UOHS S136/2010
Rozhodnutí: S136/2010/KS-6654/2010/840/RPl Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. a VIAMONT a.s.
Účastníci IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. VIAMONT a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 28. 5. 2010
Dokumenty dokument ke stažení 107 KB

č. j. ÚOHS-S136/2010/KS-6654/2010/840/RPl V Brně dne 11.5.2010
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S136/2010/KS, zahájeném dne 23.4.2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., se sídlem Olomouc, Albertova 229/21, IČ: 25869523, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., se sídlem Olomouc, Albertova 229/21, IČ: 25869523, a VIAMONT a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Železničářská čp. 1385, IČ: 64651711, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě smlouvy o úplatném převodu cenných papírů, kterou dne 24.3.2010 uzavřel Ing. Miroslav Plíhal, jako prodávající, a společnost IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., jako kupující, v jejímž důsledku získá společnost IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. akcie představující 79,73% podíl na základním kapitálu společnosti VIAMONT a.s., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. odůvodnění:
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě ve výroku uvedené smlouvy, v jejímž důsledku získá společnost IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., se sídlem Olomouc, Albertova 229/21, IČ: 25869523 (dále jen IDS ), ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), možnost výlučně kontrolovat společnost VIAMONT a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Železničářská čp. 1385, IČ: 64651711 (dále jen VIAMONT ), v důsledku nabytí akcií představujících 79,73% podíl na základním kapitálu této společnosti. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu.
2. Společnost IDS je aktivní především v oblastech inženýrského a pozemního stavitelství, a to na celém území České republiky. Prostřednictvím společnosti IDS CARGO a.s. je navrhovatel rovněž činný v oblasti nákladní přepravy zboží a zasilatelství, včetně poskytování logistických služeb.
3. Nabývaná společnost VIAMONT a společnosti jí kontrolované působí v České republice především rovněž v oblastech inženýrského a pozemního stavitelství, dále vyvíjí podnikatelskou činnost v oblastech poskytování služeb (železniční) přepravy osob, provozování sportovních zařízení, a revizí, prohlídek a zkoušek technických a elektrických zařízení.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
v zastoupení
Ing. Milan Brouček
pověřený zastupováním
PM: 28.5.2010
Obdrží:
IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Albertova 229/21
779 00 Olomouc