UOHS S138/2008
Rozhodnutí: S138/2008/KS-10680/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s./D 5, akciová společnost
Účastníci TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. D 5, akciová společnost
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 16. 6. 2008
Dokumenty dokument ke stažení 113 KB


Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 16.6.2008
S 138/2008/KS-10680/2008/840 V Brně dne 5. června 2008
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 138/2008, zahájeném dne 6. května 2008 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu účastníka řízení, jímž je společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., se sídlem Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, IČ: 18050646, ve správním řízení zastoupená JUDr. Stanislavem Kadlubiecem, advokátem, se sídlem Husova 401, Třinec-Staré Město, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., se sídlem Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, IČ: 18050646, a D 5, akciová společnost, Třinec, se sídlem Třinec-Staré Město, Průmyslová 1026, IČ: 47674539, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu cenných papírů uzavřené dne 14. dubna 2008 mezi společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., jako kupujícím, a společností KELANTON TRADING LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Karpenisou 30, jako prodávajícím, v jejímž důsledku nabude společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti D 5, akciová společnost, Třinec, a tím získá i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
(1) Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
(2) Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 21/2008 ze dne 21. května 2008. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
(3) K předmětnému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o převodu cenných papírů, která byla dne 14. dubna 2008 uzavřena mezi společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., se sídlem Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, IČ: 18050646, (dále jen TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY nebo navrhovatel ), jako kupujícím, a společností KELANTON TRADING LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Karpenisou 30, jako prodávajícím.
(4) V důsledku výše uvedené smlouvy nabude společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti D 5, akciová společnost, Třinec, se sídlem Třinec-Staré Město, Průmyslová 1026, IČ: 47674539 (dále jen D5 ), čímž získá možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
(5) V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
(6) Společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY se zabývá výrobou železa, oceli, feroslitin a ocelových produktů. Jejím většinovým akcionářem je společnost MORAVIA STEEL a.s., jež je činná v oblasti velkoobchodu s rudami, kovy a hutními výrobky. Skupina společností, jejíž součástí je navrhovatel, působí na území České republiky
zejména prostřednictvím následujících subjektů:
. společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s., která vyrábí a rozvádí tepelnou a elektrickou energii,
. společnosti Strojírny Třinec, a.s., jež vyrábí a opravuje stroje pro metalurgii,
. společnosti Slévárny Třinec, a.s., která se zabývá odléváním železa,
. společnosti FERROMORAVIA, s.r.o., která se zabývá výrobou tažené oceli,
. společnosti Řetězárna a.s., jež vyrábí řetězy a řetězářské produkty,
. společnosti REFRASIL, s.r.o., jež je činná v oblasti výroby žáruvzdorných materiálů a produktů,
. společnosti VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s., která působí v oblasti výroby ocelových trubek,
. společnost VÚHŽ a.s., která vyrábí mimo jiné železo, ocel, feroslitiny a ocelové produkty či zařízení pro řízení průmyslových procesů, dále se pak zabývá odléváním, povrchovou úpravou a zušlechťováním kovů,
. společnosti Šroubárna Kyjov, spol. s r.o., výrobce spojovacích materiálů a spojovacích produktů se závity, nebo
. společnosti Sochorová válcovna TŽ, a.s., do jejíhož produktového portfolia patří především dlouhé válcované výrobky a polotovary z oceli.
(7) Nabývaná společnost D5 působí na území České republiky v oblasti oprav, údržby a investiční výstavby v hutním a strojírenském průmyslu a oblasti pozemního stavitelství bytových a nebytových staveb.
(8) Činnost společnosti D5 zahrnuje například výrobu a montáž ocelových konstrukcí, mostů, jeřábů, jeřábových drah, potrubních rozvodů či tlakových nádob, renovaci a opravy pryžových dopravních pásů, opravu a kalibraci vah, elektromontážní práce, výrobu rozvaděčů, opravu a údržbu výtahů, kalibraci přístrojů pro měření elektrických veličin, opravy průmyslových pecí, stavby na klíč průmyslových, občanských a bytových staveb či izolatérské, klempířské, tesařské a stolařské práce. Dopady spojení
(9) Za účelem zjištění, zda předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména v důsledku vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
(10) Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
(11) Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů je zřejmé, že nabývaný soutěžitel D5 se nezabývá žádnou aktivitou, která by z pohledu věcného byla shodná nebo vzájemně zastupitelná s činnostmi skupiny subjektů, do níž patří společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY. Lze tak konstatovat, že aktivity spojujících se soutěžitelů se horizontálně nepřekrývají.
(12) Naproti tomu z Úřadem zjištěných skutečností vyplývá, že společnost D5 poskytuje významnou [1] část objemu svých služeb skupině navrhovatele, mezi spojujícími se soutěžiteli tedy existuje vertikální dodavatelsko-odběratelský vztah, a to již od počátku činnosti nabývaného subjektu. V tomto vztahu vystupuje společnost D5 jako dodavatel, když pro skupinu navrhovatele zejména provádí komplexní zajišťování oprav hutních agregátů. Současně mezi spojujícími se soutěžiteli existuje vertikální vazba i v tom smyslu, že subjekty skupiny, do níž patří společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, dodávají nabývané společnosti D5 materiál (zejména ocel) a energii a poskytují jí své služby. .
(13) Přestože by bylo možné z pohledu věcného nalézt mezi jednotlivými službami a produkty nabývaného soutěžitele rozdíly odůvodňující závěr o jejich vyčlenění do několika samostatných věcně relevantních trhů, nebylo nezbytné pro účely posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž relevantní trh z hlediska věcného vymezit, neboť tržní podíl nabývaného soutěžitele ve zkoumaných oblastech či užších segmentech, které by při vymezení věcného relevantního trhu přicházely v úvahu, se v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů nezvýší.
(14) Ze stejného důvodu, jež je uveden v odstavci 13, bylo možné pro účely předmětného správního řízení ponechat otevřenou i otázku geografického vymezení relevantního trhu, tedy toho, zda se hospodářská soutěž ve výše uvedených oblastech odehrává za dostatečně homogenních soutěžních podmínek na území, které je shodné s územím České republiky, nebo širším či užším způsobem vymezeném území.
(15) Jak v oblasti oprav, údržby a investiční výstavby v hutním a strojírenském průmyslu, tak v oblasti pozemního stavitelství bytových a nebytových staveb dosahuje nabývaná společnost D 5 na území České republiky tržního podílu pod hranicí [ obchodní tajemství ] %. Uskutečněním předmětného spojení se její tržní podíl nezvýší, pouze skupina navrhovatele vstoupí do oblastí, v nichž v rámci České republiky dosud nebyla sama činná. Spojením vzniklý subjekt bude v posuzovaných oblastech i nadále vystaven konkurenci ze strany řady dalších soutěžitelů, mezi nimiž vystupují například společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., FEMONT OPAVA s.r.o. a četné stavební společnosti, jako jsou subjekty skupin SKANSKA či STRABAG.
(16) Dále byl Úřad posouzen dopad výše popsané vertikální vazby na hospodářskou soutěž ve zkoumané oblasti. Při tomto posouzení byla vzata v úvahu především skutečnost, že nabývaná společnost D5 poskytuje své služby téměř výlučně skupině navrhovatele, jakož i skutečnost, že tyto její služby tvoří pouze malou část z celkového objemu shodných či zaměnitelných služeb, jež jsou poskytovány jinými soutěžiteli v rámci území České republiky. Na základě provedeného hodnocení lze dospět k závěru, že i při existenci vertikální vazby mezi spojujícími se soutěžiteli odběratelé předmětných služeb mají a nadále budou mít možnost přístup k dodávkám služeb od celé řady subjektů stojících mimo skupinu spojením vzniklého soutěžitele.
(17) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v posuzovaných oblastech.
(18) Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
(19) Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel
Sekce hospodářské soutěže


PM: 16.6.2008


Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Stanislav Kadlubiec, advokát
AK Kadlubiec, Starzyk a společníci, s.r.o.
Průmyslová 1032
739 70 Třinec, Staré Město

[1] Společnost D5 poskytuje své služby subjektům stojícím mimo skupinu navrhovatele ve velmi omezeném rozsahu.