UOHS S134/2002
Rozhodnutí: OF/S134/02-2319/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Lékárny Lloyds, s.r.o., Praha a CSS KASTOR s.r.o.
Účastníci CSS KASTOR s.r.o. Lékárny Lloyds s. r. o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 15. 7. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 68 KB


S 134/02-2319/02 V Brně dne 11. července 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 134/02, zahájeném dne 13.6. 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Lékárny Lloyds s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, Praha 1, ve správním řízení právně zastoupená Liborem Prokešem, advokátem, se sídlem Na Příkopě 15, Praha 1, na základě plné moci ze dne 14.2.2002, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Lékárny Lloyds s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, Praha 1, a CSS KASTOR s.r.o., se sídlem Březanova 118, Třeboň, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o koupi vybraných aktiv, potřebných k provozování lékárny Zámecká, uzavřené mezi společností Lékárny Lloyds s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, Praha 1, jako kupujícím, a společností CSS KASTOR s.r.o., se sídlem Březanova 118, Třeboň, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost Lékárny Lloyds s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, Praha 1, získá vybraná aktiva, potřebná k provozování lékárny Zámecká na adrese Březanova 118, Třeboň, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 26/02 ze dne 26. června 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k jeho podkladu a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě smlouvy o koupi vybraných aktiv, potřebných k provozování lékárny Zámecká (dále jen "smlouva"), uzavřené mezi společností Lékárny Lloyds s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, Praha 1 (dále jen "Lékárny Lloyds"), jako kupujícím, a společností CSS KASTOR s.r.o., se sídlem Březanova 118, Třeboň (dále jen "CSS KASTOR"), jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost Lékárny Lloyds získá vybraná aktiva, potřebná k provozování lékárny Zámecká na adrese Březanova 118, Třeboň (dále jen "lékárna Zámecká"). Předmětem smlouvy jsou především zásoby v lékárně Zámecká a vybavení lékárny. Dále bude uzavřena nová nájemní smlouva mezi vlastníkem budovy, ve které je lékárna Zámecká provozován, a společností Lékárny Lloyds. Společnost CSS KASTOR zůstane i po realizaci spojení právně a ekonomicky samostatným subjektem.
Společnost Lékárny Lloyds je společností s ručením omezeným, která podniká zejména v oblasti provozování lékáren a prodejen zdravotnické techniky. Je ovládána společností GEHE AG, se sídlem Neckartalstr. 155, 70376 Stuttgart, SRN (dále jen "GEHE"). Společnost GEHE podniká v oblasti distribuce léčiv, a to jak velkoobchodní, tak i maloobchodní (provozování lékáren); v České republice kontroluje také společnost GEHE Pharma Praha s.r.o., velkoobchodního distributora léčiv a farmaceutických výrobků. Společnost Lékárny Lloyds přímo a prostřednictvím svých dceřiných společností provozuje celkem 93 lékáren na území celé České republiky. Celkový čistý obrat společnosti Lékárny Lloyds ve smyslu § 14 zákona byl za poslední účetní období vyšší než 550 miliónů Kč. Celkový celosvětový čistý obrat společnosti GEHE AG za poslední účetní období byl vyšší než 5 miliard Kč.
Společnost CSS KASTOR je společností s ručením omezeným, která podniká v oblasti provozování lékáren. Společnost CSS KASTOR má tři společníky-fyzické osoby-kteří kontrolují rovněž další společnosti podnikající v oblasti provozování lékáren, a to společnosti Zámecká, spol. s r.o., JUPITER-s.c., s.r.o. a Veselá c.z. spol. s r.o. Celkový čistý obrat společnosti CSS KASTOR a dalších soutěžitelů, které kontroluje stejná osoba jako společnost CSS KASTOR, byl na území České republiky za poslední účetní období nižší než 200 miliónů Kč.
Celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období přesahuje hranici stanovenou v § 13 písm. a) zákona, je tedy splněna notifikační podmínka dle tohoto ustanovení a posuzované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
Pokud jde o vymezení relevantního trhu, společnost Lékárny Lloyds i společnost CSS KASTOR p odnikají zejména v oblasti provozování lékáren a předmětem posuzovaného spojení je získání lékárny Zámecká v Třeboni. Úřad proto vymezil relevantní trh z hlediska výrobkového jako trh provozování lékáren . Z hlediska časového následně Úřad vymezil relevantní trh jako trh trvalý, charakterizovaný pravidelnými dodávkami (službami) po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům.
Relevantní geografický trh byl v předmětném správním řízení vymezen s ohledem na to, že s potřebitel je při svém výběru lékárny omezen časovou a dopravní dostupností, navíc může být omezen i svým zdravotním stavem. Při vymezení relevantního trhu z geografického hlediska je proto nutné vzít v úvahu území, v němž se může spotřebitel prakticky snažit o nalezení alternativních zdrojů nabídky, která je předmětem výrobkového trhu. Z pohledu spotřebitele je území, v němž může hledat alternativní zdroje nabídky, dáno maximální vzdáleností ujetou při zhruba 20 minutové jízdě autem (tzv. dosahová vzdálenost)-viz obdobně rozhodnutí Evropské komise č.j. 97/277 z 20. 11. 1996 ( Case No IV/M.784-Kesko/Tuko ). Vzhledem k tomu, že posuzované spojení se týká nákupu jedné lékárny, a to lékárny Zámecká, která se nachází na ulici Březanova v Třeboni, představuje geografický relevantní trh pro účely tohoto rozhodnutí přibližně území okresu Jindřichův Hradec.
Na vymezeném relevantním trhu působí pouze společnost CSS KASTOR; sama, nebo prostřednictvím ostatních společností kontrolovaných stejnou osobou, zde provozuje 5 lékáren a má tak před spojením tržní podíl v přibližné výši %, z čehož podíl lékárny Zámecká činí cca %. Společnost Lékárny Lloyds sama, ani prostřednictvím svých dceřiných společností, v okrese Jindřichův Hradec žádnou lékárnu neprovozuje. Po realizaci posuzovaného spojení tudíž nedojde na relevantním trhu k významnému navýšení tržních podílů spojujících se soutěžitelů, lékárna Zámecká bude pouze provozována jiným subjektem.
Pro území celé České republiky bylo do zahájení tohoto správního řízení vydáno cca 2234 povolení působit jako lékárna. Celkový obrat na trhu výrobků, které jsou prodávány v lékárnách, činí cca .. Kč. Podíl soutěžitelů kontrolovaných společností GEHE AG po realizaci posuzovaného spojení nebude, při srovnání jejich obratů s celkovým obratem na zboží prodávaném v lékárnách v celé ČR, vyšší než %.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména k počtu lékáren provozovaných účastníkem řízení, s přihlédnutím ke skutečnosti, že předmětem navrhovaného spojení je pouze jedna lékárna, vzhledem k počtu provozoven na území České republiky a vůbec i vzhledem k dostatečnému soutěžnímu prostředí a k možnosti dalších vstupů na vymezený trh (rostoucí počet soutěžitelů) Úřad konstatuje, že navrhované spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Libor Prokeš, advokát
c/o NÖRR STIEFENHOFER LUTZ
Na Příkopě 15
110 00 Praha 1
Právní moc: 15.7.2002