UOHS S135/2010
Rozhodnutí: S135/2010/KS-6399/2010/840/DVá Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů KKCG SE/EUROPGAS a.s. a Moravské naftové doly, a.s.
Účastníci KKCG SE EUROPGAS a.s. Moravské naftové doly, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 19. 5. 2010
Dokumenty dokument ke stažení 127 KB


č. j. ÚOHS-S135/2010/KS-6399/2010/840/DVá V Brně dne 12.5.2010
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S135/2010/KS, zahájeném dne 22.4.2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti KKCG SE, se sídlem Kyperská republika, 3095 Limassol, Christodoulides Building, 8 Alasias Street, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Pavlem Šafářem, advokátem, se sídlem Praha 1, Široká 36/5, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů KKCG SE, se sídlem Kyperská republika, 3095 Limassol, Christodoulides Building, 8 Alasias Street, na straně jedné, a EUROPGAS a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 1511/230, IČ: 25572709, a Moravské naftové doly, a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, IČ: 26288583, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Memoranda o porozumění-rozdělení skupiny, uzavřené dne 11.6.2009, ve znění pozdějších dodatků, mezi společnostmi Slovenský plynárenský priemysel, a.s., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Mlynské Nivy 44/a, E.ON Ruhrgas International AG, se sídlem Spolková republika Německo, Essen, Huttropstrasse 60, a KKCG SE, v jehož důsledku společnost KKCG SE nabude akcie ve výši 50 % základního kapitálu společnosti EUROPGAS a.s. a akcie ve výši 51,82 % základního kapitálu společnosti Moravské naftové doly, a.s., a tím i možnost jmenované společnosti výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. odůvodnění:
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku specifikovaného memoranda, v jehož důsledku nabude společnost KKCG SE, se sídlem Kyperská republika, 3095 Limassol, Christodoulides Building, 8 Alasias Street (dále jen KKCG SE ), akcie ve výši 50 % základního kapitálu společnosti EUROPGAS a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 1511/230, IČ: 25572709 (dále jen EUROPGAS ), a akcie ve výši 51,82 % základního kapitálu společnosti Moravské naftové doly, a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, IČ: 26288583 (dále jen MND ), a tím i možnost jmenované společnosti výlučně kontrolovat. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost KKCG SE je holdingovou společností zřízenou za účelem držení a správy majetkových účastí v jiných společnostech. Je součástí skupiny společností (dále jen skupina KKCG ), která prostřednictvím svých dceřiných společností působí v České republice zejména v oblasti cestovního ruchu, poradenské a obchodní činnosti, finančních služeb a obchodování s cennými papíry.
3. Společnost EUROPGAS se zabývá činnostmi v oblasti držení a správy majetkových účastí v jiných společnostech, přičemž je společně kontrolována skupinou KKCG a společností E.ON Ruhrgas International AG. Společnosti EUROPGAS a Slovenský plynárenský priemysel, a.s., společně prostřednictvím společnosti SPP Bohemia, a.s. kontrolují společnost MND.
4. Společnost MND je rovněž holdingovou společností zřízenou za účelem držení a správy majetkových účastí v jiných společnostech, přičemž součástí jí kontrolované skupiny společností jsou společnosti působící zejména v oblasti průzkumu, těžby a skladování ropy a zemního plynu, a dále v oblasti vrtání, oprav a likvidace podzemních vrtů a sond, využívaných k těžbě ropy a zemního plynu či za účelem využití geotermální energie lázeňských vod nebo pro podzemní zásobníky plynu.
5. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. b) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
v zastoupení
Ing. Milan Brouček
pověřený zastupováním
Obdrží:
JUDr. Pavel Šafář, advokát
Konečná & Šafář, s.r.o., advokátní kancelář
Široká 36/5
110 00 Praha 1
Vypraveno dne :
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy.