UOHS S140/2002
Rozhodnutí: OF/S140/02-2422/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Doughty Hanson and Co Limited, Velké Británie a společnosti AFM Autofahrerfachmarkt GmbH &Co KG
Účastníci společnosti AFM Autofahrerfachmarkt GmbH &Co KG Doughty Hanson and Co Limited, Times Place, 45 Palt Mall, London, Spojené království Velké Británie
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 23. 7. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 78 KB


S 140/02-2422/02 V Brně dne 19. července 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 140/02, zahájeném dne 20. června 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti Doughty Hanson & Co Limited , se sídlem Times Place, 45 Pall Mall, London SW1Y5JG, Velká Britanie, ve správním řízení zastoupené Mgr. Vladimírou Hájkovou, advokátní kancelář Lovells sdružení advokátů, se sídlem Slovanský dům, Na Příkopě 22, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, ve věci udělení povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
(1) Spojení soutěžitelů společnosti Investor Holding GmbH & Co KG, se sídlem Darmstädter Landstrasse 125, 60598 Frankfurt am Main, SRN, a společnosti AFM Autofahrerfachmarkt GmbH & Co KG , se sídlem v Dr. Kilian-Str. 11, 92637 Weiden, SRN, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o prodeji a postoupení obchodních a komanditních podílů a souvisejících smluv, uzavřených dne 14.-15. června 2002 mezi Peterem Ungerem, bytem Neustadt/Waldnaab, Innere Flosserstr. 26, SRN, a společností AFM Holding GmbH, se sídlem Weiden, Oberpfalz, SRN, jako prodávajícími, a společností Investor Holding GmbH & Co KG, se sídlem Darmstädter Landstrasse 125, 60598 Frankfurt am Main, SRN, jako kupujícím, v jejichž konečném důsledku společnost Doughty Hanson & Co Limited, se sídlem Times Place, 45 Pall Mall, London SW1Y5JG, Velká Britanie, která kontroluje společnost Investor Holding GmbH & Co KG, se sídlem Darmstädter Landstrasse 125, 60598 Frankfurt am Main, SRN, získá nepřímou kontrolu nad společnostmi AFM Autofahrerfachmarkt GmbH & Co KG, se sídlem v Dr. Kilian-Str. 11, 92637 Weiden, SRN, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
(2) Spojení soutěžitelů společnosti Investor Holding GmbH & Co KG, se sídlem Darmstädter Landstrasse 125, 60598 Frankfurt am Main, SRN, a společnosti APS Autopotřeby a služby s.r.o., se sídlem Boženy Němcové 593/19, 29301 Mladá Boleslav, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o prodeji a postoupení obchodních a komanditních podílů a souvisejících smluv, uzavřených dne 14.-15. června 2002 mezi Peterem Ungerem, bytem Neustadt/Waldnaab, Innere Flosserstr. 26, SRN, jako prodávajícím, a společností Investor Holding GmbH & Co KG, se sídlem Darmstädter Landstrasse 125, 60598 Frankfurt am Main, SRN, jako kupujícím, v jejichž konečném důsledku společnost Doughty Hanson & Co Limited, se sídlem Times Place, 45 Pall Mall, London SW1Y5JG, Velká Britanie, která kontroluje společnost Investor Holding GmbH & Co KG, se sídlem Darmstädter Landstrasse 125, 60598 Frankfurt am Main, SRN, získá nepřímou kontrolu nad společností APS Autopotřeby a služby s.r.o., se sídlem Boženy Němcové 593/19, 29301 Mladá Boleslav, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
(3) Spojení soutěžitelů společnosti Investor Holding GmbH & Co KG, se sídlem Darmstädter Landstrasse 125, 60598 Frankfurt am Main, SRN, a společnosti Diana Kfz-Textil GmbH, se sídlem Innere Flosser Strasse 26, 92660 Neustadt/WN, SRN, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o prodeji a postoupení obchodních a komanditních podílů a souvisejících smluv, uzavřených dne 14.-15. června 2002 mezi Peterem Ungerem, bytem Neustadt/Waldnaab, Innere Flosserstr. 26, SRN, jako prodávajícím, a společností Investor Holding GmbH & Co KG, se sídlem Darmstädter Landstrasse 125, 60598 Frankfurt am Main, SRN, jako kupujícím, v jejichž konečném důsledku společnost Doughty Hanson & Co Limited, se sídlem Times Place, 45 Pall Mall, London SW1Y5JG, Velká Britanie, která kontroluje společnost Investor Holding GmbH & Co KG, se sídlem Darmstädter Landstrasse 125, 60598 Frankfurt am Main, SRN, získá nepřímou kontrolu nad společností Diana Kfz-Textil GmbH, se sídlem Innere Flosser Strasse 26, 92660 Neustadt/WN, SRN, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení, výpisů z obchodních rejstříků a informací o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 27/02 ze dne 3. 7. 2002 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek proti předmětnému spojení soutěžitelů. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení v platném znění (správní řád), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
K posuzovaným spojením soutěžitelů společnosti Investor Holding GmbH & Co KG, se sídlem Darmstädter Landstrasse 125, 60598 Frankfurt am Main, SRN (dále jen "IHC"), společnosti AFM Autofahrerfachmarkt GmbH & Co KG, se sídlem v Dr. Kilian-Str. 11, 92637 Weiden, SRN (dále jen "AFM"), společnosti APS Autopotřeby a služby s.r.o., se sídlem Boženy Němcové 593/19, 29301 Mladá Boleslav(dále jen "APS"), a společnosti Diana Kfz-Textil GmbH, se sídlem Innere Flosser Strasse 26, 92660 Neustadt/WN, SRN (dále jen "Diana"), dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě smlouvy o prodeji a postoupení obchodních a komanditních podílů a souvisejících smluv, uzavřených dne 14.-15. června 2002 mezi Peterem Ungerem, bytem Neustadt/Waldnaab, Innere Flosserstr. 26, SRN (dále jen "Peter Unger"), společností AFM Holding GmbH, se sídlem Weiden, Oberpfalz, SRN (dále jen "AFM Holding"), a společností IHC, komanditní společností kontrolovanou Doughty Hanson & Co Limited, se sídlem Times Place, 45 Pall Mall, London SW1Y5JG, Velká Britanie (dále jen "DHC"), jejímž prostřednictvím získá v konečném důsledku transakce společnost DHC nepřímou kontrolu nad skupinou společností, tj. společnosti AFM, APS, Diana (dále jen "skupina ATU") kontrolovaných před spojením Peterem Ungerem a společností AFM Holding.
V průběhu zamyšlené transakce dojde k vytvoření dvou společností s ručením omezeným dle německého práva (dále jen "NewGmbH 1" a "NewGmbH 2"), kde NewGmbH 1 bude mít v držení veškerý vydaný základní kapitál NewGmbH 2. Společnost NewGmbH 1(v postavení komanditisty) a NewGmbH 2 (v postavení komplementáře) vytvoří komanditní společnost podle německého práva ("NewKG"). NewKG dále získá od společníků AFM veškeré podíly ve stávající komanditní společnosti AFM společně s podíly v APS a ve společnosti Diana. Společnost DHC bude nepřímo kontrolovat 75 % hlasovacích práv spojených s podíly v NewGmbH 1 a rovněž mít právo veta ve vztahu k financím a obchodním plánům a právo jmenovat většinu dozorčí rady ve společnostech NewGmbH 1 a NewGmbH 2. Z uvedeného tedy vyplývá, že společnost DHC získá kontrolu nad společnostmi NewGmbH 1, NewGmbH a NewKG, a tím i kontrolu nad skupinou ATU.
Celosvětový konsolidovaný obrat společnosti DHC byl za rok 2001 ve výši 7 368 mil. EURO (cca 251 mld. Kč). Celosvětový obrat skupiny ATU byl za sledované období 892 mil. EURO (cca 30 mld. Kč).
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období ve smyslu § 14 zákona překročil částku 5 miliard Kč, tzn. že je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
Společnost DHC je společnost s ručením omezeným založena podle anglického práva. Hlavním předmětem podnikání je správa soukromých fondů v zastoupení institucionálních i soukromých investorů. Fondy spravované DHC ovládají celou řadu společností působících v mnoha zemích světa v nejrůznějších oblastech hospodářské činnosti včetně České republiky. Jedná se o společnost Impress, a.s., Obalex Znojmo, a.s., BECON s.r.o., Office Park C, s.r.o., Office Park B, s.r.o., Office Park D, s.r.o., Navatyp Centrum východ s.r.o. Společnost DHC rovněž prostřednictvím skupiny UMBRO dováží do ČR obuv a sportovní oblečení.
Společnost Impress, a.s., se sídlem Jankovcová 2, Praha 7 a společnost Obalex Znojmo, a.s., se sídlem Průmyslová 71/24, 669 02 Znojmo (dále jen skupina "Impress") se zabývají výrobou a prodejem jemných kovových obalů pro potravinářské a nepotravinářské produkty.
Společnost BECON s.r.o., se sídlem Revoluční 767/25, 110 00 Praha, Office Park C, s.r.o., se sídlem Revoluční 767/25, 110 00 Praha, Office Park B, s.r.o., se sídlem Bucharova 1281, 158 00 Praha 5, Office Park D, s.r.o., se sídlem Bucharova 1281, 158 00 Praha 5, a Navatyp Centrum východ s.r.o., se sídlem Revoluční 767/25, 110 00 Praha (dále jen "skupina Nové Butovice"), se zabývají nebo mají se zabývat (nevyvíjejí v současné době žádnou aktivitu) pronájmem komerčních nemovitostí výhradně na území Prahy.
Společnost DHC rovněž prostřednictvím skupiny UMBRO dováží do ČR obuv a sportovní oblečení. Skupina UMBRO nemá v České republice dceřinou společnost a její výrobky jsou distribuovány prostřednictvím nezávislých distributorů.
IHC je společnost investující do kapitálu podnikatelských subjektů působících v různých hospodářských odvětvích. IHC je kontrolována společností DHC.
Společnost AFM se zabývá dodávkami náhradních dílů a příslušenství k motorovým vozidlům a servisními službami, a to převážně na uzemí Německa a Rakouska. AFM provozuje síť cca 400 dílen (servisů) v Německu a Rakousku. Společnost APS provozuje v Praze servis pro motorová vozidla a prodejnu náhradních dílů a příslušenství k motorovým vozidlům. Společnost Diana se zabývá výrobou oděvů a potahů, které jsou výhradně dodávány společnostem v rámci skupiny ATU.
Z výše uvedeného vyplývá, že spojující se soutěžitelé působí na rozdílných výrobkových trzích. Společnost DHC působí na území ČR zejména v oblasti výroby kovových obalů, pronájmu nebytových prostor, dovozu obuvy a sportovního oblečení, Skupina ATU působí v ČR prostřednictvím společnosti APS, která se zabývá prodejem náhradních dílů a příslušenství k motorovým vozidlům a servisními službami.
Úřad se trhem kovových obalů zabýval při povolování spojení společnosti Impress S.A. a společnosti Obalex Znojmo, a.s., kde Úřad uvedl, že kovové obaly tvoří dva samostatné trhy, tj. trh kovových obalů pro potravinářské účely a trh kovových obalů pro technické účely, a to vzhledem k jejich vlastnostem, ceně a zamyšlenému způsobu použití (viz S 8/00-753/00-230 ze dne 27.6. 2000). Stejným způsobem vymezil Úřad relevantní trhy i pro účely tohoto rozhodnutí.
V rozhodnutí S 30/02-893/02 ze dne 13. 3. 2002, kde se Úřad zabýval trhem pronájmu nebytových-kancelářských prostor uvádí, že: " z hlediska geografického považuje Úřad za relevantní trh území hlavního města Prahy, protože na tomto území jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od jiných území, a to především z hlediska ceny za pronájem kancelářských prostor, které jsou v Praze relativně stejné, ale odlišné od jiných měst v České republice. Dále je vymezení relevantního trhu po stránce geografické odůvodněno skutečností, že vzájemná zastupitelnost na straně poptávky po pronájmu nebytových-kancelářských prostor je omezena polohou těchto prostor". Stejným způsobem vymezil Úřad relevantní trh i pro účely tohoto rozhodnutí.
Spojující se soutěžitelé působí dále v oblasti sportovní obuvi a oblečení (prostřednictvím skupiny a společnosti UMBRO kontrolované DHC). Sportovní obuvi a oblečení značky UMBRO jsou zaměnitelné s obdobnými produkty jiných výrobců a zahrnují různé kategorie obuvi a oblečení pro různé sportovní aktivity.
Skupina ATU rovněž působí v oblasti prodeje automobilových součástek , přičemž sortiment jimi dodávaných výrobků činí přibližně 45 tis. položek (např. náhradní díly a součásti pro automobily, pneumatiky, ráfky kol, akumulátory apod.), provozování služeb servisu pro motorová vozidla a ekologických služeb .
Činnosti spojujících soutěžitelů se tedy na území České republiky nepřekrývají, a na území České republiky nedochází k vertikální ani horizontální integraci. Tržní podíly spojujících se soutěžitelů na relevantních trzích, a to i kdyby tyto relevantní trhy byly vymezeny nejužším možným způsobem, nepřesáhnou 5 %, mimo trh kovových obalů, kde je podíl vyšší než 50 %, ten však po uskutečnění spojení zůstává nezměněn. Na relevantních trzích působí celá řada dalších soutěžitelů a rovněž neexistují významné bariery pro vstup potencionálních soutěžitelů na tyto trhy. Při žádné z definic relevantního trhu přicházejících v úvahu tak nedojde ke vzniku či posílení dominantního postavení na takto vymezeném trhu, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
S ohledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že v důsledku předmětných spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
P.M.-23. 7. 2002
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Vladimíra Hájková, advokátka
Lovells Sdružení advokátů
Na Příkopě 22
110 00 Praha 1