UOHS S132/2008
Rozhodnutí: S132/2008/KS-10276/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů KELISIA a.s./TES Vsetín, s.r.o.
Účastníci TES Vsetín, s.r.o. KELISIA a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 26. 5. 2008
Dokumenty dokument ke stažení 123 KB


S 132/2008/KS-10276/2008/840 V Brně dne 26. května 2008
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 132/2008, zahájeném dne 25. dubna 2008 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu účastníka řízení, jímž je společnost KELISIA a.s., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ: 27598365, ve správním řízení zastoupená Mgr. Júliem Csorbou, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 15, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů KELISIA a.s., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ: 27598365, a TES Vsetín, s.r.o., se sídlem Vsetín, Jiráskova 691, IČ: 60776421, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě Rámcové smlouvy o převodu obchodních podílů ve společnosti TES , kterou uzavřeli dne 31. března 2008 pan Ing. P. D., pan Ing. J. K., paní Ing. L. N., pan Ing. I. S., a pan Ing. Z. Z., jako prodávající, a společnost KELISIA a.s., jako kupující, v jejímž důsledku má společnost KELISIA a.s. nabýt 100% obchodní podíl na společnosti TES Vsetín, s.r.o., a tím i získat možnost tuto společnost přímo a výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
(1) Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku či obdobného registru, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
(2) Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 19/2008 ze dne 7. května 2008. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
(3) K navrhované transakci má dojít na základě Rámcové smlouvy o převodu obchodních podílů ve společnosti TES , kterou dne 31. března 2008 uzavřeli na jedné straně pan Ing. P. D., pan Ing. J. K., paní Ing. L. N., pan Ing. I. S. a pan Ing. Z. Z., jako prodávající, a na straně druhé společnost KELISIA a.s., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ: 27598365 (dále jen KELISIA ), jako kupující. V důsledku uvedené smlouvy má společnost KELISIA nabýt 100% obchodní podíl na společnosti TES Vsetín, s.r.o., se sídlem Vsetín, Jiráskova 691, IČ: 60776421 (dále jen TES ).
(4) Nabytím 100% obchodního podílu na společnosti TES získá společnost KELISIA možnost vykonávat rozhodující vliv, a tím i kontrolu ve smyslu § 12 odst. 4 zákona, na činnost této společnosti. Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se totiž za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
(5) V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
(6) Předmětem podnikání společnosti KELISIA je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, tato společnost však v současné době nevyvíjí žádnou vlastní podnikatelskou činnost.
(7) Společnost KELISIA je dceřinou společností společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED, která náleží do skupiny společností přímo či nepřímo kontrolovaných společností PENTA HOLDING LIMITED (dále jen skupina PENTA ).
(8) Na území České republiky kontroluje skupina PENTA prostřednictvím společnosti LOREA INVESTMENTS LIMITED společnost Česká lékárna, a.s., Lékárna Most s.r.o., Lékárna u Polikliniky, s.r.o., Lékárna U Polikliniky a.s., Pharmacom s.r.o., PHARMAGEON, a.s. a REAL AB, a.s. Jejich hlavním předmětem podnikání je provozování nestátních zařízení-lékáren základního typu. Dále skupina PENTA působí v České republice v oblasti služeb léčebné lázeňské péče, a to prostřednictvím společnosti Léčebné lázně Jáchymov a.s.
(9) Prostřednictvím společností SALORI HOLDING B.V. a OAKFIELD a.s. kontroluje skupina PENTA na území České republiky společnost AERO Vodochody a.s., která působí v oblasti výroby a prodeje částí letadel, vrtulníků a leteckých komponentů a oprav letecké techniky.
(10) Dále skupina PENTA působí v České republice prostřednictvím společností RIVERHILL a.s. a ALICELA a.s. a jimi kontrolovaných společností FORTUNA sázková kancelář a.s., FORTUNA PARK spol. s r.o. a CHERIE, akciová společnost v oblasti provozování sázkových her-kursových sázek, prostřednictvím společnosti MobilKom, a.s. v oblasti postkytování služeb elektronických komunikací, prostřednictvím společnosti Žabka a.s. v oblasti maloobchodního prodeje potravin a smíšeného zboží pro domácnost, dále prostřednictvím společností Realitní developerská, a.s. a Whitelines Industries a.s. v oblasti výkupu a prodeje pozemků.
(11) Na území České republiky je ze skupiny PENTA činná i slovenská společnost ZSNP, a.s., a to v oblasti prodeje slitin z lehkých kovů a výrobků z nich.
(12) Akcie společnosti TES jsou v době před realizací navrhovaného spojení ve vlastnictví pěti fyzických osob (každá s 20% podílem akcií), které ve smlouvě zakládající spojení soutěžitelů figurují jako prodávající.
(13) Společnost TES je činná v oblasti výroby nástrojů a nářadí a výroby elektromotorů, generátorů a transformátorů, jejich instalace a oprav, výroby jejich komponentů, dále v oblasti rozvodu elektrické energie a okrajově i v oblasti pronájmu bytových prostor.
(14) Pokud jde o vlastní produkty společnosti TES, tyto jsou vyvinuty interním útvarem výzkumu a vývoje a ve většině případů se jedná o finální a kompletní výrobek určený rovnou k použití. Komponenty elektromotorů a generátorů jsou vyráběny pouze na základě individuálních objednávek a dokumentace zákazníka. Společností TES vyrobené nářadí je využíváno jak pro další výrobu vlastních produktů, tak pro výrobu výše uvedených komponentů. Nářadí není nabízeno na trhu jako samostatný produkt, slouží pouze jako podpůrný prostředek pro výrobu základních produktů společnosti.
(15) Nákup a prodej elektrické energie realizuje společnost TES jako podpůrnou službu pro subjekty sídlící v areálu společnosti nebo v areálu bývalé společností MEZ s.p., které z důvodu svého umístění nemají jinou možnost připojení k síti elektrické energie.
(16) Jak již bylo uvedeno, pronájem bytových prostor je pouze okrajovou činnosí společnosti TES, která pronajímá byty pro své zaměstnance a pro další zákazníky tuto službu nenabízí. III. Dopady spojení
(17) Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
(18) Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
(19) Jak je patrné z výše uvedeného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, nabývaný soutěžitel TES působí na území České republiky zejména v oblasti komponentů elektrických strojů pro průmyslové využití vyráběných pouze na zakázku, oblasti generátorů, oblasti elektromotorů, a oblasti regulátorů napětí (transformátorů), přičemž převážnou většinu své produkce exportuje do zahraničí.
(20) Skupina PENTA, jejíž součástí je společnost KELISIA, působí v České republice v celé řadě oblastí, avšak ani jedna z nich nezahrnuje takové produkty, které by byly z pohledu věcného shodné či zaměnitelné s výrobky společnosti TES. Stejně tak žádná ze společností skupiny PENTA nepůsobí v žádné oblasti, která by úzce souvisela s oblastmi, v nichž působí společnost TES. Vzhledem ke skutečnosti, že posuzované spojení nepovede k navýšení tržního podílu spojením vzniklého subjektu, mohla být otázka vymezení věcného relevantního trhu pro oblasti komponentů elektrických strojů, oblasti generátorů, oblasti elektromotorů a oblasti regulátorů napětí ponechána otevřená.
(21) Při zkoumání, zda se soutěž ve výše uvedených věcných oblastech odehrává za dostatečně homogenních soutěžní podmínek na území, které je tvořeno celou Českou republikou, či na užším způsobem vymezeném území, přihlédl Úřad k tomu, že předmětné produkty jsou nabízeny po celém území České republiky a že mezi jednotlivými regiony České republiky neexistují významné rozdíly v jejich ceně. I otázku geografického vymezení relevantního trhu pro každou z oblastí, ve kterých působí nabývaný soutěžitel, ponechal Úřad pro účely daného správního řízení otevřenou, a to ze stejných důvodů, jako bylo uvedeno v části týkající se věcného vymezení relevantního trhu.
(22) Na území České republiky nedosahuje nabývaný soutěžitel TES v žádné z oblastí komponentů elektrických strojů pro průmyslové využití vyráběných pouze na zakázku, generátorů, elektromotorů, a regulátorů napětí tržních podílů přesahujících hranici 20 %. V důsledku předmětného spojení vstoupí skupina Penta na území České republiky do oblastí, v nichž dosud nebyla činná.
(23) Společnost TES není vertikálně integrována, disponuje obsáhlým portfoliem dodavatelů a není vázána žádnými předem stanovenými odběry. Vztahy společnosti TES s odběrateli jsou založeny na rámcových nebo jednorázových smlouvách, přičemž většina rámcových smluv se každoročně obnovuje, neboť dochází k stanovení ceny a objemu zboží. Jednorázové smlouvy se uplatňují zejména při dodávkách vlastních (tj. nikoli na zakázku vyrobených) výrobků.
(24) Ve všech shora uvedených oblastech působí mimo jiné i významné, většinou zahraniční, konkurenční subjekty jako jsou Siemens, ABB, Leroy Somer, General Electric, Škoda Electric, ČKD Nové Energo apod.
(25) Po celkovém zhodnocení situace, která vznikne v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů na trhu v České republice, dospěl Úřad k závěru, že toto spojení nepovede ke snížení úrovně konkurenčního prostředí v těchto oblastech, s přihlédnutím k tomu, že nedochází k překryvu činností spojujících se soutěžitelů, neexistenci významných překážek vstupu do předmětných oblastí a působení dalších konkurenčních subjektů. Posuzovaným spojením nedojde k navýšení tržní síly spojovaných společností natolik, aby toto mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu.
(26) Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení o opravném prostředku
(27) Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel
Sekce hospodářské soutěže


PM: 26. května 2008

Rozhodnutí obdrží:
Vážený pan
Mgr. Július Csorba, LL.M., advokát
Na Příkopě 15
110 00 Praha 1-Staré Město