UOHS S140/2004
Rozhodnutí: S140/04-7130/04-ORP Instance I.
Věc Narušení ustanovení § 11-podmiňování souhlasu s rekonstrukcí domovního plynovodu za podmínky přemístění hlavního uzávěru plynu finančním nákladem investora
Účastníci Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Typ správního řízení Zneužití dominantního postavení
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 29. 12. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 72 KB


Č.j.: S 140/04-7130/04-ORP V Brně dne 3. prosince 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 140/04 zahájeném dne 15. září 2004 z vlastního podnětu podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve věci možného porušení § 11 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s účastníkem řízení, jímž je společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ 49970607, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 29.9.2004 ing. Tomášem Tichým, bytem Praha 6, Na Rozdílu č.p. 472/2, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Správní řízení č.j. S 140/04 vedené ve věci možného porušení § 11 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s účastníkem řízení, jímž je společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ 49970607, se zastavuje.
O d ů v o d n ě n í
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel podnět ing. Stanislava Holase, Barvičova 44, PSČ 602 00, Brno, ve věci možného porušení § 11 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), společností Jihomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ 49970607 (dále jen "JMP"). Ve svém podání stěžovatel uvedl, že v souvislosti s rekonstrukcí podkroví rodinného domu byl na požadavek Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, odbor výstavby a územního rozvoje (stavební úřad) vypracován projekt rozšíření plynoinstalace do nových prostorů. Projekt byl schválen JMP (jako účastníkem stavebního řízení-dodavatelem plynu) s podmínkou přemístění hlavního uzávěru plynu (dále též jen "HUP") ze sklepa na hranici pozemku. Plynoinstalace dle projektu se týkala pouze vnitřního rozvodu, nezasahovala do plynoměrů umístěných ve sklepě nemovitosti a nevyžadovala zásah do přípojky plynu.
Na základě uvedeného podnětu provedl Úřad šetření, ve kterém se mj. obrátil se žádostí o prověření jednání JMP na Státní energetickou inspekci, která kontroluje v souladu s § 93 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), dodržování tohoto zákona.
Ze stanoviska Státní energetické inspekce (dále jen "SEI") vyplynulo, že JMP postupovala v případě ing. Holase, jako by se jednalo o připojení nového zákazníka. V uvedeném případě se však nejedná o připojení nového odběrného plynového zařízení (dále též jen "OPZ"), ale o jeho rozšíření. OPZ, jehož součástí je HUP uvedeného spotřebitele, je již připojeno prostřednictvím přípojky na distribuční soustavu. SEI dále uvedla, že technická pravidla-TPG 704 01 v bodu 1.6 stanoví, že OPZ postavená a projektová dokumentace OPZ rozpracovaná nebo provedená podle ČSN 38 6441 se nemusí upravovat, pokud orgány státní správy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygieny a životního prostředí nerozhodnou jinak. JMP k těmto orgánům nepatří, je pouze účastníkem stavebního řízení. Přemístění HUP tak, jak je vyžaduje JMP, znamená změnu trasy přípojky, tedy přeložku. Podle ustanovení § 70 odst. 2 energetického zákona zajišťuje vybudování přeložky vlastník plynárenského zařízení na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, pokud se smluvně nedohodnou jinak. V daném případě by přemístění HUP, které vyžaduje JMP znamenalo i zkrácení trasy přípojky na náklady JMP. Závěrem SEI uvedla, že stávající OPZ, jehož součástí je HUP stěžovatele, se nemusí upravovat, je na odběrateli, aby bylo ve stavu, který nebude příčinnou ohrožení života, zdraví a majetku osob. Vyžaduje-li JMP přemístění HUP, mělo by k němu dojít na její náklady, nedohodne-li se s odběratelem jinak.
Na základě výše uvedeného zahájil Úřad dne 15. září 2004 z vlastního podnětu s JMP správní řízení č.j. S 140/04 ve věci možného porušení § 11 odst. 1 zákona . Možné porušení § 11 odst. 1 zákona účastníkem řízení bylo Úřadem spatřováno v podmiňování udělení souhlasu k rozšíření domovního plynovodu přemístěním HUP na náklady investora.
Dopisem č.j. S 140/04-6968/04-ORP ze dne 8.11.2004 bylo účastníku řízení zasláno oznámení o upřesnění předmětu správního řízení s tím, že možné porušení § 11 odst. 1 zákona Úřad spatřuje v podmínění udělení souhlasu k rozšíření a rekonstrukci OPZ v souvislosti s dodávkami plynu do rodinného domu Barvičova 44, Brno, č.p. 38, pozemek par. čís. 899, k.ú. Stránice, přemístěním HUP na náklady investora.
V souladu s § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), bylo účastníku řízení umožněno seznámit se s podklady pro rozhodnutí (spis č.j. P 195/04-šetření před zahájením správního řízení a spis č.j. S 140/04-dále jen "spis") dne 11.11.2004 (viz protokol str. 220 spisu). Dne 12.11.2004 byly účastníku řízení zaslány dopisem č.j. S 140/04-7119/04-ORP podklady, které se staly součástí správního spisu po seznámení s podklady pro rozhodnutí. Účastník řízení neměl námitek k podkladům shromážděným Úřadem pro rozhodnutí ve věci a jejich doplnění nenavrhl (str. 243 spisu).
Dne 12.11.2004 se uskutečnilo v sídle Úřadu jednání s ing. Holasem za účelem poskytnutí informací v uvedené věci. Ing. Holas mj. uvedl, že v roce 2003 po vydání stavebního povolení bylo započato se stavebními úpravami na nemovitosti, kterou spoluvlastní. Došlo i k instalaci sítí včetně plynu, který byl protažen do podkroví z prvního patra (v půdní vestavbě byly instalovány dva topné plynové spotřebiče). Při té příležitosti došlo k výměně části vertikálního plynového vedení v domě (ze šroubovaného na svařované). Práce nevyžadovaly zásah do přípojky plynu k nemovitosti, průměr přípojky byl dostatečný. V rámci uvedených stavebních úprav nebyly nikdy přerušeny dodávky plynu ze strany JMP. Hlavní uzávěr plynu byl pouze odbornou firmou, která úpravy plynového vedení zajišťovala, vypnut a po provedení přezkoušení upraveného a částečně doplněného plynového vedení byl uzávěr opět otevřen. Odborná firma po provedení prací zpracovala revizní zprávu. Ing. Holas dále uvedl, že vzhledem k tomu, že ve vyjádření JMP k projektové dokumentaci byl obsažen požadavek přesunout HUP, zjišťoval na jaře 2004 podmínky spojené s jeho přesunutím. Ze strany JMP byl informován o tom, že si musí zajistit povolení na výkop na chodníku, tento výkop provést a následně požádat JMP o umístění hlavního uzávěru plynu do plotu. Dále bylo sděleno, že požadavek na přemístění HUP musí být uveden na titulní straně stavebního povolení. Vzhledem k tomu, že tyto podmínky shledal ing. Holas nepřiměřenými, k přemístění HUP nepřistoupil a dosud k němu nedošlo.
Dle § 11 zákona je zneužívání dominantního postavení na újmu jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů zakázáno. Není tedy zakázána a sankcionována existence dominantního postavení soutěžitele jako takového, ale až jednání naplňující skutkovou podstatu zneužití tohoto postavení.
Dominantní postavení má ve smyslu § 10 zákona soutěžitel, jemuž jeho tržní síla umožňuje chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích.
Autonomie vůle soutěžitele nacházejícího se v dominantním (popř. monopolním) postavení na trhu je pak do značné míry omezena, neboť soutěžitel v dominantním postavení podléhá větší reglementaci z pohledu zákona než soutěžitel, který toto postavení na trhu nemá, a proto musí dominantní soutěžitel své obchodní chování regulovat tak, aby nezpůsobil újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům . Podstata zneužití dominantního postavení vychází ze zákazu chování, které by bylo za normálních soutěžních podmínek přípustné (činí-li je soutěžitel mj. s nízkým podílem na trhu); avšak, činí-li je soutěžitel s dominantním postavením na trhu, je takové chování často nepřípustné vzhledem k jeho zvláštní odpovědnosti za újmu, kterou by toto chování mohlo způsobit soutěži obecně i zájmům ostatních soutěžitelů a zejména spotřebitelů.
Úřad dospěl k závěru, že JMP jako tzv. síťový monopolista (jediný dodavatel plynu v regionu jižní Moravy) disponuje potřebnou tržní silou ve smyslu § 10 zákona, která mu umožňuje chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích, je tedy soutěžitelem v dominantním postavení na trhu.
Vedle existence dominantního postavení soutěžitele (tržní síly) je dalším pojmovým znakem zneužití dominantního postavení vznik újmy -ať už na straně jiného soutěžitele, nebo na straně spotřebitele (spotřebitelů), a to způsobené v souvislosti s jednáním dominanta.
V řízení bylo zjištěno, že spotřebitel, který měl být dotčen jednáním dominanta-JMP, ve skutečnosti nepřistoupil k přesunutí hlavního uzávěru plynu ve své nemovitosti (jako investor stavby, k níž se JMP coby dodavatel plynu vyjadřovala v rámci stavebního řízení). To znamená, že jednáním JMP nebyly způsobeny žádné následky na straně tohoto spotřebitele (s tím, že JMP nepřistoupila k přerušení dodávek plynu do dané nemovistosti).
Vzhledem k tomu, že v řízení nebyla zjištěna existence možné újmy (resp. jakéhokoli plnění) na straně uvedeného subjektu, tedy existence jednoho ze základních pojmových znaků, bez nějž nemůže dojít k naplnění skutkové podstaty zneužití dominantního postavení dle § 11 zákona, nezabýval se Úřad v řízení dále tím, zda JMP měla či neměla pro své jednání vůči uvedenému spotřebiteli objektivně ospravedlnitelný důvod (vyplývající např. z příslušných energetických a technických norem).
S ohledem na všechny shora uvedené důvody a po zhodnocení všech zjištěných skutečností rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (správní řád), podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí; včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Jihomoravská plynárenská, a.s.
Plynárenská 499/1
657 02 Brno