UOHS S136/2008
Rozhodnutí: S136/2008/KD-5225/2009/820 Instance I.
Věc SALEWA CZECH s.r.o.-porušení § 3 odst. 1 ZOHS-uzavření zakázaných dohod o přímém nebo nepřímém určení cen pro další prodej zboží pro outdoorové vybavení
Účastníci SALEWA CZECH s.r.o.
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 28. 5. 2009
Dokumenty dokument ke stažení 175 KB


Údaje označené v textu jako [ ] obsahují obchodní tajemství účastníka řízení
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 28. 5. 2009
ÚOHS-S136/2008/KD-5225/2009/820 V Brně dne 11. května 2009
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 075/2008/KD zahájeném dne 14. května 2008 z moci úřední podle § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, jehož účastníkem je společnost SALEWA CZECH s.r.o. , se sídlem Benešov u Semil 197, IČ 47472545, vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto
r o z h o d n u t í :
Ve správním řízení sp. zn. S 136/2008/KD zahájeném z moci úřední dne 14. 5. 2008 s účastníkem řízení, jímž je společnost SALEWA CZECH s.r.o. , se sídlem Benešov u Semil 197, IČ 4747254 5, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, nebylo prokázáno porušení zákazu stanoveného v § 3 odst. 1 téhož zákona ze strany účastníka řízení.
O d ů v o d n ě n í:
I. Podnět k zahájení správního řízení
1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad ) provádí od 28. 5. 2007 v rámci své dozorové pravomoci ve smyslu § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ), šetření v oblasti distribuce zboží pro outdoorového vybavení. V rámci tohoto šetření, vedeného pod sp. zn. P 302/2007/KD, Úřad zejména prověřuje podezření, že na tomto trhu dochází k přímému či nepřímému určování cen zboží pro další prodej. Účelem uvedeného šetření je potvrdit či vyvrátit podezření, že se soutěžitelé působící na trhu distribuce zboží pro outdoorové vybavení dopustili správního deliktu ve smyslu § 3 odst. 1 zákona, tedy že došlo k uzavření zakázaných a neplatných dohod o přímém nebo nepřímém určení ceny pro další prodej, resp. pro prodej konečným spotřebitelům (dále též šetření ).
2. Dle § 20 odst. 2 zákona postupuje Úřad při výkonu své dozorové pravomoci, tj. včetně provádění sektorových šetření na trhu, přiměřeně podle § 21 odst. 5 až 9 zákona. Jedním z právních nástrojů, které zákon Úřadu k výkonu jeho dozorové pravomoci dává, je oprávnění vyžadovat od soutěžitelů podklady a informace potřebné pro činnost Úřadu.
3. Pro účely uvedeného šetření Úřad oslovil se žádostí o poskytnutí informací a podkladů také společnost SALEWA CZECH s.r.o., se sídlem Benešov u Semil 197, IČ 47472545 (dále též společnost SALEWA ). Společnosti SALEWA k žádosti Úřadu poskytla následující informace. Předně Úřadu sdělila, že je agentem společnosti Oberalp AG Spa [1] (dále též společnost OBERALP ) a zajišťuje jen servis pro přímé dodávky z Itálie. Současně společnost SALEWA působí jako obchodní zástupce pro zn. Salewa, Dynafit a Silvreta a distributor zboží zn. Primus, které nakupuje do svého vlastnictví a nese rizika spojená s jeho prodejem. Společnost SALEWA dále uvedla, že doporučuje minimální prodejní ceny a pro internetové obchody doporučuje odchylky od maloobchodních cen. Tyto doporučené maloobchodní ceny jsou stanoveny obchodním oddělením společnosti OBERALP z evropských velkoobchodních cen.
4. Při ústním jednání konaného dne 20. 8. 2007 společnost SALEWA potvrdila, že je obchodním zástupcem pro zn. Salewa, Dynafit a Silvreta. Vlastnictví zde přechází od společnosti OBERALP na maloobchodního prodejce. Zboží zn. Primus od švédského výrobce [2] nakupuje do svého vlastnictví a nese rizika spojená s jeho dalším prodejem. Dále společnost SALEWA uvedla, že doporučené ceny pro Českou republiku tvoří ve spolupráci s obchodním ředitelem společnosti OBERALP, ceny jsou pouze doporučené, jejich dodržování není kontrolováno. Pro formu internetového prodeje doporučuje odchylku max. 8 % od doporučené ceny uvedené v ceníku.
5. V rámci šetření Úřad také obdržel dva e-maily odeslané společností SALEWA jejímu odběrateli, Ivaně Popíkové, místem podnikání Břidličná, Dlouhá 434, IČ 64075681 (dále též Ivana Popíková ). [3] V e-mailech společnost SALEWA žádala o korekci doporučených maloobchodní cen na internetu na dohodnutou cenovou hladinu pro zboží zn. Primus.
6. Úřad na základě získaných informací zahájil dne 14. 5. 2008 se společností SALEWA (dále též účastník řízení ) správní řízení sp. zn. S 136/08 ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona, které Úřad spatřoval v uzavření zakázaných dohod o přímém nebo nepřímém určení cen pro další prodej zboží pro outdoorové vybavení mezi účastníkem řízení a jeho odběrateli.
II. Charakteristika účastníka řízení
7. Společnost SALEWA vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu C, vložky 3114, dne 5. 11. 1992. Předmětem podnikání společnosti SALEWA je dle výpisu z obchodního rejstříku mj. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Společnost SALEWA je z 50 % vlastněna panem Luďkem Višinským, bytem Semily, Jílovecká 167 a z 50 % panem Ing. Petrem Polaneckým, bytem Benešov u Semil, Na hradě 43.
8. Jednateli společnosti SALEWA jsou Luděk Višinský a Ing. Petr Polanecký. Za společnost SALEWA jednají dva společníci, a to i samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis jeden ze společníků.
III. Zjištěné skutečnosti
III.1. Informace a podklady zjištěné při místním šetření
9. Úřad v rámci správního řízení sp. zn. S 136/08 provedl dne 14. 5. 2008 v souladu s § 21 odst. 5 až 8 zákona šetření v obchodních prostorách účastníka řízení, na adrese Benešov u Semil 197 (dále též místní šetření ). Místní šetření bylo zaměřeno na obchodní prostory (kanceláře) užívané účastníkem řízení při jeho podnikatelské činnosti a obchodní záznamy ve fyzické i elektronické podobě nacházející se v těchto prostorách.
10. V průběhu místního šetření byly Úřadem převzaty mj. fotokopie obchodních záznamů, které se nacházely v počítačích pracovníků účastníka řízení. [4] Při místním šetření tak Úřad z počítačů zaměstnanců účastníka řízení zajistil následující e-mail:
a) E-mail odeslaný Ivanou Popíkovou (odběratel účastníka řízení) ze dne 28. 11. 2007 adresovaný J. D. (zaměstnanec účastníka řízení), předmět: prohlášení, jenž obsahuje text (cit.): zboží v naší prodejně a i na internetu budu prodávat s maximální slevou od doporučených cen 8 %. Pokud budu potřebovat udělat nějakou sezónní výprodej, budu konzultovat s Vámi. Během kalendářního roku odeberu z Vaší firmy zboží za 100 tis. Kč. Budu dělat předobjednávky na základě naší domluvy v lednu, případně v únoru 2008. . [5] Součástí tohoto e-mailu je e-mail odeslaný J. D. (zaměstnancem účastníka řízení) dne 29. 11. 2007 odběrateli, Ivaně Popíkové, ve kterém jí je sděleno, že na základě jejího prohlášení byla přeřazena do kategorie e-shopu s VO podmínkami.
b) E-mail odeslaný R. P. (zaměstnanec odběratele účastníka řízení Ivany Popíkové) ze dne 29. 4. 2008 adresovaný J. D. (zaměstnanec účastníka řízení), předmět: Fw: Koala-ceny, jenž obsahuje text (cit.): omlouvám se za chybu, ale nevšiml jsem si, že došlo ke změně doporučené ceny, ze které se odečítá dohodnutá sleva 8 %. Ceny jsem samozřejmě změnil . [6]
c) E-mail odeslaný Hanou Fadrnou z e-mailové adresy hp-sport@centrum.cz (odběratel účastníka řízení Hana Fadrná, místem podnikání Brno, Rotreklova 2217/5, IČ 74451090) ze dne 25. 4. 2008 adresovaný J. D., předmět: Koala-ceny, jenž obsahuje text (cit.): po naší domluvě jsem srovnala ceny na webu na vámi doporučené bez 8 %...Není mi to příjemné, ale musím vás upozornit. Jedná se hlavně o obchod POPINA, který má neustále nižší ceny, než jsou vámi doporučené. My se snažíme tuto cenu dodržet, když snižujeme, nikdy nejdeme pod cenu Popiny . [7]
d) E-mail odeslaný J. D. (zaměstnanec účastníka řízení) ze dne 15. 11. 2007, adresovaný 31 odběratelům účastníka řízení, předmět: SALEWA-změny obchodních podmínek od 1. 12. 2007, jenž obsahuje podmínky pro internetové prodejce. Účastník sděluje, že byly stanoveny tři kategorie e-shopů: [8]
[ ]
e) E-mail odeslaný Ing. Petrem Polaneckým (zaměstnanec účastníka řízení) ze dne 13. 5. 2008, předmět: Koala-ceny, adresovaný J. D. (zaměstnanec účastníka řízení), jenž obsahuje text (cit.): souhlasím s Tebou, ale pozor na antimonpol. úřad (hospodářská soutěž), ale my to vymyslíme, že budou držet ceny. [9]
11. Úřad také zajistil obchodní podmínky ze dne 15. 11. 2005, kde byla podmínka účastníka řízení dodržování doporučených maloobchodních cen jakožto minimální ceny. [10]
12. V průběhu místního šetření účastník řízení poskytl vysvětlení, že od poloviny roku 2006 účastník řízení vykonává agenturní spolupráci se společností OBERALP, dodavatele zn. Salewa, Dynafit, Silvreta. To obnáší sjednání obchodů na českém trhu za předem stanovenou provizi. Účastník řízení distribučně prodává zboží švédské společnosti Primus AB a švýcarské společnosti Katadyn. [11] Ceníky s doporučenými maloobchodními cenami dostává účastník řízení od společnosti OBERALP s tím, že slevy jednotlivých obchodů se odvíjejí od odebraného množství zboží.
13. K žádosti Úřadu předložil účastník řízení v rámci místního šetření finanční údaje o hospodaření své společnosti za rok 2006 a 2007. Z předložených výkazů zisku a ztrát bylo zjištěno, že celkový obrat účastníka řízení na území České republiky činil v roce 2006 částku [ ] a v roce 2007 činil částku [ ] . [12] Dále účastník řízení předložil k žádosti Úřadu seznam svých odběratelů zboží pro outdoorového vybavení.
III.2. Informace a podklady od odběratelů účastníka řízení
14. V průběhu správního řízení se Úřad obrátil na 34 odběratelů účastníka řízení se žádostí o poskytnutí informací a podkladů ve smyslu § 21 odst. 5 a 7 zákona za účelem doplnění dokazování v rámci daného správního řízení.
15. Oslovení odběratelé ve svých odpovědích uzavření a plnění dohod o určení cen pro další prodej nepotvrdili; odběratelé však potvrdili existenci ceníků s doporučenými maloobchodními cenami. Odběratelé se však necítí těmito ceníky nikterak vázáni. Odběratelé také sdělili, že účastník řízení neprovádí kontrolu dodržování doporučených maloobchodních cen, stejně jako si nejsou vědomi jakýchkoli pokynů tykajících se maloobchodních doporučených cen ze strany účastníka řízení.
16. Dále odběratelé Úřadu sdělili, že zboží nakoupené od společnosti SALEWA nabývají do svého vlastnictví a nesou rizika spojená s jeho dalším prodejem.
IV. Shrnutí a zhodnocení získaných podkladů
17. V průběhu šetření v oblasti distribuce zboží pro outdoorového vybavení Úřad pojal podezření, že společnost SALEWA uzavírá se svými odběrateli zakázané dohody o přímém nebo nepřímém určení ceny pro další prodej. Úřad si vyžádal od účastníka řízení informace. V poskytnutých informacích bylo Úřadu mj. sděleno, že účastník řízení doporučuje minimální prodejní ceny a pro internetové obchody doporučuje odchylky od maloobchodních cen. Tuto informaci potvrdil následně i při ústním jednání ze dne 20. 8. 2007. Úřad na základě získaných informací zahájil se společností SALEWA správní řízení.
18. Účastník řízení má pro internetové prodejce zřízeny tři kategorie obchodů pro odběr zboží pro outdoorové vybavení. Pro zařazení do určité kategorie je nutné splnění výše zmíněných podmínek.
19. Z e-mailů, které Úřad zajistil při místním šetření vyplynulo, že účastník řízení doporučoval maximální odchylky s doporučených maloobchodních cen pro internetové obchody; jednalo se však pouze o případ produktu Kid Carrier Koalla II..
20. Úřadem oslovení odběratelé účastníka řízení nepotvrdili akceptaci dohod o přímém či nepřímém určení cen pro další prodej. Pouze potvrdili existenci doporučených maloobchodních cen, které jsou sdělovány v cenících, které brali pouze jako doporučující.
21. Úřad nemá k dispozici žádné jiné důkazy, ze kterých by písemné nebo faktické uzavření dohod o přímém nebo nepřímém určení cen pro další prodej bylo možno dovodit.
V. Další průběh řízení
22. Účastník řízení měl po celou dobu vedení předmětného správního řízení možnost v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též správní řád ), využívat svá procesní práva, zejména práva nahlížet do spisu a vyjadřovat v řízení své stanovisko.
23. Přípisem č. j. UOHS-S136/2008-2914/2009/820-ze dne 10. 3. 2009 byl účastník řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu pozván Úřadem k uplatnění jeho práva seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim před vydáním tohoto rozhodnutí. Účastník řízení tohoto práva využil dne 18. 3. 2009; účastníku bylo umožněno seznámit se s kompletním spisem sp. zn. S 136/08. Účastník řízení využil rovněž svého práva vyjádřit se ke shromážděným podkladům pro rozhodnutí, když uvedl, že obchodní podmínky a cenu na danou sezonu stanovuje společnost OBERALP, pro kterou je společnost SALEWA servisní organizace. Kontrolu maloobchodních cen podle svých slov účastník řízení neprovádí; pouze dvakrát do roka předává účastník řízení jednotlivým odběratelům ceník s doporučenými maloobchodními cenami. Toto bylo porušeno pouze v případě produktu Kid Carrier Koalla II , a to na základě stížností jednotlivých internetových obchodů, kteří provádějí mezi sebou kontroly.
VI. Právní posouzení
24. Podle § 1 tento zákon upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení dohodami soutěžitelů, zneužitím dominantního postavení nebo spojením soutěžitelů.
25. Dle § 2 odst. 1 zákona se soutěžiteli rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli.
26. Podle § 3 odst. 1 zákona jsou dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále též dohody ), které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže, zakázané a neplatné, pokud zákon nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad nepovolí prováděcím předpisem z tohoto zákazu výjimku. Zakázané jsou především dohody výslovně uvedené v § 3 odst. 2 písm. a) až f) zákona, jako např. dohody o cenách, rozdělení trhu, uplatňování rozdílných podmínek apod. Citovaná ustanovení dopadají přitom jak na horizontální, tak vertikální dohody soutěžitelů. Horizontálními dohodami jsou dohody mezi soutěžiteli, kteří působí na stejné úrovni trhu, tzn. že strany příslušné dohody působí na stejné úrovni výroby nebo distribuce určitého zboží či služeb; typicky se jedná o dohody mezi konkurenty, např. výrobci téhož nebo vzájemně zastupitelného zboží. Vertikálními dohodami jsou dohody mezi soutěžiteli, kteří působí na různých úrovních trhu zboží, tj. na různých úrovních výroby nebo distribuce; jako typický příklad dohod ve vertikále lze uvést dohodu mezi výrobcem zboží a jeho distributorem, dohodu mezi velkoobchodníkem a maloobchodníkem apod. (srov. § 5 odst. 2 zákona).
27. Dohody o určení cen pro další prodej spadají pod tzv. dohody s tvrdým jádrem ( hard-core restrictions ), které představují závažné formy zakázaných dohod. Dohody o cenách mají totiž vždy ze své podstaty negativní dopad na hospodářskou soutěž na trhu. Tyto dohody směřují ke stanovení ceny zboží pro jeho další prodej v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu a znemožňují tak odběratelům svobodné rozhodování o výši ceny, za níž budou zboží dále prodávat.
28. Dle soutěžního práva nesmí tedy být prodejce omezen (ať již přímo nebo i nepřímo) v určování cen zboží pro jeho další prodej. Cenová ujednání, která jsou vybavena pokyny či sankcemi zavazující či motivující smluvní partnery dodržovat stanovené (doporučené) ceny pro další prodej, jsou dle zákona zakázána. Stanovení doporučené ceny nesmí vzít odběrateli možnost stanovit prodejní cenu pro koncového spotřebitele dle své vlastní úvahy, tedy prodejce musí mít možnost stanovit koncovou cenu i pod výši doporučené prodejní ceny ze strany dodavatele. Doporučené ceny také nesmějí být doprovázeny dalšími, byť i ústními, pokyny či instrukcemi, popřípadě jinými závaznými opatřeními prosazujícími skrytý zájem prodejce či výrobce na dodržování doporučených cen jejich odběrateli při dalším prodeji, či dokonce provázeny přímo negativními následky při jejich nedodržování. Také poskytování slev či jiných výhod smluvním partnerům v případě, že budou dodržovat stanovené doporučené prodejní ceny zboží, je třeba považovat za nepřímé určování cen. Je-li smluvní partner motivován dodržovat doporučené ceny, může tím být ohroženo fungování soutěže na daném trhu, což pak může mít i negativní dopad na koncové spotřebitele, neboť dochází ke snížení cenové konkurence na trhu.
29. Stanovení doporučené prodejní cena, tj. ceny pro další prodej není zakázanou dohodou narušující soutěž, pokud si soutěžitelé nesjednali žádný sankční nebo motivační mechanizmus, jenž by vedl k faktickému udržování doporučené ceny, tzv. nepřímému určování ceny. Jinými slovy faktické dodržování doporučených cen není zakázáno za předpokladu, že je pro distributory vyhrazeno nezávislé stanovování slev a bonusů.
30. Úřad konstatuje, že zjištěné skutečnosti v rámci šetření v oblasti distribuce zboží pro outdoorového vybavení, následně i ve správním šetření S 136/08, jej vedly k podezření, že mohlo dojít k uzavíraní nedovolených dohod o určení cen pro další prodej mezi společností SALEWA a jejími odběrateli.
31. Toto podezření bylo však v rámci správního řízení vyvráceno. Účastník řízení sice poskytoval svým odběratelům ceníky obsahující doporučené maloobchodní ceny; předání ceníků obsahujících doporučené maloobchodní ceny však nebylo ze strany účastníka řízení doprovázeno žádným sankčním či motivačním mechanizmem. Účastník řízení současně popřel, že by se svými odběrateli uzavřel a plnil zakázané dohody o přímém či nepřímém určení cen pro další prodej, tj. že by došlo ke srozumění obou stran.
32. Toto tvrzení účastníka řízení potvrdili všichni Úřadem oslovení odběratelé. Odběratelé shodně vypověděli, že se účastníkem řízení předanými ceníky necítili být nikterak vázáni či omezeni ve tvorbě vlastní cenové politiky. Účastník řízení rovněž neprováděl u odběratelů kontrolu dodržování doporučených maloobchodních cen.
33. Výjimku ze zjištěných skutečností tvoří e-maily zajištěné v rámci místního šetření týkající se tvorby ceny produktu Kid Carrier Koalla II. Úřad však v rámci správního řízení zjistil, že účastník řízení působí toliko jako obchodní zástupce společnosti OBERALP, tj. nenabývá zboží této italské společnosti do svého vlastnictví a nenese rizika spojená s jeho prodejem. Z tohoto důvodu nelze podle názoru Úřadu tyto e-maily považovat za dohody narušující soutěž uzavřené mezi účastníkem řízení a jeho odběratelem. Jinými slovy nedošlo ke shodě vůle dvou soutěžitelů, když účastník řízení tímto soutěžitelem ve vztahu k odběratelům zboží společnosti OBERALP není.
34. Za předpokladu, kdy uzavření dohody o přímém či nepřímém určení cen pro další prodej nepotvrdil ani účastník řízení ani žádný z jeho odběratelů, přičemž Úřad v rámci správního řízení nezajistil jiné relevantní důkazy, např. e-maily či smlouvy takové dohodě svědčící, nelze podle názoru Úřadu existenci zakázané dohody narušující soutěž deklarovat. Úřad proto uzavírá, že v rámci správního řízení však nebylo prokázáno, že by se účastník řízení dopustil správního deliktu a nebylo prokázáno naplnění skutkové podstaty porušení § 3 odst.1 zákona ve smyslu předmětu zahájeného správního řízení. Proto Úřad rozhodl v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 odst. 1 a 4 ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph. D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Rozhodnutí obdrží:
Společnost SALEWA
Benešov u Semil 197
5112 06 Benešov u Semil

[1] Společnost OBERALP AG Spa, se sídlem Itálie, Bolzano, via Negrelli 6.
[2] Jedná se o zboží společnosti Primus AB, se sídlem, Švédsko, Solna, Hemvärnsgatan 15 (dále též Primus ).
[3] Viz str. 5-6 spisu sp. zn. S 136/08.
[4] Viz str. 16 a násl. spisu sp. zn. S 136/08.
[5] Viz str. 24 spisu sp. zn. S 136/08.
[6] Viz str. 25 spisu sp. zn. S 136/08
[7] Viz str. 26 spisu sp. zn. S 136/08
[8] Viz str. 29 spisu sp. zn. S 136/08
[9] Viz str. 44 spisu sp. zn. S 136/08
[10] Viz str. 49 spisu sp. zn. S 136/08
[11] Společnost Katadyn Products Inc., se sídlem Švýcarsko, Wallisellen, Birkenweg 4.
[12] Viz str. 104-107 spisu sp. zn. S 136/08.