UOHS S140/2001
Rozhodnutí: OF/S140/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci Teradyne, Inc.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 4. 1. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 83 KB

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
601 56 Brno, Joštova 8


ROZHODNUTÍ Č.j.: S 140/01-2523/01 V Brně dne 19. prosince 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 140/01, zahájeném dne 6. listopadu 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Teradyne, Inc., se sídlem 321 Harrison Avenue, Boston, 02010 Massachusetts, USA, ve správním řízení právně zastoupená JUDr. Jaroslavem Sodomkou, advokátem, se sídlem U Prašné brány 3, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Teradyne, Inc., se sídlem 321 Harrison Avenue, Boston, 02010 Massachusetts, USA a GenRad, Inc., se sídlem 7 Technology Park, Westford, 01886 Massachusetts, USA, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Dohody a plánu fúze, uzavřené mezi společnostmi Teradyne, Inc., Radio Acquisition Corp. a GenRad, Inc., tím způsobem, že 100% akcií společnosti GenRad, Inc. bude převedeno na společnost Radio Acquisition Corp., která je 100% dceřinou společností společnosti Teradyne, Inc., se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, povoluje. Odůvodnění:
Při posuzování spojení podniků Úřad vycházel zejména z návrhu na zahájení správního řízení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, formuláře vztahujícího se ke spojení, dokladů o existenci spojujících se společností, Dohody a plánu fúze a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 49/01 ze dne 5. prosince 2001. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít mezi společností Teradyne, Inc., se sídlem 321 Harrison Avenue, Boston, 02010 Massachusetts, USA (dále jen "Teradyne") a společností GenRad, Inc., se sídlem 7 Technology Park, Westford, 01886 Massachusetts, USA (dále jen "GenRad"), ve smyslu § 12 odst. 3 písm a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě Dohody a plánu fúze, uzavřené mezi společnostmi Teradyne, Radio Acquisition Corp. (která je 100% ovládaná společností Teradyne) a GenRad. Dle této dohody dojde k převodu 100% akcií společnosti GenRad na společnost Radio Acquisition Corp., čímž vznikne společnosti Teradyne na společnosti GenRad nepřímá kontrola.
Celkový celosvětový obrat společnosti Teradyne činil v roce 2000 cca ... Kč, obdobný obrat společnosti GenRad cca ... Kč, obrat na území České republiky potom činil za stejné období u společnosti Teradyne ... Kč, obdobný obrat společnosti GenRad ... Kč; je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona.
Dopady spojení
Společnost Teradyne a její dceřiné společnosti, stejně tak i společnost GenRad, jsou zaměřeny na výrobu elektronických zařízení včetně hardwaru a softwaru. K překrytí jejich produkce však dochází pouze na trhu systémů pro testování obvodových desek s tištěnými spoji, kde jsou výrobky obou spojujících se soutěžitelů z hlediska své charakteristiky, ceny a zamýšleného způsobu použití vzájemně zastupitelné. Na uvedeném trhu, který byl Úřadem vymezen jako relevantní, působí množství dalších soutěžitelů. Společnost Teradyne ovládá tržní podíl ve výši cca %, společnost GenRad ve výši cca %. Po spojení bude společný podíl dosahovat výše cca %. Prvních pět největších soutěžitelů na uvedeném trhu dosahuje podílů mezi cca 6-21%.
Ke spojení dochází v zahraničí, spojující se soutěžitelé neovládají na území České republiky žádného jiného soutěžitele. Tržní podíly jsou dosahovány pouze prostřednictvím dovozů.
Úřad konstatuje, že navrhovaným spojením nedojde k vytvoření dominantního postavení společnosti Teradyne na vymezeném relevantním trhu a proto spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o tom, že navrhovaného spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku:
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.1.2002