UOHS S141/2002
Rozhodnutí: OF/S141/02-3731/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-LNM Holdings N.V. a NOVÁ HUŤ, a.s.,
Účastníci LNM Holdings N.V. NOVÁ HUŤ, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 31. 10. 2002
Související rozhodnutí S141A/02
Dokumenty dokument ke stažení 222 KB
dokument ke stažení 95 KB


S 141/02-3731/02 V Brně dne 25. října 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 141/02, zahájeném dne 26. června 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka správního řízení, jímž je společnost LNM Holdings N.V., se sídlem Pentastraat 105, Curaçao, Nizozemské Antily, ve správním řízení právně zastoupená JUDr. Vladimírou Glatzovou, advokátkou, se sídlem Betlémský palác, Husova 5, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů LNM Holdings N.V., se sídlem Pentastraat 105, Curaçao, Nizozemské Antily, a NOVÁ HUŤ, a.s., se sídlem Ostrava-Kunčice, Vratimovská 689, IČ: 45193258, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o prodeji akcií , uzavřené dne 17. června 2002 mezi Fondem národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, IČ: 41692918, jako prodávajícím, a LNM Holdings N.V., jako kupujícím, v jejímž důsledku LNM Holdings N.V., se sídlem Pentastraat 105, Curaçao, Nizozemské Antily, získá 52,25 % akcií společnosti NOVÁ HUŤ, a.s., se sídlem Ostrava-Kunčice, Vratimovská 689, IČ: 45193258, a tím i kontrolu nad touto společností, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv spojujících se subjektů, dalších informací o spojovaných soutěžitelích, protokolu z výslechu svědka a stanovisek třetích osob k předmětnému spojení.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 28/02 ze dne 10. července 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad obdržel vyjádření společností LIMART a.s., se sídlem Tovární 1, Brno, IČ: 25569678 (dále jen Limart ), a OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., se sídlem Prokešovo náměstí 6/2020, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 00002593 (dále jen OKD )
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
1 Notifikační podmínky
Úřad zahájil dne 26. června 2002 na návrh společnosti LNM Holdings N.V., se sídlem Pentastraat 105, Curaçao, Nizozemské Antily (dále jen LNM ), zastoupené JUDr. Vladimírou Glatzovou, advokátkou, se sídlem Betlémský palác, Husova 5, Praha 1, na základě plné moci ze dne 10. června 2002, správní řízení S 141/02 ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen zákon ).
Pokud jde o účastníka správního řízení o povolení spojení soutěžitelů, k němuž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona nabytím účastnických cenných papírů, povinnost podat návrh na povolení spojení je podle § 15 odst. 2 zákona uložena soutěžiteli, který má získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik, což je v tomto případě společnost LNM. Ta se také následně ve smyslu § 21 odst. 1 zákona stala účastníkem uvedeného správního řízení.
K posuzovanému spojení soutěžitelů dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, na základě Smlouvy o prodeji akcií (dále též Smlouva ), uzavřené dne 17. června 2002 mezi Fondem národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, IČ: 41692918 (dále jen FNM ), jako prodávajícím, a LNM, jako kupujícím, v jejímž důsledku LNM získá 52,25 % akcií ve společnosti NOVÁ HUŤ, a.s., se sídlem Ostrava-Kunčice, Vratimovská 689, IČ: 45193258 (dále jen Nová huť ), a tím i kontrolu nad touto společností.
Výše zmiňovaná Smlouva byla podepsána v souladu s usnesením vlády České republiky č. 485 ze dne 18. září 1996 ve znění pozdějších rozhodnutí vlády České republiky, usnesení č. 131 ze dne 4. února 2002 a usnesení vlády České republiky č. 587 ze dne 5. června 2002.
Na základě této smlouvy má společnost LNM dále nabýt další akcie ve společnosti Nová huť, které představují 15 % všech emitovaných akcií této společnosti. Současným vlastníkem těchto akcií je FNM. Tyto akcie jsou předmětem smlouvy, jíž se FNM zavázal převést je na společnost PETRCÍLE s.r.o. Následně však FNM od této smlouvy se společností PETRCÍLE s.r.o. odstoupil, přičemž platnost tohoto odstoupení je předmětem sporu před rozhodčím soudem. K prodeji těchto akcií dojde v okamžiku, kdy zánik povinnosti FNM plnit ze smlouvy se společností PETRCÍLE s.r.o. nebude možné zpochybňovat.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období ve smyslu § 14 zákona překročil částku 5 miliard Kč, tzn. že je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a navrhované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
2 Charakteristika spojujícíh se soutěžitelů
LNM je společností, která provozuje podnikatelskou činnost v oboru hutní výroby, má dostatečnou kapitálovou sílu odpovídající oznamované transakci a má zkušenosti v provozování technologií hutní výroby. Je holdingovou společností a společnosti, které ovládá, se zabývají zejména výrobou železa přímou redukcí a výrobou ocelových výrobků a předvýrobků. Společnost LNM je součástí skupiny společností LNM GROUP a prostřednictvím společnosti [ obchodní tajemství ] je ovládána členy rodiny Mittal.
V České republice je skupina LNM GROUP činná prostřednictvím následujících společností, které své zboží do české republiky dováží:
. [ obchodní tajemství ] -tato společnost má sídlo v Německu a předmětem jejího podnikání je výroba ocelových výrobků, včetně válcovaného drátu,
. [ obchodní tajemství ] -tato společnost, která má sídlo v Německu, je činná v oblasti výroby válcovaného drátu,
. [ obchodní tajemství ] -tato společnost má sídlo ve Francii a předmětem jejího podnikání jsou marketingové služby, a
. Ispat Karmet JSC-tato společnost, která má sídlo v Kazachstánu, je činná především ve výrobě plochých ocelových výrobků.
Skupina LNM na území České republiky působí na trzích plochých výrobků z uhlíkové oceli válcovaných za tepla, plochých výrobků z uhlíkové oceli válcovaných za studena, galvanizovaných plochých ocelových výrobků, kabelových výrobků, drátových výrobků a válcovaného drátu.
Nová huť, spolu se svými dceřinými společnostmi, je hutním kombinátem zahrnujícím rovněž část strojírenské výroby. Hutní výroba má hromadný charakter, u strojírenské výroby jde převážně o sériovou výrobu nebo výjimečně kusovou výrobu. V současné době je společnost Nová huť ovládána FNM, který byl zřízen za účelem technické realizace jednotlivých privatizačních rozhodnutí a dočasné správy státních podílů určených k postupné privatizaci.
Nová huť své výrobky vyváží do 41 zemí celého světa, v České republice je činná sama nebo prostřednictvím následujících společností, které přímo či nepřímo kontroluje:
. NOVÁ HUŤ EXPORT a.s.-hlavním předmětem podnikání společnosti je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej-vyjma zboží uvedeného v příloze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a zboží tímto zákonem vyloučeného-export dlouhých výrobků,
. SVAŘOVNA TRUB NH, a.s.-společnost v současné době není aktivní,
. NOVÁ HUŤ-Projekce, spol. s r.o.-hlavním předmětem podnikání společnosti je činnost ve výstavbě, provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování a výkon zeměměřičských činností,
. NOVÁ HUŤ-OSTRAHA, spol. s r.o.-společnost je činná zajišťování ochrany majetku a osob,
. Hoteltrans s.r.o.-hlavním předmětem podnikání je pronájem movitých věcí a nemovitostí včetně služeb a jiné ubytovací služby,
. NOVÁ HUŤ-Válcovna za studena spol. s r.o.-společnost je činná v oblasti válcování za studena (za studena válcované pásy), v kovoobrábění a zámečnictví,
. MS-UNIKOV OSTRAVA s.r.o.-společnost převážně podniká v oblasti nakládání s odpady (včetně nebezpečných),
. VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s.-hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba surového železa a slitin železa,
. VÁLCOVNY PLECHU, a.s.-společnost je činná v oblasti výroby za tepla válcovaných plechů a za studena válcovaných pásů, zpracování kovů atd.,
. JÄKL Karviná, a.s.-hlavními předmětem podnikání je výroba ocelových svařovaných trubek a otevřených za studena tvarovaných profilů, za studena válcovaných trubek a profilů, kovových výrobků a maloobchod a velkoobchod,
. ROMULUS CZ, a.s.-společnost je činná v oblasti koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( zejména prodej šrotu,
. NH-TRANS, spol. s r.o.-společnost podniká převážně v oblasti vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství a zprostředkování obchodu,
. TOPHAM EISEN-UND STAHLHANDESGES, M.B.H.-společnost se sídlem v Rakousku je činná převážně v prodeji ocelových výrobků na zahraničních trzích,
. [ obchodní tajemství ] -společnost v současné době je v likvidaci, jejím předmětem podnikání je výroba kovového zboží, železa, oceli a feroslitin a hutní druhovýroba,
. [ obchodní tajemství ] -společnost je činná v oblasti koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostředkovatelská činnost, poradenství a konzultace a jiná vedlejší činnost v dopravě, a
. [ obchodní tajemství ] -hlavním předmětem podnikání společnosti je zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej-vyjma zboží uvedeného v příloze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a zboží tímto zákonem vyloučeného.
Skupina společnosti Nová huť na území České republiky působí na následujících trzích-předvýrobky z uhlíkové oceli (bramy, bloky, sochory a plynule lité odlitky); ploché výrobky z uhlíkové oceli válcované za tepla; ploché výrobky z uhlíkové oceli válcované za studena; velké ocelové trubky se šroubovicovým svarem; komoditní trubky; profily; nosníky; tyčová ocel; betonové výztuže; válcovaný drát; bezešvé trubky nevelkých průměrů z uhlíkové oceli; odlitky z litiny; odlitky z oceli; ocelová silniční svodidla; důlní ocelové výztuže a surové železo. 3 Relevantní trh
Úřad šetřil, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, a to takovým způsobem, že dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže. Za účelem zjištění, zda tato podmínka byla splněna, bylo třeba, aby Úřad vymezil, ohledně jakého zboží, na jakém území a v jakém časovém momentu dochází ke střetu nabídky a poptávky, tj. aby vymezil relevantní trh.
Za relevantní trh se obecně pokládá místo, kde se střetává nabídka s poptávkou po zboží, které je schopno uspokojit určitou konkrétní potřebu spotřebitele. Věcně relevantní trh zahrnuje všechny výrobky nebo služby, které spotřebitel pokládá vzhledem k jejich vlastnostem, ceně a způsobu použití za shodné nebo zaměnitelné. Geografický trh zahrnuje území, kde jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně homogenní a které může být dostatečně odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky hospodářské soutěže na těchto jiných územích zřetelně odlišné. Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje ji od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. Z časového hlediska je při posuzování trhu brán v úvahu minulý a očekávaný vývoj pravidelných, případně relativně trvale se opakujících dodávek trhu.
3.1 Vymezení věcně relevantního trhu
Při vymezení věcně relevantních trhů vycházel Úřad z činností spojujících se soutěžitelů, především však z činností společností náležící do skupiny Nová huť, neboť tyto činnosti, resp. výrobky či služby, rozšíří portfolium výrobků dodávaných na trh České republiky společností náležících do skupiny LNM GROUP, jejíž aktivity jsou v České republice velmi malé a z větší části nebudou spojením podstatně posíleny.
Hospodářská oblast dotčená spojením účastníka řízení a Nové huti je oblast výroby a prodeje ocelářských výrobků, zejména dlouhých výrobků, plochých výrobků a ocelových trubek z uhlíkových ocelí válcovaných za tepla či za studena, jakož i další výrobky z uhlíkové oceli.
Při vymezování relevantních trhů v oblasti ocelářského průmyslu je třeba dbát některých rozlišovacích pravidel, z nichž vychází při svém rozhodování mimo jiné i Evropská komise. První z těchto pravidel spočívá v rozlišení výrobků z uhlíkové oceli, nerez oceli a vysokolegované oceli. Nezastupitelnost aplikace uhlíkové oceli s vysokolegovanou ocelí je způsobena odlišným chemickým složením, a tím i vlastnostmi výrobků z těchto dvou materiálů, významným cenovým rozdílem mezi nimi, jakož i podstatným způsobem konečného užití. Nezastupitelnost výrobků z uhlíkové oceli s výrobky z nerez oceli vychází především z odlišnosti chemického složení, a tudíž z rozdílných vlastností výrobků. Výroba nerez oceli zahrnuje oproti výrobě uhlíkové oceli navíc fázi legování chromem, niklem a dalšími legujícími prvky za účelem dosažení jiných vlastností konečného výrobku, než jaké by měl výrobek z tradiční uhlíkové oceli. Oba spojující se soutěžitelé dodávají na tuzemský trh pouze výrobky z uhlíkové oceli.
Druhým je pravidlo rozlišení mezi plochými výrobky a dlouhými výrobky. Ocel vyrobená v zařízeních pro výrobu oceli se totiž formuje do tvarů a forem, které vyhovují dalšímu zamýšlenému zpracování oceli. V tomto smyslu jsou zcela jasně odlišitelné dvě základní kategorie výrobků, a to ploché výrobky a dlouhé výrobky. Ploché výrobky se vyrábějí na jiném výrobním zařízení (válcovací tratě) než dlouhé ocelové výrobky či ocelové trubky. Většina výrobních zařízení je pak konstruována pouze pro výrobu jedné z těchto forem a jejich konverze je výjimečná a nákladná.
Společnost LNM na území České republiky dodává následující výrobky: Ploché výrobky z uhlíkové oceli válcované za tepla-ploché výrobky válcované za tepla sestávají především z pásů a plechů o minimální tloušťce 1,5 mm. Část produkce je určena k prodeji bez dalšího zpracování. Druhá část produkce je používána jako vstupní polotovar pro výrobu dalších ocelářských výrobků (z plochých výrobků válcovaných za tepla), tzn. je dále upravována válcováním za studena a případně dalšími následnými technologiemi.
Ploché výrobky z uhlíkové oceli válcované za studena -ploché ocelové výrobky válcované za studena sestávají především z pásů a plechů i minimální tloušťce 0,12-0,15 mm, používají se především v automobilovém, spotřebním a stavebním průmyslu a ve strojírenství.
Galvanizované ploché ocelové výrobky -galvanizované ploché ocelové výrobky spadají do skupiny výrobků s kovovým potahem. Zinkový povlak výrobků zabraňuje korozi ocelového substrátu, a tak zvyšuje životnost těchto výrobků. Tyto výrobky se používají zejména v automobilovém, stavebním a strojírenském průmyslu.
Kabelové výrobky -jedná se o ocelová drátová lana, která jsou vyráběna v rozličných rozměrech, délkách a nosnosti podle potřeb zákazníků, které se používají v mnoha odlišných odvětvích včetně těžebního, olejářského, automobilového a stavebního průmyslu. Drátové výrobky-drátové výrobky jsou vyráběny z taženého drátu a spadají mezi ně např.: hřebíkové dráty, pružiny a štětování, fixační dráty a dráty pro předpjatý beton. Výše uvedené skupiny drátových výrobků mají odlišné použití v různých průmyslových sektorech, a to zejména v automobilovém a stavebním průmyslu, dále používají k dalšímu tváření drátů, k výrobě stojanů, nákupních vozíků, bílého spotřebního zboží atd. Válcovaný drát -jde o dlouhý výrobek válcovaný za tepla, většinou kruhového průřezu, o průměru 5,5 mm a více, který je navinut na svitku a který je určen k přímému použití nebo jako polotovar pro další zpracování tažením a tvářením.
Skupina společnosti Nová huť dodává na území České republiky následující výrobky:
Předvýrobky z uhlíkové oceli (bramy/bloky/sochory/plynule lité předlitky) -předvýrobky se používají jako vstupní polotovary pro další zpracování většinou technologií válcovaní nebo tváření za tepla na finálních zařízeních do konečné podoby. Bramy, včetně plochých plynule litých předlitků, se používají pro výrobu plochých výrobků, bloky a sochory pro výrobu dlouhých výrobků a ocelových trubek. Ploché výrobky z uhlíkové oceli válcované za tepla-viz výše v části pojednávající o výrobcích dodávaných na území České republiky skupinou LNM.
Ploché výrobky z uhlíkové oceli válcované za studena ->viz výše v části pojednávající o výrobcích dodávaných na území České republiky skupinou LNM.
Velké ocelové trubky se šroubovicovým svarem -velké ocelové trubky se šroubovicovým svarem jsou vyráběny z uhlíkových ocelí zpracovaných pomocí sekundární metalurgie, vyrábějí se z ocelového pásu, který je při výrobě zakružen a svařen do tvaru trubky. Používají se především k dopravě kapalných a plynných médií v potrubích o nízkém až velmi vysokém pracovním přetlaku. Dále slouží pro rozvody pitné a užitkové vody, stavby horkovodů a pro konstrukční účely-sloupy a piloty.
Komoditní trubky -zahrnují různé typy trubek a trubkových výrobků, používají se především pro komerční využití. Dodávají se ve standardních velikostech a jakostech a nejsou nijak specificky testovány. Tloušťka stěny zpravidla nepřesahuje 12,5 mm. Tyto výrobky jsou používány především ve strojírenské výrobě stavebnictví, instalatérství, topenářství atp.
Profily -jedná se o dlouhé výrobky válcované za tepla ve tvaru L, T, a U (v rozměrech 50 až 240 mm), které se používají jako konstrukční a stavební prvky.
Nosníky -jedná se o dlouhé výrobky válcované za tepla různých tvarů o rozměrech 80 až 240 mm a 100 až 140 mm, které se také používají jako konstrukční a stavební prvky.
Tyčová ocel -jedná se o dlouhé výrobky válcované za tepla s jednoduchým průřezem-kruhové, ploché a šestihranné, které slouží jako polotovary pro další strojírenské zpracování a tváření.
Betonové výztuže -jedná se o dlouhý výrobek válcovaný za tepla se specifickým tvarem o rozměrech od 6 do 50 mm, který se používá jako speciální výrobek určený pro stavební účely nebo jako prvek stavebních konstrukcí. Válcovaný drát -viz výše v části pojednávající o výrobcích dodávaných na území České republiky skupinou LNM.
Bezešvé trubky nevelkých průměrů z uhlíkové oceli -jsou vyráběny ze sochorů, které se děrují a válcují. Bezešvé trubky nevelkých průměrů z uhlíkové oceli se používají především pro komerční využití. Dodávají se ve standardních velikostech a jakostech. Tloušťka stěny zpravidla nepřesahuje 12,5 mm. Tyto výrobky jsou používány především ve strojírenské výrobě, stavebnictví, instalatérství, topenářství apod.
Odlitky z litiny -tyto výrobky jsou vyráběny technologií lití tekutého kovu do formy, jedná se rovněž většinou o kusovou a malosériovou výrobu. Mezi tyto odlitky řadíme odlitky z šedé a tvárné litiny, zejména tvarové odlitky pro strojírenství, hutní a chemický průmysl, kde se používají jako konstrukční prvky, součásti strojů, armatury atd.
Odlitky z oceli -tyto výrobky jsou vyráběny technologií lití tekutého kovu do formy, jedná se většinou o kusovou a malosériovou výrobu. Odlitky z oceli zahrnují tvarové odlitky pro strojírenství, hutní a chemický průmysl, kde se používají jako konstrukční prvky, součásti strojů, armatury atd.
Ocelová silniční svodidla -Ocelová silniční svodidla jsou výrobky z tenkostěnných profilů o síle výchozího materiálu svodnice 3-4 mm a s roztečnou délkou 4. 000 mm. Jsou to bezpečnostní zařízení, která snižují nárazovou energii vozidla a brání mu vyjet z vymezeného dopravního pásu. Důlní ocelové výztuže-jedná se o výrobky speciálního průřezu a tvaru vyrobeného z polotovaru válcovaných za tepla se specifickým způsobem použití. Uplatňují se při zakládání důlních děl, uhelných i rudných šachet, při ražení tunelů a štol, jakož i ve stavebnictví a zemědělství
Surové železo -vyrábí se z železné rudy a dalších surovin a přísad, společně se šrotem a dalšími přísadami používá jako surovina při výrobě oceli.
Na trhu galvanizovaných plochých ocelových výrobků, trhu kabelových výrobků a na trhu drátových výrobků působí pouze skupina LNM. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů nebude postavení skupiny LNM na uvedených trzích žádným způsobem ovlivněno, z tohoto důvodu se jimi Úřad nadále nebude zabývat.
Jak již bylo uvedeno, při vymezování relevantních trhů Úřad považuje za stěžejní ty trhy, na nichž bude postavení účastníka řízení posíleno, či o které se rozsah působnosti účastníka řízení rozšíří nebo ty, na nichž dojde spojením k vertikálnímu propojení.
K překrývání činností spojujících se soutěžitelů, a tedy k posilování postavení účastníka řízení, dochází pouze na trzích plochých výrobků válcovaných za tepla, plochých výrobků válcovaných za studena a válcovaného drátu, a proto lze konstatovat, že ve vztahu k těmto třem trhům se posuzované spojení vyznačuje horizontálním charakterem. Na těchto trzích fakticky dojde ke koncentraci, v jejímž důsledku se navýší tržní podíly spojujících se soutěžitelů, a proto je třeba klást na takové trhy při posuzování dopadů spojení nejvyšší důraz.
Na žádném ze zbývajících výše uvedených trhů již společnosti skupiny LNM na území České republiky nepůsobí, a proto lze konstatovat, že ve vztahu k takovým trhům se předmětné spojení vyznačuje konglomerátním charakterem.
Obecně platí, že na trzích, na nichž nedochází k vzájemnému překrytí činností spojujících se soutěžitelů, nedojde v důsledku uskutečnění spojení ke změně tržních struktur.
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostem, a vzhledem k tomu, že jednotlivé kategorie výrobků nejsou z hlediska vlastností, ceny a zamýšleného způsobu použití zastupitelné, vymezil Úřad věcně relevantní trhy následovně:
1) trh předvýrobků z uhlíkové oceli
2) trh plochých výrobků z uhlíkové oceli válcovaných za tepla
3) trh plochých výrobků z uhlíkové oceli válcovaných za studena
4) trh velkých ocelových trubek se šroubovicovým svarem
5) trh komoditních trubek
6) trh profilů
7) trh nosníků
8) trh tyčové oceli
9) trh betonové výztuže
10) trh válcovaného drátu
11) trh bezešvých trubek nevelkých průměrů z uhlíkové oceli
12) trh odlitků z litiny
13) trh odlitků z oceli
14) trh ocelových silničních svodidel
15) trh důlní ocelové výztuže
16) trh surového železa
V předmětném spojení soutěžitelů dochází k překrývání činností spojujících se soutěžitelů pouze na třech relevantních trzích, a to na trhu plochých výrobků z uhlíkové oceli válcovaných za tepla, trhu plochých výrobků z uhlíkové oceli válcovaných za studena a trhu válcovaného drátu. Postavení spojujících se soutěžitelů na ostatních relevantních trzích se v důsledku posuzovaného spojení nezmění, spojením nedochází ani k vertikálnímu propojení, neboť v oblasti hutního průmyslu je většina výrobků sloužících k dalšímu zpracování použita v rámci jednotlivých holdingů. Z těchto důvodů se další úvahy o dopadech z koncentrace budou vztahovat převážně na tři výše uvedené relevantní trhy, na nichž dochází k překrytí činnosti spojujících se soutěžitelů.
3.2 Vymezení relevantního trhu z hlediska geografického
Relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných. Relevantní trhy z hlediska geografického jsou pro všechny vymezené věcně relevantní trhy vymezeny územím České republiky.
3.3 Vymezení relevantního trhu z hlediska časového
Vymezení relevantního trhu z hlediska časového vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
V daném případě se jedná o trhy trvalé, charakterizované pravidelnými dodávkami (službami) po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům. Z uvedeného důvodu byl relevantní trh z hlediska časového vymezen jako trh trvalý. Pro posuzování spojení byl sledován poslední finanční rok, tedy rok 2001.
4 Dopady z koncentrace
Při posuzování dopadů daného spojení soutěžitelů se Úřad zabývá zejména strukturou relevantních trhů, podílem spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářskou a finanční silou, právními a jinými překážkami vstupu dalších soutěžitelů na relevantní trhy, možností volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývojem nabídky a poptávky na relevantních trzích, potřebami a zájmy spotřebitelů, jakož i výzkumem a vývojem, jehož výsledky vedou ku prospěchu spotřebitele, a dalšími skutečnostmi pro relevantní trhy charakteristickými.
Dle § 10 odst. 1 zákona zaujímá soutěžitel nebo více soutěžitelů (společná dominance), kterým jejich tržní síla umožňuje chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, dominantní postavení na trhu.
Obdobně Soudní dvůr ES definoval dominantní postavení jako postavení soutěžitele, které mu umožňuje bránit účinné hospodářské soutěži na relevantním trhu, zejména tím, že mu umožňuje chovat se ve značném rozsahu nezávisle vůči konkurentům, odběratelům a v neposlední řadě i vůči spotřebitelům (viz. C-85/87 Hoffmann-La Roche, ECJ Feb. 13, 1979; C-322/81 Michelin, ECJ Nov. 9, 1983; C-27/76 United Brands, ECJ Feb. 14, 1978).
Dominantní postavení může vyplývat z několika faktorů, které však mohou mít v jednotlivých případech různou důležitost. Významné je zejména zjištění podílu na trhu a stability tohoto podílu v čase, poměru mezi podíly soutěžitelů účastnících se spojení, podílů jejich konkurentů a>, které upevňují nebo naopak ohrožují postavení spojujících se soutěžitelů na trhu, např.>. Mezi významné bariéry patří zejména zákonná omezení, vysoká investiční náročnost, know-how (viz. T-83/91 Tetrapak, 1994; C-85/87 Hoffmann-La Roche, ECJ Feb. 13, 1979), vlastnictví patentů, náklady na výzkum a vývoj, přístup k finančním a surovinovým zdrojům, celková velikost a síla vedoucího soutěžitele na trhu (viz. C-85/87 Hoffmann-La Roche, ECJ Feb. 13, 1979; C-27/76 United Brands, ECJ Feb. 14, 1978; ECS/AKZO2, D.Comm Dec. 14/1985), vlastnictví distribuční sítě, členství v profesních organizacích aj.
Pokud jde o získání nebo upevnění dominantního postavení, je třeba zkoumat zejména absolutní podíly spojujících se soutěžitelů na trhu a také vývoj těchto podílů z časového hlediska. Zvláštní roli hraje vývoj podílů soutěžitelů na dynamicky se rozvíjejících inovačně zaměřených trzích, na kterých dochází často ke střídání vedoucí pozice, kdy vysoký podíl nemusí nezbytně vést k posílení dominantního postavení.
V případě COMP/ECSC.1351 Usinor/Arbed/Acceralia Komise určila, že ploché ocelové výrobky válcované za tepla tvoří samostatný relevantní trh. Ploché výrobky válcované za tepla nejsou v naprosté většině zastupitelné obdobnými výrobky válcovanými za studena, ty dosahují lepší rozměrové přesnosti a jakosti povrchu, mají vyšší přidanou hodnotu a jsou na trhu prodávány za vyšší ceny (cca o 30 %) než výrobky válcované za tepla.
Na relevantním trhu plochých výrobků z uhlíkové oceli válcovaných za tepla působí oba spojující se soutěžitelé, resp. společnosti ze skupin LNM a Nové huti. Podíl skupiny LNM na tomto trhu činí [ obchodní tajemství ] %, skupina společnosti Nová huť dosahuje [ obchodní tajemství ] % tržního podílu. Společný podíl spojujících se soutěžitelů na takto vymezeném relevantním trhu na území České republiky bude po spojení podle výsledků dosažených v roce 2001 činit [ obchodní tajemství ] %.
Vzhledem k nízkému podílu nově vzniklého subjektu a s ohledem na tržní podíl největších konkurentů, společností U.S. Steel Košice, s.r.o. ( [ obchodní tajemství ] %), ZAPORIZHSTAHL JSC ( [ obchodní tajemství ] %) a VÍTKOVICE STEEL, a.s. ( [ obchodní tajemství ] %), Úřad konstatuje, že posuzované spojení soutěžitelů na relevantním trhu plochých výrobků z uhlíkové oceli válcovaných za tepla nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
V případě COMP/ECSC.1351 Usinor/Arbed/Acceralia Komise rovněž určila, že bez ohledu na šířku, tvoří všechny ploché výrobky ocelové výrobky válcované za studena, včetně plechů a pásů navinutých do svitků, samostatný relevantní výrobkový trh.
Na relevantním trhu plochých výrobků z uhlíkové oceli válcovaných za studena působí ze spojovaných subjektů skupiny společností obou spojujících se soutěžitelů. Podíl skupiny LNM na takto vymezeném relevantním trhu činí [ obchodní tajemství ] %, skupina Nová huť dosahuje [ obchodní tajemství ] % tržního podílu. Společný podíl spojujících se soutěžitelů na předmětném relevantním trhu na území České republiky bude po spojení činit [ obchodní tajemství ] %.
Vzhledem k relativně nízkému podílu nově vzniklého subjektu a s ohledem na tržní podíl největších konkurentů, společností U.S. Steel Košice, s.r.o. ( [ obchodní tajemství ] %) a EKO Stahl ( [ obchodní tajemství ] %), nepovede posuzované spojení soutěžitelů na dotčeném relevantním trhu ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Na relevantním trhu válcovaného drátu působí oba spojující se soutěžitelé, respektive společnosti ze skupin do nichž spojující se subjekty náleží. Skupina LNM dosahuje na tomto relevantním trhu podíl přibližně [ obchodní tajemství ] %, podíl skupiny Nová huť činí asi [ obchodní tajemství ] %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení dosahuje [ obchodní tajemství ] %.
S ohledem na relativně nízký podíl nově vzniklého subjektu a s přihlédnutím k tržnímu podílu největšího konkurenta, kterým je společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. s [ obchodní tajemství ] % podílem, Úřad konstatuje, že na dotčeném relevantním trhu nepovede posuzované spojení soutěžitelů ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Na relevantních trzích předvýrobků z uhlíkové oceli, velkých ocelových trubek se šroubovicovým svarem, komoditních trubek, profilů, nosníků, tyčové oceli, betonových výztuží, bezešvých trubek nevelkých rozměrů, odlitků z litiny, odlitků z oceli, ocelových silničních svodidel, důlních ocelových výztuží a surového železa působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnosti skupiny Nová huť.
Důsledkem předmětného spojení soutěžitelů na těchto relevantních trzích nebude vznik nebo posílení dominantního postavení soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže; uskutečněním spojení dojde pouze k převzetí aktivit společnosti Nová huť ze strany společnosti LNM.
Jak již bylo výše uvedeno, k překrývání činností spojujících se soutěžitelů dochází pouze na třech relevantních trzích, a to na trhu plochých výrobků z uhlíkové oceli válcovaných za tepla, trhu plochých výrobků z uhlíkové oceli válcovaných za studena, resp. trhu válcovaného drátu, na kterých společný podíl po uskutečnění spojení bude dosahovat [ obchodní tajemství ] %, [ obchodní tajemství ] %, resp. [ obchodní tajemství ] %.
Pro oblast hutnictví je na základě zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu a nebo dovozu výrobků, o licenčním řízení a o změně některých zákonů, v platném znění, každoročně vydáváno nařízení vlády České republiky, kterým je stanoven seznam hutních výrobků, jež mohou být dováženy na základě automatické licence a u nichž se uplatňuje sledování jejich dovozu do České republiky. Tato skutečnost, spolu s tím, že na dovoz hutních výrobků z některých států, např. z Ruska, Ukrajiny, Kazachstánu apod. (viz str. 65 spisu) je uvaleno clo, znamená, že dovoz určitých hutních výrobků je z určitých zemí ztížen, nicméně pokračující dovoz těchto výrobků svědčí o tom, že se nejedná o takové omezení, které znamenalo nepřekonatelnou překážku. Například pro dovoz za tepla válcovaného plechu je výše cla 5,3 % z celkové hodnoty dovezeného zboží.
Cenová hladina, respektive konkurenceschopnost konečného produktu, je rovněž ovlivňována náklady na jeho přepravu, ovšem výše nákladů na přepravu hutních výrobků ze zahraničí objem dovozu do České republiky také podstatně neovlivňuje.
Obecně má hutní a ocelářský průmysl cyklický charakter, poptávka a ceny úzce souvisí s obecnými ekonomickými trendy. Taktéž změny skladových zásob mohou mít značný vliv na cenovou hladinu, a to přesto, že zákazníci stále častěji požadují dodávky zboží v přesně stanoveném termínu. Do poloviny 90. let byly ceny ocelových výrobků v České republice o 15-30 % nižší než průměrné ceny v EU. Tyto ceny odrážely nižší náklady výrobců ze střední Evropy a jejich omezené možnosti pronikání na trhy EU. Od té doby však došlo ke značnému snížení těchto cenových rozdílů. Globalizace, rozrůstající se obchod mezi státy střední Evropy a EU a komoditní charakter oceli tento vývoj urychlily. V současné době jsou spíše než regionálními rozdíly ceny oceli v České republice ovlivňovány cyklickým vývojem, obecným hospodářským růstem a celkovou poptávkou a nabídkou.
V oblasti výzkumu a vývoje má pro konkurenceschopnost v hutním a ocelářském průmyslu zásadní význam především inovace. Výrobky umístěné na trhu musí splňovat vysoké očekávání a požadavky zákazníků. Proces výroby a výrobky samotné musí obstát v tržních podmínkách z hlediska poměru nákladů a efektivnosti, ochrany životního prostředí i bezpečnosti. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že společnost Nová huť je majitelem řady patentů, průmyslových a užitných vzorů a vyvinula řadu technologií ke zjednodušení a zefektivnění výroby, nicméně tento fakt se vztahuje na všechny významné producenty oceli a výrobků z oceli.
5 Připomínky k posuzovanému spojení soutěžitelů
Jak již bylo výše uvedeno, v reakci na výzvu Úřadu k podání námitek zveřejněnou v Obchodním věstníku obdržel Úřad vyjádření společností Limart (25.7.2002) a OKD (1.8.2002).
Námitky společnosti Limart, vycházející z marketingové studie, kterou si nechala zpracovat, směřovaly především do oblasti výroby, prodeje a zpracování plochých výrobků včetně pásové oceli válcované za studena. Podle společnosti Limart je skupina Nová huť jediným tuzemským výrobcem těchto meziproduktů s tržním podílem dosahujícím přibližně 40 % až 50 %. Společnost Limart je, stejně jako skupina Nová huť, zpracovatelem těchto výrobků. S ohledem na kapitálovou náročnost výroby ocelových pásů a vzhledem k možnosti uvalení vyššího dovozního cla na tento meziprodukt je podle společnosti Limart dosti obtížné zajistit jejich dodávky pro vlastní výrobu konečných produktů. Přestože Limart, podle svého vyjádření, dlouhodobě usiluje o dodávky válcovaných plechů od společnosti Nová huť, je bez udání důvodů odmítána a je tak nucena tyto výrobky dovážet ze zahraničí, a to především z Kazachstánu, Ruska a Ukrajiny. Přepravní náklady a dovozní clo ve výši 5,3 % až 5,5 % činí dovážený válcovaný plech dražším a konečné výrobky společnosti Limart jsou tudíž, podle jejího vyjádření, méně konkurenceschopnými.
V této souvislosti společnost Limart poukazuje na údajné dlouhodobé zneužívání dominantního postavení ze strany společnosti Nová huť, a to následujícím způsobem: - Zastavení odbytu, kdy Nová huť odmítá dodávat svoje výrobky bez udání důvodu. - Uplatňování rozdílných podmínek při shodném nebo srovnatelném plnění vůči jednotlivým odběratelům. Společnost Nová huť dodává válcovaný plech do společnosti JÄKL Karviná, a.s., jež je její dceřinou společností, za mnohem výhodnějších podmínek, než ostatním. - Dlouhodobé nabízení a prodej zboží za nepřiměřeně nízké ceny. Společnosti skupiny Nová huť dlouhodobě prodávají svoje výrobky za nepřiměřeně nízké ceny, o čemž svědčí mj. jejich již několik let po sobě trvající ztráta.
Dále ve svém stanovisku vyjadřuje společnost Limart své přesvědčení, že společnost LNM, jako osoba získávající možnost kontrolovat společnost Nová huť, nebude mít zájem na změně tržního chování Nové huti, a naopak se obává, že stávající struktura transakce nemůže garantovat vyváženou hospodářskou soutěž. Také není možné zaručit, že jakýkoliv soutěžitel bude schopen vstupní surovinu u skupiny Nová huť vůbec nakoupit, popřípadě nakoupit za tržních a přiměřených podmínek. Navíc, samotná společnost LNM vlastní již několik hutí a usiluje o získání dalších v Polsku, což by v případě úspěchu znamenalo posílení dominantního postavení skupiny LNM v oblasti střední Evropy.
Za účelem eliminace zneužívání dominantního postavení navrhuje společnost Limart, aby Úřad svoje rozhodnutí o povolení spojení podmínil odprodejem části aktiv společnosti Nová huť nezávislým subjektům, a rovněž aby Úřad v rozhodnutí uložil spojujícím se soutěžitelům povinnost dodávat své výrobky všem českým právnickým osobám, a to za obvyklé tržní ceny a za spravedlivých a nediskriminujících obchodních podmínek.
Dále Limart navrhuje, aby Úřad zakázal jakoukoliv formu veřejné podpory pro skupinu Nová huť, která by mohla být využita k prodeji za nepřiměřeně nízké ceny a došlo by tak k znevýhodnění ostatních soutěžitelů, kteří na veřejnou podporu nárok nemají.
V závěru svého vyjádření společnost Limart žádá Úřad, aby vzal v úvahu veškeré předložené informace a ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 zákona přiznal společnosti Limart postavení účastníka řízení, neboť rozhodnutím o povolení spojení mohou být její práva podstatně dotčena.
O přiznání postavení účastníka řízení Úřad rozhodl tak, že společnosti Limart rozhodnutím ze dne 16.9.2002 nevyhověl s tím, že neprokázala, že její práva a povinnosti mohou být rozhodnutím o povolení spojení podstatně dotčeny. Dále Úřad konstatoval, že námitky společnosti Limart budou zohledněny v konečném rozhodnutí ve věci. Svého práva na podání opravného prostředku společnost Limart ve stanovené lhůtě nevyužila.
Dalším subjektem, který zaslal Úřadu svoje vyjádření k posuzovanému spojení soutěžitelů byla společnost OKD. Společnost OKD především poukazuje na skutečnost, že smlouva zakládající spojení obsahuje také dohody a podmínky, které přímo nesouvisí s privatizací Nové huti, a které směřují k rozdělení trhu v oblasti nákupu surovin (uhlí, koks) pro společnost Nová huť. Podle názoru OKD, tato ujednání, dle obchodních zvyklostí a zásad poctivého obchodního styku, s předmětem smlouvy o prodeji akcií přímo nesouvisejí a přesto jsou ve smlouvě obsažena. Jedná se především o exklusivitu jednání a s ní související opci na nákup akcií společnosti OKD a společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s. Případné získání akcií společnosti OKD ze strany LNM by tak vedlo, vzhledem k objemu dodávek uhlí a koksu z OKD do Nové huti, k tlaku na uplatňování rozdílných podmínek při těchto dodávkách vůči dalším soutěžitelům při shodném či porovnatelném plnění.
Ve svém vyjádření společnost OKD také upozorňuje na skutečnost, že vlastní uskutečnění posuzovaného spojení je vázáno na celou řadu podmínek a nesplnění jakékoliv z nich znamená, že k transakci nedojde.
Z uvedených ujednání OKD zdůrazňuje závazek FNM o výkonu hlasovacích práv, což je dle OKD v rozporu s § 186d obchodního zákoníku, který stanoví, že neplatné jsou dohody, kterými se akcionář zavazuje, že bude dodržovat dohody pro návrhy předkládané orgány společnosti nebo vždy uplatní hlasovací právo určitým způsobem. V konečném důsledku se tak majoritní akcionář měl zavázat, cit: paušálně odhlasovat vše, co bude předloženo k odhlasování orgány společnosti. Jedná se o zákonem zakázané dohody, kterými se akcionář zavázal k výkonu hlasovacích způsobem buď vymezeným v té dohodě nebo jednostranně určovaným někým jiným. Úřadu je tak předkládán návrh společnosti LNM o povolení spojení soutěžitelů, která získá kontrolu nad Společností Nová huť na základě smlouvy, jež obsahuje neplatná ustanovení ex tunc pro rozpor se zákonem.
Podle společnosti OKD má rozhodnutí vlády o privatizaci majetkové účasti ve společnosti Nová huť i další věcné a právní nedostatky spočívající v nutnosti povolování různých výjimek ze zákona. Jedná se především o návrh způsobu řešení dluhopisů dohodou s Novou hutí ve výši 1 miliardy Kč, na základě které by se Česká konsolidační agentura zavázala splnit za Novou huť její závazky z dluhopisů.
6 Celkové zhodnocení dopadů spojení soutěžitelů LNM a Nová huť
6.1 V převážné části své činnosti společnosti LNM a Nová huť nejsou stávajícími nebo potencionálními konkurenty a na spojení lze proto nahlížet jako na spojení převážně konglomerátního charakteru.
Převážná, rozhodující část portfolia výrobků spojujících se soutěžitelů se vzájemně nepřekrývá. V horizontální rovině dochází pouze k nepatrnému překrytí na třech vymezených relevantních trzích (trh plochých výrobků z uhlíkové oceli válcovaných za tepla, trh plochých výrobků z uhlíkové oceli válcovaných za studena a trh válcovaného drátu). Význam těchto relevantních trhů je, v porovnání s celkovou ekonomickou silou a celkovým výrobkovým portfoliem nového subjektu, vzniknuvšího v důsledku spojení s převážně konglomerátním charakterem, zanedbatelný.
Kategorie konglomerátní fúze zahrnuje tzv. čisté konglomeráty , kde není zřejmý ekonomický vztah mezi aktivitami kontrolované a kontrolující společnosti, až po tzv. smíšené konglomeráty , které zahrnují i částečný horizontální nebo vertikální ekonomický vztah mezi nimi. Konglomerátní fúze mohou mít různou formu (viz materiál Výboru pro soutěžní právo a politiku OECD, series Roundtable č. 37, DAFFE/COMP (2002) 5, příspěvek Kanady, str. 129). Přesnou definici kategorie konglomerátní fúze většina zákonů o ochraně hospodářské soutěže členských zemí OECD a EU neobsahují (viz materiál Výboru pro soutěžní právo a politiku OECD, series Roundtable č. 37, DAFFE/COMP (2002) 5, příspěvky Austrálie str. 123, Kanady str. 129, Finska str. 139, SRN str. 143, Irsko str. 159, Španělsko str. 181, Holandsko str. 195, UK str. 201).
6.2 Konglomerátní fúze, na rozdíl od některých horizontálních a vertikálních fúzí, obecně nevedou ke vzniku obav z narušení hospodářské soutěže [1].
Mezi rozhodující kritéria pro posouzení dopadu z koncentrace v případě konglomerátních fúzí patří finanční síla nově vznikajícího subjektu. Evropskou komisí posuzované případy konglomerátních fúzí, jako např. Case No IV/M. 350-WEST LB/Thomas Cook; Case No IV/M. 196-Volvo/Procordia; Case No IV/M. 277-Del Monte/Royal Foods/Anglo American; Case No IV/M. 299-Sara Lee/BP Food Division; Case No IV/M. 589-Seagram/MCA; Case No IV/M. 521-Viag/Sanofi; Case No IV/M. 670-Elsag Bailey/Hartmann & Braun; Case No IV/M. 146-Metallgesellschaft/Safic Alcan; Case No IV/M. 834-Metallgesellschaft/Safic Alcan (II); Case No IV/M. 868-GKN/Brambles/Mabeg; Case No IV/M. 220-BIBBY/FINANZAUTO; Case No IV/M. 253-BTR/Pirelli a Case No IV/M. 470-Gencor/Shell, vždy povolila. Také v případech WEST LB/Thomas Cook, Volvo/Procordia, Del Monte/Royal Foods/Anglo American, Sara Lee/BP Food Division, Metallgesellschaft/Safic Alcan (I) a (II) Evropská komise neshledala posilování finanční síly nově vznikajícího subjektu v důsledku konglomerátního efektu jako takové, aby vedlo ke vzniku obav z narušení hospodářské soutěže.
Rovněž v souvislosti s částečným horizontálním překrýváním aktivit spojujících se soutěžitelů na některých výrobkových trzích bylo v případě GKN/Brambles/Mabeg nebo BIBBY/FINANZAUTO navýšení výsledné tržní síly shledáno za nevýznamné, které nemohlo vést k posílení postavení nového subjektu na trhu. Dokonce i v případě, kdy dceřiná společnost jednoho ze spojujících se soutěžitelů v rámci konglomerátní fúze, měla pro určité úzce vymezené výrobkové trhy vysoké tržní podíly v několika členských zemích EU, bylo EK konstatováno, že uvedená dceřiná společnost je vystavena hospodářské soutěži ze strany jiných silných konkurentů, což limituje dopady z možného konglomerátního efektu, daného propojením obou finančních zdrojů spojujících se stran (Case No IV/M. 299 Sara Lee/BP Food Division). Obdobně je tomu i v případě Úřadem posuzovaného spojení, kdy nově vznikající subjekt bude nadále vystaven konkurenci ekonomicky silných subjektů, jako např. U.S. Steel Košice, s.r.o., EKO Stahl, ZAPORIZHSTAL JSC, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., VÍTKOVICE STEEL, a.s., což dokazuje fakt, že tyto subjekty proti předmětné fúzi neměly námitek.
6.3 Plnění závazků společnosti LNM uvedených ve Smlouvě přispěje k uchování hospodářské soutěže v ocelářského odvětví.
Úřad rovněž přihlédl k prohlášení a ujištění společnosti LNM, jež jsou součástí Smlouvy. Jde například o to, že společnost LNM se zavázala, s ohledem na různé obchodní podmínky, včetně poptávky na trhu a ceny, ekonomické a finanční životaschopnosti a dalších okolností, že společnost Nová Huť v období 10 let ode dne vypořádání Smlouvy uskuteční program celkových kapitálových výdajů a investic ve výši 350 milionů USD. Uvedená částka bude investována do výrobních závodů společnosti Nová Huť v České republice, zejména v Moravskoslezském kraji. Rovněž společnost LNM poskytne společnosti Nová Huť částku 7 milionů USD, a to formou zvýšení základního kapitálu, a také zajistí poskytnutí podřízeného a nezajištěného revolvingového úvěru ve výši 10 milionů USD.
Společnost LNM se ve Smlouvě také zavázala poskytnout příspěvek na rozvoj Moravskoslezského kraje ve výši 100 milionů Kč a zajistit, aby společnost Nová Huť poskytla příspěvek na rozvoj kraje, rovněž ve výši 100 milionů Kč, vše ve prospěch Programu regionálního rozvoje s cílem posílit aktivní politiku zaměstnanosti.
V této souvislosti lze konstatovat, že splnění uvedených prohlášení a ujištění umožní zachování konkurenceschopnosti společnosti Nová Huť. Ve svém důsledku tento stav povede k vytváření dalších konkurenčních tlaků a posilování inovační dynamiky společnosti Nová Huť, ale i celého ocelářského odvětví, včetně vytváření nových kvalifikovaných pracovních míst v daném regionu. Splnění uvedených skutečností umožní v podmínkách probíhající globalizace trhů zejména dosažení vyšší kvality produktů společnosti Nová Huť s nízkou cenu pro spotřebitele.
6.4 Konkurenční společnosti spojujících se soutěžitelů, z nichž některé jsou významnými světovými producenty oceli a ocelářských výrobků, nevznesly proti spojení LNM a Nová Huť žádné námitky.
Jak již bylo uvedeno, relevantními trhy, na nichž se činnosti společností LNM a Nová Huť překrývají, jsou trh plochých výrobků z uhlíkové oceli válcovaných za tepla; trh plochých výrobků z uhlíkové oceli válcovaných za studena a trh válcovaného drátu. V průběhu správního řízení se Úřad podrobně zabýval stavem soutěžního prostředí na tomto relevantním trhu. Námitky konkurenčních soutěžitelů bývají základním signálem upozorňujícím na možné narušení hospodářské soutěže v důsledku jednotlivých fúzí. V tomto konkrétním případě však kromě výše uvedených námitek společností Limart a OKD žádné další připomínky konkurentů, zejm. hutí, Úřad neobdržel. Vzhledem k tomu, že jsou jimi vesměs ekonomicky velmi silné subjekty, např. U.S. Steel Košice, s.r.o., EKO Stahl, ZAPORIZHSTAL JSC, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., VÍTKOVICE STEEL, a.s. a s přihlédnutím k relativně nízkým společným tržním podílům spojujících se soutěžitelů na horizontálně se překrývajících se relevantních trzích ( [ obchodní tajemství ] %; [ obchodní tajemství ] %; [ obchodní tajemství ] %), lze konstatovat, že nově vzniklý finančně silný celek, tedy skupina LNM ve spojení se skupinou Nové huti, bude nadále vystaven efektivní soutěži na těchto relevantních trzích ze strany přinejmenším stejně finančně silných konkurentů. Tito konkurenti mají značný tržní podíl, dostatečné finanční zdroje, které jim umožní investovat a soutěžit s nově vzniklým subjektem. Z tohoto důvodu lze konstatovat, že efektivní hospodářská soutěž na trhu plochých výrobků z uhlíkové oceli válcovaných za tepla, trhu plochých výrobků z uhlíkové oceli válcovaných za studena a trhu válcovaného drátu v době probíhajícího otevírání trhů bude probíhat i nadále.
Tento závěr Úřadu potvrzuje i skutečnost, že v posledních pěti letech musí soutěžitelé již působící a zavedení na uvedených relevantních trzích, a to nejen na území České republiky, ale i celosvětově, čelit nové konkurenci, a sice dovozům z východní Evropy. Na tuzemský trh začaly v nedávné době importovat zejména společnosti Magnitogorsk, Novolipetsk Iron & Steel Corporation a Severstal. Kromě faktické konkurence na výše uvedených relevantních trzích existuje i konkurence potenciální, která je s to kdykoli nahradit výpadek v dodávkách spojujících se soutěžitelů.
6.5 I přes vysoký tržní podíl na relevantním trhu určitého výrobku na území jednoho členského státu EU v případě spojování ocelářských společností nebyly Evropskou komisí při schvalování kladeny překážky. Nový subjekt LNM/Nová huť vzniklý v důsledku spojení soutěžitelů bude konfrontován se silnými subjekty působícími na mnoha relevantních trzích v rámci ocelářského sektoru.
V řadě případů týkajících se fúzí ocelářských společností Evropská komise nebránila koncentracím, v jejichž důsledku nově vzniklý subjekt získal relativně vysoké tržní podíly. Jedním z hlavních důvodů byla konkurence dalších ekonomicky silných subjektů. Například v rozhodnutí IV/ECSC.1310-British Steel and Hoogovens dosahovaly strany spojení tržních podílů až 25 %, nicméně Komise konstatovala, že budou vystaveny dalším silným dodavatelům daných výrobků.
V případě rozhodnutí IV/M.222-Mannesmann/Hoesch Evropská Komise spojení povolila, a to přesto, že spojující se subjekty dosahovaly na úrovni společenství přibližně 25 %, a v Německu byl tento tržní podíl dokonce 50%. Rozhodujícími argumenty, na základě kterých Komise fúzi povolila, byla například existence konkurenčního tlaku v důsledku nadkapacity na daných relevantních trzích a také výrazný nárůst podílu dovozů z východní Evropy.
V rozhodnutí IV/M.2382-USINOR/ARBED/ACERALIA Komise konstatovala, že na některých relevantních trzích spojení přinese vysoké společné tržní podíly, například ve Francii dosahovaly tyto podíly hranice 35 %-45 %. Avšak s ohledem na to, že na relevantních trzích působili konkurenti s dostatečně vysokými tržními podíly (Corus-20 %--30 %; Isocap a Profilage de l´Ouest-oba 5 % 15 %) a s přihlédnutím k tomu, že zvýšení společného tržního podílu spojujících se subjektů činilo v důsledku spojení méně než 5 %, Komise dané fúzi také nekladla překážky. Na území Beneluxu dosahoval společný tržní podíl dokonce 30 %-40 % s tím, že navýšení po spojení představovalo asi 10 %-20 %. Ze stejných důvodů jako ve Francii se Komise rozhodla fúzi neklást překážky i ve vztahu k trhu Beneluxu. Na ostatních trzích dotčených členských států EU dosahovaly společné tržní podíly 25 %-35 %. V této souvislosti je nutno uvést, že navýšení tržního podílu spojujících se soutěžitelů v případě plochých výrobků z uhlíkové oceli válcovaných za tepla činí [ obchodní tajemství ] %, u plochých výrobků z uhlíkové oceli válcovaných za studena [ obchodní tajemství ] % a v případě válcovaného drátu asi [ obchodní tajemství ] %.
6.5 Existence cenové soutěže v předchozích letech v oblasti ocelářství naznačuje, že i po spojení soutěžitelů LNM a Nová huť budou ostatní velké společnosti schopny na trhu zamezit jakémukoliv pokusu o neospravedlnitelé zvýšení cen ze strany nově vzniklého subjektu.
V rozhodnutí IV/M.484-Krupp/Thyssen/Riva/Falck/Tadfin/AST shledala Evropská komise, že největší konkurent spojujících se subjektů který na předmětném relevantním trhu dosahuje podílu 15 %-25 % má dostatečné výrobní kapacity a navíc značné dodatečné kapacity, kterými může zamezit jakémukoliv pokusu nového subjektu omezit produkci za účelem zvýšení cen.
Tento fakt, který je navíc umocněn tím, že západoevropští výrobci budou muset čelit zásadní konkurenci ze zemí Dálného Východu a zemí východní Evropy, je výsledkem fungující cenové konkurence v oblasti ocelářství, v jejímž důsledku si žádný soutěžitel nedovolí neodůvodněně zvýšit cenovou úroveň svých produktů, aniž by ztratil či oslabil svoje pozice na trhu. Navíc výrobci s nízkými náklady pocházející z Taiwanu, Jižní Korei, Thajska a z Čínské lidově demokratické republiky zásadně zvyšují své výrobní kapacity, a přestože zde také roste spotřeba ocelářských produktů, lze očekávat, že tito levnější výrobci vstoupí na západoevropský trh.
Vzhledem k tomu, že výše uváděná tendence je charakteristická i pro tuzemský trh, Úřad se s těmito závěry Komise pro potřeby posuzovaného spojení ztotožňuje. Uvedené skutečnosti svědčí o tom, že i po spojení budou LNM a Nová huť vystaveni silné konkurenci ze strany ostatních velkých hutních společností, které budou schopny zamezit jakémukoli pokusu o neospravedlnitelné zvýšení cen ocelářských výrobků.
6.6 Při posuzování dopadů předmětného spojení na relevantní trhy se Úřad podrobně zabýval námitkami vznesenými proti spojení ze strany společností Limart a OKD.
Společnost Limart namítala především to, že na některých relevantních trzích, zejména na trhu plochých výrobků válcovaných za studena a trhu plochých výrobků válcovaných za tepla zaujímala společnost Nová huť dominantní postavení již před spojením, a obávala se zejména toho, že po uskutečnění spojení bude toto postavení prohloubeno. Za účelem projednání připomínek společnosti Limart a zajištění ochrany práv třetích osob Úřad na 21.10.2002 předvolal Ing. Martina Procházku, místopředsedu představenstva této společnosti, k podání svědecké výpovědi. Svědek, který byl v souladu s § 35 správního řádu poučen o svých právech a povinnostech, mj. o povinnosti mluvit pravdu a nic nezamlčet, potvrdil Úřadu skutečnosti uvedené ve stanovisku společnosti Limart ze dne 25.7.2002. Nejvýznamnější, Úřadu dosud neznámou, skutečností je fakt, že společnost Limart nakoupí v letošním roce přibližně 100.000 tun plochých výrobků válcovaných za tepla, válcovaných za studena a plochých výrobků pozinkovaných od společnosti Ispat Karmet z Kazachstánu, která patří do skupiny LNM. Mimoto bylo Úřadu svědkem sděleno, že společnost Limart odebírá výrobky také od další společnosti náležící do holdingu LNM, a sice rumunské Ispat Sidex. Přestože je společnost Ispat Karmet dceřinou společností LNM, považuje společnost Limart spolupráci s touto společností za dlouhodobou (viz str. 63 spisu). I když tato skutečnost znamená, že v letošním roce se navýší tržní podíl společnosti LNM na dotčených relevantních trzích, na druhou stranu je zřejmé, že v současné době neexistují podstatné překážky dovozu a tedy ani bariéry vstupu na trh pro zahraniční producenty. Tato skutečnost zároveň neodpovídá obavě společnosti Limart z toho, že by jí společnost LNM mohla v budoucnu odepřít dodávky svých výrobků.
Pokud jde o společné podíly spojujících se soutěžitelů na trzích, které se ve stanovisku společnosti Limart lišily od tržních podílů uváděných Úřadem, tyto rozdíly jsou způsobeny odlišným pojetím relevantních trhů a rovněž tím, že marketingová studie společnosti Limart nezahrnuje ve svých kalkulacích veškeré dovozy daných produktů do ČR.
Obavy společnosti Limart spočívající v možnosti dalšího zvyšování dovozního cla na vybrané hutní výrobky, čímž by podstatně vzrostla cena jejích výrobků, jsou pouze teoretické, neboť i podle slov zástupce společnosti lze další vývoj jen ztěží předjímat (viz str. 65 spisu).
Co se týče možného zneužívání dominantního postavení společnosti Nová huť, spočívajícího zejména v odmítání dodávek výrobků do společnosti Limart ze strany společnosti Nová huť (přestože jiným odběratelům Nová huť bez problémů dodává); uplatňování rozdílných podmínek při shodném nebo srovnatelném plnění vůči jednotlivým odběratelům a konečně v dlouhodobém nabízení a prodeji zboží za nepřiměřeně nízké ceny, na výslechu byl svědek Ing. Martin Procházka dotázán, zda má Úřad, respektive odbor fúzí, postoupit námitky společnosti Limart ze dne 25.7.2002 příslušnému výkonnému odboru, který by zahájil šetření pro podezření ze zneužití dominantního postavení. Svědek Úřadu sdělil, že nikoliv, společnost Limart zváží možnost podání nového podnětu k prošetření zneužití dominantního postavení. Možné zneužívání dominantního postavení by bylo předmětem samostatného správního řízení zahájeného z podnětu Úřadu ve smyslu § 11 odst. 2 zákona.
Námitky společnosti OKD, jež se vztahují k platnosti či důvodnosti ustanovení smlouvy zakládající posuzované spojení soutěžitelů, nejsou předmětem tohoto správního řízení. Jedná se především o exklusivitu jednání a s ní související opci na nákup akcií společnosti OKD a společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s. K tomu Úřad uvádí, že je na vůli smluvních stran, na jakém ustanovení se ve smlouvě dohodnou. Pokud se nejedná o ustanovení upravující soutěžně právní aspekty, jakým může být například nekonkurenční doložka, není Úřad oprávněn se v rámci správního řízení o povolení spojení jakkoli k tomu vyjadřovat. Navíc, v případě využití práva opce a následného získání akcií OKD a VÍTKOVICE STEEL, a.s. by tyto transakce, za předpokladu naplnění notifikačních kritérií, podléhaly samostatnému povolení spojení soutěžitelů ve smyslu zákona.
Pokud jde o možnou neplatnost některých ustanovení smlouvy, Úřad ve správním řízení o povolení spojení soutěžitelů rozhoduje pouze o návrhu soutěžitelů, který byl podán v souladu s § 15 zákona a rozhodnutí o neplatnosti ustanovení smlouvy je v pravomoci příslušného soudu.
Dále se Úřad zabýval tvrzením společnosti Limart o dalším posilování dominantního postavení spojujících se soutěžitelů. Úřad se ztotožňuje s tvrzením, že společnost NH zaujímá na některých relevantních trzích dominantní postavení (například trh bezešvých trubek nevelkých průměrů z uhlíkové oceli), nicméně se jedná o trhy, na nichž v důsledku spojení nedochází k horizontálnímu překrytí aktivit Nové huti a LNM, tedy k faktické koncentraci. Jak již bylo uvedeno, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na relevantních trzích, na nichž se aktivity LNM a Nové huti překrývají, tj. na trzích plochých výrobků z uhlíkové oceli válcovaných za tepla, plochých výrobků z uhlíkové oceli válcovaných za studena a válcovaného drátu, nedosahoval v roce 2001 ani [ obchodní tajemství ] %. Navíc na každém z těchto trhů působí další, nezávislý, subjekt s minimálně stejným tržním podílem i finanční silou. Spojující se soutěžitelé na takto vymezených relevantních trzích nezaujímají dominantní postavení a jsou vystaveni efektivní soutěži. Tento závěr nezmění ani případný nárůst dovozu některých výrobků skupiny LNM, které jsou ostatně dodávány do společnosti konkurující společnosti Nová huť, tedy do společnosti Limart.
Závěrem Úřad konstatuje, že dominantní postavení některého soutěžitele není zákonem zakázáno, v rozporu se zákonem jedná pouze takový soutěžitel, který svého dominantního postavení zneužívá. To znamená, že spojení soutěžitelů, v jehož důsledku dochází ke vzniku či posílení dominantního postavení nově vzniklého subjektu, nemusí být automaticky Úřadem nepovoleno.
7 Právní rozbor
Podstatou posuzovaného spojení soutěžitelů je nabytí kontroly nad společností Nová huť, ke kterému dochází na základě Smlouvy, uzavřené dne 17. června 2002 mezi FNM ČR a společností LNM. V důsledku této smlouvy a v souladu § 12 odst. 3 písm. a) zákona získá LNM možnost přímo kontrolovat společnost Nová huť a nepřímo kontrolovat její dceřiné společnosti.
V § 13 písm. a) zákon stanoví, že spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč. Tuto podmínku posuzované spojení soutěžitelů splňuje, a podléhá tedy povolení Úřadu.
Úřad v dalším postupu zkoumal, zda spojení bude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Na základě analýzy relevantních trhů a možných dopadů spojení na ně, Úřad nepovažuje, i přes identifikované možné dopady spojení především na relevantních trzích plochých výrobků z uhlíkové oceli válcovaných za tepla, plochých výrobků z uhlíkové oceli válcovaných za studena a válcovaného drátu, především v souvislosti s možným zvýšením dovozních cel, za takové dopady, které by bránily povolení posuzovaného spojení soutěžitelů.
Spojením dojde, v důsledku propojení tuzemského hutního holdingu s ekonomicky silnou zahraniční skupinou k navýšení hospodářské a finanční síly společnosti Nová huť. S ohledem na převažující konglomerátní charakter spojení, specifický charakter hutní a ocelářské výroby, která se vyznačuje silnými vertikálními vztahy uvnitř jednotlivých velkých výrobců, a vzhledem k tomu, že na relevantních trzích na nichž dochází k překrytí činností spojujících se soutěžitelů, jsou jejich společné tržní podíly relativně nízké, nedojde v důsledku spojení k podstatnému narušení hospodářské soutěže.
Po posouzení všech v rozhodnutí uváděných skutečností Úřad nepřistoupil ke stanovení podmínek a omezení ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže ve smyslu § 17 odst. 3 zákona. Pokud jde o otázku veřejné podpory, na níž poukazovala společnost Limart, možnost povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory by byla předmětem samostatného řízení u Úřadu podle zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře.
Z výše uvedených důvodů rozhodnul Úřad o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů tak, jak je uvedeno ve výroku a v souladu s § 16 odst. 2 věta třetí zákona o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel

Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Vladimíra Glatzová
advokátka
advokátní kancelář Glatzová & Co.
Husova 5, Betlémský palác
110 00 Praha 1

[1] Materiál výboru pro soutěžní právo a politiku OECD, series Roundtable No 37, Background Note by the Secretariat str. 1