UOHS S139/2007
Rozhodnutí: S139/2007/KS-10974/2007/720 Instance I.
Věc Spojení sooutěžitelů Krajská zdravotní, a.s./Nemocnice Děčín, přísp. org., Nemocnice Chomutov přísp. org., Nemocnice Most, přísp. org., Nemocnice Teplice, přísp. org., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, přísp. org.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 11. 7. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 65 KB


S139/2007/KS-10974/2007/720
V Brně dne 25. června 2007

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S139/2007, zahájeném dne 25. května 2007 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ: 40002, IČO: 25488627, ve správním řízení zastoupené JUDr. Karlem Muzikářem, LL.M. (C.J.), advokátem, se sídlem Křižovnické nám. 1/193, 11000 Praha 1, na základě plné moci ze dne 14. května 2007, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Transakce spočívající v nabytí podniků Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ: 40113, IČO: 00673544, Nemocnice Most, příspěvková organizace, se sídlem Most, J.E.Purkyně 270, PSČ: 43464, IČO: 62209701, Nemocnice Teplice, příspěvková organizace, se sídlem Teplice, Duchcovská 53, PSČ: 41529, IČO: 00830526, Nemocnice Děčín, příspěvková organizace, se sídlem Děčín II, U Nemocnice 1, PSČ: 40599, IČO: 00829617, Nemocnice Chomutov, příspěvková organizace, se sídlem Chomutov, Kochova 1185, PSČ: 43012, IČO: 00674125, ze strany společnosti Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ: 40002, IČO: 25488627, na základě smluv o prodeji podniku, které budou uzavřeny mezi jednotlivými příspěvkovými organizacemi, jejichž podniky jsou předmětem prodeje, vždy na straně jedné, jako prodávajícím, a společností Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ: 40002, IČO: 25488627, na straně druhé, jako kupujícím, není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a z tohoto důvodu dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 23/2007 ze dne 6. června 2007. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Krajská zdravotní, a.s. , se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ: 40002, IČO: 25488627 (dále jen "Krajská zdravotní"), je kontrolována Ústeckým krajem, který je jejím zakladatelem a jediným akcionářem. V roce 2006 nevykonávala společnost Krajská zdravotní žádnou podnikatelskou činnost vyjma prodeje majetku. Cílem společnosti Krajská zdravotní je převzetí zdravotnických zařízení Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ: 40113, IČO: 00673544 (dále jen "Masarykova nemocnice"), Nemocnice Most, příspěvková organizace, se sídlem Most, J.E.Purkyně 270, PSČ: 43464, IČO: 62209701 (dále jen "Nemocnice Most"), Nemocnice Teplice, příspěvková organizace, se sídlem Teplice, Duchcovská 53, PSČ: 41529, IČO: 00830526 (dále jen "Nemocnice Teplice"), Nemocnice Děčín, příspěvková organizace, se sídlem Děčín II, U Nemocnice 1, PSČ: 40599, IČO: 00829617 (dále jen "Nemocnice Děčín"), Nemocnice Chomutov, příspěvková organizace, se sídlem Chomutov, Kochova 1185, PSČ: 43012, IČO: 00674125 (dále jen "Nemocnice Chomutov"), a poskytování zdravotní péče v současnosti zajišťované prostřednictvím uvedených příspěvkových organizací.
Masarykova nemocnice , Nemocnice Most , Nemocnice Teplice , Nemocnice Děčín a Nemocnice Chomutov jsou zřízeny a kontrolovány stejně jako společnost Krajská zdravotní Ústeckým krajem a působí v oblasti poskytování nemocniční lůžkové a ambulantní péče v rámci Ústeckého kraje. Právní rozbor
Navrhovaná transakce vychází z usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/16Z/2006 ze dne 8. listopadu 2006, kterým došlo mj. k rozhodnutí o změně ve způsobu organizace a zabezpečování zdravotní péče poskytované Masarykovou nemocnicí, Nemocnicí Most, Nemocnicí Teplice, Nemocnicí Děčín a Nemocnicí Chomutov tak, že tato zdravotní péče bude poskytována prostřednictvím akciové společnosti-společnosti Krajská zdravotní, jejímž jediným akcionářem je Ústecký kraj, přičemž jednotlivá zdravotnická zařízení budou mít v rámci společnosti Krajská zdravotní povahu odštěpných závodů. Na základě uvedeného usnesení zastupitelstva Ústeckého kraje přijala Rada Ústeckého kraje dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, dne 14. února 2007 usnesení č. 33/74R/2007, jímž coby jediný akcionář společnosti Krajská zdravotní rozhodla v působnosti valné hromady této společnosti o schválení základních parametrů koncepce podnikatelské činnosti společnosti Krajská zdravotní od 1. července 2007.
K vlastní transakci má dojít na základě smluv o prodeji podniku, které budou uzavřeny mezi Masarykovou nemocnicí, Nemocnicí Most, Nemocnicí Teplice, Nemocnicí Děčín a Nemocnicí Chomutov na straně jedné, jako prodávajícími, a společností Krajská zdravotní, na straně druhé, jako kupujícím. Na základě uvedených smluv získá společnost Krajská zdravotní podniky Masarykovy nemocnice, Nemocnice Most, Nemocnice Teplice, Nemocnice Děčín a Nemocnice Chomutov.
V návaznosti na uskutečnění výše uvedené transakce přistoupí Ústecký kraj obchodní tajemství . Jediným akcionářem společnosti Krajská zdravotní zůstane i po uskutečnění transakce Ústecký kraj.
V prvním kroku Úřad zkoumal, zda se jedná o spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona. Dle § 12 odst. 1 zákona dochází ke spojení soutěžitelů přeměnou dvou nebo více na trhu dříve samostatně působících soutěžitelů, přičemž tento požadavek, ačkoliv je výslovně zakotven pouze u formy spojení upravené v § 12 odst. 1 zákona, se analogicky vztahuje i na ostatní formy spojení upravené v dalších odstavcích § 12 zákona, tedy i na případy, kdy transakce spočívá v nabytí podniku jiného soutěžitele podle § 12 odst. 2 zákona.
Jedním ze základních předpokladů uvedených v zákoně je, že spojující se soutěžitelé musí být před spojením vzájemně ekonomicky nezávislí a po spojení musí tuto nezávislost ztratit. Jsou-li tedy spojující se soutěžitelé již před uskutečněním předmětné transakce součástí jedné hospodářské jednotky, nejde o spojení soutěžitelů podléhající povolení Úřadu, nýbrž pouze o vnitřní reorganizaci v rámci jedné ekonomické skupiny, která nepůsobí žádnou strukturální změnu na trhu.
Jak vyplývá z výše uvedených skutečností o vlastnické struktuře spojujících se soutěžitelů, Masarykova nemocnice, Nemocnice Most, Nemocnice Teplice, Nemocnice Děčín a Nemocnice Chomutov, stejně jako Krajská zdravotní podléhají již před uskutečněním spojení kontrole Ústeckého kraje a nejsou tedy samostatnými soutěžiteli.
Z výše uvedeného důvodu navrhovaná transakce není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona. Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Bc. Monika Kučerová
ředitelka
Sekce ochrany hospodářské soutěže II.
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Karel Muzikář, LL.M. (C.J.), advokát
AK WEIL, GOTSHAL & MANGES v.o.s.
Křižovnické nám. 1/193
110 00 Praha 1
Právní moc: