UOHS S141/2006
Rozhodnutí: SOHSII/S141/06-9595/2006/720 Instance I.
Věc Společnost AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AQUA S.A. získá kontrolu nad společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Účastníci AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AQUA S.A., Madrid, Španělské království PENTA HOLDING LIMITED, Paphos, Kyperská republika
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 7. 6. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 76 KB


S 141/06-9595/2006/720
V Brně dne 25. května 2006

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 141/06, zahájeném dne 10. května 2006 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AQUA S.A., se sídlem C/Federico Salmon 13, Madrid, Španělské království, ve správním řízení zastoupené Mgr. Markem Kreislem, advokátem, se sídlem Klimentská 46, 110 02 Praha 1, na základě plné moci ze dne 18. dubna 2006, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě "Smlouvy o prodeji a koupi akcií", uzavřené dne 11. dubna 2006 mezi společnostmi Waterfall Holding B.V., se sídlem Polarisavenue 45, 2132 JH Hoofddorp, Nizozemské království, jako prodávajícím, AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AQUA S.A., se sídlem C/Federico Salmon 13, Madrid, Španělské království, jako kupujícím, a PENTA HOLDING LIMITED, se sídlem 44 Griva Digeni Salamis House 3 rd , 8020 Paphos, Kyperská republika, jako ručitelem, v jejímž důsledku získá společnost AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AQUA S.A., se sídlem C/Federico Salmon 13, Madrid, Španělské království, možnost kontrolovat společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45, IČ: 451 93 665, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 20/2006 ze dne 17. května 2006. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o prodeji a koupi akcií", uzavřené dne 11. dubna 2006 mezi společnostmi Waterfall Holding B.V., se sídlem Polarisavenue 45, 2132 JH Hoofddorp, Nizozemské království (dále jen "Waterfall"), jako prodávajícím, AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AQUA S.A., se sídlem C/Federico Salmon 13, Madrid, Španělské království (dále jen "Aqualia"), jako kupujícím, a PENTA HOLDING LIMITED, se sídlem 44 Griva Digeni Salamis House 3 rd , 8020 Paphos, Kyperská republika (dále jen "Penta"), jako ručitelem. Na základě uvedené smlouvy získá společnost Aqualia akcie představující 98,449 % podíl na základním kapitálu společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45, IČ: 451 93 665 (dále jen "SmVaK"). Výše popsaná transakce představuje tedy spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Aqualia poskytuje služby integrovaného vodního hospodářství na území Španělska, Portugalska a rovněž v Jižní Americe. Uvedené služby zahrnují správu, provoz a údržbu veřejných rozvodů vody a služby spojené s odváděním a čištěním odpadních vod. Společnost Aqualia je přímo kontrolována společností Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., se sídlem calle Balmes 36, Barcelona, Španělské království (dále jen "FCC"), jež prostřednictvím svých společností působí celosvětově v různých hospodářských odvětvích, zejména ve stavebnictví a v odpadovém hospodářství.
Společnost Aqualia na území České republiky nepůsobí. Společnost FCC působí na území České republiky pouze nepřímo prostřednictvím společnosti .A.S.A. Abfall Service AG a jejích dceřiných společností, a to v oblasti odpadového hospodářství a souvisejících inženýrských a poradenských služeb v oblasti skladování odpadů.
Společnost SmVaK je činná především v oblasti produkce, dodávek a čištění pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod pro obecné potřeby, a to zejména v České republice a okrajově rovněž v Polsku. Společnost SmVaK vlastní a provozuje vodohospodářskou infrastrukturu na severní Moravě a ve Slezsku a zajišťuje služby ve výše uvedené oblasti své působnosti pro regiony Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava, dále provozuje infrastrukturu vodovodních řadů a kanalizace na Bruntálsku. Na základě smluv také dodává vodu městům Ostrava, Hlučín a Studénka a části Přerovska.
Společnost SmVaK kontroluje společnosti Ovod, spol. s r.o., se sídlem Opava, Jaselská 47, IČ: 640 86 348, jejímž předmětem podnikání je výroba, opravy a montáže měřidel, zejména vodoměrů, ověřování měřidel, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a pronájem zařízení, přístrojů a skladování, a SmVaK-inženýring, s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Varenská 2723/51, PSČ 702 00, IČ: 646 08 042, jejíž předmět podnikání zahrnuje investorskou a inženýrskou činnost, poradenství, projektovou činnost ve výstavbě, technické analýzy, pozemní práce a výstavbu, provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
Před uskutečněním spojení je společnost SmVaK nepřímo kontrolována investiční společností Penta, přičemž společnost Waterfall, která společnost SmVaK kontroluje, byla založena jako dceřiná společnost společnosti Penta za účelem akvizice společnosti SmVaK.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
V České republice působí v oblasti provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, zahrnující dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod, pouze nabývaná společnost SmVaK. Společnost Aqualia, jakožto společnost nabývající, ani žádná ze společností patřících do stejné skupiny není v České republice v oblasti vodárenství aktivní.
K překrytí činností spojujících se soutěžitelů na území České republiky nedochází. Úřad tedy v případě posuzovaného spojení vymezil jako věcně relevantní trh dodávek pitné vody a trh služeb spočívajících v odvádění a čištění odpadních vod .
Z geografického hlediska jde v rámci České republiky o lokální trhy vymezené územím, které pokrývají jednotlivé vodovodní a kanalizační sítě, na nichž provozovatelé sítě mají monopolní postavení, neboť spotřebitelé využívající uvedené služby nemají možnost na daném území získat tyto služby od jiného soutěžitele (lokální síťové monopoly).
Jak bylo uvedeno výše, společnost SmVaK působí na území Moravskoslezského kraje, konkrétně v regionech Frýdek Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Bruntálsko a Přerovsko a ve městech Ostrava, Hlučín a Studénka, kde zaujímá monopolní postavení vyplývající z charakteru odvětví.
V celorepublikovém měřítku nepřesahuje podíl společnosti SmVaK na trhu dodávek pitné vody ani na trhu služeb spočívajících v odvádění a čištění odpadních vod (obchodní tajemství) %.
Vzhledem k výše uvedenému, zejména s ohledem na skutečnost, že na relevantních trzích dodávek pitné vody a služeb spočívajících v odvádění a čištění odpadních vod působí na území České republiky pouze nabývaná společnost SmVaK, dospěl Úřad k závěru, že v důsledku předmětného spojení nedojde ke zvýšení tržní síly spojením vzniklého subjektu natolik, aby mu tato umožňovala chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a tudíž nedojde ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Monika Kučerová
ředitelka
Sekce ochrany hospodářské soutěže II.
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Marek Kreisl, advokát
AK Baker & McKenzie, v.o.s.
Klimentská 46
110 02 Praha 1
Právní moc: 7.6.2006.