UOHS S139/2006
Rozhodnutí: S139/06-9695/2006/720 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů AKZO Nobel Coatings Interantional B.V./Balakom, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 31. 5. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 100 KB


S 139/06-9695/2006/720
V Brně dne 26. května 2006

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 139/06, zahájeném dne 9. května podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti AKZO Nobel Coatings International B.V., se sídlem Arnhem, Velperweg 76, Nizozemské království, ve správním řízení zastoupené JUDr. Tomášem Zagarem, advokátem, se sídlem Na Příkopě 8, 110 00 Praha 1, na základě plné moci ze dne 18. dubna 2006, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě "Smlouvy o úplatném převodu akcií", uzavřené dne 24. dubna 2006 mezi společnostmi AKZO Nobel Coatings International B.V., se sídlem Arnhem, Velperweg 76, Nizozemské království, jako kupujícím, a Sefra Farben Handel GmbH, se sídlem 1052 Vídeň, Schönbrunnerstrae 47, Rakouská republika, jako prodávajícím, v jejímž důsledku získá společnost AKZO Nobel Coatings International B.V., se sídlem Arnhem, Velperweg 76, Nizozemské království, možnost kontrolovat společnost Balakom, a.s., se sídlem Opava 9-Komárov, Podvihovská 304/12, PSČ 747 70, IČ: 607 92 213, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 20/2006 ze dne 17. května 2006. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o úplatném převodu akcií", uzavřené dne 24. dubna 2006 mezi společnostmi AKZO Nobel Coatings International B.V., se sídlem Arnhem, Velperweg 76, Nizozemské království (dále jen "AKZO"), jako kupujícím, a Sefra Farben Handel GmbH, se sídlem 1052 Vídeň, Schönbrunnerstrae 47, Rakouská republika (dále jen "Sefra"), jako prodávajícím. Na základě uvedené smlouvy získá společnost AKZO akcie představující (obchodní tajemství) % podíl na základním kapitálu společnosti Balakom, a.s., se sídlem Opava 9-Komárov, Podvihovská 304/12, PSČ 747 70, IČ: 607 92 213 (dále jen "Balakom"). Dále byla dne 24. dubna 2006 uzavřena "Smlouva o úplatném převodu akcií" mezi společností AKZO, jako kupujícím, a mezi Ing. Rudolfem Winklerem, bytem Milady Horákové 386/63, Praha 7-Holešovice (dále jen "Ing. R. Winkler"), jako prodávajícím, na jejímž základě získá společnost AKZO akcie představující (obchodní tajemství) % podíl na základním kapitálu společnosti Balakom. V konečném důsledku tak společnost AKZO získá veškeré akcie společnosti Balakom a tím i výlučnou kontrolu nad touto společností. Výše popsaná transakce představuje tedy spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost AKZO je holdingovou společností, která se zabývá investováním ve formě nabývání majetkových podílů ve společnostech podnikajících v oblasti nátěrových hmot. Společnost AKZO je jednou z dceřiných společností společnosti AKZO Nobel N.V., se sídlem Velperweg 76, Arnhem, Nizozemské království (dále jen "AKZO Nobel"). Činnost skupiny AKZO Nobel lze rozčlenit do tří základních segmentů: (i) výrobky pro péči o lidské zdraví a veterinární zdravotní produkty, (ii) chemické přípravky a (iii) nátěrové hmoty (dekorativní a ochranné nátěrové hmoty, nátěrové hmoty používané při výstavbě a údržbě lodí a nátěrové hmoty určené k opravám povrchových laků u automobilů).
Všechny společnosti kontrolované společností AKZO jsou činné v oblasti nátěrových hmot. V České republice kontroluje společnost AKZO následující společnosti: (i) Schönox s.r.o., se sídlem Karlovy Vary, Dubová 6A, PSČ 360 04, IČ: 252 18 221 (dále jen "Schönox"), která se zabývá zejména prodejem stavební chemie pro profesionální řemeslníky (obkladače, podlaháře, dekoratéry interiérů a malíře), jako jsou lepidla na podlahové krytiny, podlahové vyrovnávací stěrky, spárovací hmoty, těsnící materiály, a dále prodejem dekorativních nátěrových hmot skupiny AKZO Nobel, a (ii) LNR Estate s.r.o., se sídlem Karlovy Vary, Dubová 6A, PSČ 360 04, IČ: 261 69 134, která nevykonává žádnou činnost.
Skupina AKZO Nobel podniká dále v České republice prostřednictvím svých dceřiných společností v oblasti péče o lidské zdraví a veterinární péče: společnost ORGANON, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, IČ: 654 14 675, se specializuje na prodej humánních léčiv a společnost INTERVET, s.r.o., se sídlem Praha 5, Na Radosti 413, PSČ 155 21, IČ: 251 28 621, se specializuje na prodej a podporu prodeje veterinárních produktů.
Společnost Balakom je výrobcem dekorativních nátěrových hmot a práškových barev a dalších souvisejících výrobků (např. tmelů). Dekorativní nátěrové hmoty společnost Balakom prodává v České republice a exportuje je do Polska, Maďarska, Rakouska, Lotyšska, Turecka, na Slovensko a na Ukrajinu. Práškové barvy prodává společnost Balakom v České republice a exportuje na Slovensko. V České republice kontroluje společnost Balakom společnost Sefra CZ s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Kalendova 688, PSČ 500 02, IČ: 252 64 150 (dál jen "Sefra CZ"), která se specializuje na distribuci dekorativních nátěrových hmot a poskytování souvisejících poradenských a konzultačních služeb. Dále kontroluje distribuční společnosti na Slovensku (BALAKOM SLOVAKIA s.r.o.) a v Polsku (Balakom Polska sp. z o.o.).
Před uskutečněním spojení jsou držiteli akcií společnosti Balakom společnost Sefra ( (obchodní tajemství) %) a Ing. R. Winkler ( (obchodní tajemství) %). Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Nabývaná společnost Balakom působí v České republice v oblasti výroby syntetických, olejových nebo vodou ředitelných dekorativních nátěrových hmot používaných k barvení kovu, dřeva, interiérů nebo fasád, v oblasti výroby práškových barev a dále v oblasti sklenářských tmelů a asfaltových tmelů určených pro stavebnictví. Dekorativní nátěrové hmoty dodává společnost Balakom na český trh prostřednictvím společnosti Sefra CZ a dalších distributorů, velkoobchodníků nebo obchodních řetězců. Nabývající společnost AKZO je součástí skupiny AKZO Nobel, která do České republiky dováží dekorativní nátěrové hmoty a práškové barvy ze svých výrobních závodů v Polsku a Maďarsku. Dekorativní nátěrové hmoty i práškové barvy jsou na český trh dodávány prostřednictvím distributorů a velkoobchodníků, přičemž společnost Schönox ze skupiny AKZO Nobel distribuuje v České republice dekorativní nátěrové hmoty a výrobky stavební chemie pro profesionální řemeslníky. Činnosti spojujících se soutěžitelů se tedy překrývají zejména v oblasti výroby dekorativních nátěrových hmot a práškových barev a v oblasti distribuce dekorativních nátěrových hmot.
Nátěrové hmoty lze rozlišovat podle účelu, k němuž slouží, na nátěrové hmoty:
dekorativní-určené k vnitřním i venkovním nátěrům budov,
ochranné-používané v náročných podmínkách, jejichž účelem je ochránit ocelové konstrukce nebo betonové prvky umístěné v zemi nebo ve vodě (těžební plošiny, přístavní zařízení apod.) před působením koroze, chemikálií nebo před abrazivními účinky okolního prostředí,
lodní-k ochraně trupů lodí před působením mořské vody a živočichů, přičemž za zvláštní kategorii by bylo možno považovat nátěrové hmoty používané k údržbě jachet, a to vzhledem k odlišnému okruhu zákazníků, kterým jsou určeny,
používané v leteckém a kosmickém průmyslu, které musí odolávat extrémním podmínkám,
určené k opravám povrchových laků u automobilů, a to vzhledem ke zvláštním technologiím nanášení laku na automobily,
používané již při výrobě ocelových nebo hliníkových plechů,
používané pro jiné průmyslové účely-např. barvy na kov či dřevo, nátěry používané k vodorovnému dopravnímu značení či barvy používané k povrchové úpravě zemědělských nebo stavebních strojů,
práškové barvy-představují zvláštní kategorii nátěrových hmot, které se od tekutých barev liší technologií nanášení, kdy není nutné přidávat vodu či jiný druh ředidla: prášková barva je nejdříve nanášena stříkáním v elektrostatickém poli, načež se takto nanesená barva vypálí v peci a dojde tak k roztavení, vytvrzení a přilnutí prášku k předmětu. Existují práškové barvy polyesterové, epoxidové, polyuretanové a hybridní. Práškové nátěrové hmoty se uplatňují především ve stavebnictví na barvení kovových konstrukcí, oken nebo dveří, dále při barvení praček, ledniček a jiných domácích spotřebičů, při barvení plastových částí automobilů, elektronických výrobků nebo sportovních potřeb nebo při barvení otopných těles nebo kovového nábytku.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vymezil Úřad jako věcně relevantní trh dekorativních nátěrových hmot , trh práškových barev a trh distribuce dekorativních nátěrových hmot . Z geografického hlediska lze předmětné relevantní trhy vymezit územím celé České republiky , neboť podmínky pro provozování uvedených činností jsou na celém území České republiky dostatečně homogenní.
Na relevantním trhu dekorativních nátěrových hmot v České republice dosahuje společnost Balakom tržního podílu cca (obchodní tajemství) % a společnost AKZO cca (obchodní tajemství) %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení tedy dosáhne cca (obchodní tajemství) %. Mezi nejvýznamnější soutěžitele na tomto relevantním trhu patří např. výrobci Primalex a.s. s tržním podílem cca (obchodní tajemství) % a COLORLAK, a.s. s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %. Na relevantním trhu dekorativních nátěrových hmot v České republice působí celá řada dalších výrobců a dovozců.
Na relevantním trhu práškových barev v České republice činí tržní podíl společnosti Balakom cca (obchodní tajemství) % a společnosti AKZO cca (obchodní tajemství) %. Po uskutečnění spojení bude tedy společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů činit cca (obchodní tajemství) %. Jedním z největších výrobců práškových barev v České republice je společnost Jotun Powder Coatings (CZ) a.s. s tržním podílem kolem (obchodní tajemství) %. Dále jsou do České republiky dováženy práškové barvy od výrobců Rohm Haas, Doerken, DuPont, přičemž tržní podíl každé z uvedených společností činí přibližně (obchodní tajemství) %, či od výrobce BASF s cca (obchodní tajemství) % tržním podílem.
Vzhledem k tomu, že v oblasti distribuce dekorativních nátěrových hmot v zásadě platí, že každý distributor odebírá produkty převážně od jednoho určitého výrobce, jehož výrobky tvoří klíčovou část celého produktového portfolia distributora, a vzhledem ke skutečnosti, že společnost Schönox distribuuje převážně dekorativní nátěrové hmoty vyráběné v rámci skupiny AKZO Nobel a společnost Sefra CZ distribuuje převážně dekorativní nátěrové hmoty vyráběné společností Balakom, odpovídá výše tržního podílu společnosti Balakom na relevantním trhu distribuce dekorativních nátěrových hmot v České republice přibližně jejímu tržnímu podílu na relevantním trhu dekorativních nátěrových hmot, tj. cca (obchodní tajemství) %, přičemž totéž platí i pro skupinu AKZO Nobel působící na českém trhu prostřednictvím společnosti Schönox s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %.
Zejména s ohledem na skutečnost, že na vymezených relevantních trzích působí dostatečný počet soutěžitelů, a s ohledem na výši tržních podílů spojujících se soutěžitelů dospěl Úřad k závěru, že v důsledku předmětného spojení nedojde ke zvýšení tržní síly spojením vzniklého subjektu natolik, aby mu tato umožňovala chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a tudíž nedojde ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Monika Kučerová
ředitelka
Sekce ochrany hospodářské soutěže II.
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Tomáš Zagar, advokát
AK White & Case
Na Příkopě 8
110 00 Praha 1
Právní moc: 31.5.2006.