UOHS S130/2001
Rozhodnutí: OF/S130/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci ETA a.s PLASTKOV spol. s r.o
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 19. 4. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 63 KB


S 130/01-1317/02 V Brně dne 2. dubna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 130/01, zahájeném dne 2. listopadu 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost PLASTKOV spol. s r.o., se sídlem V Horkách 67, Liberec, IČ: 64 05 07 69, ve správním řízení zastoupená JUDr. Petrem Vališem, advokátem, se sídlem Sokolovská 49/5, Praha 8, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů PLASTKOV spol. s r.o., se sídlem V Horkách 67, Liberec, IČ: 64 05 07 69, a ETA a.s., se sídlem Poličská 444, Hlinsko, IČ: 00 01 03 41, ke kterému dochází na základě "Smlouvy o převodu akcií" uzavřené dne 25. října 2001 společnostmi QUORUM Pro, a.s., se sídlem Bělehradská 110, Praha 2, IČ: 64 78 93 57, a Patria Finance, a.s., se sídlem Škrétova 12, Praha 2, IČ: 60 19 72 26, jako prodávajícími, a společností PLASTKOV spol. s r.o., se sídlem V Horkách 67, Liberec, IČ: 64 05 07 69, jako kupujícím, v jejímž důsledku kupující získá akcie představující 64,70 % základního kapitálu společnosti ETA a.s., se sídlem Poličská 444, Hlinsko, IČ: 00 01 03 41, a tím i přímou kontrolu nad touto společností ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení soutěžitelů, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv a dalších informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č . 46/01 ze dne 14. listopadu 2001. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází na základě "Smlouvy o převodu akcií" ze dne 25. října 2001, v jejímž důsledku získá společnost PLASTKOV spol. s r.o., se sídlem V Horkách 67, Liberec (dále jen "PLASTKOV"), akcie společnosti ETA a.s., se sídlem Poličská 444, Hlinsko (dále jen "ETA"), představující 64,70% podíl na jejím základním kapitálu. Tím získá PLASTKOV možnost přímo kontrolovat společnost ETA dle ust. § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Celkový čistý obrat spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky přesáhl 550 milionů Kč, přičemž oba spojovaní soutěžitelé dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč za poslední účetní období. Předmětné spojení soutěžitelů tak splňuje notifikační podmínku dle § 13 písm. b) zákona. Dopady spojení
Společnost PLASTKOV je společností s ručením omezeným, jejímž jediným společníkem je pan Marek Rybář, bytem Buková 187, Liberec. Společnost se zabývá především výrobou lisovaných plastových komponentů pro drobné domácí elektrospotřebiče. Jejím jediným odběratelem byla dosud společnost ETA.
Společnost ETA je akciovou společností, která dosud nebyla kontrolována žádným jiným soutěžitelem. Společnost se zabývá především výrobou kuchyňských a domácích spotřebičů, zejména vysavačů, kuchyňských robotů, varných konvic, fritéz, kávovarů, mikrovlnných trub, vysoušečů vlasů a žehliček. V ČR ETA kontroluje společnost ETA-TRADING a.s., jejímž předmětem podnikání je zejména obchodní činnost, a společnost ETAFILTER spol. s r.o., zabývající se výrobou komponentů pro filtraci vzduchu.
Posuzovaným spojením dochází k vertikální integraci mezi výrobcem komponentů a výrobcem finálních výrobků, v tomto případě jednotlivých domácích spotřebičů. Spojující se soutěžitelé nedosáhnou na žádném z relevantních trhů, na nichž působí, tržního podílu 20 %, vyjma relevantního trhu vysavačů, na němž má ETA přibližně % tržní podíl. Již před spojením PLASTKOV dodával svoje výrobky-plastové výlisky, podlahové trubice a sací agregáty, pouze do společnosti ETA, přičemž podíl dodávek společnosti PLATKOV na celkových dodávkách do společnosti ETA byl cca. %. Obdobné výrobky jako PLASTKOV dodává několik desítek dalších soutěžitelů.
Vzhledem k výše uvedenému a s ohledem k nízkým tržním podílům spojovaných soutěžitelů nedojde v důsledku spojení ke vzniku ani posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Petr Vališ, advokát
AK Hartman Jelínek Vališ Vych a partneři
Sokolovská 49
180 00 Praha 8