UOHS S130/2010
Rozhodnutí: S130/2010/KS-6256/2010/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů IN GROUP, s.r.o. a RABAT ČR, a.s.
Účastníci IN GROUP, s.r.o. RABAT ČR, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 6. 5. 2010
Dokumenty dokument ke stažení 108 KB


Č. j.: ÚOHS-S130/2010/KS-6256/2010/840/JMě
V Brně dne: 6.5.2010


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S130/2010/KS, zahájeném dne 21.4.2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti IN GROUP, s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Šaľa, Areál IN VEST 1179, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Evou Hosmanovou, advokátkou, se sídlem Kladno, Gorkého 502, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů IN GROUP, s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Šaľa, Areál IN VEST 1179, a RABAT ČR, a.s., se sídlem Praha-Březiněves, Na hlavní 18, IČ: 25121049, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi akcií, která bude uzavřena mezi akcionáři společnosti RABAT ČR, a.s., jako prodávajícími, a společností IN GROUP, s.r.o., jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost IN GROUP, s.r.o. získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti RABAT ČR, a.s., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,
povoluje.
Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost IN GROUP, s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Šaľa, Areál IN VEST 1179 (dále jen "IN GROUP"), získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti RABAT ČR, a.s., se sídlem Praha-Březiněves, Na hlavní 18, IČ: 25121049 (dále jen RABAT ). Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost IN GROUP je slovenskou holdingovou společností, nad níž vykonává kontrolu fyzická osoba, Ing. Arch. Pavol Kollár. Společnosti náležející do stejné skupiny jako společnost IN GROUP působí v České republice především v oblasti prodeje kompletního sortimentu stavebních hmot a materiálů, a to zejména prostřednictvím společnosti STAVMAT IN, a.s., se sídlem Brno, Příkop 6, IČ: 25591304.
3. Akcie společnosti RABAT jsou před uskutečněním spojení ve vlastnictví čtyř akcionářů, z nichž ani jeden nevykonává nad touto společností výlučnou či společnou kontrolu. Společnost RABAT působí v České republice v oblasti velkodistribuce stavebních materiálů prostřednictvím svých 14 prodejen. Zabývá se prodejem kompletního sortimentu stavebních hmot a materiálů. Společnost RABAT vykonává kontrolu nad společnostmi CHERISH, s.r.o., se sídlem Kladno, Gorkého 502, IČ: 26207737, a RABAT STAVEBNINY LIBEREC, s.r.o., se sídlem Liberec 8, Dolní Hanychov, Bánskobystrická 114/26, IČ: 62743864, jež se zabývají pouze pronájmem vlastních nemovitostí.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
v zastoupení
Ing. Milan Brouček
pověřený zastupováním


Obdrží:
Mgr. Eva Hosmanová, advokátka
Gorkého 502
272 01 Kladno


Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 6.5.2010.