UOHS S136/2009
Rozhodnutí: S136/2009/KS-8339/2009/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů WGAH GmbH a PechaSan spol. s r.o.
Účastníci WGAH GmbH PechaSan spol. s r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 13. 7. 2009
Dokumenty dokument ke stažení 121 KBÚOHS-S136/2009/KS-8339/2009/840
V Brně dne 9. července 2009

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 136/2009, zahájeném dne 28. května 2009 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti WGAH GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Markt Schwaben, Poinger Strasse 4, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Monikou Deislerovou Wetzlerovou, advokátkou, se sídlem Bedřicha Smetany 167/2, Plzeň, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu , uzavřené dne 18. března 2009 mezi společnostmi Weyland Beteiligungs-GmbH, se sídlem Rakouská republika, St.Florian am Inn, Haid 26, jako převodcem, a WGAH GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Markt Schwaben, Poinger Strasse 4, jako nabyvatelem, v jejímž důsledku má společnost WGAH GmbH získat obchodní podíl představující 65 % na základním kapitálu společnosti PechaSan spol. s r.o., se sídlem Strakonice, Písecká 1115, IČ: 26029944, a tím i možnost kontrolovat tuto společnost, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a obdobných registrů, výročních zpráv, ze stanoviska Asociace odborných velkoobchodů oborů plyn, voda, topení, vzduchotechnika, jakož i z dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 23/2009 ze dne 10. června 2009. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu , uzavřené dne 18. března 2009 mezi společnostmi Weyland Beteiligungs-GmbH, se sídlem Rakouská republika, St.Florian am Inn, Haid 26 (dále jen Weyland Beteiligungs ), jako převodcem, a WGAH GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Markt Schwaben, Poinger Strasse 4 (dále jen WGAH ), jako nabyvatelem. V důsledku uvedené smlouvy získá společnost WGAH od společnosti Weyland Beteiligungs obchodní podíl představující 65 % na základním kapitálu společnosti PechaSan spol. s r.o., se sídlem Strakonice, Písecká 1115, IČ: 26029944 (dále jen PechaSan ), a tím i možnost tuto společnost kontrolovat. Posuzovaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
4. Zbývající 35% podíl na základním kapitálu společnosti PechaSan bude převeden na rakouskou společnost Weyland GmbH, která je mateřskou společností společnosti Weyland Beteiligungs. Nicméně tato skutečnost nezakládá možnost výkonu společné kontroly nad společností PechSan ze strany společností WGAH a Weyland GmbH a mezi uvedenými společnostmi nebyla ani uzavřena jakákoliv smlouva o společném postupu při výkonu kontroly nad společností PechSan.
5. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost WGAH je činná především v oblasti nabývání a přejímání obchodních podílů a akcií společností působících zejména mimo území Spolkové republiky Německo.
7. Společnost WGAH náleží do podnikatelského uskupení, v jehož čele stojí německá společnost ...(obchodní tajemství)... . Předmětné podnikatelské uskupení působí zejména v oblasti velkoobchodní činnosti v oboru technického zařízení budov, která zahrnuje vodoinstalační materiál, sanitární keramiku, topenářský materiál, materiál pro inženýrské sítě, klimatizace a větrání.
8. V České republice působí společnost WGAH v oblasti velkoobchodu s topenářským a sanitárním zbožím prostřednictvím společností GIENGER spol. s r.o., GIENGER CENTRON, s.r.o., GIENGER BOHEMIA, s.r.o., a Knorr-vybavení koupelen, spol. s r.o.
9. Společnost PechaSan působí zejména v oblasti velkoobchodu topenářským a sanitárním zbožím, a to na území České republiky. Před uskutečněním spojení byla společnost PechaSan kontrolována společností Weyland Beteiligungs. Společnost PechaSan nevykonává kontrolu nad dalšími společnostmi. III. Dopady spojení
10. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
11. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
12. Nabývaný soutěžitel, společnost PechaSan, působí v České republice zejména v oblasti velkoobchodu topenářským zbožím (tj. zejm. kotle, kamna, ohřívače, topení, radiátory, a to včetně příslušenství a instalačního materiálu) a sanitární technikou (tj. zejm. vany, dřezy, sprchové kouty, sanitární keramika a vodovodní armatury včetně příslušenství). V této oblasti působí v České republice rovněž společnost WGAH prostřednictvím svých dceřiných společností.
13. V oblasti topenářského zboží a sanitární techniky je typické, že tyto produkty se ke konečným spotřebitelům dostávají prostřednictvím třístupňového distribučního řetězce, tj. od výrobců přes velkoobchody a následně přes montážní firmy, a to zejména s ohledem na zajištění kvalitní montáže uvedených produktů.
14. Vzhledem ke skutečnosti, že většina soutěžitelů působících v dané oblasti nabízí současně topenářské i sanitátní zboží, bylo by možno jako věcně relevantní vymezit trh velkoobchodu topenářským zbožím a sanitární technikou. [1] Dále by bylo možno uvažovat o užším členění dle jednotlivých produktových skupin (tj. např. trh velkoobchodu topenářským zbožím a trh velkoobchodu sanitární technikou). Nicméně zejména s ohledem na nízké tržní podíly spojujících se soutěžitelů a vzhledem ke skutečnosti, že po uskutečnění spojení nedojde ani při nejužším možném vymezení relevantních trhů k výraznému navýšení tržního podílu spojením vzniklého subjektu, ponechal Úřad otázku konečného vymezení věcně relevantního trhu v dané oblasti pro účely posuzovaného spojení otevřenou.
15. Úřad se dále zabýval možným vymezením relevantního trhu z hlediska geografického. Hlavní soutěžitelé působící v oblasti velkoobchodu topenářským zbožím a sanitární technikou zpravidla působí na celém území České republiky, tedy nejen v místě svého sídla či svých provozoven. Řada velkoobchodů nabízí také tzv. služby Just in Time , tedy rozvoz zboží v objednaný čas na objednané místo, [2] a někteří soutěžitelé nabízejí rovněž možnosti internetového obchodu. Nicméně rovněž v případě konečného vymezení geograficky relevantního trhu ponechává Úřad pro účely tohoto rozhodnutí tuto otázku otevřenou, a to ze stejných důvodů, jako v případě vymezení věcného relevantního trhu.
16. V oblasti velkoobchodu topenářským zbožím a sanitární technikou v České republice dosahuje společnost WGAH tržního podílu nižšího než ...(obchodní tajmeství)... %, tržní podíl nabývané společnosti PechaSan nepřesahuje ...(obchodní tajmeství)... %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů v oblasti velkoobchodu s topenářským zbožím a sanitární technikou v České republice po uskutečnění spojení tedy nepřesáhne ...(obchodní tajmeství)... %.
17. K nejvýznamnějším konkurentům spojujících se soutěžitelů v oblasti velkoobchodu topenářským zbožím a sanitární technikou v České republice patří společnosti PTÁČEK-velkoobchod, a.s., SIKO KOUPELNY a.s., Richter + Frenzel s.r.o. či KOSKA cz s.r.o.
18. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména s ohledem na výši tržních podílů spojujících se soutěžitelů a dostatek konkurenčních společností, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
19. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
první místopředseda
v zastoupení
JUDr. Luděk Svoboda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Monika Deislerová Wetzlerová, advokátka
AK Saxinger, Chalupsky & Partner v.o.s.
Bedřicha Smetany 167/2
301 00 Plzeň
Právní moc: 13.7.2009.

[1] Stejný názor na vymezení věcně relevantního trhu zastává ve svém stanovisku Asociace odborných velkoobchodů oborů plyn, voda, topení, vzduchotechnika.
[2] Vzhledem k uvedeným skutečnostem by tedy dle názoru Asociace odborných velkoobchodů oborů plyn, voda, topení, vzduchotechnika, bylo možno považovat za geograficky relevantní trh území celé České republiky.