UOHS S134/2008
Rozhodnutí: S134/2008/KS-11576/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Sicopa S.A./Jaroměřická mlékárna/J+R, s.r.o.
Účastníci Jaroměřická mlékárna J+R, s.r.o. Sicopa S.A.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 13. 6. 2008

S 134/2008/KS-11576/2008/840
V Brně dne 9. června 2008

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 134/2008, zahájeném dne 29. dubna 2008 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti Sicopa S.A., se sídlem Francouzská republika, Paříž, Bld. Malesherbes 16, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Danielou Musilovou, advokátkou, se sídlem Praha 1, Jáchymova 2, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů Sicopa S.A., se sídlem Francouzská republika, Paříž, Bld. Malesherbes 16, na straně jedné, a Jaroměřická mlékárna a.s., se sídlem Jaroměřice nad Rokytnou, Kaunicova 198, IČ: 49968969, a J+R, s.r.o., se sídlem Moravské Budějovice, Chelčického 315, IČ: 46961101, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji a koupi akcií a obchodního podílu uzavřené dne 21. dubna 2008 mezi panem Z. P., paní Z. P. a paní E. P. jako prodávajícími, a společností Sicopa S.A., jako kupujícím, v jejímž důsledku společnost Sicopa S.A. získá akcie představující [ obchodní tajemství ]% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Jaroměřická mlékárna a.s. a 100% obchodní podíl na společnosti J+R, s.r.o., a tím i možnost výlučně kontrolovat tyto společnosti, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, ze stanovisek ostatních soutěžitelů, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 20/2008 ze dne 14. května 2008.
3. Úřad, ve snaze využít všechny dostupné způsoby k získání potřebných informací, vyzval několik subjektů, které působí na některých z níže vymezených trhů, k poskytnutí informací a stanoviska k předmětnému spojení. Ta byla zohledněna v rámci posouzení spojení. I. Notifikační podmínky
4. K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o prodeji a koupi akcií a obchodního podílu , jež byla uzavřena dne 21. dubna 2008 mezi panem Z. P., paní Z. P. a paní E. P., jako prodávajícími, a společností Sicopa S.A., se sídlem Francouzská republika, Paříž, Bld. Malesherbes 16 (dále jen Sicopa ). V důsledku výše uvedené smlouvy získá společnost Sicopa akcie představující akcie představující [ obchodní tajemství ]% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Jaroměřická mlékárna a.s., se sídlem Jaroměřice nad Rokytnou, Kaunicova 198, IČ: 49968969 (dále jen Jaroměřická mlékárna ), a 100% obchodní podíl na společnosti J+R, s.r.o., se sídlem Moravské Budějovice, Chelčického 315, IČ: 46961101 (dále jen J+R ), a tím i možnost tyto společnosti výlučně kontrolovat. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona. S ohledem na skutečnost, že nabytí kontroly nad společnostmi Jaroměřická mlékárna a J+R představuje jednu časově a věcně související transakci, k níž dochází na základě jednoho a téhož smluvního dokumentu, považuje ji Úřad za jedno spojení soutěžitelů ve smyslu zákona.
5. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost Sicopa je akciovou společností založenou podle francouzského právního řádu, která je přímo kontrolována společností FROMARGERIES BEL S.A., se sídlem ve Francouzské republice. Tato akciová společnost je kontrolována holdingovou společností Unibel, se sídlem ve Francouzské republice, která však nevykonává žádnou obchodní činnost. Společnost FROMARGERIES BEL S.A. kontroluje subjekty působící celosvětově zejména v oblasti výroby, zpracování a marketingu mlékárenských výrobků (dále jen Skupina BEL ). V České republice je Skupina BEL činná zejména prostřednictvím společnosti BEL Sýry Česko a.s., se sídlem Želetava, Pražská 218, IČ: 607 14 603.
7. Společnosti Jaroměřická mlékárna a J+R jsou společnostmi založenými podle českého právního řádu, působí především v oblasti výroby a distribuce mléčných výrobků. Žádná z těchto společností nekontroluje v České republice, ani v zahraničí, žádné dceřiné společnosti. III. Relevantní trh
8. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že jím vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
9. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, resp. nabývaní soutěžitelé, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
10. Z výše uvedeného vyplývá, že nabývané společnosti Jaroměřická mlékárna a J+R, stejně tak i Skupina BEL jsou v České republice činné zejména v oblasti výroby, popř. distribuce mléčných výrobků. Společnosti Jaroměřická mlékárna a J+R vyrábí a prodávají tvarohy, másla, pomazánková másla, mléko, smetany, podmáslí, zejména však tvrdé a čerstvé sýry. Skupina BEL je v České republice rovněž činná zejména v oblasti výroby a prodeje sýrů, přičemž [ obchodní tajemství ] % jejích tržeb je dosaženo z prodeje tavených sýrů, dále pak v menší míře je činná i v oblasti tvrdých a čerstvých sýrů, přičemž její výrobky spotřebovávané v České republice jsou z větší části produkovány ve výrobně v Želetavě, v menší míře pak dováženy z Polska, Slovenska, Francie a Holandska.
11. Činnost spojujících se soutěžitelů se tedy překrývá v oblasti sýrů. Z hlediska spotřebitele nelze sýry považovat za výrobky vzájemně zastupitelné a zaměnitelné s ostatními mlékárenskými výrobky (mléko, smetana, tvaroh, máslo, jogurty aj.), a to především z důvodu rozdílnosti v jejich zamýšleném způsobu použití, vzhledem k jejich rozdílným chuťovým vlastnostem, trvanlivosti, rozdílnostem v technologii výroby a v neposlední řadě i ceně. Oblast sýrů je možno na základě charakteristik, zamyšleného způsobu použití a technologického postupu výroby dále rozdělit na trh sýrů tvrdých a polotvrdých, trh sýrů plísňových a trh sýrů tavených. [1] V případě tavených sýrů se jedná na rozdíl od ostatních sýrů o výrobek s diametrálně odlišným technologickým postupem (skladování, příprava směsi, tavení a balení). Jedná se o výrobek, který není přímo zpracován z mléka jako ostatní sýry, ale přeměněný tavením zejména polotvrdých sýrů, a proto může obsahovat i různé přísady (smetana, příchuti, atd) a rovněž má výrazně vyšší trvanlivost v porovnání se sýry čerstvými. [2]
12. S ohledem na shora uvedené vymezil Úřad v rámci předmětného správního řízení jako relevantní trhy z hlediska věcného trh sýrů tvrdých a polotvrdých a trh sýrů čerstvých .
13. Při zkoumání, zda se soutěž ve výše uvedených věcných oblastech odehrává za dostatečně homogenních soutěžních podmínek na území, které je tvořeno celou Českou republikou, či na užším způsobem vymezeném území, přihlédl Úřad ke zjištění, že nabídka čerstvých, tvrdých a polotvrdých sýrů je na celém území České republiky homogenní a že mezi jednotlivými regiony České republiky neexistují významné rozdíly v jejich ceně. S ohledem na výše uvedené Úřad považuje z hlediska geografického za relevantní trh území celé České republiky . [3] IV. Dopady spojení
14. Úřad zkoumal, zda posuzovaným spojením soutěžitelů dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích. Za tím účelem se zaměřil na kritéria, jejichž zkoumání mu předepisuje zákon v § 17 odst. 1. Posuzoval tedy zejména potřebu zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže, strukturu všech spojením dotčených trhů, podíl spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářskou a finanční sílu, právní a jiné překážky vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy, možnost volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývoj nabídky a poptávky na dotčených trzích, potřeby a zájmy spotřebitelů a výzkum a vývoj, jehož výsledky jsou k prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži. Současně Úřad podpůrně přihlíží k pravidlům stanoveným v Pokynech pro posuzování horizontálních spojení podle Nařízení Rady č. 139/2004 o kontrole spojování podniků (dále jen Pokyny pro posuzování horizontálních spojení ). [4]
15. Základní představu o struktuře trhů a konkurenčním významu spojujících se soutěžitelů i jejich konkurentů poskytují podíly na trhu. Pokud jde o velikost tržních podílů, jestliže společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25 %, má se za to, že jejich spojení nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neprokáže-li se při posuzování spojení opak.
16. V případě hodnocení struktury trhu Úřad podpůrně používá ukazatel míry celkové úrovně koncentrace trhu, jež je vyjádřená tzv. Herfindahl-Hirschmanovým indexem (HHI), jež se vypočítává jako součet čtverců jednotlivých tržních podílů všech soutěžitelů na trhu. Zatímco absolutní úroveň HHI poskytuje prvotní údaj o konkurenčním tlaku na trhu po spojení, změna HHI (tzv. delta) je užitečným ukazatelem změny úrovně koncentrace přímo vyvolané spojením. Problémy v oblasti hospodářské soutěže při posuzování horizontálních spojení pravděpodobně nevyvstanou na trhu s hodnotou HHI po spojení pod 1000 bodů, ani v případě spojení s hodnotou HHI po spojení mezi 1000 a 2000 a delta pod 250, resp. v případě spojení s výší HHI po spojení nad 2000 a delta pod 150. [5] To neplatí v případě existence zvláštních okolností, např. v podobě jednoho nebo více těchto faktorů: spojení se účastní potenciální zájemce o vstup na trh nebo podnik s malým podílem na trhu, který nedávno vstoupil na trh, jedna nebo více spojujících se stran jsou významnými inovátory, jejichž metody se nepromítají do podílů na trhu, existuje významné vlastnictví podílů mezi účastníky trhu, jeden ze spojujících se podniků je individualistický podnik s vysokou pravděpodobností narušení koordinovaného chování, existují známky minulé nebo pokračující koordinace nebo usnadňujících postupů, jedna ze spojujících se stran má před spojením 50% nebo větší podíl na trhu.
17. Na relevantním trhu tvrdých a polotvrdých sýrů na území České republiky působí oba spojující se soutěžitelé, tržní podíl v objemovém vyjádření Skupiny BEL činil v roce 2007 cca [ obchodní tajemství ] %, v obratovém vyjádření cca [ obchodní tajemství ] %, nabývané společnosti dosahovaly na předmětném trhu v roce 2007 v objemovém vyjádření cca [ obchodní tajemství ] % tržního podílu, v obratovém vyjádření cca [ obchodní tajemství ] % podílu. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu tvrdých a polotvrdých sýrů na území České republiky bude činit cca [ obchodní tajemství ] % (v objemovém vyjádření), resp. cca [ obchodní tajemství ] % (v obratovém vyjádření).
18. Na předmětném relevantním trhu působí velké množství soutěžitelů, přičemž několik z nich má obdobné, resp. i vyšší tržní postavení než spojením vzniklý subjekt, např. společnosti Madeta (cca [ obchodní tajemství ] % v objemovém vyjádření, resp. cca [ obchodní tajemství ] % v obratovém vyjádření), Lactalis (cca [ obchodní tajemství ] %, resp. cca [ obchodní tajemství ] %), Bongrain (cca [ obchodní tajemství ] %, resp. cca [ obchodní tajemství ] %) či Miltra (cca [ obchodní tajemství ] %, resp. cca [ obchodní tajemství ] % ). Další významný konkurenční tlak pro spojující se soutěžitele představují tzv. privátní značky, tj. produkty, jež na trh uvádějí maloobchodní řetězce pod vlastním obchodním označením, přičemž společný tržní podíl těchto privátních značek představuje cca [ obchodní tajemství ] %, resp. cca [ obchodní tajemství ] %.
19. Na relevantním trhu čerstvých sýrů na území České republiky působí oba spojující se soutěžitelé, tržní podíl v objemovém vyjádření Skupiny BEL činil v roce 2007 cca [ obchodní tajemství ] %, v obratovém vyjádření cca [ obchodní tajemství ] %, nabývané společnosti dosahovaly na předmětném trhu v roce 2007 v objemovém vyjádření cca [ obchodní tajemství ]% tržního podílu, v obratovém vyjádření cca [ obchodní tajemství ]% podílu. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu čerstvých sýrů na území České republiky bude činit cca [ obchodní tajemství ] % (v objemovém vyjádření), resp. cca [ obchodní tajemství ] % (v obratovém vyjádření).
20. Na předmětném relevantním trhu působí další výrobci sýrů, přičemž nejvýznamnějším soutěžitelem je společnost Bongrain, jejíž tržní podíl činní cca [ obchodní tajemství ] % v objemovém vyjádření, resp. cca [ obchodní tajemství ] % v obratovém vyjádření. Mezi další, méně významné konkurenty, náleží společnosti Krojilo (cca [ obchodní tajemství ] %, resp. cca [ obchodní tajemství ] %), Net Plasy (cca [ obchodní tajemství ] %, resp. cca [ obchodní tajemství ] %), Polabské mlékárny (cca [ obchodní tajemství ] %, resp. cca [ obchodní tajemství ] %), Madeta (cca [ obchodní tajemství ] %, resp. cca [ obchodní tajemství ] %), Lactalis (cca [ obchodní tajemství ] %, resp. cca [ obchodní tajemství ] %) a další. Na tomto trhu tzv. privátní značky nepředstavují významný konkurenční tlak, neboť jejich společný podíl je pod [ obchodní tajemství ] % v objemovém i obratovém vyjádření.
21. Z výše uvedeného vyplývá, že dodávky na trhu tvrdých a polotvrdých sýrů na území České republiky spojením vzniklého subjektu budou představovat méně než [ obchodní tajemství ] % trhu. V této souvislosti Úřad poukazuje na § 17 odst. 3 zákona, které uvádí, že pokud společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25 %, má se za to, že jejich spojení nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neprokáže-li se při posuzování spojení opak. Tato vyvratitelná domněnka nezávadnosti spojení na hospodářskou soutěž by v daném případě mohla být vyvrácena, s ohledem na nízký tržní podíl spojujících se soutěžitelů, pouze za předpokladu existence velmi významných skutečností svědčících o reálné možnosti narušení soutěžního prostředí, které však Úřad v daném případě nespatřuje.
22. Pokud se jedná o trh čerstvých sýrů v České republice Úřad konstatuje, že výše uvedená hranice 25 % je překročena pouze mírně, přičemž v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů dochází pouze k mírnému navýšení tržního podílu (méně než o [ obchodní tajemství ] %).
23. Z hlediska úrovně koncentrace trhu s tvrdými a polotvrdými sýry v České republice dle HHI se jedná o trh nekoncentrovaný před i po případném nabytí kontroly nad společnostmi Jaroměřická mlékárna a J+R ze strany Skupiny BEL, neboť úroveň HHI je nižší než hodnota 1000. Z hlediska úrovně koncentrace trhu s čerstvými sýry v České republice dle HHI se jedná o trh vysoce koncentrovaný, neboť HHI výrazně převyšuje před i po spojení soutěžitelů hodnotu 2000. Nicméně s ohledem na relativně malý nárůst tržního podílu spojením vzniklého subjektu (nárůst o méně než [ obchodní tajemství ] %) bude změna úrovně koncentrace před a po uskutečnění navrhované transakce v případě hodnoty rozdílu indexu HHI (tzv. delta) nižší než 100. Z tohoto důvodu lze konstatovat, že předmětné spojení soutěžitelů s ohledem na úroveň koncentrace trhu nevzbuzuje obavy z narušení soutěžního prostředí. Rovněž ani výše popsané faktory, které by mohly vyvrátit domněnku absence narušení soutěžního prostředí, nejsou splněny, neboť žádný ze spojujících se soutěžitelů nepředstavuje potenciálního či na trh nově vstoupivšího soutěžitele či inovátora (tržní podíly nabývaných společností jsou v čase stabilní, resp. mírně klesající), nedisponuje na trhu podílem převyšujícím 50 % a ani nepředstavuje soutěžitele, který by svým individualistickým přístupem k působení na trhu dříve či potenciálně narušoval koordinované chování ostatních soutěžitelů na trhu, neboť taková koordinace chování soutěžitelů na trhu s čerstvými sýry v České republice nebyla Úřadem konstatována.
24. Pokud jde o finanční a hospodářskou sílu spojením vzniklého subjektu, Úřad konstatuje, že dle tohoto kritéria představuje skupina BEL jednoho z nejvýznamnějších soutěžitelů ve spojením dotčené oblasti s celosvětovým obratem cca [ obchodní tajemství ] mld. Kč. Nicméně v důsledku navrhovaného spojení soutěžitelů nedochází k výraznému posílení postavení Skupiny BEL z důvodu, že obrat nabývaných společností je cca [ obchodní tajemství ] mld. Kč, tj. významně nižší než [ obchodní tajemství ] % obratu skupiny BEL před realizací spojení. Dále je třeba uvést, že na spojením dotčených trzích disponuje obdobnou hospodářskou a finanční silou minimálně společnost Bongrain (cca 3,4 mld. EURO), jež je rovněž součástí podnikatelské skupiny celosvětově působící v oblasti výroby a prodeje sýrů.
25. Významným faktorem pro posouzení toho, jaký prostor existuje na relevantních trzích pro realizaci nezávislého soutěžního chování, jsou bariéry vstupu na trh. Úřad zjišťuje, zda na relevantních trzích bariéry vstupu existují a jaký mají charakter, a současně hodnotí, jakým způsobem jsou tyto bariéry ovlivněny v důsledku posuzovaného spojení.
26. Nejčastějšími překážkami vstupu na trh jsou tzv. překážky právní, tedy omezení vyplývající z právních předpisů, která ztěžují vstup na relevantní trh. Může jimi být například nutnost disponovat určitými oprávněními k podnikání na relevantním trhu, jako je získání licence pro danou činnost, celní či množstevní omezení (tarifní a netarifní) při importu, povinná certifikace zboží, existence práv plynoucích z průmyslového a jiného duševního vlastnictví apod. Druhou skupinou překážek vstupu na trh jsou překážky hospodářské, kterými se obvykle rozumí náklady, které jsou se vstupem na relevantní trhy spojeny. Poslední skupinou překážek jsou bariéry vyplývající zejména z nedostupnosti technologie či know-how.
27. V této souvislosti Úřad konstatuje, že vstup na relevantní trhy není limitován žádnými omezeními v podobě kvót, státní regulace, nutnosti práv průmyslového nebo duševního vlastnictví, licencí apod. O možnosti úspěšně vstoupit na relevantní trhy (jedná se spíše o vstup stávajících soutěžitelů s novým výrobkem na trh než o vstup nového soutěžitele na trh) svědčí skutečnost, že v roce 2006 na trh čerstvých sýrů vstoupila Skupina BEL, a to prostřednictvím nové značky (Almette [6] -jež během jednoho roku nabyla cca [ obchodní tajemství ] % podíl na trhu) či nový vstup společnosti Kraft, jež se uskutečnil koncem roku 2007, na trh s čerstvými sýry (značka Philadephia).
28. V souvislosti s hospodářskou a finanční silou, jíž disponují někteří z výrobců sýrů, je třeba poukázat i na významnou hospodářskou a finanční sílu odběratelů produktů na relevantních trzích. Mezi významné odběratele obou spojujících se soutěžitelů náleží maloobchodní řetězce, jako je Ahold (s obratem cca 28 mld. EURO), Schwarz, Rewe, jež disponují silou omezující využití silného postavení společnosti Bongrain a skupiny Bel v oblasti výroby sýrů.
29. Za účelem zjištění možnosti volby odběratelů a dodavatelů spojujících se soutěžitelů Úřad rovněž oslovil společnosti dodávajících suroviny a společnosti poptávající produkty spojujících se soutěžitelů. Z celkového počtu 19 oslovených subjektů až na jednu výjimku všichni Úřadu potvrdili, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení soutěžního prostředí.
Závěr
30. V návrhu na povolení spojení soutěžitelů společnost Sicopa požádala, aby předmětné spojení soutěžitelů Úřad povolil včetně omezení, která jsou součástí listiny zakládající posuzované spojení soutěžitelů, neboť tato omezení představují omezení, která přímo souvisejí se spojením a jsou nezbytná k jeho uskutečnění.
31. K tomu Úřad uvádí, že odpovědnost za posouzení splnění materiálních podmínek stanovených v § 17 odst. 2 zákona leží plně na stranách transakce. Jsou-li tyto podmínky splněny, pak přijatá opatření, i kdyby jinak splňovala znaky zakázané dohody narušující soutěž podle § 3 odst. 1 zákona, jsou ze zákona kryta rozhodnutím o povolení spojení.
32. S ohledem na relativně nízký tržní podíl, resp. nízký nárůst tržního podílu spojujících se soutěžitelů a na existenci významných konkurenčních subjektů, stejně tak i významných odběratelů na trhu dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel Sekce hospodářské soutěže

Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Daniela Musilova, advokátka
AK Procházka/Randl/Kubr
Jáchymova 2
110 00 Praha 1

[1] Obdobně viz rozhodnutí Úřadu S 128/98-240 Bongrain/TPK , S 192/02 Fromargeries BEL/Leerdamer Company Bohemia , S 29/06 Eligo/MILKAGRO/OLMA.
[2] V případě tavených sýrů se jedná o trvanlivost 6-9 měsíců a u čerstvých sýrů cca 30 dní.
[3] Obdobně viz rozhodnutí Úřadu S 128/98-240 Bongrain/TPK , S 192/02 Fromargeries BEL/Leerdamer Company Bohemia , S 29/06 Eligo/MILKAGRO/OLMA.
[4] Zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství, C 31, ze dne 5. 2. 2004, str. 5-18.
[5] Viz Pokyny pro posuzování horizontálních spojení.
[6] Jedná se o produkt vyráběný v zahraničí, který společnost BEL Sýry Česko a.s. distribuuje na území České republiky prostřednictvím své distribuční sítě.