UOHS S141/2003
Rozhodnutí: OF/S141/03-2982/03 Instance I.
Věc Žádost o povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení-AGROSLUŽBY NOVÝ JIČÍN-ODBYTOVÉ CENTRUM, a.s
Účastníci adv. kanc. zastupující AGROSLUŽBY NOVÝ JIČÍN-ODBYTOVÉ CENTRUM, a.s., Divadelní 746/9, Nový Jičín
Typ správního řízení Výjimka ze zákazu uskutečňování spojení
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 1. 9. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 54 KB


S 141/03-2982/03 V Brně dne 12. srpna 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 141/03, zahájeném dne 23. července 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 18 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti AGROSLUŽBY NOVÝ JIČÍN-ODBYTOVÉ CENTRUM a.s., Divadelní 946/9, 741 11 Nový Jičín, zastoupené JUDr. Petrem Pyšným, advokátem, se sídlem Občanská 18, 710 00 Slezská Ostrava, ve věci povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení podle § 18 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí:
Správní řízení č.j. S 141/03 zahájené dne 23. července 2003 ve věci povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení podle § 18 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, se na návrh účastníka řízení v souladu s § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění,
z a s t a v u j e .
O d ů v o d n ě n í
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 1. července 2003 návrh společnosti AGROSLUŽBY NOVÝ JIČÍN-ODBYTOVÉ CENTRUM a.s., Divadelní 946/9, 741 11 Nový Jičín (dále jen "AGROSLUŽBY NJ"), na povolení spojení soutěžitelů AGROSLUŽBY NJ a SENA Corporation, a.s., Martinovská 3168/48, 723 02 Ostrava-Martinov (dále jen "SENA") podle ustanovení § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), k němuž mělo dojít podle ust. § 12 odst. 3 zákona. Dne 23. července 2003 Úřad obdržel žádost o povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení podle § 18 odst. 3 zákona.
Vzhledem ke skutečnosti, že rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů AGROSLUŽBY NJ a SENA bylo vydáno dne 5. srpna 2003 a z tohoto důvodu se žádost o povolení výjimky ze zákazu uskutečňování daného spojení stala bezpředmětnou, obdržel Úřad dne 7. srpna 2003 podání, jehož předmětem je zpětvzetí návrhu na povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení ze dne 23. července 2003.
S odkazem na znění § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad zahájené správní řízení zastavil.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
Mgr. Roman Pliska
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Petr Pyšný, advokát
AK Pyšný, Weber & Partneři, v.o.s.
Občanská 18
710 00 Slezská Ostrava
Právní moc: 1.9.2003