UOHS S137/2001
Rozhodnutí: OF/S137/01 Instance I.
Věc spojení podniků-podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb
Účastníci DIMM Consulting, a.s
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 28. 12. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 61 KB


S 137/01 V Brně dne 27. prosince 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 137/01, zahájeném dne 1.11.2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost DIMM Consulting, a.s., se sídlem Jakubská 647, Praha 1, ve správním řízení zastoupená advokátkou Mgr. Šárkou Novákovou, se sídlem Mánesova 5, 120 00 Praha 2, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází na základě tzv. "Smlouvy o převodu akcií", uzavřené mezi společností DIMM Consulting, a.s., se sídlem Jakubská 647, Praha 1, jako kupujícím a společnostmi PIF, a.s.-První privatizační investiční fond, se sídlem Školská 3, Praha 1, Tritton Development Fund Ltd., se sídlem c/o Q&H Corporate Services, Ltd., Harbour Chambers, Harbour Centre, P.O. Box 1348, Georgetown, Kajmanské ostrovy, BWI STICKWALK B.V., se sídlem Leidsekade 98, 1017PP Amsterdam, Nizozemí, jako prodávajícími, podle níž kupující získá 84,67 % akcií společnosti MSA, a.s., se sídlem Hlučínská 41, 747 22 Dolní Benešov, podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
nepodléhá povolení.
Odůvodnění
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad) zahájil dne 1. listopadu 2001 na návrh společnosti DIMM Consulting, a.s., se sídlem Jakubská 647, Praha 1, zastoupené advokátkou Mgr. Šárkou Novákovou, se sídlem Mánesova 5, 120 00 Praha 2, správní řízení S 137/01 ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Ke spojení soutěžitelů dochází na základě tzv. "Smlouvy o převodu akcií", uzavřené mezi společností DIMM Consulting, a.s., se sídlem se sídlem Jakubská 647, Praha 1, jako kupujícím a společnostmi PIF, a.s.-První privatizační investiční fond, se sídlem Školská 3, Praha 1, Tritton Development Fund Ltd., se sídlem c/o Q&H Corporate Services, Ltd., Harbour Chambers, Harbour Centre, P.O. Box 1348, Georgetown, Kajmanské ostrovy, BWI STICKWALK B.V., se sídlem Leidsekade 98, 1017PP Amsterdam, Nizozemí, jako prodávajícími, podle níž kupující získá 84,67 % akcií společnosti MSA, a.s., se sídlem Hlučínská 41, 747 22 Dolní Benešov.
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na zahájení správního řízení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, formuláře vztahujícího se ke spojení, Smlouvy o převodu akcií a informací o spojovaných společnostech. Charakteristika spojovaných soutěžitelů
Společnost DIMM Consulting, a.s. , se sídlem Jakubská 647, Praha 1, má podnikatelskou činnost vymezenou jako pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním jen základních služeb zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Společnost byla do obchodního rejstříku zapsána dne 14. května 2001, a tudíž za poslední účetní období nevykázala žádný obrat.
Společnost MSA, a.s. , se sídlem Hlučínská 41, 747 22 Dolní Benešov, je společností, jejíž hlavní podnikatelská aktivita, stejně jako i jejích dceřiných společností, je soustředěna do výroby armatur pro petrochemii, plyn, energetiku a vodu. Za poslední účetní období vykázala společnost MSA, a.s., včetně svých dceřiných společností, na trhu České republiky čistý obrat ve výši [ obchodní tajemství ] ,-Kč a na celosvětovém trhu čistý obrat ve výši [ obchodní tajemství ] ,-Kč.
Právní rozbor
Ke spojení soutěžitelů má dojít tím, že společnost DIMM Consulting, a.s. má získat na základě smlouvy možnost kontroly nad společností MSA, a.s.. Navrhovaná fúze je spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
Spojení soutěžitelů podléhá dle § 13 zákona povolení Úřadu, jestliže celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, nebo jestliže celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 550 milionů Kč a alespoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč za poslední účetní období.
Jak vyplývá z výše uvedených obratů spojovaných soutěžitelů, podmínka dle § 13 zákona není naplněna a proto navrhované spojení povolení Úřadu nepodléhá. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM: 28.12.2001
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Šárka Nováková
Advokátka
Mánesova 5
120 00 Praha 2