UOHS S133/2002
Rozhodnutí: OF/S133/02-3410/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Generali Pojišťovna a.s., Praha a "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft,
Účastníci "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft, Generali Pojišťovna a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno s podm.
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 27. 9. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 190 KB


S 133/02-3410/02 V Brně dne 26. září 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 133/02, zahájeném dne 13. června 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, Praha 2, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Jindřichem Jandou, se sídlem Bělehradská 132, Praha 2, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, Praha 2, a "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft, organizační složka, se sídlem Milešovská 5/1136, Praha 3, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o prodeji části podniku, kterou uzavřou společnost Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, Praha 2, jako kupující, a "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft, se sídlem Mythenquai 2, CH-8022 Curych, Švýcarsko, jako prodávající, v jejímž důsledku nabude společnost Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, Praha 2, věci, práva a jiné majetkové hodnoty, tvořící část podniku "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft, organizační složka, se sídlem Milešovská 5/1136, Praha 3, a které slouží k provozování části podniku nebo vzhledem ke své povaze mají k tomuto účelu sloužit, se podle § 16 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve spojení s § 17 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e
za podmínky splnění následujícího závazku, přijatého ve prospěch zachování účinné soutěže účastníkem řízení v průběhu správního řízení o povolení spojení:
Společnost Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, Praha 2, se zavazuje zajistit poskytování pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře dle zákona č. 159/1999 Sb. nejméně v současném rozsahu co do objemu uzavřených pojistných smluv a upsaného rizika ke dni vydání rozhodnutí, pokud jí v tom prokazatelně nezabrání objektivní skutečnosti, zejména nemožnost získat odpovídající zajištění, a to alespoň do doby, než budou zákonem umožněny i další formy zajištění klientů cestovních kanceláří v úpadku.
O d ů v o d n ě n í :
1. Zahájení a průběh správního řízení
Správní řízení č.j. S 133/02 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 13.6.2002 na návrh společnosti Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, Praha 2 (dále jen "Generali") na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení, výpisů z obchodních rejstříků a dalších informací o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 27/02 ze dne 3. července 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
V rámci šetření, zda spojením dojde ke vzniku nebo k posílení dominantního postavení pro účely aplikace ustanovení § 16 odst. 2 zákona však Úřad zjistil, že posuzované spojení soutěžitelů vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže na trhu pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 159/1999 Sb."). Uskutečnění posuzovaného spojení by totiž mohlo mít za následek ukončení aktivit jednoho ze soutěžitelů působících na dotčeném relevantním trhu pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, a to takového soutěžitele, který byl dosud jediným nezávislým subjektem stojícím mimo "Pool pro zajištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře" (dále jen "Pool"), jehož je Generali hlavním pojistitelem. Pool je volné sdružení pojistitelů bez právní subjektivity, který byl založen na základě dohody o společném postupu pojistitelů při pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, ve vztahu k níž byla rozhodnutím Úřadu ze dne 12.12.2000 povolena výjimka ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 8 zákona, a to s časovým omezením na dva roky.
Zjištění Úřadu, že spojení vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, se opíralo především o skutečnost, že v konečném důsledku dojde ke snížení počtu soutěžitelů působících na dotčeném relevantním trhu a posílení postavení Poolu, resp. jeho členů-jednotlivých pojišťoven, které by mu umožnilo chovat se zcela nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích (zejména cestovní kanceláře). Proto bylo nezbytné, aby Úřad provedl další šetření tak, aby mohl posoudit spojení v souladu s ustanovením § 17 zákona.
Na základě uvedených skutečností Úřad ve smyslu § 16 odst. 2 poslední věta zákona účastníku řízení oznámil, že navrhované spojení vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, a že na základě této skutečnosti pokračuje v řízení. Rovněž bylo účastníku řízení sděleno, že rozhodnutí ve věci bude vydáno ve lhůtě v souladu s ustanovením § 16 odst. 4 zákona.
V dalším průběhu správního řízení se Úřad, který je kompetentní k ochraně hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb podle § 1 odst. 1 zákona, a tudíž musí využít všechny dostupné způsoby k získání potřebných informací k objektivizaci stavu na anticipovaném trhu pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, obrátil s žádostí o stanovisko k předmětnému spojení na několik cestovních kanceláří, jako odběratelů služeb nabízených spojujícími se soutěžiteli na trhu pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře podle zákona č. 159/1999 Sb., přičemž některé z nich se ve svých vyjádřeních vyslovily proti posuzovanému spojení soutěžitelů.
Zástupce cestovních kanceláří, kteří ve svých odpovědích Úřadu vyjádřili pochybnosti o zachování hospodářské soutěže v případě povolení daného spojení, Úřad předvolal k podání svědecké výpovědi a na ústních jednáních s účastníkem řízení podle § 21 odst. 7 zákona, která se uskutečnila ve dnech 3.9.2002 a 12.9.2002, je vyslechl.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. 2. Notifikační podmínky
K posuzovanému spojení soutěžitelů dochází na základě smlouvy o prodeji části podniku, která dosud nebyla uzavřena. V důsledku smlouvy převezme společnost Generali část podniku "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft, organizační složka, se sídlem Milešovská 5/1136, Praha 3 (dále jen "Zürich pojišťovna" nebo "Zürich") spolu s pojistným kmenem, jehož převod podléhá podle § 32 odst. 2 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění, rovněž schválení Ministerstva financí České republiky, jako úřadu státního dozoru v oblasti pojištění a penzijního připojištění. Uvedená transakce představuje spojení soutěžitelů dle § 12 odst. 2 zákona, k němuž dochází na základě smlouvy o prodeji podniku.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období ve smyslu § 14 zákona překročil částku 5 miliard Kč, tzn. že je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. 3. Strany spojení Společnost Generali je součástí celosvětové pojišťovací skupiny Generali, jejíž centrála sídlí v italském Terstu. Celosvětovou skupinu tvoří celá řada pojišťovacích, finančních a holdingových společností, společností pro správu nemovitostí a dalších, převážně servisních organizací. Aktivity ve střední a východní Evropě jsou řízeny prostřednictvím Generali Holding Vienna AG, která je současně 100% akcionářem společnosti Generali. Společnost Generali, stejně jako celá skupina, poskytuje služby v oblasti životního i neživotního pojištění a činnosti s tím související v nejširším spektru, tj. pojištění majetku občanů i podnikatelů, průmyslu i zemědělství, motorových vozidel, včetně povinného ručení, odpovědnosti za škody, dopravy, pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře a pojištění obecního a státního majetku, a to na základě povolení Ministerstva financí ČR. Na území České republiky má společnost Generali následující dceřiné společnosti: Generali Capital spol. s r.o., jejímž předmětem činnosti je zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, činnost organizačních a obchodních poradců, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, Generali Servis s.r.o., která působí v oblasti realit a správy nemovitostí, pronájmu bytových a nebytových prostor (garáží).
Společnost Generali Holding Vienna AG na území České republiky dále kontroluje následující společnosti:
Anglická Business Center spol. s r.o., která působí v oblasti realit a správy nemovitostí;
Generali penzijní fond a.s., která působí v oblasti penzijního připojištění se státním příspěvkem.
Pojišťovna Zürich je organizační složkou společnosti "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft, největší švýcarské pojišťovny, která působí ve všech pojišťovacích odvětvích a pojišťuje jak fyzické tak i právnické osoby. V roce 1998 vznikla sloučením "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft s britskou finanční společností B.A.T. Industries finanční skupina Zürich Financial Servises, která celosvětově poskytuje služby v oblasti ochrany financí a majetku.
Na území ČR provozuje Zürich pojišťovna různé druhy neživotního pojištění, především pojištění majetku, motorových vozidel, včetně povinného ručení, odpovědnosti za škodu, pojištění dopravy a pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, a to na základě povolení Ministerstva financí ČR. Služby v oblasti životního pojištění na území České republiky neposkytuje. Žádné další činnosti skupina Zürich Financial Services na území ČR neprovozuje. 4. Relevantní trh
Úřad šetřil, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, a to takovým způsobem, že dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže. Za účelem zjištění, zda tato podmínka byla splněna, bylo třeba, aby Úřad vymezil, ohledně jakého zboží, na jakém území a v jakém časovém momentu dochází ke střetu nabídky a poptávky, tj. relevantní trh.
Za relevantní trh se obecně pokládá místo, kde se střetává nabídka s poptávkou po zboží, které je schopno uspokojit určitou konkrétní potřebu spotřebitele. Věcně relevantní trh zahrnuje všechny výrobky nebo služby, které spotřebitel pokládá vzhledem k jejich vlastnostem, ceně a způsobu použití za shodné nebo zaměnitelné. Geografický trh zahrnuje území, kde jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky hospodářské soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišitelné. Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje ji od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. Z časového hlediska je při posuzování trhu brán v úvahu minulý a očekávaný vývoj pravidelných, případně relativně trvale se opakujících dodávek na trh.
4.1 Věcné vymezení relevantního trhu
Věcně relevantní trh zahrnuje veškeré zboží, které je spotřebitelem považováno za shodné, zaměnitelné nebo vzájemně zastupitelné na základě jeho vlastností, ceny a zamýšleného způsobu užití (poptávková substituce), nebo zboží, které sice není substitutem z hlediska poptávky, ale u kterého lze v krátkém časovém období bez významných nákladů na produkci takových substitutů přejít (nabídková substituce).
Při vymezování věcně relevantního trhu pro účely tohoto správního řízení Úřad vycházel z činnosti Zürich pojišťovny, tedy převáděné části podniku. Zürich pojišťovna poskytuje na území ČR služby spadající do kategorie neživotního pojištění, tzn. úrazové pojištění; pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech; pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jiného majetku bez ohledu na použitý dopravní prostředek; pojištění škod na majetku způsobených požárem a dalšími přírodními živly; povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou motorovými vozidly; smluvní pojištění odpovědnosti za škodu; a pojištění záruky, přičemž pro účely předmětného spojení soutěžitelů je třeba dále vyčlenit pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. Tyto kategorie pojistných odvětví jsou stanoveny zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen "zákon o pojišťovnictví"), resp. v jeho příloze. Vzhledem k tomu, že pojišťovna k působení v příslušném pojistném odvětví musí požádat Ministerstvo financí o udělení povolení k provozování pojišťovací činnosti podle pojistného odvětví, uvedené vždy pod určitým číslem v příloze k zákonu o pojišťovnictví, a protože má každý pojistný produkt svůj specifický účel a užití, jsou jednotlivá pojistná odvětví nezastupitelná a nezaměnitelná. S ohledem k jednotlivým pojistným odvětvím, k jejichž provozování má Zürich pojišťovna na území ČR povolení, Úřad vymezil následující relevantní trhy:
trh úrazového pojištění
trh pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech
trh pojištění přepravovaného nákladu
trh pojištění škod způsobených požárem a dalšími živly
trh pojištění odpovědnosti za škodu
trh pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou motorovým vozidlem
trh pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře
4.2 Geografické vymezení relevantního trhu
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou homogenní , a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišitelné. Po vyhodnocení těchto podmínek byl trh z hlediska geografického vymezen územím České republiky.
4.3 Časové vymezení relevantního trhu
Z hlediska časového se jedná o trhy trvalé, charakterizované průběžným poskytováním služeb. 5. Postavení spojujících se soutěžitelů na relevantních trzích
Na všech vymezených relevantních trzích působili před spojením oba spojující se soutěžitelé, a oba si na nich navzájem konkurovali. Posuzované spojení soutěžitelů má horizontální charakter. Pokud jde o jejich postavení na relevantních trzích, s výjimkou trhu pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře dle zákona č. 159/1999 Sb. (dále též "pojištění záruky") nedosahuje společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů v roce 2001 hranice 15 % z celkového obratu na jednotlivých relevantních trzích.
Pokud jde o relevantní trh pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, dne 16.1.2001 na tomto trhu začal působit Pool, jehož je Generali hlavním pojistitelem. Pool představuje volné sdružení pojišťoven, které se podílejí na sjednaném pojištění a zároveň zajištění přijatého rizika. Pool sdružuje 9 tuzemských pojišťoven. Správou pojištění a likvidací případných pojistných událostí byla pověřena Evropská Cestovní Pojišťovna a.s. Podíl Poolu na relevantním trhu pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře činil v roce 2001 přibližně 80-90 %, z toho podíl Generali činil méně než %. Zürich pojišťovna se nestala členem Poolu a na základě svých zkušeností s provozováním tohoto pojištění v zahraničí a díky dostatečným zajistným kapacitám pro krytí rizik spojených s tímto druhem pojištění ve skupině, se rozhodla poskytovat tento druh pojištění samostatně. Podíl Zürich pojišťovny na relevantním trhu pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře v roce 2001 byl nižší než 20 %.
6. Dopady spojení
Při posuzování dopadů daného spojení soutěžitelů Úřad posuzoval dopady předmětného spojení soutěžitelů především z hlediska ustanovení § 17 odst. 1 zákona a v něm uvedených kriterií . Úřad se zabýval zejména strukturou relevantního trhu, podílem spojujících se soutěžitelů na tomto trhu, jejich hospodářskou a finanční silou, právními a jinými překážkami vstupu dalších soutěžitelů na relevantní trh, možností volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývojem nabídky a poptávky na relevantním trhu, potřebami a zájmy spotřebitelů, jakož i výzkumem a vývojem, jehož výsledky vedou ku prospěchu spotřebitele, a dalšími skutečnostmi pro relevantní trh charakteristickými.
Úřad tedy v šetření zkoumal dopady tohoto spojení na hospodářskou soutěž, respektive újmu, která v důsledku tohoto spojení může vzniknout. Za újmu se považuje zejména snížení počtu vzájemně si konkurujících subjektů na trhu nebo založení či posílení dominantního postavení soutěžitele. Újma se projevuje negativním vývojem struktury daného trhu, jehož důsledkem je narušení funkcí hospodářské soutěže s negativním dopadem na spotřebitele.
Na všech relevantních trzích mimo relevantního trhu pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře nepřesáhne společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů hranice 15 % a nově vzniklý subjekt bude vystaven dostatečné konkurenci ze strany ostatních pojišťoven, z nichž několik jich bude mít na jednotlivých trzích podíly vyšší (např. Česká Pojišťovna a.s., Kooperativa a.s., Alianz a.s.). V důsledku předmětného spojení soutěžitelů na těchto relevantních trzích tedy nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pokud se jedná o relevantní trh pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů na něm bude nadále působit pouze samotný Pool, resp. pojišťovny v něm sdružené. Právní rámec působení na tomto relevantním trhu vymezují dva předpisy-zákon o pojišťovnictví a zákon č. 159/1999 Sb. Základním předpokladem působení soutěžitelů na takto vymezeném relevantním trhu je vydání povolení Ministerstvem financí a schválení všeobecných pojistných podmínek, po předchozím kladném vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj. Zákon č. 159/1999 Sb. nepřipouští žádnou jinou formu zajištění pro případ úpadku cestovní kanceláře než pojištění záruky.
Cestovním kancelářím vznikla s účinností zákona č. 159/1999 Sb., tedy od 1.10.2000, zákonná povinnost přiložit k žádosti o koncesi smlouvu s pojišťovnou o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. Pokud nadále chtěly cestovní kanceláře vykonávat svoji činnost, musely do 1.4.2001 požádat o novou koncesi, neboť podle zákona č. 159/1999 Sb., nemůže cestovní kancelář fungovat a provozovat svoji činnost bez uzavřené pojistné smlouvy.
Pool, jako volné sdružení pojistitelů bez právní subjektivity, byl založen 21.12.2000 za účelem získání, sjednání a organizace zajistného krytí pojistitelů sdružených v Poolu v rozsahu rizik spojených s provozováním tohoto pojištění. Vedoucím pojistitelem je společnost Generali, která předkládá Ministerstvu financí ke schválení všeobecné pojistné podmínky, uzavírá pojistné a zajistné smlouvy, tvoří technické rezervy a vede oddělenou soustavu účtů nezbytnou pro činnost Poolu.
V roce 2001 působily na vymezeném relevantním trhu pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Pool, Zürich pojišťovna a Cestovní pojišťovna Adria Way družstvo. V roce 2002 působí na tomto trhu pouze Pool a Zürich pojišťovna, která však v důsledku posuzovaného spojení, tj. převodem pojistného kmene, veškerou svoji činnost týkající se všech pojistných produktů, a tedy i činnost v oblasti pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, na území ČR ukončí. Cestovní pojišťovna Adria Way družstvo poskytování pojišťování záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře ukončila v roce 2001.
Struktura relevantního trhu pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře bude v důsledku spojení ovlivněna, neboť namísto pojišťovny Zürich a pojišťoven sdružených v Poolu bude po uskutečnění posuzovaného spojení na tomto trhu činný pouze Pool. Z pohledu soutěžního tak dochází k určitému posílení dominance, neboť prostřednictvím Poolu vystupují jednotlivé pojišťovny, přes svou právní a hospodářskou nezávislost fakticky uniformně ve vztahu ke třetím subjektům a jsou jimi vnímány jako jediná hospodářská jednotka. Účinná soutěž je tedy výrazně omezena několika soutěžiteli, kteří mohou dohromady jednat nezávisle ve vztahu k soutěžitelům, odběratelům a následkem toho i ve vztahu ke spotřebitelům 1 . Nicméně obdobná situace by za další existence Poolu nastala v každém případě, vzhledem k tomu, že Zürich pojišťovna, jediný konkurenční subjekt, hodlá v roce 2002 ukončit na území ČR svoji činnost. Tuto skutečnost již pojišťovna Zürich potvrdila tím, že v oblasti pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře vypověděla pojistníkům-cestovním kancelářím-smlouvy, vztahující se k tomuto druhu pojištění, a oznámila, že nebude v České republice nadále poskytovat pojištění cestovních kanceláří pro případ jejich úpadku.
V konečném důsledku tedy zůstane struktura trhu pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře stejná v případě, že k posuzovanému spojení soutěžitelů dojde, i v případě, že ke spojení nedojde, ale pojišťovna Zürich nebude v poskytování tohoto pojištění záruky pokračovat . Na tomto relevantním trhu totiž v obou případech bude působit pouze Pool.
Podmínky vstupu na relevantní trh pojištění záruky vyplývají z ustanovení zákona o pojišťovnictví. Podnikat na tomto relevantním trhu smí pouze subjekt, který získá povolení orgánu státního dozoru, tedy Ministerstva financí. Přestože na tuzemském trhu pojišťovnictví působí i někteří další významní soutěžitelé, na vymezeném relevantním trhu pojištění záruky bude nadále prostřednictvím Poolu působit pouze devět z nich, tedy Alianz Pojišťovna, a.s.; Česká podnikatelská Pojišťovna, a.s.; Česká Pojišťovna a.s.; Česko-Rakouská Pojišťovna, a.s.; ČS-Živnostenská Pojišťovna, a.s.; Generali Pojišťovna a.s.; IPB Pojišťovna, a.s.; Kooperativa Pojišťovna, a.s. a Komerční Pojišťovna, a.s.
Otázka obstarání odpovídajícího zajištění je sice jedinou, ale dle vyjádření účastníka řízení podstatnou, překážkou vstupu na trh, která ovlivňuje samotnou existenci tohoto pojistného produktu. Zabezpečení kvalitního zajištění bylo dle vyjádření účastníka řízení hlavním důvodem, který vedl pojišťovny k založení Poolu. Vzhledem k tomu, že předmětné pojištění je všeobecně považováno (zejména po 11.9.2001) za vysoce rizikové, zajistitelé, kteří byli ochotni riziko z tohoto pojištění přijmout, odmítli poskytnout zajištění jednotlivým pojišťovnám a jako podmínku si stanovili sdružení kapacity pojišťoven hodlajících pojištění záruky provozovat. 7. Stanoviska třetích stran
V průběhu správního řízení Úřad oslovil několik cestovních kanceláří, které jsou na relevantním trhu pojištění záruky v pozici odběratelů služeb nabízených Poolem a rovněž Asociaci cestovních kanceláří České republiky.
7.1 Námitky proti posuzovanému spojení soutěžitelů
Z vyjádření Ing. Miloše Siváka, předsedy představenstva společnosti World Travel a.s., se sídlem Žlutická čp. 1654/54, Plzeň (viz spis str. 66) Úřad uvádí konstatování, že Zürich pojišťovna, cit: "představovala až dosud jedinou alternativu oproti Poolu, a že i takto slabá konkurence se velice pozitivně projevila na trhu jak z hlediska sazeb pojistného, tak i variabilitou možných zástav" (spoluúčast cestovní kanceláře dle § 8 odst. 5 zákona č. 159/1999 Sb.,-pozn. Úřadu). Dále Ing. Sivák ve svém stanovisku uvedl, cit: "Monopolistické a arogantní chování Poolu by se jistě ještě podstatně zhoršilo, pokud by byl jedinou alternativou na trhu. Nedovedu si navíc představit, co by se dělo, pokud by Pool odmítl někoho pojistit. Jedna soukromoprávní společnost by tak "boží rukou" rozhodovala o existenci společnosti jiné."
Negativně se k předmětnému spojení soutěžitelů vyjádřil rovněž Ing. Zdeněk Honek, generální ředitel společnosti Vítkovice Tours s.r.o., se sídlem Mírové náměstí 3d/519, Ostrava-Vítkovice. Ve svém stanovisku (viz spis str. 84) uvedl, cit: "Případné spojení těchto subjektů vytvoří pro cestovní kanceláře, které jsou povinny ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. uzavřít zákonné pojištění pro případ svého úpadku, naprosto nepřijatelné monopolní postavení Poolu pojistitelů." "Současně žádáme zajistit, aby při případném převodu pojistného kmene z pojišťovny Zürich na pojišťovnu Generali nedošlo k převodu pojistného kmene pojištění pro případ úpadku cestovních kanceláří ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. Jen tak bude naplněn význam a poslání hospodářské soutěže u tohoto zákonného pojištění. V opačném případě může dojít k nekontrolovanému a neopodstatněnému nátlaku Poolu na střední a menší cestovní kanceláře, což může vést k jejich zániku." Obsahově naprosto totožné stanovisko obdržel Úřad od společnosti CK Juhász, a.s. (viz spis str. 87).
Úřad umožnil uvedeným stěžovatelům, aby své námitky uplatnili přímo u Úřadu, za přítomnosti účastníka správního řízení nebo jeho zástupce a k tomuto účelu nařídil ve dnech 3.9.2002 a 12.9.2002 ústní jednání, na která jako svědky předvolal Ing. Siváka a Ing. Honka.
Ing. Sivák ve své výpovědi dne 3.9.2002 poukázal na, dle jeho názoru, nekompetentnost pracovníků pojišťovny Generali a provázání všech pojišťoven v rámci Poolu. Rovněž nesouhlasí se sazbou pojistného stanoveného Poolem, která je dle jeho názoru neopodstatněně vyšší než u pojišťovny Zürich (viz str. 88-95 spisu). Na otázku Úřadu týkající se možnosti uložení omezení ve prospěch zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže, svědek uvedl, cit: "V případě povolení spojení by se dala jako podmínka tohoto spojení stanovit povinnost pojistit každého, kdo se na společnost Generali obrátí a zároveň stanovit maximální výši pojistného v částce do 1,5 %. Toto jediné opatření však nepovažuji za dostatečnou ochranu trhu, zároveň s tímto opatřením by bylo nutné neprodloužit platnost výjimky pro pojistný pool v oblasti pojistného proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb."
Svědek Ing. Honek v úvodu své výpovědi dne 12.9.2002 upozornil na fakt, že obdržel písemné oznámení Zürich pojišťovny ze dne 5.9.2002, že s účinností od 3.9.2002 nebude nadále poskytovat pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře a výpověď pojistné smlouvy uzavřené Zürich pojišťovnou a CK Vítkovice Tours, s.r.o. pro pojištění záruky pro případ úpadku ze dne 10.9.2002 (viz spis str. 191-193). Uvedené listiny předal Ing. Honek Úřadu.
Na otázku Úřadu týkající se důvodů, na základě kterých vnímá dopady spojení negativně uvedl, cit: "Na trhu nebudou konkurenční nabídky způsobu pojištění. Cestovní kanceláře nebudou mít prakticky žádnou další alternativu. Nebude záruka posouzení a porovnání kvality nabídky pojištění s jiným subjektem " . Podle jeho názoru Pool při zjišťování rizikovosti jednotlivých cestovních kanceláří nepostupuje správným směrem, cit: " zjistil jsem, že v systému otázek pro hodnocení rizikovosti cestovní kanceláře jsou velké nedostatky, je velmi nedokonalý, povrchní a nevede k objektivnímu posouzení rizikovosti " (viz spis str. 184).
Úřad konstatuje, že výše uvedené podmínky, navrhované svědky-zástupci cestovních kanceláří, kterými by se podmínilo kladné rozhodnutí o povolení spojení, jsou nevhodné a pro potřeby ošetření dopadů posuzovaného spojení neaplikovatelné, neboť jejich realizace by znemožnila poskytování pojištění záruky pro případ úpadku zcela nebo velkému množství cestovních kanceláří, a to zejména z toho důvodu, že by jednak znamenala porušení principu obezřetnosti při přijímání rizika a jednak měla i jiné negativní důsledky, pro které by zajistitelé Poolu zřejmě nebyli ochotni poskytnout dostatečné zajištění těchto rizik.
Ing. Honek rovněž na ústním jednání konaném dne 12.9.2002 navrhl znění další podmínky, a to, cit.: "Nařídit, pokud je to v možnostech Úřadu, aby pojišťovna Zürich stáhla přípisy, které rozeslala cestovním kancelářím dne 5.9.2002 a výpovědi smluv o pojištění ze dne 10.9.2002 a pojištění pro případ úpadku prováděla nadále do doby ukončení činnosti Poolu. Podle mého názoru je to jediná reálná cesta jak zachránit situaci zhruba 80 cestovních kanceláří, které jsou zřejmě v časové tísni z hlediska přípravy katalogů." (spis str. 187)
K tomu Úřad uvádí, že ve správním řízení o povolení spojení soutěžitelů je možné stanovit podmínku ve prospěch zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže pouze účastníku řízení a nikoli subjektu, který pouze převádí část svého podniku na účastníka řízení, v tomto případě se jedná o Zürich pojišťovnu. Podle informací, které má Úřad k dispozici, hodlá Zürich pojišťovna ukončit do konce roku 2002 svou činnost na území ČR, což je také důvod k převodu části podniku a pojistného kmene na pojišťovnu Generali. Vypovídání smluv ze strany Zürich pojišťovny je autonomním rozhodnutím soutěžitele, které souvisí s výše uvedeným záměrem ukončit činnost na území ČR a nemusí mít nutnou souvislost s posuzovaným spojením. Uvedenou podmínku tudíž není možné stanovit.
Stanoviska dalších subjektů
Ostatní oslovené subjekty (ASOCIACE CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ ČESKÉ REPUBLIKY, Čedok a.s., EMMA AGENCY s.r.o.) ve svých vyjádřeních uvedly, že k navrhovanému spojení soutěžitelů nemají žádné připomínky ani obavy z narušení hospodářské soutěže v důsledku spojení. 8. Posouzení dopadů spojení
Na jednom z relevantních trhů, na trhu pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, zaujímá Generali významné postavení tím, že je vedoucím pojistitelem Poolu pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. Jediným konkurentem Poolu na uvedeném relevantním trhu byla do současné doby Zürich pojišťovna. I když pojistný produkt pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře je málo významný v portfoliích poskytovaných pojistných služeb obou pojišťoven, je velmi důležitý pro existenci cestovního ruchu v ČR. Na pojištění cestovních kanceláří proti úpadku je závislých více než 1000 cestovních kanceláří a v konečném důsledku několik milionů klientů těchto kanceláří. Proto při posuzování předmětného spojení věnoval Úřad tomuto relevantnímu trhu mimořádnou pozornost.
Za stávající právní úpravy neexistuje jiná možnost zajištění klientů cestovních kanceláří v úpadku než pojištění záruky . V zákoně č. 159/1999 Sb. je zakotvena povinnost každého žadatele o koncesní listinu na provozování cestovní kanceláře připojit k žádosti o koncesi smlouvu s pojišťovnou o pojištění, na základě něhož vzniká zákazníkovi pojištěnému cestovní kanceláří právo na plnění v případech úpadku cestovní kanceláře. Zákon nedává žádnou jinou možnost zajištění cestovních kanceláří proti neschopnosti plnit své závazky než je pojištění záruky. Cestovní kanceláře tak mají povinnost prokázat uzavření smlouvy, ale pojišťovny naopak nemají povinnost s nimi tyto smlouvy uzavřít.
V této souvislosti Úřad uvádí, že zákon č. 159/1999 Sb. je implementací směrnice EU o komplexních zájezdech (č. 90/314 EHS). Článek 7 této směrnice upravuje zajištění organizátorů komplexních zájezdů proti neschopnosti splnit své závazky vyplývající se smlouvy. Úplné znění tohoto ustanovení je následující: "Provozovatel nebo agent, který je smluvní stranou, je povinen prokázat, že v případě jeho platební neschopnosti nebo konkurzu je zajištěno vrácení zaplacených částek a zpáteční cesta spotřebitele." Tento text ponechává značný prostor jednotlivým členským státům pro výběr nejvhodnějšího opatření, přičemž většina členských států přistoupila k provedení této části směrnice formou umožnění více alternativ takových opatření, ze kterých si mohou organizátoři komplexních zájezdu vybrat jim vyhovující. Jedná se většinou o výběr z povinně smluvního pojištění, bankovní garance či kauce a garančního fondu; v některých případech dokonce nejsou zajišťovací prostředky specifikovány. Úřad je přesvědčen, že existence více alternativ možnosti ochrany zákazníků cestovních kanceláří by umožnila silnější konkurenční boj mezi poskytovateli záruk a vyjednávací síla samotných pojišťoven ve vztahu k cestovním kancelářím by nebyla tak vysoká. Při rozhodování v tomto správním řízení však Úřad vycházel ze současné právní úpravy, která připouští pouze povinné smluvní pojištění, a která tak dává pojišťovnám silnou vyjednávací pozici.
V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů dojde k tomu, že jediný konkurent Poolu, tedy Zürich pojišťovna, přestane nabízet svoje služby na tomto trhu a jedinou alternativou pro cestovní kanceláře se tak stane Pool. V daném případě by s největší pravděpodobností obdobná situace nastala i bez uskutečnění spojení v důsledku ukončení činnosti Zürich pojišťovny ke konci roku 2002, neboť cestovní kanceláře pojištěné u této pojišťovny, které by chtěly nadále provozovat svoji činnost, by se musely pojistit u Poolu. I kdyby k posuzovanému spojení soutěžitelů nedošlo, na relevantním trhu pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře by pro další pojistné období působil pouze Pool. S ohledem na výše uvedené a s přihlédnutím k tomu, že na ostatních relevantních trzích nebude mít Generali postavení, které by jí umožnilo chovat se nezávisle na dalších soutěžitelích či spotřebitelích, přistoupil Úřad k jednání s účastníkem řízení jehož předmětem bylo přijetí závazku nebo uložení možných podmínek a omezení ve prospěch účinné hospodářské soutěže dle § 17 odst. 3 zákona.
Účastník řízení uvedl ve svém dopise ze dne 6.9.2002 následující (viz spis str. 112), cit.: " nejsme schopni formulovat případnou podmínku, která by zároveň nevedla ke zcela zásadním problémům při poskytování tohoto druhu pojištění při zachování poolu. Samozřejmě, pokud by to bylo pro povolení spojení společností Generali Pojišťovna a.s. a Zürich Versicherungs-Gesellschaft, organizační složka, nezbytné, je Generali Pojišťovna a.s. okamžitě připravena učinit všechny kroky k vypovězení svého členství v poolu, bude-li se toto členství jevit překážkou pro povolení spojení
Generali Pojišťovna a.s. tedy vůči Úřadu zdůrazňuje naprostou hospodářskou prioritu rychlého dokončení daného spojení před nezbytností setrvání v poolu resp. účastí Generali Pojišťovny a.s. na předmětném segmentu trhu. Pro zdárné a rychlé ukončení celé transakce s co možná nejnižšími náklady a hospodářskými škodami je Generali Pojišťovna a.s. připravena v krajním případě obětovat část svého podnikání. Vydání rozhodnutí Úřadu včetně formulace podmínky tohoto charakteru by ze strany Úřadu muselo následovat bezodkladně, neboť pouze do 30.9.2002 je Generali Pojišťovna a.s. oprávněna ukončit své členství v poolu ještě v tomto roce.
Dovolujeme si vyjádřit názor, že k vyřešení dané situace na předmětném trhu by mohlo přispět případně povolení spojení Generali Pojišťovna a.s. a Zürich pojišťovna se současným poskytnutím jednoroční lhůty k vystoupení Generali Pojišťovna a.s. z poolu, tj. ke konci roku 2003. Během této lhůty by měly všechny zainteresované strany včetně státních orgánů dostatek časového prostoru se na vzniklou situaci připravit, přizpůsobit se jí či navrhnout změnu relevantních právních předpisů."
Vzhledem k tomu, že účastník řízení avizoval ve svém dopise možnost vystoupení z Poolu, zabýval se Úřad otázkou, k jakému možnému narušení hospodářské soutěže by došlo za situace, že by společnost Generali vystoupila z Poolu; případně za situace, že by ke spojení vůbec nedošlo a spojující se soutěžitelé by relevantní trh pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře opustili.
Z vyjádření účastníka řízení na jednání konaném dne 12.9.2002 (viz spis str. 208) vyplývá, cit.:
" Vypovězení členství v poolu vedoucím pojistitelem bude mít za následek nutné okamžité vypovězení veškerých pojistných smluv uzavřených poolem , a to s účinností ke konci roku 2002, neboť pojistné smlouvy jsou uzavírány Generali Pojišťovnou a.s. jako vedoucím pojistitelem zastupujícím ostatní členy poolu.
Pool tak ztratí zajištění, které Generali Pojišťovna a.s. pro toto sdružení obstarávala a tím se stane jeho další existence nemožná .
Většina pojistitelů sdružených v poolu nebude toto pojištění samostatně poskytovat, protože pro ně bude nemožné obstarat si odpovídající zajištění
Bude-li některý z pojistitelů schopen obstarat si zajištění samostatně (tuto šanci mají podle našeho názoru maximálně 2 až 3 pojistitelé), bude kapacita tohoto zajištění podstatně nižší než stávající kapacita poolu . Tudíž nebude možno uzavřít pojistné smlouvy se všemi stávajícími klienty poolu, což povede k převisu poptávky po tomto druhu pojištění nad jeho nabídkou. Podle názoru představitelů členských pojišťoven poolu, by samostatně působící pojistitelé byli schopni pojistit cca 200 až 250 cestovních kanceláří oproti cca 900 cestovních kanceláří pojištěných poolem.
Tyto skutečnosti de facto znemožní většině cestovních kanceláří od 1.1.2003 podnikání, protože je nikdo nebude schopen pojistit a tudíž nesplní zákonné podmínky své existence . Tím bude znemožněno i naplnění zákona č. 159/1999 Sb., který je implementací směrnice EU do právního řádu ČR."
Na jednání konaném dne 17.9.2002 byl výše uvedený pravděpodobný sled událostí účastníkem řízení potvrzen (viz spis str. 224), cit.: " Podle veškerých dostupných informací, by vývoj situace na trhu předmětného pojištění po vystoupení Generali byl přesně takový, jako jsme dne 12.9.2002 uvedli do zápisu během jednání. Od 12.9.2002 se objevily další informace, které tento scénář potvrzují, a to zejména informace zástupců členských pojišťoven v poolu, že žádná z těchto pojišťoven není schopna převzít stávající roli Generali Pojišťovny v poolu , jako vedoucího pojistitele. Vzhledem k tomu, že další existence poolu se bez Generali stane s nejvyšší pravděpodobností nemožnou, jsou ostatní členské pojišťovny, dle vyjádření jejich zástupců v grémiu, připraveny rovněž vypovědět smlouvu o spolupráci do 30.9.2002, s účinností od 31.12.2002 . Toto rozhodnutí v konečném důsledku bude muset být projednáno představenstvy jednotlivých pojišťoven. V současné době se však jeví jako téměř jisté. (Nové informace zástupců členských pojišťoven vycházejí z grémia poolu, jakožto shromáždění zplnomocněných zástupců všech členských pojišťoven poolu a jakožto nejvyššího orgánu tohoto poolu. Je potřeba však upozornit na skutečnost, že pool nemá právní subjektivitu a jakékoli rozhodnutí učiní vždy samostatní členové.)"
V rámci tohoto jednání účastník řízení dále uvedl (viz spis str. 224), cit.: "Na otázku, zda by po vystoupení z poolu Generali Pojišťovna dále poskytovala předmětné pojištění, nelze v současné době odpovědět, neboť poskytování tohoto produktu pojišťovnou Generali je vázáno na získání nezbytného zajištění. Pokud by se Generali Pojišťovně podařilo toto zajištění samostatně získat, což je v současné době velmi nejisté, byl by objem tohoto zajištění velmi nízký v porovnání se zajistnou kapacitou celého poolu. Toto riziko jsou zajistitelé ochotni přijímat pouze při rozložení na větší portfolio."
Úřad má za to, že i přesto, že v důsledku spojení dojde ke zvýšení hospodářské a finanční síly pojišťovny Generali, která by mohla v budoucnu představovat zvýšené riziko narušení hospodářské soutěže na vymezeném relevantním trhu pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, je míra zvýšení tohoto rizika zanedbatelná vzhledem k nepodstatné faktické změně struktury trhu a reálnému nebezpečí zániku trhu pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře v důsledku ukončení aktivit všech nebo většiny současných subjektů toto pojištění poskytujících .
Úřad vychází také z předpokladu, že spojení lze povolit, jestliže by se soutěžní struktura trhu, vznikající z koncentrace, mohla zhoršit stejným způsobem v případě, že ke koncentraci vůbec nedojde nebo bude spojení zakázáno. Pokud v současné době působí na trhu pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Pool pojišťoven, s pojišťovnou Generali jako vedoucím pojistitelem a podílem 80-90 %, a pojišťovna Zürich, s podílem 10-20 %, soutěžní podmínky se na tomto relevantním trhu zhorší v každém případě, jak snížením počtu soutěžitelů při povolení spojení, tak i v případě neuskutečnění posuzovaného spojení, protože Zürich pojišťovna ukončí aktivity na českém trhu bez ohledu na vývoj situace na trhu.
Varianta, že by povinné smluvní pojištění neposkytovala většina současných pojistitelů, by měla velice vážný dopad na trh, který úzce souvisí s trhem pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, a to na trh cestovního ruchu. Vzhledem k tomu, že všechny cestovní kanceláře jsou oprávněny podnikat pouze v tom případě, že mají uzavřenu pojistnou smlouvu na uvedený druh pojištění, hromadný odchod pojišťoven z trhu pojistného produktu záruky proti úpadku cestovní kanceláře by způsobil skokovou změnu na trhu cestovního ruchu v důsledku nuceného ukončení činnosti mnoha cestovních kanceláří. Cílem soutěžního práva je ochrana konkurence jako ekonomického jevu a nikoli udržení všech soutěžitelů na trhu, nicméně v souladu s tímto cílem je předcházet negativním dopadům na hospodářskou soutěž, způsobeným například razantním jednorázovým snížením počtu účastníků trhu (cestovních kanceláří). Podle odhadů, které má Úřad k dispozici, by trh mohla opustit nejméně polovina stávajících cestovních kanceláří, což by způsobilo převis poptávky nad nabídkou produktu či služby, jenž je ve většině případů doprovázen zvýšením cen (v tomto případě cen zájezdů), a tudíž má negativní dopad na konečné spotřebitele (klienty cestovních kanceláří).
I když je pravděpodobné, že situace na trhu pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře bude po uskutečnění spojení stejná, popř. velmi podobná, situaci, která by na tomto trhu nastala i při neuskutečnění spojení, vzhledem k rozhodnutí pojišťovny Zürich ukončit své aktivity v ČR, v důsledku spojení dojde, jak již bylo výše uvedeno, ke zvýšení tržní síly pojišťovny Generali, která by se mohla v budoucnu negativně projevit na trzích všech pojistných produktů, na nichž Generali působí. Úřad tedy, motivován snahou o zachování dosavadní funkčnosti trhu pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře po dobu trvání stávající právní úpravy, zejména s ohledem na konečné spotřebitele, vycházel především z pojišťovnou Generali deklarované ochoty přijmout určitý závazek ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže, který by se mohl stát součástí rozhodnutí o povolení posuzovaného spojení. Úřad s účastníkem řízení projednal obsah takového závazku, který by spočíval v zajištění poskytování pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře účastníkem řízení po dobu, než budou zákonem umožněny i další formy zajištění klientů cestovních kanceláří v úpadku. Přípisem ze dne 23.9.2002 a na ústním jednání konaném dne 25.9.2002 účastník řízení zformuloval konečné znění svého závazku, který podle Úřadu přispěje ke zmírnění možných negativních dopadů posuzovaného spojení na hospodářskou soutěž, a proto Úřad v souladu s § 17 odst. 3 zákona podmínil trvání povolení spojení splněním tohoto závazku ve prospěch zachování účinné soutěže, ke kterému se účastník řízení v průběhu správního řízení o povolení spojení zavázal. 9. Právní rozbor
Podstatou posuzovaného spojení soutěžitelů je převod části podniku spolu s pojistným kmenem , jehož převod podléhá podle § 32 odst. 2 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění, společnosti Zürich pojišťovna společností Generali, ke kterému dochází na základě smlouvy o prodeji části podniku. Uvedená transakce představuje spojení soutěžitelů dle § 12 odst. 2 zákona, k němuž dochází na základě smlouvy o prodeji podniku.
Úřad v dalším postupu zkoumal, zda spojení bude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Na základě analýzy relevantních trhů a možných dopadů spojení na ně, Úřad nepovažuje tyto dopady, i přes identifikované možné negativní důsledky spojení především na relevantním trhu pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, za takové, které by bránily povolení posuzovaného spojení soutěžitelů.
Spojením dojde, v důsledku propojení pojistných kmenů dvou významných pojišťovacích institucí působících na území ČR, k navýšení hospodářské a finanční síly pojišťovny Generali. S ohledem na nízké tržní podíly, kterých společnost Generali na většině relevantních trhů po spojení dosáhne, a vzhledem ke specifické situaci na trhu pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, která je značně limitována objemem poskytnutého zajištění, platnou právní úpravou a rozhodnutím společnosti Zürich ukončit své aktivity na území ČR, však nedojde v příčinné souvislosti s posuzovaným spojením soutěžitelů k podstatnému narušení hospodářské soutěže .
Rovněž účastníkem řízení přijatý závazek ve prospěch zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže, spočívající v zajištění poskytování pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, a to alespoň do doby, než budou zákonem umožněny jiné formy zajištění klientů cestovních kanceláří v úpadku, odlišné od pojištění záruky; je postačujícím a jediným možným řešením kontinuálního zajištění jistoty klientů cestovních kanceláří v úpadku, které v současné době, a za platnosti stávající právní úpravy, přichází ve prospěch zachování účinné soutěže na vymezeném relevantním trhu v úvahu. Z tohoto důvodu Úřad v souladu s § 17 odst. 3 zákona podmínil trvání povolení spojení splněním tohoto závazku.
Z výše uvedených důvodů rozhodnul Úřad o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů tak, jak je uvedeno ve výroku a v souladu s § 16 odst. 4 zákona vydává ve lhůtě 5 měsíců od zahájení správního řízení toto rozhodnutí. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc. vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Generali Pojišťovna a.s.
Mgr. Jindřich Janda-právní oddělení P.O.Box 24
Bělehradská 132
120 84 Praha 2
Právní moc: 27.9.2002
1 Viz rozhodnutí EK Case No IV/M 190 Nestlé / Perrier