UOHS S141/2001
Rozhodnutí: OF/S141/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci Josef Meindl GmbH & Co. Dorfen, se sídlem v Dorfen (okres Erding), SRN TONDACH Česká republika s.r.o
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 6. 12. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 125 KB


ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

601 56 Brno, Joštova 8


ROZHODNUTÍ Č.j.: S 141/01-2370/01 V Brně dne 6.12.2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 141/01, zahájeném dne 6. listopadu 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a §15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost TONDACH Česká republika s.r.o., se sídlem Bělotínská cesta, 753 18 Hranice, zastoupená na základě plné moci zde dne 30.10.2001 JUDr. Jaroslavem Sodomkou, advokátem se sídlem U Prašné brány 3, Praha 1, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému dojde ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže na základě smlouvy o převodu obchodního podílu, která bude uzavřena mezi společností TONDACH Česká republika s.r.o., se sídlem Bělotínská cesta, 753 18 Hranice, jako kupujícím, a společností Josef Meindl GmbH & Co. Dorfen, se sídlem v Dorfen (okres Erding), SRN, jako prodávajícím, v jejímž důsledku získá společnost TONDACH Česká republika s.r.o., se sídlem Bělotínská cesta, 753 18 Hranice, obchodní podíl ve výši 100 % na společnosti České cihelny-Josef Meindl, spol. s r.o., se sídlem Sokolská 566, Stod, okres Plzeň-jih, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
povoluje.
Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 6. listopadu 2001 na návrh společnosti TONDACH Česká republika s.r.o., se sídlem Bělotínská cesta, 753 18 Hranice (dále jen "TONDACH"), zastoupené JUDr. Jaroslavem Sodomkou, advokátem se sídlem U Prašné brány 3, Praha 1, správní řízení ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů TONDACH a České cihelny-Josef Meindl, spol. s r.o., se sídlem Sokolská 566, Stod, okres Plzeň-jih (dále jen "České cihelny"), ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Podle § 15 odst. 2 zákona má v případě spojení soutěžitelů získáním kontroly nad jiným podnikem ve smyslu § 12 odst.3 písm. a), o které se v daném případě jedná, povinnost podat návrh na povolení spojení soutěžitel, který má získat možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiný podnik. Tímto soutěžitelem je společnost TONDACH, která je také ve smyslu § 21 zákona účastníkem daného správního řízení.
Po obdržení písemného návrhu na zahájení správního řízení Úřad zjistil, že podání neobsahuje některé podklady nezbytné pro rozhodnutí v dané věci, a proto vyzval účastníka k odstranění nedostatků podání výzvou č.j. S141/01-2112/01 ze dne 12.11.2001. Dne 22.11.2001 byly vyžádané podklady účastníkem doplněny. Doba ode dne doručení výzvy Úřadu soutěžiteli do dne, v němž soutěžitel návrh požadovaným způsobem doplní, se v souladu s § 16 odst. 5 nezapočítává do lhůty pro vydání rozhodnutí dle § 16 odst. 2.
Ke spojení dojde na základě následující transakce: dojde k uzavření smlouvy o převodu obchodních podílů (dále jen "smlouva") mezi společností TONDACH a společností Josef Meindl GmbH & Co. Dorfen, se sídlem v Dorfen (okres Erding), SRN. Na základě této smlouvy má dojít k převodu veškerých obchodních podílů na společnosti České cihelny na společnost TONDACH.
Po uzavření smlouvy a splnění podmínek v ní stanovených, např. i povolení spojení Úřadem, nabyde společnost TONDACH obchodní podíl ve výši 100 % na společnosti České cihelny, čímž získá přímou výlučnou kontrolu v této společnosti, a současně nepřímou kontrolu v dceřiné společnosti Českých cihelen.
Při posuzování spojení podniků Úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení
dokladu o zaplacení správního poplatku
ověřené plné moci k zastupování účastníka řízení
dotazníku k povolení spojení
návrhu smlouvy o převodu obchodního podílu
výpisů z obchodních rejstříků
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 47/01 ze dne 21. listopadu 2001. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
V souladu s ustanovením § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Zástupce účastníka řízení této možnosti nevyužil.
Charakteristika spojovaných subjektů
TONDACH je společností s ručením omezeným, jejímž hlavním předmětem podnikání je nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, výroba cihel a pálené krytiny, tesařství, pokrývačství, hornická činnost při dobývání cihlářských surovin povrchovým způsobem.
TONDACH nemá žádné dceřinné společnosti, odštěpné závody, popř. jiné samostatné organizační složky.
Společníky společnosti TONDACH jsou ZWG Beteiligungs GmbH, Rakousko ( % základního kapitálu), ZIEGEL WERKE GLEINSTÄTEN KRYTINA ŠLAPANICE a.s. ( %), TONDACH GLEINSTÄTTEN AG, Rakousko ( %) a Jirčany a.s. ( %). Uvedení společníci podnikají v oblasti stavebnictví, obchodu a služeb.
České cihelny je společností s ručením omezeným, jejímž předmětem podnikání je především obchodní a výrobní činnost v oboru stavebních materiálů a cihlářských výrobků.
Společnost České cihelny má jednu dceřinou společnost-Cihelna Chrást, společnost s ručením omezeným, jejímž předmětem činnosti je výroba a prodej stavebních hmot a těžba a zpracování cihlářské hlíny. V roce 2000 nedosáhla tato společnost žádného obratu.
Jediným společníkem společnosti České cihelny je společnost Josef Meindl GmbH & Co. Dorfen, SRN, která v rámci předmětného spojení prodá celý svůj podíl společnosti TONDACH.
Relevantní trh
Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele. Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh zahrnuje všechny výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití. Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
Vymezení relevantního trhu
Společnost TONDACH i společnost České cihelny působí na trhu výroby a prodeje skládané střešní krytiny. Skládaná krytina je určena na střechy sklonu v rozmezí od 15° do 40°, na střechy s nižším sklonem, tzv. ploché střechy, se používá natavovací střešní krytina. Tento druh střešní krytiny spojující se subjekty nevyrábějí.
Skládaná střešní krytina je vyráběna v různých formách:
pálená krytina,
betonová krytina,
krytina z přírodní břidlice,
krytina vláknocementová,
plechová krytina,
krytina z dřevěných šindelů,
krytina z asfaltových šindelů,
krytina z došků (slámy, rákosu).
Společnosti TONDACH a České cihelny jsou nejvýznamnějšími výrobci pálené střešní krytiny. Ta je však zaměnitelná s ostatními druhy skládané střešní krytiny, protože všechny vyjmenované druhy mají prakticky stejné vlastnosti, podobnou cenu a stejný zamýšlený způsob použití.
Volba střešní krytiny je ovlivněna charakterem budovy, tzn. je třeba odlišit vhodné pokrytí historického objektu od možného pokrytí novostavby. Výběr střešní krytiny je dále dán technickými parametry střechy, tj. sklonem, konstrukcí krovu, požadovanými tepelně izolačními vlastnostmi; nadmořskou výškou, povětrnostními vlivy, požadavky na kvalitu. Je možné konstatovat, že uvedené druhy krytiny jsou ve fázi předprojektové přípravy zaměnitelné; od konkrétní volby druhu krytiny závisí daná konstrukce krovu a skladba střechy s ohledem na charakter podkrovního prostoru a způsob fixace střešní krytiny. S tím, že i po této fázi přípravy je možno druh krytiny změnit, vzhledem k podobnému způsobu použití a pokládky střešní krytiny.
Z výše uvedeného plyne, že pro účely tohoto rozhodnutí bude postačující vymezit relevantní trh jako celkový trh skládané střešní krytiny, protože jednotlivé druhy krytiny netvoří samostatné relevantní trhy.
Na základě uvedených skutečností byl relevantní trh vymezen následovně:
z hlediska výrobkového jako:
trh skládané střešní krytiny
z hlediska geografického jako:
území České republiky
z hlediska časového jako:
trh s trvalým charakterem.
Posouzení dopadů spojení
Společnost TONDACH provozuje tři výrobní závody na výrobu střešní krytiny a zdících jednotek na území České republiky a dosahuje podílu na trhu skládané střešní krytiny cca %. Společnost České cihelny disponuje v tuzemsku dvěma výrobními závody a tržním podílem cca %. Po spojení dosáhnou tedy společnosti na relevantním trhu společného tržního podílu v přibližné výši %.
Podíly ostatních soutěžitelů na vymezeném relevantním trhu činí přibližně:
BRAMAC spol s r.o. ' %
Kontakt Moravia Beta a.s. ' %
CEMBRIT CZ, a.s. ' %
Besk, s.r.o. ' %
Keramický a betonový blok, spol. s r.o.; Betonpress s.r.o.; Keramost a.s.; Moravská břidlice s.r.o.; VIKAM Praha, a.s.; Dehtochema Bitumat, a.s. ' pod %
Podíl dovozů skládané střešní krytiny činí odhadem %, přičemž většina výrobků je dovážena ze Spolkové republiky Německo. Dovozy nejsou omezeny žádnými kvótami, tarify, netarifními překážkami obchodu, přepravními nebo jinými náklady.
Společnost TONDACH vyváží přibližně % své produkce a společnost České cihelny přibližně % své produkce na zahraniční trhy (např. SRN, Polsko, Slovensko, Ukrajina). Ostatní soutěžitelé na relevantním trhu jsou zaměřeni pouze na tuzemskou výrobu a prodej na území České republiky. Spojující se společnosti zamýšlejí posílit předmětným spojením svoji vývozní pozici.
Distribuce výrobků na relevantním trhu je zajišťována prostřednictvím přímých prodejů (přibližně 10 % výrobků) a prostřednictvím prodejních řetězců (zbylých 90 % výrobků). Spojující se soutěžitelé využívají oba uvedené způsoby distribuce. Jejich hlavními odběrateli jsou .
Co se týče vzájemného poměru poptávky a nabídky na relevantním trhu, lze konstatovat, že nabídka výrazně převyšuje poptávku. Celková kapacita trhu byla tedy již rozhodně naplněna resp. překročena a navíc poptávka za poslední tři roky klesla přibližně o 6 %.
Vstup nových soutěžitelů na trh skládané střešní krytiny není omezen jakýmikoli podstatnými překážkami. Lze dokonce očekávat brzký vstup dalších soutěžitelů s ohledem na skutečnost, že i v jiných evropských zemích (např. SRN) převyšuje nabídka nad poptávkou.
Na základě uvedených informací došel Úřad k závěru, že charakter relevantního trhu a tržní podíly jednotlivých soutěžitelů na něm, především hlavního konkurenta-společnosti BRAMAC, neumožňují spojujícím se soutěžitelům chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích a získat tak na trhu dominantní postavení.
Právní rozbor
Podstatou posuzovaného spojení soutěžitelů je nabytí kontroly nad společností České cihelny ze strany společnosti TONDACH, ke kterému má dojít na základě smlouvy o převodu obchodního podílů, která bude uzavřena mezi společnostmi Josef Meindl GmbH & Co. Dorfen, jako prodávajícím, a TONDACH, jako kupujícím. V důsledku této smlouvy získá společnost TONDACH 100% obchodní podíl ve společnosti České cihelny, společně se všemi právy a povinnostmi, které s ním souvisejí, a tím i kontrolu v této společnosti. Dojde tedy ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
V § 13 písm. b) zákon stanoví, že spojení podniků podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 550 milionů a alespoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč za poslední účetní období. Čistý obrat společnosti TONDACH za rok 2000 na území ČR činil Kč. Čistý obrat společnosti České cihelny a osoby, která ji kontroluje, za rok 2000 na území ČR činil Kč. Zákonem dané podmínky posuzované spojení podniků splňuje, a podléhá tedy povolení Úřadu.
V dalším postupu Úřad zkoumal, zda spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Na základě skutečností uvedených v posouzení dopadů spojení na relevantní trh dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu společnosti TONDACH natolik, aby jí umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nedojde tedy ke vzniku dominantního postavení.
Z toho důvodu zvolil Úřad postup podle § 16 odst. 2 zákona a ve stanovené lhůtě 30 dnů vydává rozhodnutí, kterým spojení soutěžitelů TONDACH a České cihelny povoluje.
Poučení o opravném prostředku:
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 6.12.2001