UOHS S130/2003
Rozhodnutí: OF/S130/03-3061/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Robert Bosch GmbH a Buderus Aktiengesellschaft
Účastníci Buderus Aktiengesellschaft, se sídlem Sophienstrasse 30-32, 35576 Wetzlar, SRN Robert Bosch GmbH, se sídlem Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, SRN
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 5. 9. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 123 KB


S 130/03-3061/03 V Brně dne 19. srpna 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 130/03, zahájeném dne 11. července 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Robert Bosch GmbH, se sídlem Robert-Bosch-Platz 1, Gerlingen-Schillerhöhe, Spolková republika Německo, ve správním řízení zastoupená Zbyňkem Loeblem, advokátem, se sídlem Betlémská 1, Praha 1, na základě plné moci ze dne 3. června 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů Robert Bosch GmbH, se sídlem Robert-Bosch-Platz 1, Gerlingen-Schillerhöhe, Spolková republika Německo, a Buderus Aktiengesellschaft, se sídlem Sophienstraße 30-32, Wetzlar, Spolková republika Německo, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 6. dubna 2003 mezi společností Bilfinger Berger AG, se sídlem ve Spolkové republice Německo, jako ručitelem, a její dceřinou společností Bilfinger Berger Finanzbeteiligungen GmbH, se sídlem ve Spolkové republice Německo, jako prodávajícím, a společností Robert Bosch GmbH, jako kupujícím, a na základě dobrovolné nabídky převzetí akcií společnosti Buderus Aktiengesellschaft, učiněné společností Robert Bosch GmbH, jež byla zveřejněna dne 8. května 2003, v jejichž důsledku získá společnost Robert Bosch GmbH akcie, představující (obchodní tajemství) % podíl na základním kapitálu společnosti Buderus Aktiengesellschaft, a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, ze stanovisek dotázaných subjektů a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 29/03 ze dne 23. července 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Úřad, ve snaze využít všechny dostupné způsoby k získání potřebných informací, vyzval několik subjektů, které působí ve stejné oblasti jako spojující se soutěžitelé (tj. výroba teplovodních kotlů), několik odběratelů spojujících se soutěžitelů a dále asociace působící v dané oblasti, k poskytnutí stanovisek k předmětnému spojení. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě kombinace smlouvy o koupi akcií uzavřené dne 6. dubna 2003 mezi společností Bilfinger Berger AG, se sídlem ve Spolkové republice Německo, jako ručitelem, a její dceřinou společností Bilfinger Berger Finanzbeteiligungen GmbH, se sídlem ve Spolkové republice Německo, jako prodávajícím, a společností Robert Bosch GmbH, se sídlem Robert-Bosch-Platz 1, Gerlingen-Schillerhöhe, Spolková republika Německo (dále jen " Bosch "), jako kupujícím, a dále dobrovolné nabídky převzetí, učiněné společností Bosch, jež byla zveřejněna dne 8. května 2003. V důsledku těchto kroků navýší společnost Bosch svůj podíl na společnosti Buderus Aktiengesellschaft, se sídlem Sophienstraße 30-32, Wetzlar, Spolková republika Německo (dále jen " Buderus AG "), ze 17,4 % na (obchodní tajemství) %, čímž získá možnost vykonávat kontrolu nad touto společností v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Smlouva o koupi akcií podléhá odkládací podmínce úspěšné realizace nabídky převzetí. Ke dni 4. července 2003 došlo k akceptaci nabídky, v důsledku čehož podíl společnosti Bosch ve společnosti Buderus AG bude navýšen na (obchodní tajemství) %. 1
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných společností přesahuje hranici 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Strany spojení
Bosch je společností, jejíchž (obchodní tajemství) % hlasovacích práv vlastní společnost Robert Bosch Stiftung GmbH, Heidehhofstrasse 31, Stuttgart, Spolková republika Německo, zbývajících (obchodní tajemství) % vlastní rodina Boschova. Hlasovací práva ve společnosti Robert Bosch Stiftung GmbH vykonává společnost Robert Bosch Industrietreuhand KG, se sídlem Robert-Bosch-Platz 1, Gerlingen-Schillerhöhe, Spolková republika Německo.
Společnost Bosch je činná v oblasti automobilového průmyslu (benzínové a naftové systémy, šasi, elektrické a karoseriové systémy, multimédia pro motorová vozidla, autoelektronika, autopříslušenství a dovybavení), průmyslové technologie (automatizační technologie a obalová technika) a spotřebního zboží a stavební technologie (elektrické ruční nářadí, tepelná technika, domácí spotřebiče, zabezpečovací technologie, širokopásmové sítě). Z uvedených činností se společnost Bosch v České republice zabývá výrobou dílů a příslušenství motorových vozidel, dále je činná v oblastech obalové techniky, elektrického ručního nářadí, domácích spotřebičů a tepelné techniky.
Společnost Bosch má v České republice celkem sedm dceřiných společností, z nichž v automobilovém průmyslu vyvíjejí činnost Robert Bosch, spol. s r.o., se sídlem Kněžskodvorská 1260/28, České Budějovice, a BOSCH DIESEL s.r.o., se sídlem Pávov 121, Jihlava. Dceřiná společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o., se sídlem Ulice 1. Pluku 8-10/621, Praha 8, se zabývá distribucí domácích spotřebičů, Bosch Rexroth spol. s r.o., se sídlem Hviezdoslavova 5, Brno, vyvíjí činnost v oblasti automatizace, Zexel Valeo Compressor Czech, s.r.o., se sídlem Central Trade Park 1571, Humpolec, se věnuje klimatizačním systémům a Bosch Security Systems s.r.o., se sídlem Šafránkova 1238/1, Praha 5, se zabývá distribucí zabezpečovací technologie (protipožárních poplašných zařízení a bezpečnostních alarmů). Společnost Robert Bosch odbytová s.r.o., se sídlem Pod Višňovkou 1661/35, Praha 4, je všeobecnou distribuční společností skupiny Bosch, a to i v souvislosti s tepelnou technikou (distribuce kotlů značky Junkers).
Společnost Buderus AG podniká v oblasti tepelné techniky (výroba a distribuce kotlů a solárních produktů), slévárenství (stavební systémy a stavebnictví) a speciálních ocelových výrobků. Před nabídkou převzetí měla společnost Buderus AG tři hlavní akcionáře: společnost Bosch, Comerzbank AG a Bilfinger Berger AG, kteří drželi cca (obchodní tajemství) % akcií; přibližně (obchodní tajemství) % zbývajících akcií společnosti Buderus AG bylo rozptýleno mezi ostatní akcionáře.
V České republice působí společnost Buderus AG prostřednictvím své dceřiné společnosti Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o., se sídlem Průmyslová 372/1, Praha 10-Štěrboholy (dále jen "Buderus Praha"), jež podniká v oboru distribuce tepelné techniky a oprav vyhrazených plynových zařízení. Společnost Buderus Praha prodává z 90 % zboží nakoupené od společnosti Buderus, zbylých 10 % získává od zahraničních dodavatelů nebo jejich dceřiných společností v ČR. Další dceřiná společnost společnosti Buderus AG, společnost Buderus Guss, s.r.o., se sídlem Na Máchově 1270, Beroun, se zabývá koupí zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodejem (jde zejména o litinové trubkové systémy pro zásobování vodou a odvádění odpadních vod).
Ze společností patřících do skupiny Buderus působí v oblasti tepelné techniky zejména společnost Buderus Heiztechnik GmbH, se sídlem Sophienstraße 30-32, Wetzlar, SRN (dále jen "Buderus Heiztechnik"), která je činná v oblasti výroby kotlů, kontrolních zařízení na instalaci kotlů, nádrží na skladování horké vody, příslušenství tepelné techniky (oběhová čerpadla, kulové kohouty, bezpečnostní termostaty, expanzní nádoby, teploměry, směšovací ventily, termostatické hlavice, prostorové regulátory, trubky, izolace, podlahové topení), kogeneračních jednotek, tepelných čerpadel, solárních kolektorů a topných systémů, tepelných součástí keramických sporáků a otopných těles. U kotlů jde konkrétně o nástěnné kotle (kombinované nebo pouze na ohřev vody) plynové mimokondenzační a plynové kondenzační a stacionární kotle s atmosférickým hořákem (mimokondenzační), s atmosférickým hořákem (kondenzační) a s tlakovým hořákem (plynové a olejové).
Uvedené zboží prodává společnost Buderus přímo jednotlivým topenářským společnostem prostřednictvím své dceřiné společnosti Buderus Praha, jen malá část obratu je realizována přes sítě odborných velkoobchodů.
Společnost DAKON s.r.o., se sídlem Ve Vrbině 588/3, 794 01 Krnov-Pod Cvilínem (dále jen "Dakon"), která patří rovněž do skupiny Buderus, působí v oblasti výroby tepelných kotlů, a to nástěnných kotlů plynových mimokondenzačních a kondenzačních, stacionárních kotlů s atmosférickým hořákem, tlakových tepelných kotlů, kotlů na pevné palivo a elektrických kotlů.
Společnost Dakon vyrábí a skladuje své zboží na dvou místech, ve městech Krnov a Albrechtice, a prodává je především prostřednictvím sítě odborných velkoobchodů v celé České republice.
Společnost DAKON vykonává s italskou společností Industrie FERRARO srl společnou kontrolu nad společností RAME CZ s.r.o., se sídlem Ve Vrbině 1117/5, Krnov-Pod Cvilínem, která vyvíjí činnost v oboru výroby součástí pro kotle, zejména měděných trubek. Dopady spojení
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje zejména na ty činnosti spojujících se soutěžitelů, které se na území České republiky vzájemně překrývají.
V tomto případě je přímá a výlučná kontrola získávána nad společností Buderus AG, která je činná zejména v oblasti výroby teplovodních kotlů, dále pak v oblasti výroby ovládacích zařízení pro instalaci kotlů, zařízení pro skladování horké vody, příslušenství tepelné techniky (čerpadla zpětného oběhu, kohoutky, bezpečnostní termostaty, expanzní nádrže, směšovací baterie, kryty termostatů, ovladače teploty v místnosti, trubky, skupinová ovládací zařízení, instalační trubky, izolační materiály a podlahové topení), zařízení pro společnou výrobu elektřiny a tepla, tepelných čerpadel, solárních kolektorů, topných jednotek pro sporáky se sklokeramickou deskou a radiátorů. Pokud jde o teplovodní kotle, produkuje společnost Buderus zejména nástěnné kotle (kombinované kotle pro vytápění místností a ohřev vody), stacionární kotle s atmosférickými plynovými nebo olejovými hořáky, prostřednictvím společnosti Dakon pak zejména mimokondenzační nástěnné plynové kotle, stacionární kotle s atmosférickými hořáky, kotle na pevná paliva a elektrické kotle.
Navrhovatel, společnost Bosch, se v oblasti dotčené spojením zabývá vývojem, výrobou a prodejem tepelné techniky, a to teplovodních kotlů různého druhu, např. závěsných plynových kotlů, stacionárních kotlů plynových a olejových. Společnost Bosch se dále zabývá vývojem, výrobou a distribucí instalačního příslušenství a průtokových ohřívačů vody.
K překrytí podnikatelských aktivit společností Buderus a Bosch dochází v oblasti výroby teplovodních kotlů. Teplovodní kotle lze obecně rozdělit do následujících skupin:
Nástěnné plynové kotle mimokondenzační/průtokové jsou kotle s klasickou konstrukcí, s běžnou účinností do 94 %. Kotle od jednotlivých výrobců se liší především konstrukčním uspořádáním, designem a způsobem přípravy teplé užitkové vody. Cena těchto kotlů je závislá především na kvalitě a značce výrobku, na jejich vybavenosti, tj. zda jsou určeny pouze pro vytápění či rovněž pro přípravu teplé užitkové vody, a na způsobu napojení odvodu spalin (připojení na komín či přes zeď).
Nástěnné plynové kotle kondenzační dosahují oproti předchozí kategorii ještě vyšší účinnosti. Také konstrukce těchto kotlů je odlišná, použité dílce jsou z kvalitnějších materiálů a pro zabezpečení kondenzačního provozu kotle musí být tyto ovládány náročnější řídící automatikou. Výhodou těchto kotlů je úspora primární spotřeby paliva oproti standardním konstrukcím kotlů a otopných systémů.
Oba druhy kotlů se vyrábějí buď jako tzv. "single", tj. kotle pouze na ohřev vody pro vytápění, a tzv. "kombi", tj. kotle pro ohřev vody pro vytápění i pro ohřev užitkové vody; single formu lze však rovněž napojit na zásobník teplé vody, nikoliv však průtokový. Oba výše uvedené druhy kotlů se vyrábějí převážně jako nástěnné.
Kotle s tlakovým hořákem jsou, jak již bylo uvedeno, určeny pro spalování plynu, nafty nebo topného oleje. Vyráběny jsou převážně jako kotle stacionární.
Stacionární kotle s atmosférickým hořákem jsou vhodné do starších otopných systémů při přechodu z vytápění pevnými palivy na plyn. Kotle lze použít bez větších zásahů do původního otopného systému. Jejich výhoda oproti předchozí skupině kotlů spočívá v tišším chodu.
Kotle na pevná paliva jsou vyráběny z ocele nebo litiny a jsou určeny podle konkrétního typu ke spalování různých druhů pevných paliv, jako jsou černé či hnědé uhlí, brikety koks, dřevo, dřevní odpad. Jejich účinnost se pohybuje kolem 85 %.
Předností Elektrokotlů je jejich ekologický provoz, vysoká účinnost pohybující se až kolem 99 % a poměrně malé nároky na prostor. Jsou určeny pro vytápění rodinných domů, rekreačních chat, provozoven a podobných objektů.
Vzhledem k tomu, že většina velkých soutěžitelů (producentů teplovodních kotlů), a tedy i oba spojující se soutěžitelé, vyrábějí poměrně široký sortiment teplovodních kotlů, považuje účastník tyto jednotlivé druhy kotlů za obecně vzájemně zaměnitelné z pohledu konečného zákazníka a podle jeho názoru netvoří tyto podskupiny samostatné relevantní trhy. Z tohoto důvodu navrhl účastník řízení vymezit relevantní trh jako trh teplovodních kotlů v České republice jako celek bez dalšího členění. V této souvislosti účastník řízení též poukázal na rozhodnutí Evropské komise v dané věci.
Evropská komise dané spojení ve svém rozhodnutí ze dne 10. července 2003 M.2657 prohlásila za slučitelné se společným trhem. Evropská komise konstatovala, že k horizontálnímu překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů dochází v oblasti produkce a prodeje topných zařízení, přičemž společnost Buderus AG je činná rovněž v oblasti produkce a prodeje příslušenství topných zařízení, jako jsou např. čerpadla. Evropská komise uvedla, že spojující se soutěžitelé považují trh teplovodních kotlů za jeden jediný výrobkový trh, jelikož ani konstrukce či druh energie nebo použité vytápěcí techniky nejsou důvodem pro užší členění tohoto trhu, a že každý z větších soutěžitelů má možnost reagovat na předvídanou poptávku tím, že posílí výrobu v některém ze svých závodů.
Z šetření Evropské komise vyplynulo, že širokou paletu teplovodních kotlů vyrábí jen někteří z evropských výrobců (např. Vaillant, Bosch, Baxi), zatímco ostatní výrobci působí pouze v rámci jednotlivých zemí a specializují se pouze na určité skupiny výrobků, a jistá specializace na nástěnné či stacionární teplovodní kotle se projevuje rovněž u větších výrobců (např. společnost Bosch se zaměřuje na nástěnné plynové kotle, zatímco společnost Buderus na kotle olejové).
Evropská komise se zabývala také zkoumáním nabídkové substituce spočívající v převedení výroby z plynových kotlů stacionárních na nástěnné a z olejových kotlů na plynové a dospěla k závěru, že v těchto případech lze uvažovat pouze o omezené nabídkové substituci.
Pokud jde o poptávkovou substituci, je dle Evropské komise také zaměnitelnost mezi stacionárními a nástěnnými kotli do jisté míry omezená, a to vzhledem k prostorovým možnostem objektů, kde mají být kotle umístěny. Rovněž ve výběru kotlů dle druhů paliv jsou zákazníci omezeni, např. v důsledku chybějících rozvodných sítí plynu. Dle výpovědí ostatních soutěžitelů je pro zákazníky přechod z plynového na olejové vytápění spojen s vysokými finančními náklady, naproti tomu přechod z olejového na plynové vytápění se jeví jako jednodušší. Olejové kotle lze upravit na používání plynu, plynové kotle však na vytápění olejem změnit nelze. Ostatní soutěžitelé jsou toho názoru, že rovněž zaměnitelnost mezi kondenzačními a mimokondenzačními kotli je pouze omezená, a dokonce vícero dotázaných soutěžitelů tvrdilo, že existují navíc rozdíly mezi provozními třídami stacionárních olejových kotlů (do 70 kw-používané v rodinných domcích-a nad 70 kw-používané pro vytápění velkých prostor).
Na základě provedeného šetření dospěla tedy Evropská komise k závěru, že zaměnitelnost mezi stacionárními a nástěnnými kotli je dána pouze do jisté míry, nicméně pro účel dané transakce ponechala Evropská komise otázku přesného vymezení relevantního trhu otevřenou.
Pokud jde o vymezení relevantního trhu v oblasti dotčené spojením, Úřad se touto problematikou zabýval již v rozhodnutí S 86/03 (spojení soutěžitelů Buderus a Dakon), kde tuto otázka také ponechal otevřenou, zejména s ohledem na množství dalších výrobců teplovodních kotlů a určitou vzájemnou zastupitelnost a porovnatelnost jednotlivých produktů nabízených na trhu v České republice. Obdobně jako v předchozím řízení a s přihlédnutím k rozhodnutí Evropské komise ponechává tedy Úřad otázku vymezení relevantního trhu nadále otevřenou.
Podíl skupiny Buderus v České republice v oblasti teplovodních kotlů činí (obchodní tajemství) % a společnosti Bosch (obchodní tajemství) %, a to dle objemu, dle obratu pak tržní podíl skupiny Buderus představuje (obchodní tajemství) % a společnosti Bosch (obchodní tajemství) %.
K nejvýznamnějším soutěžitelům v oblasti výroby teplovodních kotlů patří společnosti Vaillant (prostřednictvím dovozů má dle údajů předložených účastníkem řízení tržní podíl na trhu teplovodních kotlů ve výši (obchodní tajemství) %), ŽDB a.s., Závod topenářské techniky VIADRUS (výroba v České republice; tržní podíl (obchodní tajemství) %), THERMONA (tržní podíl (obchodní tajemství) %) a OPOP spol. s r. o. (tržní podíl (obchodní tajemství) %). Společnost Vaillant vyrábí plynové stacionární a závěsné kotle, společnost VIADRUS vyrábí stacionární plynové kotle a kotle na pevná paliva, společnost THERMONA, spol. s r.o., plynové stacionární a závěsné kotle a společnost OPOP spol. s r. o. se zabývá výrobou ocelových kotlů na pevná paliva.
Úřad se v průběhu řízení zabýval i postavením spojujících se soutěžitelů na úžeji pojatých segmentech, a to: plynové kotle mimokondenzační nástěnné, plynové kotle kondenzační nástěnné, plynové kotle nástěnné jako celek, atmosférické plynové kotle stacionární, plynové kotle jako celek, olejové kotle, kotle na pevná paliva, stacionární kotle jako celek. Během šetření Úřad zjistil, že v těchto segmentech spojující se soutěžitelé dosahují významných podílů, nicméně existence dalších významných soutěžitelů zajišťuje soutěžní prostředí.
K dalším významným soutěžitelům v jednotlivých segmentech patří: -v oblasti plynových kotlů mimokondenzačních nástěnných společnosti Vaillant ( (obchodní tajemství) %) a THERMONA ( (obchodní tajemství) %), -v oblasti plynových kotlů kondenzačních společnosti Viessmann ( (obchodní tajemství) %), Vaillant ( (obchodní tajemství) %) a THERMONA ( (obchodní tajemství) %), -v oblasti plynových kotlů nástěnných jako celku společnosti Vaillant ( (obchodní tajemství) %) a THERMONA ( (obchodní tajemství) %), -v oblasti atmosférických plynových kotlů společnosti Vaillant ( (obchodní tajemství) %) a ŽDB a.s., Závod topenářské techniky VIADRUS ( (obchodní tajemství) %), -v oblasti plynových kotlů jako celek dosahují společnosti Vaillant (obchodní tajemství) % a THERMONA (obchodní tajemství) % tržního podílu, -v oblasti olejových kotlů dosahují nejvyšších tržních podílů společnosti Viessmann ( (obchodní tajemství) %), Ferroli ( (obchodní tajemství) %) a ŽDB a.s., Závod topenářské techniky VIADRUS ( (obchodní tajemství) %), -v oblasti kotlů na pevná paliva společnosti ŽDB a.s., Závod topenářské techniky VIADRUS ( (obchodní tajemství) %) a OPOP spol. s r. o. ( (obchodní tajemství) %), -v oblasti stacionárních kotlů jako celku společnosti Vaillant ( (obchodní tajemství) %) a ŽDB a.s., Závod topenářské techniky VIADRUS ( (obchodní tajemství) %).
Většina stanovisek, jež Úřad obdržel v rámci předmětného správního řízení, byla neutrální, dotazované subjekty neměly zásadní připomínky s tím, že navrhované spojení představuje další krok v procesu probíhající koncentrace na evropském trhu s tepelnou technikou a v budoucnosti lze očekávat, že v Evropě bude působit 4-5 velkých výrobců. Dle převažujícího názoru dotazovaných subjektů však na českém trhu stále zůstává dostatek dalších výrobců kotlů, kteří zajišťují konkurenční prostředí.
Dle sdělení účastníků řízení neexistují žádné podstatné bariéry vstupu do předmětné oblasti. Lze uvést pouze překážku právní, spočívající v povinnosti získat osvědčení od Strojírenského zkušebního ústavu v Brně. Vzhledem k předpokládanému vstupu České republiky do Evropské unie lze v budoucnu očekávat posílení vlivu ostatních zahraničních soutěžitelů.
Vzhledem k množství dalších výrobců teplovodních kotlů a vzájemné zastupitelnosti a porovnatelnosti jednotlivých produktů nabízených na trhu v České republice dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností na jakkoliv vymezeném relevantním trhu natolik, aby spojení vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
Mgr. Roman Pliska
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
Zbyněk Loebl, advokát
AK Central European Advisory Group, sdružení advokátů
Betlémská 1
110 00 Praha 1
Právní moc: 5.9.2003.
1 Rozhodnutím Evropské komise vydaným dne 10. července 2003 bylo předmětné spojení prohlášeno za slučitelné se společným trhem.