UOHS S132/0329
Rozhodnutí: OF/S132/032980/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů-EMC Corporation a Legato Systems, Inc.
Účastníci EMC Corporation, 176 South Street, Hopkinton, Massachusetts, USA LEGATO Systems, Inc., 2350 West El Camino Real, Mountain View, California 94040, USA
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 28. 8. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 54 KB


S 132/03-2980/03 V Brně dne 11. srpna. 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 132/03 zahájeném dne 15. července 2003, podle ustanovení § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti EMC Corporation, se sídlem 176 South Street, Hopkinton, Massachusetts, USA, ve správním řízení zastoupené JUDr. Martinem Nedelkou, advokátem, se sídlem Jugoslávská 29, Praha 2, ve věci povolení spojení soutěžitelů podle § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí:
Správní řízení č.j. S 132/03 zahájené dne 15. července 2003 ve věci povolení spojení soutěžitelů podle § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, se na návrh účastníka řízení v souladu s § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění,
z a s t a v u j e . Odůvodnění
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 15. července 2003 návrh společnosti EMC Corporation, se sídlem 176 South Street, Hopkinton, Massachusetts, USA, (dále jen "EMC"), na zahájení správního řízení podle § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), ve věci povolení spojení soutěžitelů EMC a LEGATO Systems Inc., se sídlem 2350 West El Camino Real, Mountain View, California, USA, (dále jen "LEGATO"), k němuž by mělo dojít podle ust. § 12 odst. 3 zákona.
Dne 25. července 2003 však Úřad obdržel podání, jehož předmětem je zpětvzetí návrhu na povolení spojení soutěžitelů ze dne 15. července 2003. V novém přípisu účastník řízení uvádí, že při podání návrhu byl navrhovatel přesvědčen, že spojení splňuje zákonné podmínky pro ohlášení spojení Úřadu dle zákona. Po následném přezkoumání aktivit spojujících se soutěžitelů v České republice však dospěl k názoru, že v případě předmětného spojení nebyla splněna podmínka teritoriální působnosti zákona podle § 1 odst. 3 zákona v souladu s výkladovým stanoviskem Úřadu k povinné notifikaci spojení uskutečňovaných v zahraničí. Bylo zjištěno, že spojující se soutěžitelé nedosáhnou na žádném relevantním trhu v České republice tržní podíl, přesahující 10%. Dle účastníka řízení nejsou dány ani jiné okolnosti, které by vyvracely závěr, že předmětné spojení není způsobilé narušit hospodářskou soutěž na území České republiky. Z těchto důvodu vzala společnost EMC svůj návrh na povolení spojení ze dne 15. července 2003 zpět a navrhla zastavení zahájeného správního řízení S 132/03.
S odkazem na znění § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad zahájené správní řízení zastavil.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
Mgr. Roman Pliska
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Martin Nedelka
Gleiss Lutz, v.o.s.
Jugoslávská 29
12000 Praha2