UOHS S134/2004
Rozhodnutí: OF/S134/04-3220/04 Instance I.
Věc Žádost o povolení spojení soutěžitelů Tepelné zásobování Brno, a.s. a Teplárny Brno, a.s.
Účastníci Tepelné zásobování Brno, a.s. Teplárny Brno, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 5. 10. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 71 KB


S 134/04-3220/04 V Brně dne 30. září 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 134/04, zahájeném dne 25. srpna 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Tepelné zásobování Brno, a.s., se sídlem Hlinky 68, Brno, IČ: 60705418, ve správním řízení zastoupená Ing. Vladimírem Jandáskem, bytem Pekařská 46, Brno, na základě plné moci ze dne 12. srpna 2004, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů Tepelné zásobování Brno, a.s., se sídlem Hlinky 68, Brno, IČ: 60705418, a Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 25, Brno, IČ: 46347534, ke kterému má dojít na základě Smlouvy o koupi akcií, kterou hodlají uzavřít společnost Tepelné zásobování Brno, a.s., jako nabyvatel, a MVV Energie CZ s.r.o., se sídlem Chrudimská 2525/2a, Praha, jako převodce, v jejímž důsledku má společnost Tepelné zásobování Brno, a.s., získat akcie představující 85,09% podíl na základním kapitálu společnosti Teplárny Brno, a.s., a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb.,
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, nabídky společnosti MVV Energie CZ s.r.o., se sídlem Chrudimská 2526/2a, Praha 3, IČ: 49685490 (dále jen "MVV") k jednání o koupi akcií, Usnesení schůze Rady města Brna č. R4/069 o schválení záměru odkupu akcií společnosti Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 25, Brno-Lesná, IČ: 46347534 (dále jen "TB"), výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb. (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 36/2004 ze dne 8. září 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel Notifikační podmínky
K posuzované transakci má dojít na základě Smlouvy o koupi akcií, jež bude uzavřena mezi společnostmi Tepelné zásobování Brno, a.s., se sídlem Hlinky 68, Brno, IČ: 60705418 (dále jen "TEZA"), jako nabyvatelem, a MVV, jako převodcem. Tato skutečnost vyplývá z nabídky společnosti MVV k jednání o koupi akcií ze dne 12. srpna 2004, která byla dne 17. srpna 2004 schválena společností TEZA. V důsledku realizace předmětné transakce nabude společnost TEZA akcie představující 85,09% podíl na základním kapitálu společnosti TB, a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat.
Výše popsaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a současně oba spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu v České republice čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost TEZA je akciová společnost, která zajišťuje primární servisní služby pro město Brno. Společnost TEZA patří do skupiny společností kontrolovaných statutárním městem Brnem, které zajišťují rovněž servisní služby pro město a jež působí například jako výrobci a distributoři tepla, výrobci a distributoři vody, obhospodařují oblast komunálního odpadu, zajišťují hromadné dopravní služby, správu technických sítí apod. Společnost TEZA se zabývá výrobou tepelné energie a její distribucí prostřednictvím primární a sekundární rozvodné sítě a výrobou elektrické energie pro vlastní využití.
Společnost TB se rovněž zabývá výrobou a distribucí tepelné a elektrické energie. Společnost TB je součástí skupiny společností kontrolovaných společností MVV, která působí jako poradenská společnost v oblasti energetiky a jako obchodník s palivy a elektrickou energií. Kromě společnosti TB patří do skupiny společností kontrolovaných ze strany MVV také společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., Městské inženýrské sítě Studénka a.s., Zásobování teplem Vsetín, a.s. OPATHERM a.s., CTZ s.r.o., TERMO Děčín a.s., MVV enerservis s.r.o. Dopady spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy. Při vymezování relevantních trhů se zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Spojením dotčeným segmentem je oblast teplárenství, a sice na území statutárního města Brna. Tepelnou energii vyrábí především společnost TB, která vlastní a provozuje největší brněnské zdroje tepla (teplárny) zásobující primární síť CZT (centrální zásobování teplem). Společnost TEZA nevlastní a neprovozuje žádné zdroje tepla, jež by zásobovaly primární síť CZT. Vlastní a provozuje pouze lokální plynové výtopny, které zásobují vždy jen konkrétní lokalitu (skupinu blízkých bytových objektů v rozsahu několika bloků), malé domovní kotelny a výměníkové stanice napojené na primární síť CZT. Tepelnou energii na území města Brna vyrábí rovněž společnost Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost (SAKO Brno, a.s.), která vlastní a provozuje spalovnu komunálního odpadu, přičemž přebytky výroby dodává do primární sítě CZT.
S ohledem na podnikatelskou činnost spojujících se soutěžitelů, především pak společnosti TB, vymezil Úřad v tomto případě relevantní trhy z hlediska věcného jako trh dálkového zásobování teplem . Z hlediska geografického je relevantním trhem spojujících se soutěžitelů území města Brna .
Pokud jde o dodávky elektrické energie, Úřad, s přihlédnutím k tomu, že tato činnost je pro spojující se soutěžitele okrajová a jejich podíl na celkových dodávkách elektrické energie by byl nižší než 1 %, dospěl k závěru, že relevantní trhy v této oblasti není nezbytně nutné v tomto konkrétním případě vymezovat.
V průběhu řízení Úřad posuzoval aktuální stav i možné dopady na tržní prostředí vyplývající ze spojení soutěžitelů. Z dostupných informací je zřejmé, že trh zásobování teplem je definován zejména fyzikálními možnostmi dopravy tepelné energie z hlediska tepelných ztrát a je vymezen rozsahem distribuční sítě. Tato lokální izolovanost jednotlivých trhů má za následek přirozeně monopolní postavení dodavatele v rámci dálkového zásobování teplem, zejména s ohledem na investiční náročnost výstavby a provozu distribuční sítě.
Navrhované spojení soutěžitelů nepřinese omezení soutěže, neboť společnost TB vlastní primární soustavu a naprostou většinu zdrojů do této sítě dodávajících teplo. Společnost TEZA vlastní lokální plynové kotelny, společnost SAKO Brno, a.s. a společnost ENERGZET a.s.zabývající se především výrobou elektrické energie, dodávají pouze přebytky výroby zanedbatelného významu.
V důsledku posuzovaného spojení tak dojde de facto k získání kontroly nad přirozeně monopolním soutěžitelem ze strany statutárního města Brna.
K uvedené transakci přistoupilo město Brno z důvodu, že cena tepla vyrobeného společností MVV (prostřednictvím TB) a dodávaného ze systému CZT je vysoká a odběratelé tepla přistupují k rozhodnutí o odpojení se od tohoto systému. Následně by tak mohlo dojít k zániku systému, který by se ve svém důsledku negativně projevil především v oblasti životního prostředí nárůstem nízkoeemitujících zdrojů škodlivin.
Deklarovaný účel spojení, kterým je prosazení Energetické koncepce města Brna, přinese mj. stabilizaci cenových podmínek, zavedení jednotné obchodní politiky a zvýšení efektivity výroby a distribuce, což by mělo přispět k zachování a dalšímu rozvoji systému centrálního zásobování teplem ve prospěch spotřebitelů.
Posuzované spojení nenaruší hospodářskou soutěž na trhu dálkového zásobování tepla na území města Brna, neboť se jedná o činnost přísně regulovanou Energetickým regulačním úřadem, který svou regulací usiluje o zajištění stabilní dodávky tepla a energií, ochranu zájmů spotřebitelů a držitelů licencí a usměrňování podnikání nahrazením některých účinků hospodářské soutěže.
S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem dopěl Úřad k závěru, že posuzovaným spojením nebude posíleno dominantní postavení společnosti TB, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Z výše uvedeného důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM: 5. října 2004
Rozhodnutí obdrží:
Ing. Vladimír Jandásek
Tepelné zásobování Brno, a.s.
Hlinky 68
603 00 Brno