UOHS S130/2002
Rozhodnutí: OF/S130/02-2412/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Kennametal Inc. a Milacron Metal Working Technologies Holding GmbH
Účastníci Kennametal Inc. Milacron Metalworking Technologies Holding GmbH
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 2. 8. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 68 KB


S 130/02-2412/02 V Brně dne 16. července 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 130/02, zahájeném dne 3. června 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Kennametal Inc., se sídlem 1600 Technology Way, Latrobe, PA 15650, USA, ve správním řízení zastoupená JUDr. Věrou Boudnou, advokátkou, se sídlem Karolíny Světlé 322/25, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Kennametal Inc., se sídlem 1600 Technology Way, Latrobe, PA 15650, USA, a Milacron Metal Working Technologies Holding GmbH, se sídlem Münchener Str. 125/127, 45145 Essen, SRN, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o nákupu akcií", uzavřené dne 3. května 2002 mezi Kennametal Inc., se sídlem 1600 Technology Way, Latrobe, PA 15650, USA, na straně jedné, a Milacron Inc., se sídlem 2090 Florence Ave., Cincinnati, OH 45206, USA, a Milacron B.V., se sídlem Schiedamsdijk 20, 3134 KK Vlaardingen, Nizozemí, na straně druhé, v jejímž důsledku získá společnost Kennametal Inc., se sídlem 1600 Technology Way, Latrobe, PA 15650, USA, 100 % akcií Milacron Metal Working Technologies Holding GmbH, se sídlem Münchener Str. 125/127, 45145 Essen, SRN, a tím i kontrolu nad touto společností, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv spojujících se soutěžitelů a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 25/02 ze dne 19. června 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákona"), na základě "Smlouvy o nákupu akcií", uzavřené dne 3. května 2002 mezi Kennametal Inc., se sídlem 1600 Technology Way, Latrobe, PA 15650, USA (dále jen "Kennametal"), na straně jedné, a Milacron Inc., se sídlem 2090 Florence Ave., Cincinnati, OH 45206, USA, a Milacron B.V., se sídlem Schiedamsdijk 20, 3134 KK Vlaardingen, Nizozemí, na straně druhé, v jejímž důsledku získá společnost Kennametal 100 % akcií Milacron Metal Working Technologies Holding GmbH (dále jen "Milacron"), se sídlem Münchener Str. 125/127, 45145 Essen, SRN, a tím i kontrolu nad touto společností. Součástí výše zmíněné smlouvy je i ta skutečnost, že Kennametal získá kontrolu nad dalšími ( obchodní tajemství ), nicméně tyto spojení nejsou předmětem tohoto správního řízení, a to z důvodu, že uvedené dceřiné společnosti nejsou činné na území České republiky ani prostřednictvím dovozu.
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období přesáhl částku 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona.
Dopady spojení
Kennametal se zabývá výrobou, nákupem a distribucí nástrojů, obráběcích systémů a řešení pro kovoobráběcí, těžařský, ropný a energetický průmysl a odolných součástek pro širokou škálu odvětví. V České republice nemá žádnou dceřinou společnost nebo organizační složku, působí zde prostřednictvím nezávislých distributorů na trzích řezacích nástrojů vyrobených z tvrdých materiálů a adaptérů pro obráběcí nástroje.
Milacron je holdingovou společností bez jakékoli provozní činnosti patřící do skupiny společností, v jejímž čele stojí Milacron Inc. Milacron Inc. se zabývá výrobou a distribucí nástrojů, zásob, strojních zařízení a systémů pro výrobu plastových a kovových výrobků. Společnost Milacron je na území České republiky činná prostřednictvím organizační složky jedné ze svých dceřinných společností, a to WIDIA Vertriebs. GmbH, organizační složka. Ta se zabývá marketingem produktů vyráběných svými mateřskými společnostmi, jmenovitě poskytováním příslušných technických informací, nabídek, informací zákazníkům a vedení distributorům a prezentacemi na veletrzích. Milacron dodává do České republiky řezací nástroje vyrobené z tvrdých a měkkých materiálů a adaptéry pro obráběcí nástroje.
Z výše uvedeného vyplývá, že k předmětnému spojení soutěžitelů dochází na relevantních trzích řezacích nástrojů vyrobených z tvrdých materiálů, řezacích nástrojů vyrobených z měkkých materiálů a adaptérů pro obráběcí nástroje.
Řezací nástroje jsou průmyslové nástroje používané k úpravě tvaru obrobku oddělením kusů materiálů od obrobku. Řezacími nástroji mohou být buď pevné nástroje tvořené homogenním materiálem, nebo výměnné nástroje tvořené tělem nástroje a výměnnou vložkou, která se do něj upevňuje a která provádí vlastní řezání. Nástroje se používají k celé řadě řezacích operací, jako jsou vrtání, frézování a soustružení. Aby nástroj mohl provádět konkrétní operace nebo fungovat za konkrétních podmínek, musí mít určité vlastnosti, jako např. tuhost, teplotní odolnost apod., které jsou z velké části dány materiálem, z něhož je vyroben jejich břit. Z výše zmíněného důvodu je zřejmé, že řezací nástroje vyrobené z měkkých nebo z tvrdých materiálů nejsou vzájemně zastupitelné.
Adaptéry pro obráběcí nástroje nejsou součástí těchto nástrojů, ale fungují jako rozhraní mezi strojem a příslušným nástrojem, který se do adaptéru vkládá. Adaptéry bývají standardizované a tedy kompatibilní s nástroji všech značek.
Na trhu řezacích nástrojů vyrobených z tvrdých materiálů dochází k horizontálnímu spojení, Kennametal na něm dosahuje tržního podílu o velikosti ( obchodní tajemství ) %, podíl společnosti Milacron činí ( obchodní tajemství )%. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů v České republice na relevantním trhu řezacích nástrojů vyrobených z tvrdých materiálů dosahuje ( obchodní tajemství ) %.
Na trhu řezacích nástrojů vyrobených z měkkých materiálů dochází ke konglomerátnímu spojení, působí na něm pouze společnost Milacron, která dosahuje tržního podílu ( obchodní tajemství )%. Společný podíl spojujících se soutěžitelů v České republice na relevantním trhu řezacích nástrojů vyrobených z měkkých materiálů dosahuje ( obchodní tajemství ) %.
Na trhu adaptérů pro obráběcí nástroje dochází k horizontálnímu spojení, společnost Kennametal na něm dosahuje tržního podílu o velikosti ( obchodní tajemství )%, podíl společnosti Milacron činí ( obchodní tajemství )%. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů v České republice na relevantním trhu adaptérů pro obráběcí nástroje dosahuje ( obchodní tajemství ) %.
V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů nedojde k podstatnému navýšení tržních podílů na relevantním trhu, ani k vytvoření či posílení dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst.2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhvané spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Věra Boudná
Advokátka
CMS Cameron McKenna v.o.s.
Karolíny Světlé 322/25
110 00 Praha 1