UOHS S135/2002
Rozhodnutí: OF/S135/02-2654/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-TietoEnator Corporation, Finsko a SYKORA CZ Ostrava s.r.o.
Účastníci SYKORA CZ Ostrava s.r.o., se sídlem Havlíčkovo nám. 797, Ostrava-Poruba TietoEnator Corporation, se sídlem Kutojantie 10 POB 33, FIN-02631 Espoo, Finsko
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 5. 8. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 68 KB


S 135/02-2654/02 V Brně dne 5. srpna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 135/02, zahájeném dne 14.6. 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost TietoEnator Corporation, se sídlem Kutojantie 10, POB 33, FIN-02631 Espoo, Finsko, ve správním řízení právně zastoupená Mgr. Markem Kreislem LL.M., advokátem, se sídlem Klimentská 46, Praha 1, na základě plné moci ze dne 11.6.2002, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů TietoEnator Corporation, se sídlem Kutojantie 10, POB 33, FIN-02631 Espoo, Finsko, a SYKORA CZ Ostrava s.r.o., se sídlem Havlíčkovo nám. 797, Ostrava-Poruba, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o koupi podílů, uzavřené mezi společností TietoEnator Corporation, se sídlem Kutojantie 10, POB 33, FIN-02631 Espoo, Finsko, jako kupujícím, a Thomasem Sykorou, Josefem Sabó a Ing. Martinem Staňkem, jako prodávajícími, v jejímž důsledku společnost TietoEnator Corporation, se sídlem Kutojantie 10, POB 33, FIN-02631 Espoo, Finsko, získá 51 % obchodního podílu ve společnosti SYKORA CZ Ostrava s.r.o., se sídlem Havlíčkovo nám. 797, Ostrava-Poruba, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, Smlouvy o koupi podílů a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 26/02 ze dne 26. června 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k jeho podkladu a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě Smlouvy o koupi podílů, uzavřené mezi společností TietoEnator Corporation, se sídlem Kutojantie 10, POB 33, FIN-02631 Espoo, Finsko (dále jen "TietoEnator"), jako kupujícím, a Thomasem Sykorou, Josefem Sabó a Ing. Martinem Staňkem, jako prodávajícími, v jejímž důsledku společnost TietoEnator získá 51 % obchodního podílu ve společnosti SYKORA CZ Ostrava s.r.o., se sídlem Havlíčkovo nám. 797, Ostrava-Poruba (dále jen "Sykora"), a tím i přímou kontrolu v této společnosti. Zbylých 49 % obchodního podílu zůstává ve vlastnictví prodávajících.
TietoEnator je společností poskytující služby zejména v oblasti informační technologie a specializující se na rozvoj a řízení provozu obchodní činnosti zákazníků a dále na poskytování k této oblasti se vztahujících poradenských služeb, služeb týkajících se rozvoje a integrace softwarových systémů a jejich provozu a podpory a též na otázky rozvoje softwarových produktů a s tím spojených softwarových služeb. V České republice má TietoEnator jednu dceřinou společnost-TietoEnator ISS a.s., která provozuje v zásadě stejnou činnost jako společnost TietoEnator.
Společnost Sykora podniká především v oblasti vývoje softwaru a poradenství v oblasti informační technologie se zaměřením na konzultační služby v oblasti informační technologie pro telekomunikační sektor a sektor veřejných služeb (vodohospodářství, energetika) a s tím spojené služby, včetně poskytování licencí na software, vyhotovování programů na zakázku, zadávání dat, programovací služby a údržba softwaru. Společnost Sykora nemá v České republice žádnou další dceřinou společnost.
Celkový celosvětový čistý obrat společností TietoEnator a Sykora za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč , přesahuje tedy hranici stanovenou v § 13 písm. a) zákona, a tím je splněna notifikační podmínka dle tohoto ustanovení. Posuzované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
Při vymezení relevantních trhů a hodnocení dopadů spojení vycházel Úřad z vlastních analýz a rovněž podpůrně přihlížel k několika rozhodnutím Evropské komise, které se týkaly stejného relevantního trhu jako posuzované spojení soutěžitelů. Jedná se především o rozhodnutí IV/M.668-Philips/Origin ; IV/M.2024-Invensys/Baan ; IV/M.620 Thomson-CSF/Teneo/Indra a IV/M.560-EDS/Lufthansa .
Oba spojující se soutěžitelé podnikají na trhu služeb a softwaru v oblasti informačních technologií . Tento trh může být dále dělen na menší subtrhy podle mnoha charakteristik, jako jsou požadavky na kapitálové investice, význam značky, náklady na vývoj, náklady na změnu a další. K základnímu rozlišení dochází mezi trhem služeb v oblasti informačních technologií a trhem softwaru v oblasti informačních technologií. Toto rozlišení vychází především z faktu, že trh služeb je založen na blízkém a stálém vztahu mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem, zatímco trh softwaru spočívá pouze v prodeji výrobku zákazníkovi nebo jeho poskytnutí na licenci.
Trh softwaru v oblasti informačních technologií (IT software) je možné podle názoru Evropské komise dále dělit do dvou hlavních skupin-aplikační a systémový software. Aplikační software má další užší oblasti použití, a to management a podnikání, standardní aplikace pro konečné uživatele, vzdělávání a školení, uchovávání dat a průmyslová automatizace.
Trh služeb v oblasti informačních technologií (IT služby) dále rozlišuje konzultační služby v oblasti informačních technologií, vzdělávání a školení, vývoj softwaru a údržbu. Některé z těchto subtrhů je opět možné dále dělit. Evropská komise ve svém rozhodnutí IV/M. 560-EDS/Lufthansa například připustila dělení služeb v oblasti informačních technologií pro různá hospodářská odvětví; ve zmíněném rozhodnutí se jednalo o cestování a přepravu, v užším smyslu pak o IT služby v oblasti letecké přepravy. V případě posuzovaného spojení soutěžitelů TietoEnator a Sykora by užší zaměření IT služeb spadalo do telekomunikačního sektoru a sektoru veřejných služeb (vodohospodářství, energetika), na který se zaměřuje společnost Sykora.
Společné podíly spojujících se soutěžitelů, společností TietoEnator a Sykora, nepřesáhnou po realizaci posuzovaného spojení na trhu IT služeb ani na trhu IT softwaru hranici %. Vzhledem k tomu, že ani při nejužším možném vymezení relevantních trhů, které bylo výše naznačeno, nedojde ke vzniku či posílení dominantního postavení na těchto trzích, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, nebylo pro účely tohoto rozhodnutí třeba vymezovat užší výrobkové trhy a trh byl vymezen pouze v širším smyslu jako i) trh služeb v oblasti informačních technologií a ii) trh softwaru v oblasti informačních technologií.
Z časového hlediska se jedná o trh trvalý, charakterizovaný pravidelnými dodávkami (službami) po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům. Geograficky je trh vymezen územím celé České republiky.
Z hlediska konkurence se oblast informačních technologií obecně vyznačuje silným konkurenčním bojem mezi velkým počtem soutěžitelů, především významných nadnárodních společností. V České republice jsou hlavními konkurenty spojujících se soutěžitelů společnosti .., .., .., .., .. a další. Žádný z uvedených soutěžitelů nemá podíl na relevantním trhu nad hranicí 10 %.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména k výši tržních podílů a také s ohledem na silné konkurenční prostředí na relevantních trzích, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby jim umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nedojde tedy ke vzniku dominantního postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží: Mgr. Marek Kreisl, LL.M., advokát AK Baker & McKenzie v.o.s. Praha City Center Klimentská 46 110 02 Praha 1
Právní moc: 5.8.2002