UOHS S139/2003
Rozhodnutí: OF/S139/03-1227/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Alcan Inc. a Pechiney
Účastníci Alcan Inc., se sídlem 1188 Sherbrooke Street West, Montreal, Quebec, Kanada Pechiney
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 22. 3. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 179 KB


S 139/03-1227/04 V Brně dne 18. března 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 139/03, zahájeném dne 21. července 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Alcan Inc., se sídlem Sherbrooke Street West 1188, Montreal, Quebec, Kanada, ve správním řízení zastoupená JUDr. Pavlem Marcem, LL.M., advokátem, se sídlem Klimentská 10, Praha 1, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Alcan Inc., se sídlem Sherbrooke Street West 1188, Montreal, Quebec, Kanada, a Pechiney, se sídlem Place du Chancelier Adenauer 7, Paříž, Francouzská republika, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě veřejné nabídky na odkup nebo výměnu akcií společnosti Pechiney, která byla zveřejněna dne 7. července 2003 společností Alcan Inc. a adresována všem současným vlastníkům akcií společnosti Pechiney, v jejímž důsledku má společnost Alcan Inc. nabýt akcie představující více než 50% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Pechiney, a tím získat možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 a 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku nebo jiného obdobného registru týkajících se spojujících se soutěžitelů, veřejné nabídky na odkup nebo výměnu akcií společnosti Pechiney (dále jen "Nabídka"), se sídlem Place du Chancelier Adenauer 7, Paříž, Francouzská republika (dále jen "Pechiney"), výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů, dalších obecně známých informací o spojujících se soutěžitelích a stanovisek oslovených konkurentů a odběratelů spojujících se soutěžitelů k předmětnému spojení. Kromě toho Úřad podpůrně přihlédl k judikatuře Evropské komise.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 31/03 ze dne 6. srpna 2003 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek k předmětnému spojení. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
V průběhu řízení o povolení předmětného spojení soutěžitelů Úřad, ve snaze využít všechny dostupné způsoby k získání informací potřebných k objektivizaci stavu na níže vymezených relevantních trzích, vyzval několik odběratelů a konkurentů spojujících se soutěžitelů k poskytnutí stanovisek a připomínek k předmětnému spojení.
Na základě posouzení informací poskytnutých Úřadu ze strany účastníka řízení v návrhu na povolení předmětného spojení soutěžitelů a jeho následných doplnění, stejně jako informací získaných šetřením prováděným v průběhu správního řízení S 139/03, Úřad před uplynutím třicetidenní lhůty od zahájení správního řízení došel k závěru, aniž by předjímal konečné rozhodnutí ve věci samé, že předmětné spojení soutěžitelů vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, a to ve vztahu k níže vymezenému relevantnímu trhu polotuhých tub na území České republiky 1 .
Za účelem zjištění objektivního stavu na níže vymezených relevantních trzích a rovněž tak vzhledem ke skutečnosti, že společnost Pechiney nespolupracovala v počátečních fázích správního řízení s účastníkem řízení, tj. společností Alcan Inc., se sídlem Sherbrooke Street West 1188, Montreal, Quebec, Kanada (dále jen "Alcan" nebo "navrhovatel") 2 , bylo nezbytné provést další šetření, mimo jiné opětovně vyzvat konkurenty a odběratele spojujících se soutěžitelů k poskytnutí informací stanovisek (resp. doplnění informací poskytnutých v průběhu předmětného správního řízení již oslovenými subjekty) významných pro posouzení dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž na území České republiky a jimi poskytnuté informace náležitě zkoumat, sdělil Úřad dopisem č.j. S 139/03-135/04 ze dne 12. ledna 2004 účastníkovi správního řízení, že ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), bude v předmětném řízení nadále pokračovat.
Protože k předmětnému spojení soutěžitelů dochází na základě nabídky účastnických cenných papírů, je Úřad ve smyslu § 16 odst. 4 zákona povinen vydat rozhodnutí ve věci samé do dvou měsíců od zahájení řízení.
V průběhu druhé fáze předmětného správního řízení Úřad vyzval účastníka řízení k poskytnutí doplňujících informací nezbytných pro zkoumání a posouzení stavu hospodářské soutěže na relevantním trhu polotuhých tub v České republiky, na němž, aniž by Úřad předjímal konečné rozhodnutí ve věci samé, spatřoval Úřad vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže. Nezbytnost poskytnutí doplňujících informací byla odůvodněna rovněž tím, že skupina Pechiney neposkytovala v počáteční fázi předmětného správního řízení společnosti Alcan, jako účastníku řízení, součinnost při poskytování těch relevantních informací vztahujících se k posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů, které je účastník řízení o povolení spojení soutěžitelů povinen předložit na základě zákona a vyhlášky č. 368/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů. Proto Úřad oslovil (i) odběratele polotuhých tub od spojujících se soutěžitelů, (ii) konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu polotuhých tub a (iii) odběratele měkkých hliníkových obalů od spojujících se soutěžitelů. Oslovené subjekty se ve svých odpovědích vyjádřily k podmínkám hospodářské soutěže na dotčeném relevantním trhu, k jejich vztahu ke spojujícím se soutěžitelům (včetně obchodních a dodacích podmínek, jež mají sjednány se spojujícími soutěžiteli). Obsah těchto informací a připomínek, mající relevanci pro posouzení dopadů předmětného spojení je analyzován v části tohoto rozhodnutí nazvané "Dopady spojení" (bod 4.6.)
1. Notifikační podmínky
K předmětnému spojení má dojít na základě Nabídky, která byla zveřejněna dne 7. července 2003 společností Alcan. Nabídka je tvořena dvěma samostatnými nabídkami. První z nich byla adresována všem vlastníkům akcií společnosti Pechiney, kteří mají sídlo či bydliště na území Spojených států amerických. Druhá z těchto nabídek byla adresována všem vlastníkům akcií společnosti Pechiney, kteří mají sídlo či bydliště na území Francouzské republiky, a všem vlastníkům akcií společnosti Pechiney, kteří mají sídlo či bydliště mimo území Francouzské republiky, pokud jsou podle místních právních předpisů oprávněni účastnit se této druhé nabídky. Uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů je mimo jiné podmíněno tím, že společnost Alcan obdrží platná přijetí Nabídky od takového počtu akcionářů společnosti Pechiney, jejichž akcie ve svém souhrnu představují více než 50% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Pechiney. Po uskutečnění předmětné transakce bude společnost Alcan vlastnit akcie představující více než 50% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Pechiney. V souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona tím společnost Alcan získá možnost kontrolovat jiného soutěžitele, kterým je společnost Pechiney. Předmětná transakce tak zakládá spojení soutěžitelů ve smyslu zákona.
V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období překročil 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení podléhá povolení Úřadu.
2. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Alcan je nadnárodní společností založenou podle kanadského práva, jejíž akcie jsou obchodovány na akciových burzách v New Yorku, Torontu a Londýně a na švýcarské burze SWX. Společnost Alcan není kontrolována ze strany žádného soutěžitele. Společnost Alcan a jí kontrolované společnosti (dále jen "skupina Alcan") působí v mnoha oborech souvisejících s hliníkovými strojírenskými výrobky a speciálními obaly. Činnost skupiny Alcan zahrnuje těžbu bauxitu, zpracování hliníku, výrobu chemikálií a elektrické energie, tavení, výrobu a recyklaci hliníku, výrobu široké škály hliníkových produktů a související výzkum a vývoj.
Na území České republiky vyvíjí skupina Alcan podnikatelskou činnost prostřednictvím společnosti Alcan Děčín Extrusions s.r.o., se sídlem Ústecká 37, Děčín, IČ: 18380654, společnosti Alusuisse-Lonza ČSFR s.r.o., se sídlem Ústecká 37, Děčín, IČ: 45802386, organizační složky německé společnosti Alcan Singen GmbH, se sídlem ve Štiříně, Kamenice u Prahy 66, IČ: 26475201, a prostřednictvím společného podniku společnosti Alcan Singen GmbH, která v tomto společném podniku vlastní 50% majetkový podíl, a české společnosti Strojmetal Kamenice a.s., vlastnící v tomto společném podniku zbývající 50% majetkový podíl.
Nabývaný soutěžitel, společnost Pechiney , je nadnárodní společností založenou podle francouzského práva, jejíž akcie jsou obchodovány na pařížské a newyorské akciové burze. Společnost Pechiney není kontrolována žádným soutěžitelem a je mateřskou společností mezinárodní skupiny subjektů zabývajících se výrobou hliníku a hliníkových obalů. Společnost Pechiney stojí v čele skupiny společností (dále jen "skupina Pechiney") celosvětově se zabývajících těžbou bauxitu, výrobou oxidu hlinitého, výrobou primárního a sekundárního hliníku a vývojem hutních technologií, zpracováním hliníku na válcované výrobky, výlisky a slévárenské slitiny a produkcí hliníkových obalů.
Na území České republiky se skupina Pechiney účastní hospodářské soutěže prostřednictvím společnosti CEBAL ČR, a.s., se sídlem Zengerova 82, Kolín, IČ: 61672891 (dále jen "CEBAL ČR"), společnosti PECHINEY ČECHOBAL, s.r.o., se sídlem Tovární 67, Skřivany, IČ: 25265717, společnosti CEBALSOL s.r.o., se sídlem Zengerova 82, Kolín, IČ: 26424444, společnosti PECHINEY BŘIDLIČNÁ, se sídlem Na Příkopě 15, Praha 1, IČ: 24463911, a prostřednictvím organizační složky společnosti Pechiney Handelsgesellschaft mbH, se sídlem Dělnická 12, Praha 7. Uvedené dceřiné společnosti skupiny Pechiney působí na území České republiky zejména v oblasti hliníkových obalů.
3. Relevantní trh
Za účelem zjištění, zda posuzovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů dotčených v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, Úřad vychází z aktivit, které na území České republiky vyvíjí soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, z nich se pak zaměřuje zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. Při vymezení spojením dotčených relevantních trhů tak Úřad vycházel především z podnikatelské činnosti skupiny Pechiney.
Nabývaný soutěžitel působí celosvětově v oblasti výroby a zpracování hliníku. Jeho činnost v této oblasti je organizačně členěna do následujících divizí:
divize "Primary Aluminium" , která zahrnuje těžbu bauxitu, výrobu oxidu hlinitého, výrobu primárního hliníku a vývoj hutní technologie,
divize "Aluminium Conversion" , zabývající se zpracováním hliníku na válcované výrobky, výlisky a slévárenské slitiny,
divize "Packaging" , v jejímž rámci nabývaný soutěžitel vyrábí měkké a jiné hliníkové obaly, a
divize "International Trade" , jejímž úkolem je podpora předchozích tří divizí prostřednictvím prodeje jejich výrobků.
Rovněž společnost Alcan je celosvětově činná v oblasti výroby a zpracování hliníku. Stejně jako u nabývaného soutěžitele, i její aktivity v uvedené oblasti jsou členěny do jednotlivých, níže uvedených, divizí:
divize "Alcan Bauxite, Alumina and Speciality Chemicals Group" je činná v oblasti těžby bauxitu (bauxitové doly a skládky), zpracování oxidu hlinitého (rafinerie) a výroby speciálních chemikálií,
divize "Alcan Primary Metal Group" , která provozuje primární hutní zařízení a zařízení na výrobu elektrické energie,
divize "Alcan Rolled Products Europe Group" a "Alcan Rolled Products Americas and Asia Group" zahrnují evropské, americké a asijské válcovny skupiny Alcan, včetně zařízení na výrobu hliníkového plechu a fólií a včetně recyklačních provozů,
divize "Alcan Engineered Products Group" , do které je soustředěna produkce výlisků, drátů, kabelů, systémů a dílů pro hromadnou dopravu, automobilových systémů a dílů, strojírenských slévárenských výrobků, jakož i dalších strojírenských výrobků, a
divize "Alcan Packaging Group", která je činná v oblasti měkkých potravinářských obalů a fólií, obalů pro léčiva, kosmetiku, hygienické výrobky a tabák, a specializovaných obalů.
Aktivity celosvětově vyvíjené spojujícími se soutěžiteli, jejichž výčet je podán výše, představují jednotlivé, na sebe navazující, fáze zpracovatelského a výrobního řetězce v oblasti hliníku. Na počátku tohoto řetězce stojí těžba bauxitu (bauxitové rudy), jehož zpracováním (rafinací) je získáván oxid hlinitý. Oxid hlinitý se taví a elektrolytickou redukcí se přeměňuje na tzv. primární hliník, což je surovina, u níž se vyžaduje čistota ve výši nejméně 99,7 %. Tavením použitých hliníkových výrobků, šrotu a odpadu s nižším stupněm čistoty se produkuje tzv. sekundární hliník. Jak primární, tak i sekundární hliník, jsou následně zpracovávány na dvě skupiny polotovarů (meziproduktů), kterými jsou buď ploché válcované hliníkové výrobky, nebo hliníkové výlisky (extruze). Uvedené polotovary jsou dále zpracovány na konečné výrobky. Jak hliníkové polotovary, tak z nich vyráběné finální produkty nacházejí své uplatnění v řadě odvětví, mezi kterými lze jmenovat například stavebnictví, dopravu, oblast obalů a obalových materiálů a oblast elektrotechniky.
Z výše podaného výčtu činností spojujících se soutěžitelů v odvětví hliníku vyplývá, že jejich aktivity pokrývají všechny fáze popsaného výrobního a zpracovatelského řetězce. Lze tedy konstatovat, že Alcan i Pechiney jsou v posuzované oblasti plně vertikálně integrovanými soutěžiteli.
Na území České republiky působí navrhovatel, a to buď jako výrobce, nebo prostřednictvím dovozů, v oblastech bauxitu, oxidu hlinitého, sekundárního hliníku, výlisků z hliníkové slitiny, plochých válcovaných hliníkových výrobků, hliníkových patron, polotuhých hliníkových obalů a měkkých hliníkových obalů. Skupina Pechiney je v České republice činná v oblastech sekundárního hliníku, výlisků z hliníkové slitiny, plochých válcovaných hliníkových výrobků, hliníkových nádobek na aerosoly, polotuhých hliníkových obalů a měkkých hliníkových obalů.
V následujícím kroku se Úřad zabýval vymezením relevantních trhů pro ty činnosti, ve kterých na území České republiky působí skupina Pechiney a z nich zejména pak pro ty, kde se tyto překrývají s aktivitami navrhovatele.
Jak je z výše podaného výčtu činností spojujících se soutěžitelů v České republice zřejmé, jsou těmito oblastmi oblast sekundárního hliníku, oblast hliníkových výlisků, oblast plochých válcovaných hliníkových výrobků, oblast hliníkových nádobek na aerosoly, oblast polotuhých hliníkových obalů a oblast měkkých hliníkových obalů.
Jak již bylo výše uvedeno, sekundární hliník se získává tavením použitých hliníkových výrobků, šrotu a odpadu s nižším stupněm čistoty, než který je vyžadován u primárního hliníku. Dále může být zpracováván na primární hliník a používán k produkci plochých válcovaných hliníkových výrobků nebo hliníkových výlisků. I když má sekundární hliník obdobné využití jako hliník primární, považuje Úřad sekundární hliník zejména s ohledem na nižší stupeň jeho čistoty po stránce věcné za samostatný relevantní trh 3 . Z pohledu geografického je relevantní trh sekundárního hliníku vymezen územím České republiky . Protože v oblasti primárního hliníku nabývaný soutěžitel není v České republice činný, není pro účely tohoto rozhodnutí primární hliník považován za relevantní trh.
Hliníkové výlisky tvoří jednu ze dvou nejvýznamnějších skupin hliníkových polotovarů (meziproduktů), vyráběných z primárního či sekundárního hliníku, jež je zpracováván buď v měkkou, nebo v tvrdou hliníkovou slitinu. Po provedených šetřeních dospěl Úřad ke zjištění, že výlisky z měkké hliníkové slitiny, na straně jedné, a výlisky z tvrdé hliníkové slitiny, na straně druhé, mají odlišné technické vlastnosti, jimž následně odpovídají i odlišné oblasti jejich použití, jsou zpracovávány na zařízeních s rozdílnými technickými parametry (rozdílný postup při jejich výrobě) a jejich výroba vyžaduje rozdílné kapitálové investice. Na základě těchto skutečností lze považovat z pohledu věcného výlisky z měkké hliníkové slitiny , na straně jedné, a výlisky z tvrdé hliníkové slitiny , na straně druhé, za dva samostatné relevantní trhy . Tento přístup je v souladu s rozhodovací praxí Evropské komise 4 . Z pohledu geografického jsou pak oba tyto trhy vymezeny územím České republiky .
Ploché válcované hliníkové výrobky představují vedle hliníkových výlisků druhou ze dvou nejvýznamnějších skupin hliníkových polotovarů (meziproduktů), vyráběných ve válcovnách z primárního či sekundárního hliníku. Prodávají se v různých tvarech, rozměrech a materiálových jakostech (s různým složením) jako tenké a tlusté plechy, pásy, fólie či předlisky. Následně se ploché válcované hliníkové výrobky používají k výrobě konečných hotových produktů. Šetření Úřadu ukázalo, že v oblasti plochých válcovaných hliníkových výrobků lze rozlišovat několik kategorií výrobků, z nichž každá může z pohledu věcného tvořit samostatný relevantní trh, a to především z důvodu odlišného konečného způsobu použití produktů, k jejichž výrobě jsou jednotlivé ploché válcované hliníkové produkty určeny. Dále je třeba při tomto členění přihlédnout ke skutečnosti, jakou škálu různých druhů plochých válcovaných hliníkových výrobků (určených pro různé způsoby a oblasti použití) jsou jednotlivé válcovny schopny produkovat. Obdobnou diferenciaci lze dovodit i z předchozí judikatury EK 5 , týkající se předmětné oblasti.
Pro účely tohoto rozhodnutí však bylo možné přiklonit se k tomu, že ploché válcované hliníkové výrobky tvoří z pohledu věcného jeden relevantní trh , a to z důvodu nízkých podílů spojujících se soutěžitelů dosahovaných dodávkami předmětných výrobků na území České republiky. Tento přístup je rovněž v souladu s rozhodovací praxí EK 6 , jež v případech, kdy předmětným spojením soutěžitelů je oblast plochých válcovaných hliníkových výrobků dotčena pouze v nepatrné míře, přistupuje buď k tomuto širšímu vymezení, nebo otázku vymezení relevantního trhu nechává otevřenou. Geograficky je uvedený relevantní trh vymezen územím České republiky .
Další oblastí, v níž se v České republiky překrývají aktivity spojujících se soutěžitelů, tvoří hliníkové tlakové nádobky na aerosoly. Jedná se o konečné výrobky vyráběné z tuhého hliníku, které se používají v široké škále oblastí, mezi které se řadí kosmetika (například spreje a deodoranty), zdravotnictví a farmacie, potravinářství, ve stavebnictví a domácnosti (například izolační produkty nebo čistící prostředky). Protože k výrobě tlakových nádobek na aerosoly lze používat i pocínovaný plech, zabýval se Úřad otázkou vzájemné zastupitelnosti hliníkových nádobek na aerosoly, na straně jedné, a plechových nádobek na aerosoly, na straně druhé, jejichž produkcí se spojující se soutěžitelé nezabývají. Po provedeném šetření dospěl Úřad ke zjištění, že mezi těmito dvěma kategoriemi produktů existují odlišnosti týkající se především jejich výrobního procesu, technických vlastností i jejich ceny pro konečného spotřebitele. Na základě těchto skutečností Úřad považuje po stránce věcné hliníkové tlakové nádobky na aerosoly za samostatný relevantní trh . Takové vymezení je podpořeno i dosavadní rozhodovací praxí EK 7 . Z pohledu geografického je relevantní trh vymezen územím České republiky .
Další oblast, do níž zasahují aktivity spojujících se soutěžitelů, představují polotuhé hliníkové obaly. Do rámce této kategorie lze zahrnovat řadu konečných produktů, jež mají odlišné použití, což z nich při vymezování relevantních trhů v předmětné oblasti a následném posuzování dopadů spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž činí výrobky vzájemně nezaměnitelné a nezastupitelné. Skupina Alcan se tak v celosvětovém měřítku zabývá výrobou a prodejem nádobek z hliníkové fólie, mezi něž patří například tácky používané pro rychlé občerstvení, občerstvení v letadlech, nebo tácky používané na krmivo pro domácí zvířata. Na druhé straně polotuhé obaly vyráběné skupinou Pechiney jsou hliníkové tuby sloužící k dávkování takových produktů, jako jsou například zubní pasty, protlaky, omáčky, krémy, masti apod. Tyto polotuhé hliníkové tuby vyráběné skupinou Pechiney mohou být vícevrstvé a kromě hliníkové fólie mohou obsahovat i laminátovou vrstvu. Z šetření Úřadu rovněž vyplynulo, že nabývaný soutěžitel polotuhé tuby vyrábí i z laminátu, přičemž mezi (i) tubami vyráběnými pouze z hliníkové fólie, (ii) tubami vyráběnými pouze z hliníkové fólie obsahujícími laminátovou vrstvu a (iii) tubami vyráběnými z laminátu (laminátové fólie) 8 neexistuje z pohledu vlastností, ceny i konečného použití podstatný rozdíl.
K tomu je nezbytné uvést, že tuby lze kromě výše uvedených polotovarů vyrábět také pouze z plastické hmoty, jejichž produkcí se žádný ze spojujících se soutěžitelů nezabývá.
Tuby z plastické hmoty (PE) se však oproti tubám vyráběným pouze z hliníku, hliníkovým tubám obsahujícím laminátovou vrstvu a tubám vyráběným z laminátu odlišují tím, že neobsahují hliníkovou fólii, která slouží jako bariéra proti úniku těkavých složek náplně tuby, bariéra proti vstupu světla, tepla a mikroorganismů do náplně tuby a rovněž proti okysličení náplně tuby. Přítomností hliníkové fólie tuba získává vlastnosti, které umožňují její použití pro účely, kdy je vyžadováno splnění stanovených hygienických kritérií (například ve zdravotnictví, farmacii, kosmetice či potravinářství). Dalším faktorem, odlišujícím tuby, které jsou výše zahrnuty do relevantního trhu polotuhých tub, od tub z plastické hmoty, je jejich nižší cena.
Z důvodu odlišného účelu, jemuž slouží výrobky z oblasti polotuhých hliníkových obalů (hliníkové nádobky) skupiny Alcan a výrobky ze stejné oblasti (hliníkové a laminátové tuby), které produkuje skupina Pechiney, je nezbytné dospět k závěru, že tyto dvě skupiny produktů mohou z pohledu věcného tvořit samostatné relevantní trhy. Protože v České republice v oblasti hliníkových nádobek nabývaný soutěžitel není činný, byl v případě oblasti polotuhých hliníkových obalů jako věcně relevantní pro účely tohoto rozhodnutí vymezen pouze trh polotuhých tub , pod který byly zahrnuty jak (i) tuby obsahující pouze hliník, tak (ii) tuby obsahující kromě hliníkové fólie i laminátovou vrstvu i (iii) tuby vyráběné pouze z laminátu (laminátové fólie). Z pohledu geografického je relevantní trh polotuhých tub vymezen územím České republiky .
Poslední spojením dotčenou oblast představují měkké obaly. Měkké obaly jsou používány u široké škály jak potravinářských, tak nepotravinářských produktů, jež jsou následně prodávány konečným spotřebitelům (může jít například o polypropylenovou folii, která se používá zejména na balení potravin, např. těstovin, nebo o měkké trubky k tepelné ochraně, či ochranné fólie na obaly kabelů).
Při úvahách o tom, zda z pohledu věcného tvoří celá oblast měkkých obalů jeden relevantní trh, nebo lze v jejím rámci rozlišovat více samostatných relevantních trhů, Úřad přihlédl k následujícím skutečnostem.
Výrobci (nabídková strana) měkkých obalů nabízejí širokou paletu různých výrobků z kategorie měkkých obalů, které lze často vyrábět na tomtéž výrobním zařízení za použití různých materiálů (surovin). Existuje tak vysoká zaměnitelnost na straně nabídky.
Z pohledu poptávkové strany naopak spotřebitelé požadují produkt spadající do posuzované kategorie měkkých obalů ke konkrétnímu použití. Jak ukazuje dosavadní judikatura EK 9 , oblast měkkých obalů lze členit na základě účelu konečného použití, s vymezením jednotlivých věcných relevantních trhů pro oblasti sahající od potravinářství až po léčiva.
Oba spojující se subjekty dodávají na trh v České republice jak měkké obaly vyráběné z hliníku (hliníkové fólie), tak i jiných materiálů (umělohmotné a celulózové plastové fólie).
Vzhledem k nevýznamnému postavení spojujících se soutěžitelů v oblasti měkkých obalů na území České republiky však nebylo nutné zabývat se užším vymezením relevantního trhu z pohledu výše naznačených kritérií, a Úřad tak pro účely tohoto rozhodnutí vymezil z pohledu věcného jako relevantní trh měkkých obalů 10 , neboť ani i při užším vymezení relevantního trhu spojující se soutěžitelé v České republice nedosahují významného postavení. Z pohledu geografického je relevantní trh vymezen územím České republiky .
4. Dopady spojení
Sekundární hliník
Na relevantním trhu sekundárního hliníku je v České republice ze spojujících se soutěžitelů činná jak společnost Alcan, jejíž tržní podíl se pohybuje v rozmezí [ obchodní tajemství ], tak nabývaný soutěžitel Pechiney s tržním podílem ve výši [ obchodní tajemství ]. Po uskutečnění předmětného spojení tedy dojde k nepatrnému navýšení tržního podílu spojením nově vzniklého subjektu na hodnotu pohybující se pod hranicí [ obchodní tajemství ].
Spojující se soutěžitelé Alcan a Pechiney jsou na trhu sekundárního hliníku v České republice vystaveni konkurenci dalších, celosvětově v oblasti zpracování hliníku činných, subjektů, mezi kterými lze jmenovat společnosti Alcoa, Reynolds či Comalco.
Dále je tento trh charakterizován nízkými dovozními cly, přepravními a dalšími náklady spojenými s dovozy, které tak nepředstavují překážku, která by podstatným způsobem ovlivňovala možnost dovozů těchto výrobků zejména z EU. Odběratelům spojujících se soutěžitelů tak zůstává otevřena možnost obracet se na dodavatele činné v rámci EU, kteří mají možnost vstupovat na trh České republiky.
Na základě výše podaných skutečností lze konstatovat, že uskutečnění předmětného spojení nevytvoří nepovede k ohrožení hospodářské soutěže na trhu sekundárního hliníku na území České republiky.
4.2. Výlisky z tvrdé hliníkové slitiny
Hospodářské soutěže na relevantním trhu výlisků z tvrdé hliníkové slitiny se na území České republiky účastní skupina kontrolovaná navrhovatelem, která na takto vymezeném trhu dosahuje tržního podílu (vypočteného na základě objemu dodávaného množství) ve výši [ obchodní tajemství ]. Tento tržní podíl je tvořen přibližně z poloviny prodejem výlisků z tvrdé hliníkové slitiny, jež skupina Alcan vyrábí ve své továrně v Děčíně, zbývající část potom představují dovozy z Evropy. Naopak postavení skupiny Pechiney charakterizuje pouze zanedbatelný tržní podíl pohybující se pod hranicí [ obchodní tajemství ]. Spojením nově vzniklý subjekt tak na trhu výlisků z tvrdé hliníkové slitiny pouze nepatrně navýší svůj tržní podíl.
Sám údaj o velikosti tržního podílu spojujících se soutěžitelů na tomto trhu v České republice však nepostačuje k určení jejich skutečného postavení (tržní síly). Je třeba vzít v úvahu, že Alcan i Pechiney jsou celosvětově působícími hráči na trhu výlisků z tvrdé hliníkové slitiny s výraznými aktivitami na území EU, kde jsou vystaveni silné konkurenci ze strany ostatních soutěžitelů, mezi něž se řadí například společnosti Alcoa, Fuchs, Corus, Eural, Rual, nebo Impol.
Dovozy výlisků z tvrdé hliníkové slitiny z EU do České republiky podléhají clům se sazbami pohybujícími na velmi nízké úrovni. Stejně tak i přepravní a další náklady spojené s dovozy netvoří překážku, která by podstatným způsobem ovlivňovala možnost dovozů těchto výrobků. Odběratelům spojujících se soutěžitelů tak zůstává otevřena možnost obracet se na dodavatele činné v rámci EU, kteří mají možnost vstupovat na trh České republiky.
Odběrateli výlisků z tvrdé hliníkové slitiny od spojujících se soutěžitelů jsou subjekty podnikající v rozmanité škále odvětví, k nimž patří například automobilový průmysl, stavebnictví či letecký průmysl, tedy průmyslová odvětví charakteristická vysokým stupněm koncentrace. Tomu odpovídá i zjištění, že odběrateli výlisků z tvrdé hliníkové slitiny od spojujících se soutěžitelů (například výrobci automobilů) jsou velké subjekty disponující vysokou ekonomickou a finanční silou. Tito odběratelé se jednotlivě ve značné míře podílejí na celkových prodejích výlisků z tvrdé hliníkové uskutečněných spojením vzniklého subjektu. Tyto společnosti si mohou vybírat z širokého okruhu dodavatelů výlisků z tvrdé hliníkové slitiny.
Uvedené produkty jsou dodávány spojujícími se soutěžiteli formou přímých prodejů koncovým zákazníkům, formou prodeje prostřednictvím nezávislých obchodníků či prostřednictvím servisních středisek koncovým zákazníkům.
Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že spojením vzniklý subjekt nezíská možnost chovat se ve značné míře nezávisle na svých odběratelích či konkurentech na trhu výlisků z tvrdé hliníkové slitiny.
4.3. Výlisky z měkké hliníkové slitiny
Na relevantním trhu výlisků z měkké hliníkové slitiny na území České republiky je činná jak společnost Alcan s tržním podílem, který se pohybuje pod hranicí [ obchodní tajemství ], tak nabývaný soutěžitel, který na uvedeném relevantním trhu dosahuje tržního podílu [ obchodní tajemství ]. Spojením nově vzniklý subjekt tak na trhu výlisků z tvrdé hliníkové slitiny pouze nepatrně navýší svůj tržní podíl.
Spojující se soutěžitelé Alcan a Pechiney čelí na trhu výlisků z měkké hliníkové slitiny v České republice konkurenci dalších celosvětových hráčů v oblasti zpracování hliníku, mezi kterými lze jmenovat společnosti Alcoa, Hydro Aluminium, SAPA, Reynolds, či Graenges.
I na základě dalších skutečností, charakterizujících tento trh (nízká dovozní cla, přepravní a další náklady spojenými s dovozy zejména z EU), dospěl Úřad k závěru, že uskutečněním předmětného spojení neumožní spojením nově vzniklému subjektu chovat se ve značné míře nezávisle na ostatních konkurentech a svých odběratelích na posuzovaném trhu.
4.4. Ploché válcované hliníkové výrobky
Ploché válcované hliníkové výrobky jsou na trh v České republice dodávány jak skupinou Alcan, která tím dosahuje podílu ve výši [ obchodní tajemství ], tak skupinou Pechiney s podílem [ obchodní tajemství ]. Po spojení tak bude společný podíl v předmětné oblasti činit přibližně [ obchodní tajemství ]. Jak společnost Alcan, tak společnost Pechiney působí v České republice prostřednictvím prodejů plochých válcovaných hliníkových výrobků, které jsou těmito subjekty vyráběny v západní Evropě. Mezi současné či potenciální konkurenční dodavatele na uvedený trh patří například společnosti Alcoa, Hydro Aluminium, Corus, Elval, Austria Metal, SAPA, či významní dovozci z východní Evropy, především pak z Ruska (Rual, Sual).
I pro oblast plochých válcovaných hliníkových výrobků platí, stejně jako v případě relevantního trhu výlisků z tvrdé hliníkové slitiny, zjištění Úřadu, že v důsledku nízkých sazeb cel na dovoz těchto produktů ze zemí EU do České republiky a malému negativnímu dopadu přepravních a dalších nákladů zůstává odběratelům (kteří ploché válcované hliníkové výrobky zpracovávají například do podoby automobilových plechů, nebo materiálu pro výrobu hliníkových plechovek na nápoje a potraviny) otevřena možnost odebírat ploché válcované hliníkové výrobky jak od konkurentů činných na území České republiky, tak od subjektů, kteří své aktivity koncentrují do evropského hospodářského prostoru.
Dodávky spojujících se soutěžitelů na trh plochých válcovaných hliníkových výrobků se uskutečňují buď prostřednictvím distributorů s vlastními sklady, pro které je nerozhodné, od kterého výrobce předmětné produkty pocházejí, nebo přímými prodeji koncových zákazníkům, což jsou v převážné míře velké obchodní společnosti, zpracovávající předmětné polotovary (tedy ploché válcované hliníkové výrobky) na konečné produkty.
Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů nebude narušena hospodářská soutěž v oblasti plochých válcovaných hliníkových výrobků na území České republiky.
4.5. Tlakové nádobky na aerosoly
Hospodářské soutěže na relevantním trhu hliníkových tlakových nádobek na aerosoly se na území České republiky účastní jak společnost Alcan, tak nabývaný soutěžitel, přičemž po spojení se společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na tomto trhu bude pohybovat kolem hranice [ obchodní tajemství ].
Ke konkurentům spojujících se soutěžitelů na trhu hliníkových tlakových nádobek na aerosoly patří celoevropsky činní soutěžitelé Emasa, Tubettificio, Nussbaum-Lechner, Tubex, či Moravia.
Vzhledem k nízkému tržnímu podílu a přítomnosti konkurenčních subjektů dospěl Úřad k závěru, že uskutečněním předmětného spojení neumožní spojením nově vzniklému subjektu chovat se ve značné míře nezávisle na ostatních konkurentech a svých odběratelích na posuzovaném trhu.
4.6. Polotuhé (hliníkové a laminátové) tuby
Skupina Alcan na trhu polotuhých tub v České republice není činná, naopak skupina Pechiney dosahuje na tomto trhu významného tržního podílu ([ obchodní tajemství ]). [ obchodní tajemství ] z dodávek polotuhých tub skupiny Pechiney na území České republiky představují dodávky těchto produktů českého výrobce tub, společnosti CEBAL ČR, kontrolovaného skupinou Pechiney, [ obchodní tajemství ] potom tvoří dovozy skupiny Pechiney ze zahraničí. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů tak nedojde k navýšení tržního podílu spojením vzniklého subjektu.
Vzhledem k (i) významnému tržnímu podílu nabývaného soutěžitele na relevantním trhu polotuhých tub v České republice, který vykazuje po dlouhou dobu 11 značnou stabilitu, stejně jako skutečnosti, že (ii) jak skupina Alcan, tak skupina Pechiney představují přední celosvětově činné soutěžitele činné v oblasti hliníku a jeho zpracování, kteří jsou plně vertikálně integrovaní (od fáze těžby bauxitové rudy, přes zpracování hliníku na polotovary až po výrobu konečných produktů) a (iii) rovněž k tomu, že spojující se soutěžitelé vlastní významné vývojové základny v oblasti hliníku a hliníkových polotovarů a produktů, se Úřad zabýval v rámci posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž na relevantním trhu polotuhých tub na území České republiky.
Nejdříve se Úřad zabýval otázkou, jaké polotovary používá společnost CEBAL ČR k výrobě polotuhých tub. V průběhu předmětného řízení bylo zjištěno, že polotuhé hliníkové tuby se vyrábějí a) z hliníkových kalot, což jsou malé disky vyražené z hliníkového plechu, b) z plastových uzávěrů, které slouží ke kompletaci tub a c) z laků, které se používají k povrchové úpravě tub. Polotuhé laminátové tuby se vyrábějí z laminátové fólie.
Dceřiná společnost nabývaného soutěžitele, společnost CEBAL ČR, pokrývá [ obchodní tajemství ] svoji potřebu hliníkových kalot odběry od [ obchodní tajemství ]. Spojující se soutěžitelé sice vyrábějí hliníkové kaloty také ve svých výrobních zařízeních (umístěných mimo území České republiky), avšak [ obchodní tajemství ] hliníkových kalot vyrobených těmito závody je dodáván do [ obchodní tajemství ], které k pokrytí celé své potřeby jsou nuceni odebírat [ obchodní tajemství ] hliníkových kalot od [ obchodní tajemství ]. Objem výroby by nestačil uspokojit ani potřebu společnosti CEBAL ČR po těchto komponentech. Společnost CEBAL ČR tak [ obchodní tajemství ] hliníkových kalot zajišťuje odběry od [ obchodní tajemství ].
Plastové uzávěry sice společnost Pechiney vyrábí ve svých zařízeních mimo Českou republiku, k pokrytí celé své potřeby plastových uzávěrů však musí jejich [ obchodní tajemství ] část odebírat od [ obchodní tajemství ]. V obdobné situaci se nachází i společnost CEBAL ČR, která [ obchodní tajemství ] své potřeby plastových uzávěrů zajišťuje odběry od [ obchodní tajemství ]. Společnost Alcan se výrobou plastových uzávěrů nezabývá.
[ obchodní tajemství ] svoji potřebu laků používaných při výrobě polotuhých tub pokrývá společnost CEBAL ČR odběry od [ obchodní tajemství ], přičemž některé ze zahraničních výrobních závodů spojujících se soutěžitelů tyto laky vyrábějí, to však pouze pro [ obchodní tajemství ]. V důsledku uvedené skutečnosti by spojující se soutěžitelé nebyli schopni pokrýt potřebu těchto laků používaných společností CEBAL ČR.
[ obchodní tajemství ] svoji potřebu laminátové fólie pokrývá společnost CEBAL ČR odběry od [ obchodní tajemství ].
Lze tedy shrnout, že v případě každého z výše uvedených komponentů, z nichž společnost CEBAL ČR v České republice vyrábí a na trh v České republice dodává polotuhé tuby, je závislá na odběrech od třetích, na spojujících se soutěžitelích nezávislých, subjektů.
Dále se bylo Úřadem zjištěno, že skupina Pechiney kontroluje zahraniční subjekt, který vyrábí zařízení sloužící k výrobě polotuhých tub, který dodal společnosti CEBAL ČR [ obchodní tajemství ], touto společností používaných, výrobních linek. Na druhé straně však bylo zjištěno, že (i) na celoevropském trhu zařízení sloužících k výrobě polotuhých tub zaujímá [ obchodní tajemství ] postavení ([ obchodní tajemství ] podíl na trhu zařízení sloužících k výrobě polotuhých tub) švýcarská společnost AISA a (ii) k pořízení těchto výrobních zařízení je zapotřebí vynaložení poměrně nízkých nákladů. Společnost Alcan sama, ani prostřednictvím žádného z jí kontrolovaných subjektů uvedená výrobní zařízení nevyrábí. Uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů se tedy postavení spojením vzniklého subjektu neposílí. Z výše uvedených zjištění rovněž vyplývá, že současní i potenciální konkurenti spojujících se soutěžitelů na trhu polotuhých tub mají přístup k zařízením sloužícím k výrobě polotuhých tub, přičemž se uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů na této možnosti nic nezmění.
V České republice je na relevantním trhu polotuhých tub kromě nabývaného soutěžitele (resp. české dceřiné společnosti CEBAL ČR) činný jednak další český výrobce těchto produktů, společnost Zálesí, s.r.o., jednak prostřednictvím dovozů zahraniční subjekty, kterými jsou společnosti Lindhardt GmbH (Spolková republika Německo), ZSNP, a.s. (Slovenská republika), Marta Metal (Maďarská republika), Czennapack (Maďarská republika), Probert (Polská republika), Betts (Polská republika), Opakomet (Polská republika), Essel (Spolková republika Německo) či Konaltas (Turecko). Významné z hlediska posouzení dopadů předmětného spojení je rovněž zjištění, že někteří z těchto konkurenčních výrobců (například společnosti Opakomet a Essel) mají umístěny své závody na výrobu polotuhých tub v regionech sousedících s Českou republikou.
V průběhu předmětného správního řízení oslovený konkurenční český výrobce polotuhých tub nevyslovil ve svém stanovisku žádnou námitku proti posuzovanému spojení soutěžitelů.
Při zvažování aktivit výše uvedených zahraničních výrobců spočívajících v dovozu polotuhých tub na území České republiky, stejně jako možnosti dalších výrobců polotuhých tub, působících doposud mimo území České republiky 12 , vstoupit na trh v České republice, byly zjištěny následující skutečnosti.
Na trhu polotuhých tub v rámci evropského hospodářského prostoru působí vedle skupiny Pechiney (s tržním podílem pohybujícím se v rozmezí [ obchodní tajemství ]) také řada dalších subjektů, mezi nimiž lze jmenovat především společnosti Soupletube, Arista/Betts, Tubex, Lindhardt-Kaufmann, či Hoell, jejichž tržní podíly se jednotlivě pohybují těsně pod hranicí [ obchodní tajemství ]. Trh polotuhých tub na území EU lze tedy charakterizovat jako velmi roztříštěný trh s rozvinutým konkurenčním prostředím.
Rovněž 13 pro relevantní trh polotuhých tub platí, že dovoz 14 těchto produktů ze zemí EU do České republiky podléhá nízkým sazbám cel a přepravní náklady jsou u polotuhých tub nevýznamné. Dodávky polotuhých tub se ve významném rozsahu uskutečňují nejen v rámci území České republiky, ale i přes hranice (jak směrem z České republiky, tak směrem do České republiky), což je podpořeno mimo jiné zjištěním, že (i) společnost CEBAL ČR výraznou část polotuhých tub, které vyrobí ve svém závodě, vyváží, dále (ii) přítomností výše uvedených konkurenčních zahraničních subjektů na trhu polotuhých tub v České republice výlučně prostřednictvím dovozů těchto produktů, stejně jako (iii) skutečností, že další z českých výrobců polotuhých tub, společnost Zálesí, s.r.o., významnou část těchto produktů vyváží mimo území České republiky.
Rovněž tak někteří z českých odběratelů polotuhých tub od spojujících se soutěžitelů (například společnosti [ obchodní tajemství ] či [ obchodní tajemství ].) část polotuhých tub odebírají od zahraničních výrobců. Další odběratelé polotuhých tub od spojujících se soutěžitelů (například společnosti [ obchodní tajemství ], [ obchodní tajemství ] a [ obchodní tajemství ]) jsou si podle svých vyjádření přinejmenším vědomi možnosti odebírat polotuhé tuby od třetích nezávislých subjektů, tedy i subjektů zahraničních.
Lze tak shrnout, že současní odběratelé polotuhých tub od spojujících se soutěžitelů mohou bez větších nákladů pokrýt svou potřebu polotuhých tub odběry od konkurenčních subjektů, a to včetně subjektů působících na území EU.
Z vyjádření Úřadem oslovených subjektů (například [ obchodní tajemství ], [ obchodní tajemství ]), odebírajících polotuhé tuby od spojujících se soutěžitelů, nevyplynuly žádné námitky proti předmětnému spojení. Naopak o spokojenosti odběratelů může svědčit příznivé hodnocení společnosti CEBAL ČR v testu spokojenosti jejích zákazníků, předložené Úřadu ze strany účastníka řízení.
Při posuzování dopadů předmětného spojení na trh polotuhých tub v České republice bylo zapotřebí vzít v úvahu i to, že odběratelé společnosti CEBAL ČR (společnosti [ obchodní tajemství ], [ obchodní tajemství ], či [ obchodní tajemství ]) jsou subjekty disponující značnou finanční a ekonomickou silou. K tomuto faktu přistupuje i další zjištění, podle kterého přinejmenším společnosti [ obchodní tajemství ] a [ obchodní tajemství ] lze označit za klíčové odběratele společnosti CEBAL ČR na relevantním trhu polotuhých tub. Společnost CEBAL ČR dodávkami polotuhých tub do společnosti [ obchodní tajemství ] dosahuje celkem [ obchodní tajemství ] svých tržeb v segmentu laminátových tub, zatímco dodávkami hliníkových polotuhých tub do společnosti [ obchodní tajemství ] společnost CEBAL ČR dosahuje celkem [ obchodní tajemství ] svých tuzemských tržeb v segmentu hliníkových tub.
Konečně bylo přihlédnuto i k tomu, že poptávka na tuzemském relevantním trhu polotuhých tub vykazuje dlouhodobě klesající tendenci a relevantní trh polotuhých tub v České republice se vyznačuje převisem nabídky nad poptávkou.
Po zhodnocení výše uvedených skutečností, a to jak jednotlivě, tak ve vzájemných souvislostech, dospěl Úřad k závěru, že spojením nově vzniklý subjekt nezvýší svou tržní sílu na relevantním trhu polotuhých tub na území České republiky na takovou úroveň, která by mu umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích a odběratelích.
4.7. Měkké obaly
Na trhu měkkých obalů se hospodářské soutěže na území České republiky účastní jak společnost Alcan s tržním podílem [ obchodní tajemství ], tak skupina v čele s nabývaným subjektem, jejíž tržní podíl se pohybuje na hranici [ obchodní tajemství ].
I další skutečnosti významné pro posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů, mezi nimiž lze zdůraznit nízké bariéry vstupu nových jak domácích, tak zahraničních soutěžitelů činných v rámci EU, existence zahraniční konkurence, již tvoří společnosti Amcor Flexibles Europe, Teich/Constantia, Sealed Air Cryovac, Bemis Curwood nebo Clondalkin, stejně tak ekonomická a finanční síla odběratelů měkkých obalů, mezi které se řadí například mezinárodní výrobci potravin, nápojů a dalšího spotřebního zboží-společnosti [ obchodní tajemství ], či řetězce supermarketů a hypermarketů, vedou Úřad k závěru, že posuzované spojení nevytvoří takové postavení spojením vzniklého subjektu, které by narušilo hospodářskou soutěž na relevantním trhu měkkých obalů v České republice.
4.8. Vertikální integrace
Při posuzování dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž se Úřad zabýval také vertikální integrací, která byla podrobně popsána v části 3 tohoto rozhodnutí, přítomnou u spojujících se soutěžitelů. Jak již bylo uvedeno, jsou oba spojující se soutěžitelé v odvětví hliníku plně vertikálně integrovanými soutěžiteli. Stejným rozsahem vertikální integrace v oblasti hliníku se vyznačují i celosvětově působící soutěžitelé Alcoa a Hydro Aluminium. Ostatní v předmětné oblasti celosvětově činní soutěžitelé, jako jsou například Corus nebo Elval, nepokrývají všechny fáze výrobního řetězce. Kromě toho existuje řada soutěžitelů, kteří působí pouze na některém z popsaných stupňů vertikálního řetězce a nejsou tak vertikálně integrovaní (například subjekty vlastnící nezávislé bauxitové doly, subjekty vlastnící rafinerie oxidu hlinitého, výrobci primárního a sekundárního hliníku, producenti plochých válcovaných hliníkových výrobků, producenti hliníkových výlisků, výrobci strojírenských produktů, nebo výrobci obalů). Oba spojující se soutěžitelé se již v době před spojením v celosvětovém měřítku účastnili hospodářské soutěže na všech úrovních výrobního a zpracovatelského řetězce vertikálně na sebe navazujících činností. Na relevantních trzích, které se po uskutečnění předmětného spojení budou v České republice vyznačovat přítomností subjektu, jež vznikne posuzovaným spojením, s významným tržním podílem, dochází k překrytí činností skupiny Alcan a skupiny Pechiney buď v zanedbatelném rozsahu (trh výlisků z tvrdé hliníkové slitiny), nebo vůbec (trh polotuhých tub). Na straně poptávky v případě trhu výlisků z tvrdé hliníkové slitiny i trhu polotuhých tub vystupují silní odběratelé disponující značnou ekonomickou a finanční silou. V této souvislosti je třeba kromě toho uvážit, že průmyslová odvětví, z nichž pocházejí nejvýznamnější odběratelé spojujících se soutěžitelů, procházejí v současné době fází koncentrace a konsolidace. Další faktor, podporující zachování konkurenčního prostředí ve spojením dotčených oblastech, spočívá ve zjištění, že k tomu, aby se jednotliví soutěžitelé mohli plnohodnotně účastnit hospodářské soutěže na jednotlivých stupních popsaného řetězce, není nezbytné, aby byli činní na všech jeho úrovních. Stejné zjištění platí i ve vztahu mezi produkcí či zpracováním hliníku a hliníkových polotovarů, na straně jedné, a výrobou hliníkových obalů (tedy i tub), na straně druhé.
5. Shrnutí dopadů
Po obdržení všech relevantních informací nutných pro posouzení předmětného spojení a zhodnocení skutečností významných pro posouzení dopadů spojení na hospodářskou soutěž na relevantních trzích, a to jak, jednotlivě, tak v jejich vzájemné souvislosti, Úřad dospěl k závěru, že posuzovaným spojením soutěžitelů nedojde k vytvoření či posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na žádném z vymezených relevantních trhů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 a odst. 4 zákona, Úřad rozhodl o povolení posuzovaného spojení soutěžitelů, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov CSc.
vrchní ředitel
Právní moc: 22. 3. 2004
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Pavel Marc, LL.M., advokát
AK Wolf Theiss
Klimentská 10
110 00 Praha 1
1 Informace vztahující se k podmínkám hospodářské soutěže na relevantním trhu polotuhých tub na území České republiky, dopadům předmětného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž na tomto relevantním trhu, včetně obsahu těch připomínek oslovených subjektů, které jsou významné pro posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž na tomto relevantním trhu, jsou analyzovány v části 4.6. tohoto rozhodnutí.
2 Situace, kdy subjekt (v daném případě společnost Alcan) zamýšlející nabýt akcie cílové společnosti (v daném případě společnosti Pechiney) za účelem získání kontroly v cílové (nabývané) společnosti, nejedná ve spolupráci s vedením cílové (nabývané) společnosti, se označují v teorii obchodního práva jako tzv. "nepřátelské převzetí".
3 Tento přístup podporuje i EK ve své rozhodovací praxi, když se například v rozhodnutích M.1161 Alcoa/Alumax či M.470 Gencor/Shell zabývala posouzením dopadů předmětných spojení odděleně pro trh primárního hliníku a pro trh sekundárního hliníku. Členění na primárního hliníku a sekundárního hliníku na dva samostatné relevantní trhy uznává i účastník správního řízení, společnost CEBAL ČR i odběratelé primárního hliníku a sekundárního hliníku, a to jednak z pohledu ceny a vlastností.
4 viz například rozhodnutí EK M.2702 ve věci spojení soutěžitelů Norsk Hydro a VAW, M.675 ve věci spojení soutěžitelů Alcoa a Alumix, M.2111 ve věci spojení soutěžitelů Alcoa/British Aluminium, nebo M.3225 ve věci spojení soutěžitelů Alcan a Pechiney.
5 viz například rozhodnutí EK M.2702 ve věci spojení soutěžitelů Norsk Hydro a VAW, M.1663 ve věci spojení soutěžitelů Alcan a Alusuisse, M.3225 ve věci spojení soutěžitelů Alcan a Pechiney, či M.2111 ve věci spojení soutěžitelů Alcoa a British Aluminium
6 viz například rozhodnutí EK M.675 ve věci spojení soutěžitelů Alcoa a Alumix, nebo M.1003 ve věci spojení soutěžitelů Alcoa a Inespal
7 viz například rozhodnutí EK M.603 ve věci spojení soutěžitelů Crown Cork & Seal a Carnaud Metalbox
8 I laminátové tuby však obsahují hliníkovou fólii.
9 viz například M.2441 ve věci spojení soutěžitelů Amcor/Danisco/Ahlstrom, M.2840 ve věci spojení soutěžitelů Danapak/Teich/JV a M.3049 ve věci spojení soutěžitelů Alcan/Flexpack
10 K možnosti širšího vymezení relevantního trhu pro oblast měkkých obalů se přiklonila i EK v případě M.3225 ve věci spojení soutěžitelů Alcan/Pechiney.
11 od roku 1993, kdy společnost Pechiney získala závod společnosti CEBAL ČR (dříve "Strojobal") na výrobu polotuhých tub
12 V této souvislosti se jedná především o trh EU.
13 stejně jako pro relevantní trhy s dalšími hliníkovými polotovary a produkty
14 stejně jako vývoz polotuhých tub z České republiky do EU