UOHS S139/2004
Rozhodnutí: S139/04-7197/04-ORP Instance I.
Věc Narušení ustanovení § 3 odst. 1-dohoda či jednání ve vzájemné shodě při stanovení ceny dveří a zárubní značky Sapeli pro další prodej
Účastníci SAPELI spol. s r.o., Podhora 185, 588 13 Polná
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 30. 12. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 157 KB


Č.j. S 139/04-7197/04-ORP V Brně dne 3. prosince 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 21. září 2004 z vlastního podnětu dle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 téhož zákona účastníkem řízení, jímž je společnost SAPELI spol. s r. o., se sídlem Polná, Podhora 185, PSČ 588 13, IČ 46982086
vydává toto
r o z h o d n u t í:
Dle ustanovení § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), se správní řízení z a s t a v u j e. O d ů v o d n ě n í
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 21. 9. 2004 z vlastního podnětu správní řízení č.j. S 139/04 se společností SAPELI spol. s r. o., se sídlem Polná, Podhora 185, PSČ 588 13, IČ 46982086 (dále jen "Sapeli"). Správní řízení bylo zahájeno ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 340/2004 Sb. a zákona č. 484/2004 Sb. (dále jen "zákon"). Možné porušení § 3 odst. 1 zákona účastníkem řízení Úřad spatřoval ve stanovení prodejní ceny dveří a zárubní značky Sapeli distributorům pro další prodej (oznámení o zahájení správního řízení str. 1 spisu).
Zahájení správního řízení předcházelo šetření podnětu č.j. P 170/04 (týkajícího se možného zneužití dominantního postavení společností Sapeli) a podnětu č.j. P 289/04 (týkajícího se možného porušení zákona ze strany společnosti Sapeli stanovením cen dveří a zárubní pro další prodej). Z šetření obou podnětů byly získány informace, které Úřad využil v následně zahájeném správním řízení.
V rámci šetření podnětu č.j. P 289/04 Úřad zajistil při místních šetřeních v prodejnách distributorů společnosti Sapeli katalogy a ceníky dveří a zárubní značky Sapeli, které obsahovaly totožné prodejní ceny pro konečného zákazníka. Stejný ceník/katalog je též zveřejněn na internetových stránkách společnosti Sapeli ( www.sapeli.cz ) a rovněž na internetových stránkách některých smluvních prodejců zboží Sapeli. Při místních šetřeních Úřadu v prodejnách distributorů bylo zjištěno, že dveře a zárubně značky Sapeli se prodávají za stejné ceny, jako jsou ceny uvedené v katalogu či ceníku vydávaném společností Sapeli (přičemž v katalogu ani v ceníku není vyznačeno, že se jedná o nezávazné doporučené spotřebitelské ceny). Protože šetření podnětu č.j. P 289/04 spolehlivě nevyvrátilo podezření, že ze strany společnosti Sapeli může docházet k porušení zákona, bylo následně zahájeno správní řízení č.j. S 139/04 ve výše uvedené věci.
Spisy podnětů č.j. P 170/04 a č.j. P 289/04 se staly součástí spisu vedeného správního řízení, neboť některé listiny založené v těchto spisech byly použity jako důkazy ve správním řízení.
V rámci zahájeného správního řízení bylo v souladu s § 21 odst. 5 zákona provedeno šetření v sídle společnosti Sapeli v Polné (protokol str. 13 spisu) a rovněž na jejím pracovišti v Jihlavě (protokol str. 42 spisu). V průběhu řízení se pak Úřad zaměřil na získání informací od distributorů týkajících se prodejních cen pro konečné zákazníky, poskytování slev, používání ceníků a katalogů, doporučení či pokynů ze strany výrobce distributorům k výši prodejních cen. Byly rovněž zjištěny údaje pro vymezení relevantního trhu a postavení účastníka řízení na tomto trhu. Úřad v rámci řízení vyslechl několik svědků-distributorů výrobků značky Sapeli a provedl ústní jednání s účastníkem řízení za účelem poskytnutí informací o strategii stanovení prodejních cen dveří a zárubní značky Sapeli a vysvětlení k Úřadem zajištěným podkladům.
Dne 9. listopadu 2004 se v souladu s § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád) uskutečnilo seznámení účastníka řízení s podklady pro rozhodnutí a se způsoby jejich zjištění. Charakteristika účastníka řízení
Společnost Sapeli je významným tuzemským výrobcem interiérových dveří a zárubní. Na trhu působí od počátku roku 1993. Společníky Sapeli jsou 3 fyzické osoby. Sídlo společnosti je v Polné u Jihlavy, obchodní středisko (distribuční sklad) má společnost v Jihlavě. Zde se nachází i maloobchodní prodejna. Společnost Sapeli dále provozuje 3 vzorkovny (tzv. show room)-v Praze, Brně a Jihlavě; v těchto vzorkovnách se neprodává, jejich účelem je seznámit zákazníka se sortimentem a vystavenými vzorky. Ve vzorkovnách obdrží zákazníci katalog výrobků Sapeli (obsahující i prodejní ceny) a seznam distributorů, u kterých mohou zákazníci výrobky zakoupit (s montáží či bez montáže). Sortiment výrobků Sapeli zahrnuje především vnitřní dýhované dveře v mnoha typech a modelech, dveře jednokřídlé i dvoukřídlé, lamelové, otočné, posuvné, kyvné a speciální. Zárubně jsou vyráběny jako obložkové či obkladové. Název Sapeli, používaný stejnojmennou společností pro označování jejích výrobků, je současně registrovanou ochrannou známkou. Společnost Sapeli vlastní 100 % akcií firmy DVB DVEŘE VYŠŠÍ BROD a.s., která rovněž vyrábí dveře a zárubně (foliované a masivní).
Zjištěné skutečnosti
Při šetření podnětu č.j. P 170/04 bylo zjištěno, že prodej výrobků společnosti Sapeli (dveří a zárubní značky Sapeli) je realizován prostřednictvím sítě smluvních partnerů-nezávislých distributorů, pouze malá část výrobků je prodávána přímo z obchodního střediska Sapeli v Jihlavě konečným zákazníkům. Distributoři (fyzické i právnické osoby) nakupují dveře a zárubně Sapeli do svého vlastnictví a dále je prodávají na své hospodářské riziko. Společnost Sapeli má s každým z distributorů uzavřeny následující smlouvy. Je to kupní smlouva (vzorová kupní smlouva viz spis č.j. P 170/04, str. 49), kde stranou prodávající je Sapeli, stranou kupující distributor. Kupní smlouva obsahuje obecné náležitosti platné pro smlouvy tohoto typu a je uzavírána na dobu neurčitou. Smlouva neobsahuje žádné ustanovení o prodejní ceně distributora pro další prodej výrobků Sapeli konečnému zákazníkovi ani žádné doporučení či pokyny ke stanovení výše této ceny. Na každý kalendářní rok Sapeli s distributorem sjednává též obchodní podmínky týkající se slevy na odběr zboží, platebních podmínek atd. (vzorové obchodní podmínky viz spis č.j. P 170/04, str. 28). Součástí smluvních dokumentů s distributory je dále smlouva o obchodním zastoupení (vzorová smlouva viz spis č.j. P 170/04, str. 33), kde stranou zastupovanou je Sapeli a obchodním zástupcem je distributor jejích výrobků. Smlouva mj. stanoví, že obchodní zástupce bude obchodovat na svůj účet, stanoví povinnosti zastupovaného a obchodního zástupce. Mezi povinnosti obchodního zástupce patří např. povinnost dodržovat prodejní kulturu a marketingová pravidla zastupovaného, účastnit se seminářů a školení organizovaných zastupovaným a závazek zástupce řídit se doporučeními zastupovaného při prosazování jeho obchodních zájmů. Ani tato smlouva neobsahuje žádná pravidla pro tvorbu ceny pro další prodej či doporučení ke stanovení konečné ceny zboží Sapeli. Prodej výrobků společnosti Sapeli se dále řídí dokumentem "Systém hodnocení obchodních partnerů firmy Sapeli", v němž jsou obsaženy mj. obecné obchodní a záruční podmínky, požadavky na různé kategorie distributorů (obchodní zástupce, proškolené obchodní zástupce, certifikované a autorizované obchodní zástupce) a technické požadavky pro montáž (viz spis č.j. P 170/04, str. 29 a násl.). Systém hodnocení neobsahuje žádné ustanovení o výši konečných cen výrobků pro zákazníky ani pokyny či doporučení ze strany společnosti Sapeli pro stanovení těchto cen.
Při ústním jednání se společností Sapeli, které se uskutečnilo před zahájením řízení dne 25. 5. 2004 (viz spis č.j. P 170/04, protokol str. 80), zástupce společnosti sdělil, že Sapeli má 142 nezávislých distributorů (obchodních partnerů). Ceny, za které distributoři nakupují výrobky Sapeli, se odvozují z (maloobchodního) ceníku této společnosti, který je zveřejněn na internetu nebo přiložen ke kupním smlouvám. Základní nákupní cena pro nového distributora je cca o 10 % nižší nežli je cena daného typu dveří uvedená v ceníku. V dalších letech spolupráce se Sapeli dostávají distributoři slevy (rabaty) za výkony dle obratu realizovaného v předchozím roce, takže po odečtení souhrnné slevy z ceny zboží dle maloobchodního ceníku je výše konečné nákupní ceny pro každého z nich určena obchodními podmínkami (tabulka rabatových skupin viz např. spis č.j. P 170/04, str. 95). Ceník Sapeli je zároveň i maloobchodním ceníkem pro prodej zboží konečným zákazníkům užívaný distributory; za ceny v něm uvedené prodává i společnost Sapeli ve své podnikové prodejně v Jihlavě. K charakteru cen zboží uvedených v ceníku zástupce Sapeli uvedl, že jde o "doporučené ceny", které nejsou pro nikoho závazné (i když připustil, že ceník není takto označen). Uvedl, že společnost Sapeli doporučuje distributorům prodávat své výrobky na základě doporučených cen uvedených v katalogu. Otázky úrovně maloobchodních cen dveří a zárubní na trhu se řeší i na školeních distributorů pořádaných v Jihlavě, a to z pohledu konkurenceschopnosti výrobků Sapeli k cenám dveří jiných dodavatelů.
Při šetření souvisejícího podnětu č.j. P 289/04 Úřad navštívil několik provozoven distributorů dveří a zárubní Sapeli, a to v Praze, Brně, Znojmě a Žďáře nad Sázavou. Zaměstnanci uváděli, že dveře a zárubně značky Sapeli prodávají podle ceníku společnosti Sapeli, resp. podle katalogu s cenami vydávaným společností Sapeli. Po dotazu na možnost poskytnutí slevy většinou uváděli, že slevy neposkytují, případně je poskytují až z konečné ceny díla (tj. ceny včetně montáže a dopravy dveří Sapeli). V provozovnách byly k dispozici katalogy výrobků Sapeli (viz zápisy z místního šetření a katalog-spis č.j. P 289/04, např. str. 3, 4, 46, 48). Katalogy mají na zadní straně v bílém rámečku označení buď společnosti Sapeli jako výrobce nebo označení obchodní firmy konkrétního distributora (s uvedením názvu a sídla, příp. aspoň otiskem jeho razítka). V obsáhlém katalogu jsou popsány a vyobrazeny jednotlivé typy dveří a jejich modely včetně uvedení cen. Cena je v katalogu avizována jako cena bez DPH, jiná informace, o jakou cenu jde, zde není uvedena. V úvodních informacích na str. 4 katalogu je ohledně ceny zveřejněn tento text (cit.): "Jednotlivé ceny jsou uvedeny přímo v katalogu u každého modelu, máte tak záruku, že dveře a zárubně Sapeli zakoupíte za uvedené ceny po celé České republice."
V rámci správního řízení Úřad provedl dne 21. 9. 2004 šetření v sídle účastníka řízení a na jeho pracovišti v Jihlavě. Účelem bylo prověřit komunikaci mezi společností Sapeli a distributory a získat případné důkazy o doporučeních, pokynech, požadavcích apod. společnosti Sapeli na dodržování prodejních cen uvedených v ceníku, resp. v katalogu Sapeli distributory. V Úřadem prověřovaných dokumentech a komunikaci mezi Sapeli a distributory však takové závazky, pokyny či instrukce pro distributory v uvedeném směru nebyly zjištěny.
Následně Úřad přistoupil k výslechům svědků-distributorů (obchodních partnerů) společnosti Sapeli. Svědkové k dotazům Úřadu uváděli následující skutečnosti: dveře a zárubně Sapeli nakupují do svého vlastnictví a dále je prodávají zákazníkům (s montáží či bez ní); nákupní ceny pro distributory se odvozují z cen uvedených v ceníku Sapeli, z nichž tito dostávají dohodnutou slevu. Katalog Sapeli, který obsahuje maloobchodní ceny, mají distributoři k dispozici. Podle svědka Davida Moravce (protokol str. 192) ceny v katalogu jsou cenami pro konečného zákazníka, a to ceny nejvyšší, které mohou být sníženy. Další svědci (např. ing. František Dohnal-protokol str. 201; Jaroslav Liška-protokol str. 207; Karel Forgáč-protokol str. 226, Václav Novák-protokol str. 239, Josef Veselý-protokol str. 245, František Létal-protokol str. 259) uvedli, že chápou ceny v katalogu Sapeli jako ceny orientační, informativní či doporučené. Svědek Zbyněk Dokulil (protokol str. 218) označil ceny v katalogu za maloobchodní ceny pro své zákazníky, z nichž vychází, bere je jako základ a z nich poskytuje slevy. Všichni svědci uváděli, že konečné prodejní ceny si určují sami, přičemž vycházejí z katalogových cen. Prodávají za ceny odvozené z cen v katalogu/ceníku Sapeli a z těchto cen pak v závislosti na jimi stanovených kritériích poskytují zákazníkům slevy. Toto tvrzení následně doložili i fakturami zaslanými Úřadu-vyhodnocení faktur viz níže. Svůj vlastní ceník dveří a zárubní Sapeli neměl žádný Úřadem vyslechnutý distributor. Vydání a tisk katalogu zajišťuje Sapeli (vydává se asi 2x ročně) a dává ho k dispozici distributorům (většinou zdarma). Pro některé distributory zajišťuje Sapeli tisk adresy distributora na zadní stranu katalogu, někteří distributoři si katalog opatřují razítkem (či samolepkou) své firmy sami. Na dotaz Úřadu, zda Sapeli informovala distributory, jaký je charakter cen uvedených v katalogu, svědci odpovídali, že je Sapeli informovala, že jde o doporučené prodejní ceny (svědek David Moravec, Jaroslav Liška, Karel Forgáč, Václav Novák) či informativní ceny, z nichž je možnost poskytovat slevy (svědek ing. František Dohnal). K dotazu Úřadu, zda na školeních pořádaných společností Sapeli v Jihlavě byly projednávány záležitosti konečných prodejních cen, svědci uváděli, že tomu tak nebylo (např. svědek David Moravec, ing. František Dohnal, Jaroslav Liška, Zbyněk Dokulil, Václav Novák, František Létal). K dotazu Úřadu, zda distributoři poskytují nějaké informace o svých prodejních cenách a přiznaných slevách společnosti Sapeli, svědci uváděli, že žádné takové informace neposkytují, rovněž jim ze strany Sapeli nebylo vytýkáno, že prodávají za jiné (nižší) ceny, než jsou ceny uvedené v katalogu, ani za to nebyli nijak sankcionováni.
V průběhu řízení Úřad písemně oslovil dalších více než 30 smluvních partnerů společnosti Sapeli a vyžádal od nich informace, za jaké ceny dveře a zárubně Sapeli prodávají svým zákazníkům, zda mají vlastní ceník či zda používají zmíněný katalog Sapeli, zda poskytují slevy a zda obdrželi od Sapeli nějaké doporučení či pokyn, za jaké ceny mají svým zákazníkům prodávat jeho výrobky (spis str. 213). Z vyhodnocení odpovědí distributorů vyplynuly následující závěry: 3 prodejci uvedli, že mají vypracovaný svůj vlastní prodejní ceník výrobků Sapeli (který není totožný s ceníkem Sapeli), 24 distributorů prodává za ceny uvedené v katalogu Sapeli, přičemž z těchto cen (s výjimkou jednoho distributora) poskytuje slevy. Dvacet distributorů odpovědělo, že nedostali od Sapeli žádný pokyn či doporučení týkající se konečných prodejních cen. Jeden prodejce uvedl, že takový pokyn dostal od Sapeli ústně na školení obchodních zástupců ve formě důrazného doporučení dodržovat ceny dle katalogu. (Pozn.: toto "důrazné doporučování" katalogových cen na školeních však nepotvrdil žádný jiný distributor). Jako důvod, proč prodávají za ceny uvedené v katalogu Sapeli, oslovení prodejci nejčastěji uváděli, že katalog je dobře zpracován, vyhovuje jim jeho používání, není třeba tvořit vlastní ceník (neboť by to bylo pro ně nákladné); zákazník katalog i ceny v něm uvedené zná (příp. je zná z internetových stránek Sapeli) a tudíž očekává, že za zveřejněnou cenu (v katalogu, na internetu) zboží Sapeli nakoupí; ceník je prezentován jako maloobchodní, ceny v něm uvedené odpovídají situaci na trhu (vyhodnocení odpovědí distributorů viz spis str. 556, některé nejasné odpovědi nebyly do hodnocení zahrnuty).
Od svědků i od písemně obeslaných distributorů byly dále vyžádány faktury z let 2003 a 2004 k doložení, že prodávali dveře a zárubně Sapeli i za ceny nižší, než byly ceny uvedené v platném katalogu Sapeli. Po vyhodnocení několika desítek faktur bylo zjištěno, že ceny účtované distributory konečným zákazníkům jsou nižší (ojediněle i vyšší) než byly ceny zveřejněné v katalogu Sapeli. Distributoři ve fakturách uváděli buď ceníkovou cenu zboží Sapeli a poskytnutou slevu na každou položku (či % slevu z celé dodávky) nebo na faktuře uváděli přímo nižší / vyšší cenu výrobku, než byla katalogová cena. Obeslaní distributoři (podobně jako vyslechnutí svědkové) uváděli, že společnost Sapeli distributory prodávající za odlišné (nižší, vyšší) ceny neupozorňovala na nutnost dodržování katalogových cen, ani je za uvedené jednání nepostihovala.
Dne 21. 10. 2004 se uskutečnilo ve správním řízení ústní jednání s účastníkem řízení (protokol str. 566 spisu). Zástupce společnosti Sapeli při jednání sdělil, že v cenících, později v katalozích výrobků Sapeli, je uvedena "doporučená" prodejní cena bez DPH pro konečného spotřebitele a takto se o cenách vždy hovořilo i na školeních distributorů. V katalogu nebyla zveřejněna písemná informace, že ceny v něm uvedené (dříve uvedené v ceníku) jsou nezávazné doporučené spotřebitelské ceny. Společnost Sapeli vydávala od r. 1993 (od počátku působení na trhu), ceníky, asi před 3 lety na základě požadavků distributorů začala namísto ceníků vydávat katalogy s vyobrazením vzorků výrobků a s cenami. Ceník, resp. katalog je zveřejněn i na internetových stánkách společnosti Sapeli, a to proto, aby zákazníci byli informováni, kolik přibližně zboží Sapeli stojí. Stejný účel má i text uvedený na začátku katalogu, že zákazníci koupí dveře a zárubně Sapeli za uvedené ceny po celé České republice. Dále zástupce Sapeli uvedl, že společnost Sapeli neukončila spolupráci ani jinak nesankcionovala distributory, pokud prodávali za jiné ceny než jsou ceny uvedené v katalogu. Na dotaz Úřadu, jaká jsou marketingová pravidla společnosti Sapeli, jež jsou distributoři (obchodní zástupci) povinni dodržovat dle bodu 6. smlouvy o obchodním zastoupení, zástupce účastníka řízení uvedl, že Sapeli marketingová pravidla pro oblast cen nemá. Její marketingová pravidla se týkají úrovně prodeje, používání loga, vystavování zboží, inzerce apod. Dále Úřad zkoumal, jakými doporučeními Sapeli při prosazování obchodních zájmů této společnosti se distributor (obchodní zástupce) zavazuje dle bodu 8. smlouvy o obchodním zastoupení řídit. Zástupce účastníka řízení uvedl, že žádná písemná doporučení (zastupovaného-Sapeli) neexistují. Ústní doporučení se pak týkají pouze prodeje a prezentace výrobků; pokud jde o prodejní ceny, žádná doporučení ohledně cen ve smyslu bodu 8. smlouvy nejsou ani na školeních obchodních zástupců dávána. Při jednání dále účastník řízení konstatoval, že si je vědom toho, že některé texty v katalogu jsou voleny nešťastně. Hodlá v nejbližším dalším vydání katalogu (na jaře 2005) výslovně doplnit, že ceny uváděné v katalogu jsou cenami doporučenými. Tutéž informaci uvede i na internetu.
Závěry z provedených zjištění
V rámci provedených šetření včetně výslechů svědků nebylo Úřadem zjištěno, že by ze strany Sapeli byly vůči distributorům činěny kroky (ve formě ústních či písemných pokynů apod.) k tomu, aby tito dodržovali při svém prodeji zboží Sapeli ceny uvedené v ceníku/katalogu tohoto výrobce. Z prověření prodejních cen distributorů ze vzorku vyžádaných kopií faktur vyplynulo, že distributoři prodávali i za ceny nižší (ojediněle i vyšší), než byly ceny uvedené v katalogu účastníka řízení. Rovněž nebyl zajištěn důkaz o tom, že by účastník řízení dodržování těchto prodejních cen distributory vynucoval či jejich nedodržování sankcionoval.
Vymezení relevantního trhu
Pro řádné posouzení jednání účastníka řízení je nutné vymezit relevantní trh, na němž se případné protisoutěžní účinky takového jednání projeví. Trh je obecně místem, kde se střetává nabídka s poptávkou. Dle § 2 odst. 2 zákona je relevantním trhem trh zboží, které je z hlediska své charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Účastník řízení je výrobcem vnitřních dýhovaných dveří a dýhovaných zárubní (obložkových či obkladových). Na doplnění sortimentu prodává i vchodové dveře, které však sám nevyrábí (prodej vchodových dveří tvoří jen zanedbatelnou část jeho celkových dodávek). Dalšími druhy dveří, které jsou na trhu dostupné a které je možno považovat za zastupitelné k dveřím dodávaným účastníkem řízení, jsou dveře bílé stříkané, dveře foliované a celodřevěné (masivní). Dle vyjádření účastníka řízení jsou povrchové úpravy všech uvedených typů dveří podobné a ani zákazník někdy nerozezná dveře foliované od dýhovaných (viz protokol z ústního jednání, spis str. 571). K tomu Úřad uvádí, že vnější vzhled dveří není jediným kriteriem, dle něhož zákazníci volí k uspokojení své potřeby dané zboží. Dalším významným kriteriem je cena dveří. I když z hlediska estetického vjemu zákazníka jsou uvedené druhy dveří k danému účelu užití srovnatelné, povrchová úprava dveří a druh použitého materiálu se projeví v rozdílné výši ceny dveří. Nejlevnější jsou dveře bílé stříkané (asi 500,-Kč), následují dveře foliované (v ceně přes 1 tis. Kč), dále dýhované dveře (v závislosti na použitém druhu dýhy od 2 tis. až do 20 tis. Kč) a nejdražší jsou masivní dveře (v ceně od 3 tis. až do 50 tis. Kč dle použitého materiálu). Z orientačního přehledu cenových rozpětí je zřejmé, že ceny jednotlivých druhů dveří se zčásti překrývají, takže za stejnou cenu lze zakoupit např. dveře dýhované (dražší typ) i masivní (levnější typ) apod. Úřad konstatuje, že na základě rozdílů v cenách jednotlivých druhů dveří lze vymezit samostatné segmenty (subtrhy) trhu dveří (viz níže).
Odlišný typ dveří představují dveře kovové a plastové, které nejsou poptávány jako typicky zastupitelné zboží v rámci poptávky po interiérových dveřích. Jsou spíše určeny do provozních místností, sklepů, garáží, či pro vnější uzavření (balkony apod.). Úřad proto kovové a plastové dveře nezahrnul do výrobkového trhu dřevěných, foliovaných a dýhovaných dveří, neboť z hlediska svého charakteru a účelu použití nepředstavují pro spotřebitele shodné či zastupitelné výrobky ke zboží daného výrobkového trhu (na němž působí účastník řízení).
Pokud jde o zárubně, na trhu jsou v prodeji 2 základní druhy zárubní: dřevěné (dýhované) a kovové. Účastník řízení vyrábí a dodává dřevěné zárubně ve stejných povrchových úpravách jako dveře, a to obložkové (pro osazení do stavebních otvorů) a obkladové (slouží k obkladu dříve instalované kovové zárubně).
Dveře se dodávají buď samostatně nebo jako komplet spolu se zárubněmi (což je nejčastější požadavek zákazníků). Lze koupit i samostatné zárubně, avšak těchto prodejů se uskutečňuje minimum. Je obvyklé, že producent vyrábí současně dveře i zárubně (ze stejného materiálu, ve stejném dezénu) a zákazník, pokud nově vybavuje interiér, si kupuje dveře spolu se zárubněmi ve stejném materiálu a povrchové úpravě jako komplet. Dveře a zárubně jako komplet kupuje i v případě, že chce vyměnit dveře, avšak přitom původní kovové zárubně ponechat a obložit je dřevěnou zárubní (zárubní obkladovou). Pokud zákazník chce provést jen dílčí úpravy stávajícího interiéru již vybaveného např. kovovými zárubněmi, má možnost si zakoupit jen samostatné dveře a použít je do původních (kovových) zárubní. V prvním případě jsou poptávány dveře a zárubně jeden celek (zárubně jsou součástí hlavního výrobku), v druhém případě jsou poptávány jen dveře jako samostatný výrobek. Samotné dřevěné (dýhované) zárubně se prodávají minimálně (např. jako náhrada poškozených zárubní či do stavebního otvoru, kde se nepočítá s osazením dveří).
Na základě uvedených skutečností lze dveře se zárubněmi (jako komplet) vymezit jako jeden výrobkový trh a samostatné dveře za další výrobkový trh. Dále pak platí, že také zárubně tvoří samostatný výrobkový trh, v jehož rámci lze hlediska charakteru výrobku a ceny odlišit subtrh zárubní kovových (levnější) a segment zárubní dřevěných (dražší, v ceně od 2 tis. Kč). Pro potřeby tohoto správního řízení však nebylo nutné se trhem zárubní samostatně zabývat (a případně jej dále členit), neboť případné zjištěné zakázané jednání účastníka řízení by se na tomto trhu neměř neprojevilo vzhledem k jen minimálním dodávkám samostatných dřevěných (dýhovaných) zárubní ze strany účastníka řízení na tuzemský trh.
Vzhledem k výše uvedenému vymezil Úřad pro účely tohoto správního řízení relevantní trh takto: z hlediska výrobkového jde o samostatný trh dveří včetně zárubní jako komplet (součástí nejsou komplety kovových a plastových dveří se zárubněmi), druhým samostatným výrobkovým trhem je trh dveří (s výjimkou dveří kovových a plastových). Z hlediska časového jde o trh trvalý, charakterizovaný pravidelně se opakujícími dodávkami uvedeného zboží v průběhu celého roku. Z hlediska geografického je trhem celé území ČR, neboť na celém území republiky probíhá vztah nabídky a poptávky za dostatečně homogenních podmínek.
Postavení účastníka řízení na relevantním trhu.
Na shora vymezených relevantních trzích působí několik velkých (průmyslových) producentů dveří a zárubní a dále větší množství malých firem (stolařů, truhlářů), kteří na základě objednávky zákazníka jsou schopni vyrobit a dodat dveře a zárubně přesně podle individuálních požadavků. Mezi největší dodavatele dveří a zárubní na tuzemský trh patří České dřevařské závody Praha, a.s., SOLO DŘEVAŘSKÁ a.s., KRONODOOR CZ spol. s r.o., VRÁNA, s.r.o., DVB DVEŘE VYŠŠÍ BROD a. s. (pozn.: dceřiná společnost Sapeli), Stavební elementy a. s., CAG s.r.o. a Sapeli. Z hlediska objemu produkce se Sapeli řadí na druhé místo za společností KRONODOOR CZ spol. s r.o.
Pro zjištění postavení účastníka řízení na relevantních trzích čerpal Úřad informace z několika zdrojů, zejména pak z ČSÚ a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (dále jen "MPO"). Oba tyto orgány sledují potřebné údaje v jiném členění (a zčásti v odlišných jednotkách). (Přesné vymezení podílu účastníka řízení na trhu by vyžadovalo oslovení všech soutěžitelů-výrobců/dovozců působících na relevantních trzích, což s ohledem na zjištění učiněná Úřadem ohledně jednání účastníka řízení nebylo účelné). Z uvedených důvodů Úřad vymezil podíl Sapeli s využitím kvalifikovaného odhadu. Vyšel přitom z údajů za rok 2003.
Dodávky na trh byly sledovány ve finančním vyjádření, neboť tato jednotka je používána ve výkazech ČSÚ i MPO.
ČSÚ sleduje ze statistického výkazu (jehož údaje jsou zveřejněny na internetu) tuzemskou výrobu dveří a jejich rámů, zárubní a prahů ze dřeva (jako souhrnnou položku) pod kódem výrobku 2030115001. Sleduje je v tis. Kč a kusech. Dovozy a vývozy jsou k sledovány pod kódem zboží 441820-zahrnujícím rovněž dveře, jejich rámy, zárubně a prahy ze dřeva (opět jako souhrnnou položku), a to v tis. Kč a v kg (nikoli v kusech).
Z údajů ČSÚ lze tedy získat údaje ke kvalifikovanému odhadu podílu Sapeli na relevantním trhu dveří včetně zárubní ve finančním vyjádření (s určitým zkreslením daným zahrnutím dřevěných prahů v této položce; nepůjde však o rozdíl podstatný vzhledem k poměrně nízkým cenám prahů ve vztahu k cenám dalších výrobků této položky). Za rok 2003 ČSÚ uvádí tuzemskou výrobu ve výši 2 425 601 tis Kč (a 1 506 466 ks). Dovoz v roce 2003 představoval 220 300 tis. Kč, vývoz pak 717 748 tis. Kč. Celkové dodávky dveří a zárubní včetně prahů na tuzemský trh tak činily 1 928 153 tis. Kč; podíl účastníka řízení na daném trhu činil ve finančním vyjádření cca %. Při zohlednění dřevěných prahů zahrnutých navíc do této položky by podíl Sapeli byl ve vztahu jen k trhu dveří včetně zárubní mírně nižší-dle odhadu Úřadu by činil cca - %.
MPO od subjektů s počtem pracovníků vyšším než 10 získává údaje pro statistický výkaz Tech (MPO) Dp 1-01. Bilancuje údaje o výrobě, dovozech a vývozech dveří a zárubní. V tomto výkazu jako v jediném je sledován samostatně trh dveří -výroba, import, export, a to v kusech i v Kč. Podle poskytnutých údajů MPO představovala tuzemská výroba samostatných dveří vnitřních masivních dřevěných a plášťovaných, včetně importu ve finančním vyjádření za r. 2003 celkem 1 665 589 tis Kč. Údaj o exportu nebylo možno získat, neboť byl označen ve smyslu zákona o statistice jako důvěrný (pozn. jde o údaje jednoho, případně dvou soutěžitelů, umožňující blízce identifikovat individuální objem exportu daného subjektu). Dle těchto dostupných údajů činil podíl společnosti Sapeli na trhu dveří ve finančním vyjádření cca %. Lze však konstatovat, že zohlednění exportu by vedlo ke snížení celkového objemu daného trhu a tím ke zvýšení podílu Sapeli na tomto trhu. Pouze úvahou, ve vztahu objemu dodávek zjištěných Úřadem od oslovených (výše uvedených) největších soutěžitelů na trhu (spis str. 560-565) lze dovodit, že tento podíl na trhu dveří ve finančním vyjádření nebude přesahovat % . MPO též uvedlo, že stavebně truhlářská výroba v rámci ČR je velmi silně zastoupena i subjekty ve velikostní skupině 0-9 zaměstnaných osob (tedy skupině, která není v jeho výkazu zastoupena); poukázalo na to, že přehled za všechny subjekty má ČSÚ, který sleduje ukazatel produkce dveří a jejich rámů, zárubní a prahů ze dřeva. Z tohoto zdroje pak Úřad údaje čerpal-viz výše.
Sám účastník řízení svůj podíl na trhu dveří včetně zárubní (ve finančním vyjádření) odhaduje na cca % (viz jeho interní zpráva "Konkurenční prostředí v ČR"-spis str. 618). Svůj podíl na samostatném trhu dveří-ve finančním vyjádření-neuvádí.
I když z dostupných údajů nebylo možné vymezit podíl účastníka na uvedených trzích v kusech, pro daný účel postačí i kvalifikovaný odhad provedený Úřadem na základě výše uvedených podkladů sledovaných v tis. Kč. V posuzovaném případě pak není nezbytně nutné, aby podíl společnosti Sapeli na trhu byl vyčíslen přesně. Úřad tedy po zvážení shora popsaných skutečností (a s přihlédnutím k vlastnímu odhadu Sapeli) dospěl k závěru, že v roce 2003 se podíl účastníka řízení na trhu dveří včetně zárubní (ve finančním vyjádření) pohyboval v úrovni cca %, na trhu dveří se pohyboval kolem %.
Posouzení zjištěných skutečností z hlediska zákona
Společnost Sapeli je producentem interiérových dveří, které také sama ve zcela malém rozsahu (kolem 5 % celkového objemu svých dodávek na tuzemský trh) prodává konečným zákazníkům; podstatná část dodávek Sapeli na tuzemský trh (cca 95 %) je však dodávána prostřednictvím 142 smluvních distributorů (stav r. 2004). Správní řízení se týkalo vertikálního distribučního vztahu (vertikálních dohod) mezi Sapeli a smluvními distributory jejího zboží. Předmětem správního řízení bylo možné porušení § 3 odst. 1 zákona ze strany účastníka řízení, spočívající v tom, že účastník řízení stanovuje distributorům prodejní cenu dveří a zárubní značky Sapeli pro další prodej.
Podle § 3 odst. 1 zákona jsou zakázané a neplatné dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže, pokud zákon o ochraně hospodářské soutěže nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, nebo pokud Úřad nepovolí prováděcím právním předpisem z tohoto zákazu výjimku. Ve smyslu § 3 odst. 2 písm. a) zákona jsou zakázány zejména dohody, které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže proto, že obsahují ujednání o přímém nebo nepřímém určení cen, popřípadě o jiných obchodních podmínkách.
K tomu Úřad uvádí:
Dohody o cenách jsou obecně považovány za nejzávažnější porušení zákona, neboť vedou např. k fixaci cen zboží, případně k udržování minimální cenové hladiny zboží či k růstu cen na trhu, bez zřetele k tržním podmínkám; takové dohody narušují efektivní soutěž na trhu, vedou k omezení technického vývoje (a tím i kvality a pestrosti výrobků na trhu) a v konečném důsledku poškozují spotřebitele. I když za více nebezpečné z hlediska hospodářské soutěže i dopadu na spotřebitele jsou považovány cenové dohody soutěžitelů působících na stejné úrovni trhu (horizontální dohody), zákaz ve smyslu § 3 odst. 1 zákona se vztahuje jak na cenové dohody horizontální, tak na vertikální dohody o cenách, které vedou nebo mohou vést k narušení soutěže. Vertikální dohody, jejichž podstatou je určování cen zboží pro jeho další prodej (tzv. resale price maintenance), narušují především cenovou soutěž mezi distributory v rámci téže značky (intra brand competition). Jejich negativní dopad na soutěž se však zvyšuje, není-li na trhu dostatečná či je na trhu snížena soutěž mezi značkami zastupitelného zboží (inter brand competition).
Pro vertikální dohody o cenách pak nelze využít tzv. blokovou výjimku ze zákazu dohod narušujících soutěž upravenou ve vyhl. č. 198/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona pro určité druhy vertikálních dohod (dále jen "vyhláška"). I při splnění podmínky podílu soutěžitele v pozici dodavatele na trhu daného zboží, stanoveného v § 4 vyhlášky (podíl nepřesahující 30 %), ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) vyhlášky vylučuje aplikaci obecné výjimky ze zákazu dohod pro dohody, které přímo nebo nepřímo omezují odběratele v určování cen zboží pro jeho další prodej. Tímto však není dotčena možnost takového dodavatele určit nejvyšší prodejní ceny nebo určit doporučené ceny.
Zákon dále pamatuje na dohody mezi soutěžiteli, jejichž dopad na soutěž je nepatrný (tzv. dohody de minimis); tyto jsou při splnění podmínek stanovených v § 6 zákona vyňaty ze zákazu dohod narušujících soutěž. Vynětí ze zákazu dohod však nelze (i při splnění podmínky společného podílu účastníků dohody na relevantním trhu nepřevyšujícího 15 %) uplatnit u vertikálních dohod, jejichž předmětem je přímé nebo nepřímé určení cen zboží kupujícímu pro další prodej (viz § 6 odst. 2 písm. a/ zákona).
Úřad konstatuje, že pod zákaz dohod narušujících soutěž by nespadala pouze nezávazná cenová doporučení , jimiž výrobce doporučuje svému distributorovi prodejní cenu zboží pro další prodej. Rozhodujícím kritériem pro jejich vynětí ze zákazu dohod narušujících soutěž je skutečnost, zda tato doporučení výrobce jsou skutečně nezávazná a jako taková i výslovně označena. Vždy je však třeba zkoumat, zda tyto doporučené ceny nejsou ze strany výrobce provázeny dalšími-byť ústními instrukcemi/pokyny, případně jinými závaznými opatřeními prosazujícími skrytý zájem výrobce na dodržování těchto doporučených cen distributory při dalším prodeji, či provázeny přímo sankcemi za jejich nedodržování.
Vrchní soud v Olomouci ve svém rozsudku v případě žalobce adidas ČR s.r.o., č.j. 2 A 1/2002-63 ze dne 5. 9. 2002, vyslovil (s poukazem též na rozhodovací praxi orgánů EU při hodnocení doporučených cen) závěr, že při hodnocení cenových doporučení dodavatele ve vertikálním vztahu s odběrateli z hlediska § 3 odst. 2 písm. a) zákona jsou zakázaná jen ta cenová ujednání, která jsou vybavena pokyny či sankcemi zavazujícími smluvní partnery dodržovat stanovené (doporučené) ceny pro další prodej. Nebudou spadat pod rozsah uvedeného ustanovení takové dohody, které se váží pouze k poskytování informací o cenách vlastní nabídky zboží nebo o nezávazných doporučeních o spotřebitelských cenách, jež však nesmějí být doprovázena žádnou sankcí.
Z Úřadem zjištěných skutečností a důkazů provedených v tomto řízení vyplynuly následující závěry:
Ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží v cenících, později katalozích Sapeli, o nichž účastník řízení i svědkové uváděli, že je chápou jako doporučené, nebyly takto společností výslovně Sapeli označeny.
Ze strany společnosti Sapeli nebyl dán žádný písemný ani ústní příkaz či pokyn distributorům, že mají dveře a zárubně značky Sapeli konečným zákazníkům prodávat za maloobchodní ceny uvedené v ceníku/katalogu Sapeli.
Smlouvy uzavřené na distribuci výrobků Sapeli neobsahují žádné ujednání omezující distributory prodávat za ceny uvedené v ceníku/katalodu Sapeli, ani žádnou sankci v tomto směru; účastník řízení pak rovněž neužil žádnou hrozbu sankcí/sankcemi za nedodržování těchto cen ze strany distributorů při dalším prodeji výrobků.
Společnost Sapeli nekontroluje, za jaké ceny distributoři prodávají její výrobky (zda dodržují či nikoli ceny uvedené v ceníku/katalogu Sapeli).
Distributoři výrobků Sapeli rozhodují o svých prodejní cenách a poskytovaných slevách samostatně bez konzultací či jiného ovlivnění ze strany společnosti Sapeli.
Prověření faktur doložených distributory o prodeji výrobků Sapeli prokázalo prodej výrobků i za jiné-převážně nižší (v jednom případě i vyšší) ceny, nežli jsou ceny daného druhu zboží uvedené v ceníku/katalogu Sapeli.
V této souvislosti Úřad považuje za nezbytné zdůraznit, že je na společnosti Sapeli upravit svůj katalog (který nahradil dříve užívané ceníky) uvádějící u jednotlivých druhů výrobků maloobchodní ceny bez DPH tak, aby bylo nepochybné, že se jedná pro distributory o nezávazné, doporučené prodejní ceny. V tomto směru lze pozitivně hodnotit, že účastník řízení v průběhu řízení uznal určitou problematičnost textu uvedeného v katalogu (viz výše) a sám avizoval jeho úpravu v příštím vydání katalogu na jaře r. 2005 s tím, že neprodleně provede úpravu textu v katalogu uveřejněném na internetu.
Na základě zjištění všech výše uvedených skutečností a po jejich právním posouzení dospěl Úřad k závěru, že nebyla prokázáno, že by účastník řízení prosazoval či usiloval o dodržování maloobchodních cen uvedených v cenících/katalozích výrobce při dalším prodeji výrobků Sapeli ze strany distributorů. Nebylo prokázáno naplnění skutkové podstaty porušení § 3 odst. 1 zákona ze strany dodavatele tohoto zboží-společnosti Sapeli, které bylo Úřadem spatřováno ve stanovení prodejní ceny výrobků Sapeli distributorům pro další prodej.
Ze všech uvedených důvodů rozhodl Úřad ve smyslu § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád) správní řízení vedené se společností Sapeli zastavit.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.,
vrchní ředitel
Toto rozhodnutí obdrží:
SAPELI spol. s r. o.
Podhora 185
588 13 Polná