UOHS S136/2003
Rozhodnutí: OF/S136/03-3523/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů LOM PRAHA s.p. a Letecké opravny Kbely státní podnik
Účastníci Letecké opravny Kbely, se sídlem Toužimská 583, Praha 9-Kbely LOM PRAHA s.p., se sídlem Černokostelecká 270, Praha 10
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 7. 10. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 70 KB


S 136/03-3523/03 V Brně dne 29. září 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 136/03, zahájeném dne 21. července 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou LOM PRAHA s.p., se sídlem Černokostelecká 270, Praha 10, IČ: 00000515, a Letecké opravny Kbely, státní podnik, se sídlem Toužimská 583, Praha 9-Kbely, IČ: 00000507, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Sloučení státních podniků LOM PRAHA s.p., se sídlem Černokostelecká 270, Praha 10, IČ: 00000515, jako nástupnického subjektu, a Letecké opravny Kbely, státní podnik, se sídlem Toužimská 583, Praha 9-Kbely, IČ: 00000507, jako zanikajícího subjektu, ke kterému má dojít na základě rozhodnutí ministra obrany č.j. 50513-18/2003-8201 ze dne 27. února 2003, není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, a z tohoto důvodu povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování předmětné transakce vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny, na jejímž základě k předmětné transakci dochází, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv spojujících se soutěžitelů a dalších všeobecně známých informací o spojujících se soutěžitelích.
Skutečnost, že byl Úřadu doručen návrh na povolení spojení soutěžitelů, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 30/03 ze dne 30. července 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Notifikační podmínky
Na základě rozhodnutí ministra obrany č.j. 50513-18/2003-8201 vydaného dne 27. února 2003, v souladu s usnesením vlády České republiky č. 1374 ze dne 19. prosince 2001 k návrhu transformace vojenských technických ústavů a vojenských opravárenských podniků, a podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znění (dále jen "zákon o státním podniku"), má dojít ke sloučení státních podniků LOM PRAHA s.p., se sídlem Černokostelecká 270, Praha 10, IČ: 00000515 (dále jen "LOM"), jako nástupnického subjektu, a Letecké opravny Kbely, státní podnik, se sídlem Toužimská 583, Praha 9-Kbely, IČ: 00000507 (dále jen "LOK Kbely"), jako zanikajícího subjektu.
V prvním kroku Úřad zkoumal, zda výše popsaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"). Jednou ze základních podmínek uvedených v zákoně je, že spojující se soutěžitelé musí před spojením působit na trhu samostatně a nezávisle a po spojení musí tuto samostatnost a nezávislost ztratit. Samostatnost je třeba chápat ve smyslu soutěžním, nikoliv jako právní subjektivitu. Samostatný a nezávislý soutěžitel je tedy ten, jehož působení na trhu není kontrolováno, tj. určováno či ovlivňováno, jiným soutěžitelem, jinými slovy soutěžitel, i když je subjektem práv a povinností, nemusí být samostatným a nezávislým soutěžitelem ve smyslu zákona.
Při posuzování, zda lze státní podniky LOM a LOK Kbely považovat za nezávislé, na trhu samostatně působící soutěžitele, vycházel Úřad z následujících skutečností zjištěných v průběhu předmětného správního řízení.
Zakladatelem jak nástupnického státního podniku LOM , tak zanikajícího státního podniku LOK Kbely , je Ministerstvo obrany České republiky (dále jen "MO ČR"). Oba slučující se státní podniky působí ve stejné oblasti, kterou je oprava a výroba letecké techniky.
Zakladateli obou slučujících se subjektů, tj. MO ČR, resp. jeho vedoucímu, tedy ministru obrany, jsou zákonem o státním podniku mimo jiné svěřena oprávnění vztahující se k ustavování orgánů slučujících se státních podniků, kterými jsou a) ředitel jako statutární orgán státního podniku a b) dozorčí rada.
Ministr obrany jmenuje a odvolává ředitele státních podniků LOM a LOK Kbely 1 . Do působnosti tohoto obligatorně zřizovaného orgánu obou slučujících se subjektů spadá rozhodování o všech záležitostech státního podniku s výjimkou těch záležitostí, jež jsou zákonem o státním podniku vyhrazeny do působnosti zakladatele 2 .
Dalšímu obligatorně zřizovanému orgánu státního podniku, kterým je jeho dozorčí rada, je zákonem o státním podniku svěřeno do působnosti mimo jiné schvalování zásadních otázek koncepce rozvoje státního podniku (mezi nimiž jsou demonstrativně vypočteny strategie rozvoje výroby a služeb státního podniku, investiční a vědecko-technické programy, využití know-how státního podniku a programy podnikání s tuzemskými a zahraničními subjekty) 3 .
U každého ze slučujících se subjektů tvoří jednu třetinu členů dozorčí rady zaměstnanci daného státního podniku, kteří jsou voleni a odvoláváni na základě výsledků voleb. Zbývající dvě třetiny těchto členů jmenuje a odvolává zakladatel 4 . K přijetí jakéhokoli rozhodnutí dozorčí rady se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny členů dozorčí rady 5 .
Protože (i) MO ČR má oprávnění jmenovat a odvolávat buď všechny členy (v případě ředitele se vzhledem k jednočlenné povaze tohoto orgánu pochopitelně jedná pouze o jmenování jedné osoby-jednoho člena), nebo nadpoloviční většinu členů v případě dozorčích rad slučujících se subjektů, (ii) mezi oba tyto obligatorně zřizované orgány je rozdělena působnost ve všech věcech týkajících se činnosti a fungování obou slučujících se státních podniků (tedy i jejich působení v hospodářské soutěži na trhu) s výjimkou té působnosti, jež je svěřena MO ČR jako zakladateli, a (iii) k přijetí jakéhokoli rozhodnutí ve věci, jež spadá do působnosti uvedených orgánů, se vždy vyžaduje souhlas minimálně nadpoloviční většiny členů těchto orgánů, má MO ČR možnost prosadit svoji vůli týkající se jakékoli otázky existence, činnosti a fungování obou slučujících se subjektů. Mezi projevy činnosti obou slučujících se státních podniků lze nepochybně řadit i jejich vystupování v hospodářské soutěži na trzích s produkty a službami, jimiž se zabývají (tj. soutěžní chování). MO ČR tak má možnost prostřednictvím obou výše uvedených orgánů slučujících se státních podniků ovlivňovat či určovat jejich soutěžní chování, tedy oba tyto subjekty kontrolovat.
Možnost ovlivňovat či určovat soutěžní chování jiného subjektu prostřednictvím obsazování těch jeho orgánů, do jejichž působnosti spadá mimo jiné rozhodování o otázkách týkajících se soutěžního chování tohoto jiného subjektu, a to v situaci, kdy kontrolující subjekt obsazuje buď všechny, nebo alespoň takovou většinu členů těchto orgánů, jež je nezbytná k přijetí rozhodnutí týkajících se soutěžního chování tohoto jiného subjektu, byla připuštěna i v předchozí rozhodovací praxi Úřadu 6 .
Vzhledem ke skutečnosti, že slučujících se státní podniky jsou kontrolovány stejným subjektem, nelze je považovat za nezávislé, na trhu samostatně působící soutěžitele, v důsledku čehož není splněna jedna z podmínek vyžadovaných ustanovením § 12 zákona k tomu, aby předmětnou transakci bylo možné považovat za spojení ve smyslu § 12 a násl. zákona.
Protože z výše uvedených důvodů předmětná transakce není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona, rozhodl Úřad v zákonem stanovené lhůtě dle § 16 odst. 2 zákona o tom, že tato transakce nepodléhá povolení.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.

vrchní ředitel


v zastoupení

Mgr. Roman Pliska

pověřený zastupováním


Právní moc: 7. října 2003
Rozhodnutí obdrží:
LOM PRAHA s.p.
Černokostelecká 270
100 38 Praha 10
a
Letecké opravny Kbely, státní podnik
Toužimská 583
197 03 Praha 9-Kbely
1 viz § 12 odst. 2 zákona o státním podniku
2 viz § 12 odst. 1 zákona o státním podniku
3 viz § 13 odst. 1 zákona o státním podniku
4 viz § 13 odst. 2 zákona o státním podniku
5 viz § 13 odst. 6 zákona o státním podniku
6 např. rozhodnutí Úřadu č.j. S 129/03 ve věci povolení spojení T-Systems International GmbH a PRAGONET, a.s., nebo rozhodnutí Úřadu č.j. S 89/02 ve věci povolení spojení Commercial Union International Holdings Limited a Mostecká uhelná společnost, a.s.