UOHS S136/2002
Rozhodnutí: OF/S136/02-2906/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů NOEL-PLUS, s.r.o., Chomutov a MHP-MANNESMANN PŘESNÉ TRUBKY s.r.o.,
Účastníci MHP-MANNESMANN PŘESNÉ TRUBKY s.r.o., se sídlem Libušina 4778, Chomutov NOEL-PLUS, s.r.o., se sídlem Dukelská 1585/12, Chomutov
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 5. 9. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 65 KB


S 136/02-2906/02 V Brně dne 19. srpna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 136/02, zahájeném dne 15.7. 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost NOEL-PLUS, s.r.o., se sídlem Dukelská 1585/12, Chomutov, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů NOEL-PLUS, s.r.o., se sídlem Dukelská 1585/12, Chomutov, a MHP-MANNESMANN PŘESNÉ TRUBKY s.r.o., se sídlem Libušina 4778, Chomutov, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené mezi společností NOEL-PLUS, s.r.o., se sídlem Dukelská 1585/12, Chomutov, jako kupujícím, a společností Salzgitter Aktiengesellschaft, se sídlem Peine, SRN, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost NOEL-PLUS, s.r.o., se sídlem Dukelská 1585/12, Chomutov, získá 100 % obchodního podílu ve společnosti MHP-MANNESMANN PŘESNÉ TRUBKY s.r.o., se sídlem Libušina 4778, Chomutov, a tím i přímou výlučnou kontrolu nad touto společností, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, Smlouvy o převodu obchodního podílu a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 31/02 ze dne 31. července 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se účastník správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k jeho podkladu a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu (dále jen "Smlouva"), uzavřené mezi společností NOEL-PLUS, s.r.o., se sídlem Dukelská 1585/12, Chomutov (dále jen "NOEL"), jako kupujícím, a společností Salzgitter Aktiengesellschaft, se sídlem Peine, SRN, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost NOEL získá 100 % obchodního podílu ve společnosti MHP-MANNESMANN PŘESNÉ TRUBKY s.r.o., se sídlem Libušina 4778, Chomutov (dále jen "MPH-MANNESMANN PŘESNÉ TRUBKY"), a tím i přímou výlučnou kontrolu nad touto společností. Součástí Smlouvy jsou také ustanovení, podle kterých se ruší výroba ocelových trub ve společnosti MHP-MANNESMANN PŘESNÉ TRUBKY.
NOEL je společností s ručením omezeným, která se zabývá především výrobou elektrických strojů a přístrojů, výrobou jiného elektrického vybavení a výrobou elektrického vybavení pro stroje a vozidla. Společnost je kontrolována čtyřmi společníky, fyzickými osobami; dále nekontroluje žádnou další společnost.
MHP-MANNESMANN PŘESNÉ TRUBKY je společností s ručením omezeným, která se zabývá především výrobou ocelových trub, po spojení však bude tato činnost ukončena a předmětem podnikání společnosti bude zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Před spojením byla společnost kontrolována koncernem Salzgitter, po spojení přejde přímá výlučná kontrola na společnost NOEL. V České republice nekontroluje společnost MHP-MANNESMANN PŘESNÉ TRUBKY žádnou další společnost.
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se společností, včetně osob, které spojující se soutěžitele kontrolují, za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč , přesahuje tedy hranici stanovenou v § 13 písm. a) zákona, a tím je splněna notifikační podmínka dle tohoto ustanovení. Posuzované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
Činnost společnosti NOEL je zaměřena především do oblasti elektro služeb, konkrétně na montáže, opravy, údržbu a revize vyhrazených elektrických zařízení; výrobu rozvaděčů nízkého napětí; výrobu, instalace a opravy elektronických zařízení a zřizování, montáže, údržbu a servis telekomunikačních zařízení.
Společnost MHP-MANNESMANN PŘESNÉ TRUBKY realizovala svůj obrat před spojením téměř ze sta procent v odvětví hutnictví-výrobě přesných trubek. Uzavřená Smlouva, která zakládá předmětné spojení, však obsahuje mimo jiné ustanovení ovlivňující budoucí předmět podnikání společnosti MHP-MANNESMANN PŘESNÉ TRUBKY-pod hrozbou možných sankcí nesmí společnost po dobu 5 let od účinnosti převodu obchodního podílu nadále realizovat na území České republiky výrobu přesných trubek; v návaznosti na toto ustanovení musí společnost změnit i svou obchodní firmu tak, aby nebyl používán název MHP či Mannesmann.
Posuzované spojení soutěžitelů se tedy projeví nejen na změně subjektu, který kontroluje společnost MHP-MANNESMANN PŘESNÉ TRUBKY, ale i na předmětu podnikání a obchodních aktivitách společnosti. Po realizaci spojení se bude společnost MHP-MANNESMANN PŘESNÉ TRUBKY zabývat zprostředkováním činnosti v oblasti služeb elektro a pronájmem vlastních nemovitostí.
Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že v případě daného spojení neexistuje dotčený trh, na kterém dochází k překrývání aktivit spojujících se soutěžitelů, společnost MHP-MANNESMANN PŘESNÉ TRUBKY začne být bezprostředně po spojení činná v odlišné oblasti podnikání než před spojením, jakoby šlo o nově založenou společnost, čímž nedojde k navýšení současných tržních podílů spojujících se soutěžitelů na žádném trhu v ČR.
Po zhodnocení všech relevantních skutečností, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby jim umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nedojde tedy ke vzniku dominantního postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží: NOEL-PLUS, s.r.o., Ing. Jan Cháb Dukelského 1585/12, 430 01 Chomutov
Právní moc: 5.9.2002