní tajemství ] %.
V posuzovaných oblastech bude spojením vzniklý subjekt čelit i nadále konkurenci ze strany řady dalších soutěžitelů, z nichž mezi nejvýznamnější se řadí společnosti Jan Becher-Karlovarská Becherovka, a.s., UNITED BRANDS, s.r.o., BOHEMIA SEKT, a.s. či Palírna u Zeleného stromu-Starorežná Prostějov, a.s.
Po zhodnocení v průběhu správního řízení zjištěných skutečností, a to zejména vzhledem ke konglomerátní povaze posuzovaného spojení dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich v dotčených oblastech, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I

Právní moc: 2.7. 2007



Rozhodnutí obdrží:
Libor Prokeš, advokát
AK c/o STIEFENHOFER LUTZ v.o.s.
Na Příkopě 15
110 00 Praha 1
1 V době před navrhovanou transakcí je společnost Eckes & Stock GmbH jediným akcionářem společnosti STOCK Plzeň a.s., se sídlem Palírenská 2, Plzeň-Božkov, IČ: 14706563.
2 Společnost OCM před uskutečněním předmětného převodu nabyla 100% obchodní podíl ve společnosti OCM Czech TopCo s.r.o., se sídlem Havířská 581/3, Praha 1, IČ: 279 04 636, a současně 10% obchodní podíl ve společnosti Tenebro, přičemž zbývající 90% obchodní podíl ve společnosti Tenebro nabyla společnost OCM Czech TopCo s.r.o. Těmito úkony získala společnost OCM možnost výlučně kontrolovat společnost Tenebro.
3 Viz výše odstavec 4 odůvodnění tohoto Rozhodnutí.
4 Jde například o dodávky léků či zařízení nemocnicím a jiným poskytovatelům zdravotní péče.
5 Například Fernet Stock, Fernet Stock Citrus či Magister.
6 Například Key Rum Cream nebo Božkov.
7 Například Brandy Stock Originál nebo Napoleon Ambassador.
8 Například Koskenkorva vodka.
9 Podle § 2 odst. 2 zákona je relevantním trhem trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
10 Lze přitom odkázat na rozhodovací činnost Evropské komise-viz například rozhodnutí Evropské komise M.2268 ve věci spojení podniků Pernod Picard/Diageo/Seagram Spirits, rozhodnutí Evropské komise M.3779 ve věci spojení podniků Pernod Picard/Allied Domech, rozhodnutí Evropské komise M.3813 ve věci spojení podniků Fortune Brands/Pernod Picard či rozhodnutí Evropské komise M.938 ve věci spojení podniků Guiness/Grand Metropolitan.
11 Viz předchozí poznámka.