UOHS S131/2008
Rozhodnutí: S131/2008/KS-09886/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Scholz AG/HEIM Trade, a.s./Scholz GmbH
Účastníci Scholz GmbH Scholz AG HEIM Trade, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 26. 5. 2008
Dokumenty dokument ke stažení 134 KB


Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 26.5.2008
S 131/2008/KS-09886/2008/840 V Brně dne 21. května 2008
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 131/2008, zahájeném dne 21. dubna 2008 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu účastníků řízení, jimiž jsou společnost Scholz AG, se sídlem Spolková republika Německo, Essingen, ve správním řízení zastoupená Mgr. Pavlem Pravdou, advokátem, se sídlem Praha 1, Vodičkova 37/707, a společnost HEIM Trade, a.s., se sídlem Brno, Vídeňská 264/120b, IČ: 26970805, ve správním řízení zastoupená Mgr. Miladou Palečkovou, advokátkou, se sídlem Brno, Železná 16, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 10. října 2007 mezi společností Scholz AG, se sídlem Spolková republika Německo, Essingen, jako převodcem, a společností DEMONTA Trade SE, se sídlem Česká republika, Brno, Železná 16, č.p. 492, IČ: 63494671, jako nabyvatelem, podle které nabude společnost DEMONTA Trade SE 100% obchodní podíl na společnosti společnost Scholz Holding GmbH, se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Rotenturmstrae 13, v důsledku čehož získají společnost Scholz AG a společnost HEIM Trade, a.s., se sídlem Brno, Vídeňská 264/120b, IČ: 26970805, možnost společně prostřednictvím společnosti DEMONTA Trade SE kontrolovat společnost Scholz Holding GmbH, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
(1) Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
(2) Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 19/2008 ze dne 7. května 2008. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
(3) K předmětnému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, která byla dne 10. října 2007 uzavřena mezi společností Scholz AG, se sídlem Spolková republika Německo, Essingen (dále jen Scholz ), jako převodcem, a společností DEMONTA Trade SE, se sídlem Česká republika, Brno, Železná 16, č.p. 492, IČ: 63494671 (dále jen DEMONTA ), jako nabyvatelem. Podle uvedené smlouvy nabude společnost DEMONTA 100% obchodní podíl na společnosti společnost Scholz Holding GmbH, se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Rotenturmstrae 13 (dále jen Scholz Holding ).
(4) Společnost DEMONTA je přímo společně kontrolovaná ze strany společností Scholz a HEIM Trade, a.s., se sídlem Brno, Vídeňská 264/120b, IČ: 26970805 (dále jen HEIM Trade ), zatímco společnost Scholz Holding je v době před transakcí přímo výlučně kontrolovaná společností Scholz. Předmětným nabytím 100% obchodního podílu na společnosti Scholz Holding společností DEMONTA získají společnosti Scholz a HEIM Trade možnost nepřímo (prostřednictvím společnosti DEMONTA) společně kontrolovat společnost Scholz Holding. Po zhodnocení uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že předmětná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 5 zákona.
(5) V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
(6) Společnost Scholz AG stojí v čele skupiny subjektů (dále také jen skupina Scholz ), činných celosvětově, včetně území České republiky, především v oblasti výkupu, včetně zpracování, a prodeje šrotu a odpadu ze železných a neželezných kovů, v menší míře pak v oblasti sběrového papíru a rovněž tak v oblasti hutnictví a kovovýroby.
(7) Z organizační struktury skupiny Scholz vyplývá, že její přítomnost na území České republiky se realizuje prostřednictvím několika podnikatelských skupin. V čele první z těchto skupin stojí společnost Scholz Edelstahl Gmbh, do níž náleží ze společností působících v České republice například společnost POLDI Hütte s.r.o., zabývající se vývojem a výrobou oceli a jí podobných slitin, tepelným zpracováním oceli, zpracováním a úpravou odpadů a vedlejších produktů vznikajících při výrobě, úpravě a dodávkách šrotu a v oblasti nakládání s odpady, společnost HEAT TREATMENT BOHEMIA s.r.o., činná v oblasti nakládání s odpady či povrchových úprav a svařování kovů a dalších materiálů, či společnost Scholz-Edelstahl s.r.o., zabývající se zejména výrobou a hutním zpracování železa a oceli.
(8) Další významnou skupinu v rámci koncernu Scholz tvoří společnosti kontrolované společností Scholz Holding , kterými jsou zejména společnosti KOVOŠROT Děčín, a.s. a KOVOŠROT GROUP, s.r.o. [1] , včetně jejich dceřiných společností, jež jsou zejména činné v oblasti obchodování se železným a neželezným šrotem a odpadem.
(9) Dalšími ze subjektů působících v rámci skupiny Scholz jsou například společnost FIREMET s.r.o., která se zabývá zejména obchodem s kovovým odpadem a šrotem a jejich zpracováním, nebo společnost DEMONTA, která, společně se svými dceřinými společnostmi, mezi které patří například společnosti SD-KOVO Mladá Boleslav, a.s., SD KOVOŠROT s.r.o., KOVO-ŠROT Jihlava s.r.o., či Demonta T s.r.o., působí v České republice v oblasti obchodování se železným a neželezným šrotem a odpadem. Společnost DEMONTA je společně kontrolována společnostmi Scholz AG (50% majetkový podíl) a HEIM Trade (50% majetkový podíl).
(10) Druhý z navrhovatelů, společnost HEIM Trade , jež podniká především v oblasti pronájmu, správy a údržby nemovitostí, působí na území České republiky v oblasti obchodování s kovovým šrotem a odpadem výlučně prostřednictvím společnosti DEMONTA, kterou kontroluje společně se společností Scholz AG. Společnost HEIM Trade je výlučně kontrolována holdingovou společností DA FINANCE LIMITED, která v České republice působí zejména prostřednictvím společností BEDORE s.r.o. či NOVOMETALL s.r.o., činných v oblasti obchodování a zpracování kovového odpadu a šrotu [2] . Další ze skupiny těchto společností, SBĚRKOM s.r.o. v likvidaci se zabývala v období od února 2004 do července 2006 výkupem a prodejem kovového odpadu a šrotu [3] . Dopady spojení
(11) Za účelem zjištění, zda předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména v důsledku vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
(12) Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 5 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
(13) Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit je zřejmé, že spojující se soutěžitelé působí v oblasti obchodu se šrotem ze železných a neželezných kovů.
(14) Při vymezení věcných relevantních trhů v oblasti představované aktivitami spojujících se soutěžitelů se vzhledem k rozdílnosti v ceně a způsobu využití rozlišuje mezi železným šrotem, na straně jedné, a šrotem z neželezných kovů, na straně druhé. [4]
(15) Rovněž tak v souladu s předchozí rozhodovací praxí je odlišován prodej železného či neželezného šrotu od výkupu (sběru) železného či neželezného šrotu [5] .
(16) Ve vztahu k prodeji bylo zjištěno, že železný a neželezný šrot jsou po zpracování prodávány velkým, zpravidla nadnárodním společnostem provozujícím hutě, slévárny a obdobné provozy. Cena je určována celosvětovou nabídkou a poptávkou po tomto zboží a rovněž komoditními burzami, na kterých se s tímto zbožím obchoduje. Významné objemy železného a neželezného šrotu jsou dodávány v rámci celého Evropského hospodářského prostoru, přičemž tomuto obchodu nebrání žádné tarifní a netarifní překážky či přepravní náklady. K tomu dále přistupuje skutečnost, že odběratelé si tyto komodity obstarávají na celoevropské či celosvětové bázi. Vzhledem k vyjmenovaným skutečnostem mají trhy prodeje železného a neželezného šrotu geografický rozměr daný přinejmenším územím Evropského hospodářského prostoru. [6]
(17) Naproti tomu výkup železného a neželezného šrotu představuje jeho shromažďování, třídění a zpracování (řezání, stříhání, lisování apod.) pro konečné zpracovatele. Železný a neželezný šrot je do výkupen dodáván přímo jeho producenty, případně samy výkupny zajišťují jeho odvoz od producentů (část železného a neželezného šrotu je získávána i od obyvatelstva). Při výkupu železného a neželezného šrotu je vzhledem k přepravním nákladům hospodárné jej dopravovat do míst výkupu (šrotoven) z území v okruhu cca 30 až 70 km. Tato skutečnost vede k vymezení geografického rozměru trhů výkupu železného a neželezného šrotu územím, jehož velikost odpovídá zmíněnému okruhu kolem místa výkupu. [7] V rámci České republiky pak mohou být s přihlédnutím k uvedeným zjištěním trhy výkupu železného a neželezného šrotu tvořeny z pohledu geografického přibližně územími jednotlivých krajů.
(18) S ohledem na skutečnosti výše uvedené a předchozí rozhodovací praxi Úřadu a Evropské komise v posuzované oblasti by bylo možné vymezit relevantní trhy jako trh prodeje šrotu ze železných kovů, trh prodeje šrotu z neželezných kovů, oba z pohledu geografického tvořené územím Evropského hospodářského prostoru, trh výkupu železného šrotu a trh výkupu neželezného šrotu, oba definované geograficky územím krajů v rámci České republiky, v nichž spojující se soutěžitelé působí, tedy 1. hlavního města Prahy, 2. Středočeského kraje, 3. Jihočeského kraje, 4. Plzeňského kraje, 5. Karlovarského kraje, 6. Středočeského kraje, 7. Ústeckého kraje, 8. Královéhradeckého kraje, 9. Pardubického kraje, 10. kraje Vysočina, 11. Jihomoravského kraje, 12. Olomouckého kraje, 13. Moravskoslezského kraje a 14. Zlínského kraje. Nicméně vzhledem k povaze spojení, kdy dochází ke změně kvality kontroly, aniž by došlo k navýšení tržního podílu spojením vzniklého subjektu, mohla být otázka vymezení relevantního trhu pro účely daného správního řízení ponechána otevřená.
(19) V oblastech prodeje šrotu ze železných kovů a prodeje šrotu z neželezných kovů na území Evropského hospodářského prostoru nepřesahuje celkově tržní podíl spojujících se soutěžitelů hranici [ obchodní tajemství ] %.
(20) Konkurenty spojením vzniklého subjektu v oblastech prodeje šrotu ze železných kovů a neželezných kovů jsou zejména společnosti TSR Recycling GmbH & Co KG, CFF-Cie Francoise de Ferrailles, European Metal Recycling Ltd. a INTERSEROH AG.
(21) Spojující se soutěžitelé dosahují v oblasti výkupu železného šrotu na území hlavního města Prahy tržního podílu [ obchodní tajemství ] %, na území Středočeského kraje činí společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů [ obchodní tajemství ] %, na území Jihočeského kraje dosahuje společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů také [ obchodní tajemství ] %, v Plzeňském kraji dosahují spojující se soutěžitelé společného tržního podílu [ obchodní tajemství ] %, v Karlovarském kraji činí společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů [ obchodní tajemství ] %, na území Ústeckého kraje činí společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů [ obchodní tajemství ] %, v Královéhradeckém kraji dosahují spojující se soutěžitelé společného tržního podílu kolem [ obchodní tajemství ] %, na území Libereckého kraje činí společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů [ obchodní tajemství ] %, v Pardubickém kraji činí společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů [ obchodní tajemství ] %, v kraji Vysočina činí společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů také [ obchodní tajemství ] %, na území Jihomoravského kraje činí společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů [ obchodní tajemství ] %, v Olomouckém kraji činí společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů [ obchodní tajemství ] %, na území Moravskoslezského kraje činí společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů [ obchodní tajemství ] %, na území Zlínského kraje dosahuje společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů [ obchodní tajemství ] %.
(22) V oblasti výkupu neželezného šrotu spojující se soutěžitelé dosahují na území hlavního města Prahy tržního podílu kolem [ obchodní tajemství ] %, na území Středočeského kraje činí společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů [ obchodní tajemství ] %, na území Jihočeského kraje dosahuje společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů [ obchodní tajemství ] %, v Plzeňském kraji dosahují spojující se soutěžitelé společného tržního podílu [ obchodní tajemství ] %, v Karlovarském kraji činí společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů [ obchodní tajemství ] %, na území Ústeckého kraje činí společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů [ obchodní tajemství ] %, v Královéhradeckém kraji dosahují spojující se soutěžitelé společného tržního podílu [ obchodní tajemství ] %, na území Libereckého kraje činí společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů [ obchodní tajemství ] %, v Pardubickém kraji činí společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů kolem [ obchodní tajemství ] %, v kraji Vysočina činí společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů [ obchodní tajemství ] %, na území Jihomoravského kraje nepřevyšuje společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů [ obchodní tajemství ] %, v Olomouckém kraji činí společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů [ obchodní tajemství ] %, na území Moravskoslezského kraje činí společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů kolem [ obchodní tajemství ] %, na území Zlínského kraje dosahuje společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů [ obchodní tajemství ] %.
(23) Spojující se soutěžitelé čelí na jednotlivých geografických trzích v oblastech výkupu železného a neželezného šrotu konkurenci ze strany dalších subjektů, mezi nimiž lze jmenovat například společnosti METALIMEX a.s., TSR Czech Republik s.r.o., TROJEK, s.r.o., SUNEX, spol. s r.o. nebo STEELTRADE, s.r.o.
(24) Při posuzování dopadů předmětného spojení soutěžitelů vzal Úřad v úvahu rovněž skutečnost, že společnost HEIM Trade (a to včetně subjektů, s nimž ji pojí kontrolní vazby) jako jeden z navrhovatelů je ve zkoumaných oblastech činná významnějším způsobem jen prostřednictvím společnosti DEMONTA, která je již v době před spojením společně kontrolována společností Scholz AG a právě společností HEIM Trade. Uskutečněním předmětného spojení se pouze změní dosavadní přímá výlučná kontrola nad společností Scholz Holding, kterou doposud vykonává společnost Scholz AG, na nepřímou společnou kontrolu nad společností Scholz Holding ze strany společností Scholz AG a HEIM Trade. Přínos skupiny subjektů odlišných od společnosti DEMONTA, jež jsou spjaty se společností HEIM Trade kontrolními vazbami, pro celkové postavení spojením vzniklého subjektu v posuzovaných oblastech je zcela zanedbatelný. Lze tedy konstatovat, že v podstatě k veškerým aktivitám spojujících se subjektů ve zkoumaných oblastech dochází v rámci skupiny subjektů propojených vazbami kontroly, v jejich čele stojí společnost Scholz AG, přičemž předmětné spojení soutěžitelů na této situaci nic nezmění.
(25) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména pak povaze předmětného spojení soutěžitelů, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v posuzovaných oblastech.
(26) Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
(27) Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel
Sekce hospodářské soutěže

PM: 26.5. 2008
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Milada Palečková, advokátka
Železná 16
619 00 Brno
a
Mgr. Pavel Pravda, advokát
AK bnt-pravda & partner, v.o.s.
Vodičkova 37/707
110 00 Praha 1

[1] V obou uvedených společnostech je společnost Scholz Holding 50% podílníkem, když zbývající 50% majetkový podíl ve společnosti KOVOŠROT Děčín, a.s. vlastní společnost Scholz Austria GmbH, zatímco zbývající 50% podíl ve společnosti KOVOŠROT GROUP, s.r.o. vlastní společnost FIREMET s.r.o. Společnosti Scholz Austria GmbH a Firemet s.r.o. jsou dalšími z mnoha subjektů skupiny Scholz.
[2] K tomu je třeba poznamenat, že uvedené subjekty dosahují celkově v České republice obratu zcela zanedbatelné výše (jednotky tisíc Kč).
[3] Nyní se uvedená společnost nachází v likvidaci.
[4] Viz například rozhodnutí Úřadu ve věci sp. zn. S 59/07 Scholz Holding/FIREMET , nebo rozhodnutí Evropské komise ve věci M. 2196 ENRON/MG .
[5] Viz například rozhodnutí Evropské komise ve věci ECSC.1358 SCHOLZ/ALBA/JV .
[6] Ve stejném duchu viz rozhodnutí Evropské komise ve věci ECSC.1358 SCHOLZ/ALBA/JV či M.4469 Scholz /voestalpine/Scholz Austria .
[7] Viz například rozhodnutí Úřadu ve věci sp. zn. S 59/07 Scholz Holding/FIREMET .