UOHS S131/2004
Rozhodnutí: OF/S131/04-3208/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Intercontainer Austria GesmbH a Česká a slovenská kombinovaná doprava-INTRANS a.s.
Účastníci Česká a slovenská kombinovaná doprava-INTRANS a.s., se sídlem Žerotínova 34, 130 00 Praha 3 Intercontainer Austria GesmbH, se sídlem Wohllebengasse 18, 1040 Vídeň, Rakouská republika
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 25. 10. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 56 KB


S 131/04-3208/04
V Brně dne 6. října 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 131/04, zahájeném dne 6. září 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Intercontainer Austria GesmbH, se sídlem Wohllebengasse 18, Vídeň, Rakouská republika, ve správním řízení zastoupená JUDr. Václavem Kvíčalou, bytem Žampachova 10, Brno, na základě plné moci ze dne 28. července 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., vydává toto
r o z h o d n u t í :
Správní řízení č.j. S 131/04 zahájené dne 6. září 2004 ve věci povolení spojení soutěžitelů podle § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., se na návrh účastníka řízení v souladu s § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,
z a s t a v u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 6. září 2004 na návrh společnosti Intercontainer Austria GesmbH, se sídlem Wohllebengasse 18, Vídeň, Rakouská republika (dále jen "ICA"), správní řízení č.j. S 131/04 ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb. (dále jen "zákon"). Navrhovaná transakce spočívá v převodu akcií představujících (obchodní tajemství) % podíl na základním kapitálu společnosti Česká a slovenská kombinovaná doprava-INTRANS a.s., se sídlem Žerotínova 34, Praha 3, IČ: 45273081 (dále jen "ČSKD"), k němuž má dojít na základě Smlouvy o nákupu akcií uzavřené mezi společnostmi Intercontainer-Interfrigo (ICF) SA, se sídlem Rue de France 85, Brusel, Belgické království, jako prodávajícím, a ICA, jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost ICA navýšit svůj akciový podíl na společnosti ČSKD na (obchodní tajemství) %.
Dne 17. září 2004 obdržel Úřad podání, v němž zástupce účastníka řízení bere návrh na zahájení předmětného řízení zahájeného dne 6. září 2004 zpět.
Vzhledem k výše uvedené skutečnosti tedy Úřad s odkazem na znění § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, zahájené správní řízení zastavil.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Václav Kvíčala
Žampachova 10
602 00 Brno
Právní moc: 25.10.2004.