UOHS S137/2008
Rozhodnutí: S137/2008/KS-10839/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Salomon Oppenheim GmbH/RZ-Zimmermann GmbH & Co. Holding KG/ZIMBO Fleisch-und Wurstwaren GmbH&Co. KG/ZIMBO Verwaltungsgesellschaft mit beschrankter Haftung
Účastníci ZIMBO Verwaltungsgesellschaft mit beschrankter Haftung Salomon Oppenheim GmbH RZ-Zimmermann GmbH & Co. Holding KG ZIMBO Fleisch-und Wurstwaren GmbH & Co. KG
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 30. 5. 2008

S 137/2008/KS-10839/2008/840
V Brně dne 30. května 2008

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 137/2008, zahájeném dne 30. dubna 2008 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníků řízení, společností Salomon Oppenheim GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Kolín nad Rýnem, Unter Sachsenhausen 4, a RZ-Zimmermann GmbH & Co. Holding KG, se sídlem Spolková republika Německo, Bochum, Wasserstrasse 223, ve správním řízení zastoupených JUDr. Ivem Jandou, Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 8, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Kupní smlouvy a smlouvy o postoupení , která bude uzavřena mezi společnostmi RZ-Zimmermann GmbH & Co. Holding KG, se sídlem Spolková republika Německo, Bochum, Wasserstrasse 223, a Zimbo Beteiligungsgesellschaft mbH, která bude založena jako dceřiná společnost společnosti Salomon Oppenheim GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Kolín nad Rýnem, Unter Sachsenhausen 4, ve spojení s Dohodou společníků , která bude uzavřena mezi společnostmi Zimbo Beteiligungsgesellschaft mbH, RZ-Zimmermann GmbH & Co. Holding KG, Brüggen GmbH & Co. KG, se sídlem Spolková republika Německo, Geeste, Kastanienallee 3, a panem R. Z. v jejichž důsledku společnosti Salomon Oppenheim GmbH a RZ-Zimmermann GmbH & Co. Holding KG získají možnost společně kontrolovat společnosti Zimbo Fleisch-und Wurstwaren GmbH & Co. KG, se sídlem Spolková republika Německo, Bochum, Wasserstrasse 223, a Zimbo Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, se sídlem Spolková republika Německo, Bochum, Wasserstrasse 223, dle § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 21/2008 ze dne 21. května 2008. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
3. Společnost Salomon Oppenheim GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Kolín nad Rýnem, Unter Sachsenhausen 4 (dále jen Salomon Oppenheim ), bude vykonávat kontrolu nad společností Zimbo Beteiligungsgesellschaft mbH, která bude založena jako její dceřiná společnost, jejímž prostřednictvím bude spolu se společností RZ-Zimmermann GmbH & Co. Holding KG, se sídlem Spolková republika Německo, Bochum, Wasserstrasse 223 (dále jen RZ-Zimmermann ), vykonávat společnou kontrolu nad společnostmi Zimbo Fleisch-und Wurstwaren GmbH & Co. KG, se sídlem Spolková republika Německo, Bochum, Wasserstrasse 223 (dále jen Zimbo FuW ), a Zimbo Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, se sídlem Spolková republika Německo, Bochum, Wasserstrasse 223 (dále jen Zimbo VH ).
4. Jediným společníkem společnosti Salomon Oppenheim je společnost Salomon Oppenheim jr.&Cie. KGaA, komanditní společnost na akcie, se sídlem Spolková republika Německo, Kolín nad Rýnem, Unter Sachsenhausen 4, jejímž jediným akcionářem je společnost Bank Salomon Oppenheim jr. &Cie. (Luxembourg) A.G., holdingová společnost skupiny se sídlem Lucemburské velkovévodství, Lucemburk, 4, rue Jean Monnet.
5. Skupina Oppenheim představuje mezinárodní uskupení společností působících v oblasti bankovních a finančních služeb ve Spolkové republice Německo a dalších evropských zemích. Skupina Oppenheim působí zejména v oblasti privátního bankovnictví, správy aktiv a v oblasti investičního bankovnictví. Správu aktiv vykonává skupina Oppenheim zejména pro bohatou klientelu, nadace a institucionální klienty (banky, pojišťovny, subjekty veřejného sektoru apod.). V oblasti investičního bankovnictví se skupina Oppenheim zaměřuje především na fúze a akvizice, vstupy na burzu a další operace na kapitálovém trhu. Služby investičního bankovnictví poskytuje podnikům a institucionálním klientům. Skupina Oppenheim dosud nekontroluje žádné společnosti působící mimo sektor bankovních a finančních služeb.
6. V České republice působí skupina Oppenheim prostřednictvím nově otevřeného zastoupení rakouské společnosti Bank Sal. Oppenhei jr. & Cie. (Österreich) AG, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 19. Vzhledem k nedávnému vstupu na český trh ...(obchodní tajemství)... . Čistý celosvětový obrat skupiny Oppenheim činil v roce 2007 cca ...(obchodní tajemství)... Kč.
7. Společnost RZ-Zimmermann vykonává před uskutečněním spojení kontrolu nad společnostmi Zimbo FuW , která působí v oblasti masného průmyslu, a Zimbo VH , jejímž předmětem podnikání je převzetí obchodních vedení (jednatelství) a zastoupení a správa jiných firem, zejména společnosti Zimbo FuW.
8. Společnost RZ-Zimmermann je holdingovou společností skupiny Zimbo, v jejímž čele stojí fyzická osoba, pan R. Z.. Skupina Zimbo působí výhradně v oblasti zpracování a prodeje masa a masných výrobků. Skupina Zimbo vyvíjí svoji činnost zejména na území Spolkové republiky Německo a ve státech střední a východní Evropy. Skupina Zimbo má celkem pět zpracovatelských závodů, z nich čtyři jsou umístěny ve Spolkové republice Německo a jeden v Maďarsku. Skupina Zimbo dodává své výrobky maloobchodním i velkoobchodním zákazníkům.
9. V České republice působí skupina Zimbo prostřednictvím společnosti Zimbo FuW, která dováží do České republiky vepřové, hovězí a drůbeží maso a masné výrobky a prodává je obchodníkům s masnými výrobky nebo přímo prodejcům těchto výrobků (tj. řeznictvím), a dále prostřednictvím její dceřiné společnosti ZIMBO CZECHIA s.r.o., se sídlem Praha 7, Na Zátorách 8/613, IČ: 61250988 (dále jen ZIMBO CZECHIA ), která zde provozuje síť řeznictví a uzenářství (cca 60).
10. Skupina RZ-Zimmermann, kromě obratů dosažených společnostmi Zimbo FuW a ZIMBO CZECHIA, ...(obchodní tajemství)... , čistý celosvětový obrat skupiny RZ-Zimmermann činil v roce 2007 cca ...(obchodní tajemství)... Kč.
11. Společnost Zimbo FuW a její dceřiné společnost ZIMBO CZECHIA dosáhly v roce 2007 v České republice čistého obratu cca ...(obchodní tajemství)... Kč, celosvětový čistý obrat společnosti Zimbo FuW v roce 2007 činil cca ...(obchodní tajemství)... Kč.
Právní rozbor
12. K navrhované transakci má dojít na základě Kupní smlouvy a smlouvy o postoupení , která bude uzavřena mezi společnostmi RZ-Zimmermann, a Zimbo Beteiligungsgesellschaft mbH, která bude založena jako dceřiná společnost společnosti Salomon Oppenheim, ve spojení s Dohodou společníků , která bude uzavřena mezi společnostmi Zimbo Beteiligungsgesellschaft mbH, RZ-Zimmermann, Brüggen GmbH & Co. KG, se sídlem Spolková republika Německo, Geeste, Kastanienallee 3, a panem R. Z..
13. V důsledku Kupní smlouvy a smlouvy o postoupení ...(obchodní tajemství)... .
14. Na základě Dohody společníků ...(obchodní tajemství)... .
15. ...(obchodní tajemství)...
16. Z výše uvedeného vyplývá, že společnosti Salomon Oppenheim (prostřednictvím své dceřiné společnosti Zimbo Beteiligungsgesellschaft mbH) a RZ-Zimmermann budou vykonávat společnou kontrolu nad společnostmi Zimbo FuW a Zimbo VH. S ohledem na skutečnost, že nabytí společné kontroly nad společnostmi Zimbo FuW a Zimbo VH představuje jednu časově a věcně související transakci, považuje ji Úřad za jedno spojení soutěžitelů ve smyslu zákona. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 5 zákona.
17. Povinnost notifikace Úřadu se podle zákona vztahuje na transakce, které jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13 zákona, které jsou stanoveny v podobě obratu spojujících se soutěžitelů.
18. Podle § 13 zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže a) celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo b) čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 5 alespoň jedním ze soutěžitelů vytvářejících společně kontrolovaný podnik je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč.
19. Skupina Salomon Oppenheim ...(obchodní tajemství)... , její celkový čistý celosvětový obrat v roce 2007 činil ...(obchodní tajemství)... Kč.
20. Skupina RZ-Zimmermann, kromě obratů dosažených společnostmi Zimbo FuW a ZIMBO CZECHIA, ...(obchodní tajemství)... , čistý celosvětový obrat skupiny RZ-Zimmermann činil v roce 2007 cca ...(obchodní tajemství)... Kč.
21. V České republice dosáhly čistého obratu v roce 2007 pouze společnosti Zimbo FuW a její dceřiná společnost ZIMBO CZECHIA (cca ...(obchodní tajemství)... Kč), celosvětový čistý obrat společnosti Zimbo FuW v roce 2007 činil cca ...(obchodní tajemství)... Kč.
22. Vzhledem ke skutečnosti, že spojující se soutěžitelé nedosáhli v roce 2007 zákonem požadovaných obratů, předmětná transakce nepodléhá povolení Úřadu. Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel Sekce hospodářské soutěže

Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Ivo Janda, PhD., advokát
AK White and Case
Na Příkopě 8
110 00 Praha 1
Právní moc: 30.5.2008.