UOHS S130/2006
Rozhodnutí: S130/06-9704/2006/720 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů RADIOKOMUNIKACE a.s./TELE 2 s.r.o.
Účastníci RADIOKOMUNIKACE a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 26. 5. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 82 KB


S 130/06-9704/2006/720 V Brně dne 26. května 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 130/06, zahájeném dne 28. dubna 2006 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 3144, PSČ 13000, IČ: 26705036, ve správním řízení zastoupená Mgr. Pavlem Kvíčalou, advokátem, se sídlem Elišky Peškové 735/15, Praha 5, na základě plné moci ze dne 28. dubna 2006, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji podniku, kterou zamýšlejí uzavřít společnost RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 3144, PSČ 13000, IČ: 26705036, jako kupující, a společnost TELE2 s.r.o., se sídlem Praha 8, Sokolovská 79/192, PSČ 18600, IČ: 25650009, jako prodávající, v jejímž důsledku má společnost RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 3144, PSČ 13000, IČ: 26705036, nabýt podnik společnosti TELE2 s.r.o., se sídlem Praha 8, Sokolovská 79/192, PSČ 18600, IČ: 25650009, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
(1) Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, návrhu listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
(2) Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 20/2006 ze dne 17. května 2006. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
(3) K posuzované transakci má dojít na základě Smlouvy o prodeji podniku (dále jen "Smlouva"), která má být uzavřena mezi společností RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 3144, PSČ 13000, IČ: 26705036 (dále jen "Radiokomunikace"), jako kupujícím, a společností TELE2 s.r.o., se sídlem Praha 8, Sokolovská 79/192, PSČ 18600, IČ: 25650009 (dále jen "Tele2"), jako prodávajícím. V důsledku předmětné Smlouvy má kupující nabýt podnik společnosti Tele2. Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 2 zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje nabytí podniku jiného soutěžitele nebo jeho podstatné části smlouvou.
(4) V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
(5) Návrh na povolení předmětného spojení soutěžitelů byl podán v souladu s § 15 odst. 3 písm. a) zákona před uzavřením Smlouvy o převodu části podniku. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Radiokomunikace je výlučně kontrolována finanční holdingovou společností BIVIDEON B.V. Jediným akcionářem společnosti BIVIDEON B.V. je společnost Czech Value Investment Limited, přičemž rozhodující vliv na tento investiční fond zapsaný na Guernsey i kterékoli společnosti z jeho portfolia má společnost Altima International Limited, která působí celosvětově jako správce investičních fondů.
Společnost Radiokomunikace je tuzemskou společností zabývající se především přenosem a distribucí televizního a rozhlasového signálu a satelitními službami. Rovněž poskytuje širokou škálu služeb elektronických komunikací, zahrnující pronájem linek (okruhů), datové služby, přístup ke službám sítě internet a hlasové služby, a to prostřednictvím rádiového (mikrovlnného) přenosu, optických vláken a pevných linek.
Společnost Radiokomunikace vlastní cca 39% podíl na základním kapitálu společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČ: 64949681, která působí na trhu České republiky jako jeden ze tří GSM operátorů.
Společnost Tele2 působí v České republice rovněž jako poskytovatel služeb elektronických komunikací, zejména hlasových a internetových, určených pro domácnosti a menší a střední společnosti. Společnost Tele2 působí jako tzv. alternativní operátor, tzn. že její infrastruktura se skládá z vlastní telefonní ústředny a pronajatých okruhů. Její zákazníci i nadále využívají telefonní linky vlastněné jiným operátorem, na základě registrace u společnosti Tele2 však získávají možnost po vytočení či nastavení předvolby využívat jejích služeb.
Hlasové služby poskytuje společnost Tele2 prostřednictvím pevných linek. Pokud jde o internetové služby, tyto poskytuje společnost Tele2 prostřednictvím vysokorychlostního bezdrátového připojení a dále komutovaného připojení přes telefonní linku (dial-up). Aktivity společnosti Tele2 jsou omezeny územím České republiky. Dopady spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 2 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává podnik či jeho část, která je v důsledku spojení nabývána jiným soutěžitelem, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi nabyvatele.
Jak je patrné z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, působí společnost Radiokomunikace i nabývaný podnik v České republice v oblasti poskytování služeb elektronických komunikací. Společnost Tele2 pak působí na trhu poskytování veřejných telefonních služeb prostřednictvím veřejných pevných sítí elektronických komunikací, dále na trhu poskytování přístupu ke službám sítě internet prostřednictvím komutovaného připojení za použití dial-up technologií a na trhu poskytování přístupu ke službám sítě internet prostřednictvím pevného připojení. Na všech těchto trzích působí v České republice rovněž společnost Radiokomunikace.
V souladu se svou předchozí rozhodovací praxí 1 , jakož i s přihlédnutím k rozhodovací praxi Evropské komise 2 , vymezil Úřad pro účely daného správního řízení jako věcně relevantní:
trh poskytování veřejných telefonních služeb prostřednictvím veřejných pevných sítí elektronických komunikací,
trh poskytování přístupu ke službám sítě internet prostřednictvím komutovaného připojení za použití dial-up technologií a
trh poskytování přístupu ke službám sítě internet prostřednictvím pevného připojení.
Všechny výše vymezené výrobkové relevantní trhy vymezil Úřad v předmětném správním řízení z geografického hlediska územím celé České republiky .
Z výše uvedených informací vyplývá, že činnosti spojujících se soutěžitelů na vymezeném relevantním trhu se překrývají, posuzované spojení soutěžitelů má tedy horizontální charakter.
Na relevantním trhu poskytování veřejných telefonních služeb prostřednictvím veřejných pevných sítí elektronických komunikací dosahuje společnost Radiokomunikace tržního podílu nižšího než [ obchodní tajemství ] %, společnost Tele2 pak tržního podílu cca [ obchodní tajemství ] %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů tedy nepřesáhne [ obchodní tajemství ] %.
Na relevantním trhu poskytování přístupu ke službám sítě internet prostřednictvím komutovaného připojení za použití dial-up technologií dosahuje společnost Radiokomunikace tržního podílu nižšího než [ obchodní tajemství ] %, společnost Tele2 pak tržního podílu cca [ obchodní tajemství ] %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů tedy ani v tomto případě nepřesáhne [ obchodní tajemství ] %.
Pokud jde o relevantní trh poskytování přístupu ke službám sítě internet prostřednictvím pevného připojení, společnost Radiokomunikace na něm dosahuje tržního podílu cca [ obchodní tajemství ] %, tržní podíl společnosti Tele2 pak nedosahuje ani [ obchodní tajemství ] %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů ani na tomto relevantním trhu nepřesáhne [ obchodní tajemství ] %.
Z uvedených údajů vyplývá, že společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na žádném z vymezených relevantních trhů nedosahuje ani 15 %, přičemž na každém takovém trhu působí soutěžitelé dosahující výrazně vyššího tržního podílu, zejména společnost Český Telecom, a.s., skupina GTS či skupina TISCALI.
Na vymezených relevantních trzích neexistují žádné bariéry, které by podstatným způsobem snižovaly možnost nových soutěžitelů vstoupit na daný trh.
Podmínky poskytování služeb elektronických komunikací jsou stanoveny v zákoně č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. V případě splnění podmínek stanovených tímto zákonem vydá Český telekomunikační úřad osvědčení, na jehož základě může dotčená osoba začít s výkonem příslušné komunikační činnosti.
Na vymezených relevantních trzích neexistují ani žádná omezení vyplývající z existence průmyslových nebo jiných práv duševního vlastnictví, popřípadě licenčních smluv vztahujících se k takovým právům.
Pokud jde o výzkum a vývoj na vymezených relevantních trzích, jeho intenzita je v České republice omezená, operátoři implementují technologické poznatky ze zahraničí.
Po zhodnocení situace na vymezených relevantních trzích dospěl Úřad k následujícímu závěru. Vzhledem k nízkým tržním podílům spojujících se soutěžitelů, nepatrnému nárůstu tržního podílu spojením vzniklého subjektu po realizaci posuzovaného spojení, přítomnosti významných konkurenčních soutěžitelů a neexistenci významných překážek pro vstup nových soutěžitelů na trh nedojde v důsledku posuzovaného spojení ke snížení úrovně konkurenčního prostředí na relevantním trhu, nebude neomezena možnost volby spotřebitelů, předmětné spojení rovněž nepovede k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na relevantní trh. Posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na vymezeném relevantním trhu, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Monika Kučerová
ředitelka sekce
ochrany hospodářské soutěže II
PM: 26. května 2006
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Pavel Kvíčala, advokát
Norton Rose v.o.s.
Elišky Peškové 735/15
151 31 Praha 5
1 Viz např. rozhodnutí Úřadu č.j. S 2/05-613/05-OHS či rozhodnutí Úřadu č.j. S 60/05-1024/2006/720.
2 Viz např. rozhodnutí Evropské komise M.4035 ve věci spojení soutěžitelů TELEFÓNICA / O 2 , či rozhodnutí Evropské komise M.2648 ve věci spojení KPNQWEST / EBONE / GTS.