UOHS S133/2011
Rozhodnutí: S133/2011/KS-6611/2011/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů AUTOCENTRUM Štěrboholy a.s. / Auto-Staiger spol. s r.o.-oblastech prodeje ojetých vozů a oprav silničních vozidel a karoserií
Účastníci AUTOCENTRUM Štěrboholy a.s. Auto-Staiger spol. s r.o. Auto-Staiger Verwaltungs-GmbH
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 28. 4. 2011
Dokumenty dokument ke stažení 110 KBČ. j.: ÚOHS-S133/2011/KS-6611/2011/840/JMě
V Brně dne: 28.4.2011


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S133/2011/KS, zahájeném dne 15.4.2011 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti AUTOCENTRUM Štěrboholy a.s., se sídlem Praha 10-Štěrboholy, Ústřední 14/21, IČ: 26140217, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů AUTOCENTRUM Štěrboholy a.s., se sídlem Praha 10-Štěrboholy, Ústřední 14/21, IČ: 26140217, a Auto-Staiger spol. s r.o., se sídlem Praha 10, Černokostelecká 122, IČ: 44847203, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi obchodního podílu ve společnosti Auto-Staiger spol. s r.o. a postoupení pohledávky společnosti Auto-Staiger Verwaltungs-GmbH , jež bude uzavřena mezi společnostmi Auto-Staiger GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Stuttgart, Nordbahnhofstr. 25, jako prodávajícím, Auto-Staiger Verwaltungs-GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Stuttgart, Nordbahnhofstr. 25, jako postupitelem, a AUTOCENTRUM Štěrboholy a.s., jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost AUTOCENTRUM Štěrboholy a.s. získat 100% obchodní podíl na společnosti Auto-Staiger spol. s r.o., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost AUTOCENTRUM Štěrboholy a.s., se sídlem Praha 10-Štěrboholy, Ústřední 14/21, IČ: 26140217 (dále jen ACS ), získat 100% obchodní podíl na společnosti Auto-Staiger spol. s r.o., se sídlem Praha 10, Černokostelecká 122, IČ: 44847203 ( AS ), a tím i možnost vykonávat nad touto společností kontrolu.
2. V dalším se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Notifikační podmínka stanovená v § 13 zákona je splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč nebo jestliže čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 3 zákona soutěžitelem, nad nímž je získávána kontrola, je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč.
3. Pokud jde o výpočet obratů, započítává Úřad do čistého obratu zejména výši tržeb z prodeje zboží, výrobků a poskytování služeb zaznamenaných ve výkazu zisků a ztrát jednotlivých spojujících se soutěžitelů. Zbývající položky uvedené ve výkazu zisků a ztrát zpravidla nepředstavují součást obratu rozhodného pro určení, zda spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu či nikoliv. Nicméně účetnictví spojujících se soutěžitelů v některých případech nezachycuje jejich výnosy, které jsou dosáhnuty z jejich běžné podnikatelské činnosti pouze ve výše uvedených položkách výkazu zisků a ztrát. V takových případech je třeba pro účely posouzení naplnění prahových hodnot notifikačních kritérií započítat do obratu i další výnosové položky.[1]
4. Při výpočtu obratu pouze v rozsahu tržeb z prodeje zboží, výrobků a poskytování služeb zaznamenaných ve výkazu zisků a ztrát jednotlivých spojujících se soutěžitelů by v posuzovaném případě nedošlo k naplnění obratových kritérií. V tomto případě bylo však nutno do obratu zahrnout další výnosy, např. tržby za prodej vozů vyřazených z majetku společnosti (jedná se o předváděcí a referentské vozy), provize za prodej ojetých vozů, provize od leasingových společností a bonusy za prodej nových vozů a poskytování servisních služeb, neboť tyto tržby jsou dosaženy přímo z činností, jež jsou předmětem hlavního podnikání spojujících se soutěžitelů.
5. Po započtení těchto dalších výnosových položek předmětné spojení soutěžitelů splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu.
6. Společnost ACS je kontrolována dvěma fyzickými osobami, které dále vykonávají kontrolu nad společnostmi ...(obchodní tajemství)... (a společně dále jen Skupina ACS ).
7. Skupina ACS se zabývá zejména prodejem nových osobních a lehkých užitkových vozů značek Volvo Škoda, Audi, Volkswagen, Mercedes a Fiat, dále působí v oblastech prodeje ojetých vozů a oprav silničních vozidel a karoserií. Skupina ACS působí výlučně na území České republiky.
8. Společnost AS je před uskutečněním spojení kontrolována společností Auto-Staiger Verwaltungs-GmbH, a to prostřednictvím společnosti Auto-Staiger GmbH. Společnost AS působí v České republice v oblasti prodeje nových osobních a lehkých užitkových vozů značek OPEL a Chevrolet, prodeje ojetých vozů a oprav motorových vozidel a karoserií.
9. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
AUTOCENTRUM Štěrboholy a.s.
k rukám Miroslava Procházky
Ústřední 14/21
Praha 10-Štěrboholy
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 28.4.2011.

[1] Viz Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o výpočtu obratu pro účely kontroly spojování soutěžitelů: http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Sekce_HS/Guidelines/Oznameni_o_vypoctu_obratu.pdf