UOHS S129/2008
Rozhodnutí: S129/2008/KS-09966/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Schwenk Dämmtechnik Beteiligungen GmbH/DCD Ideal s.r.o.
Účastníci Schwenk Dämmtechnik Beteiligungen GmbH DCD Ideal s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 10. 6. 2008

S 129/2008/KS-09966/2008/840
V Brně dne 21. května 2008

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 129/2008, zahájeném dne 22. dubna 2008 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti Schwenk Dämmtechnik Beteiligungen GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Ulm/Donau, Hindenburgring 15, ve správním řízení zastoupeného Dr. Rudolfem Rentschem, advokátem, se sídlem v Praze 2, Jugoslávská 29, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě smlouvy o koupi a převodu obchodního podílu uzavřené dne 9. května 2008 mezi společnostmi Mathias Reichenberger Gesellschaft m.b.H., se sídlem Rakouská republika, Frankenmarkt, Fornacherstrasse 25, jako převodcem, a Schwenk Dämmtechnik Beteiligungen GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Ulm/Donau, Hindenburgring 15, jako nabyvatelem, v jejímž důsledku má společnost Schwenk Dämmtechnik Beteiligungen GmbH získat 50% obchodní podíl ve společnosti DCD Ideal spol. s r.o., se sídlem Dynín 88, IČ: 47217022, a tím i možnost přímo kontrolovat tuto společnost, dle § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, návrhu listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 18/2008 ze dne 30. dubna 2008. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Charakteristika spojujících se soutěžitelů Společnost Schwenk Dämmtechnik Beteiligungen GmbH , se sídlem Spolková republika Německo, Ulm/Donau, Hindenburgring 15 (dále jen Schwenk ), respektive její dceřiné a mateřské společnosti jsou v rámci skupiny činné v oblasti výroby a prodeje izolačních materiálů (dále jen skupina Schwenk ). Na území České republiky je skupina Schwenk činná pouze prostřednictvím nabývané společnosti DCD Ideal spol. s r.o., se sídlem Dynín 88, IČ: 47217022 (dále jen DCD ), ve které držela před realizací předmětné transakce 50% obchodní podíl a v důsledku předmětné transakce tak navýší svůj obchodní podíl na 100%. Celkový čistý obrat dosažený skupinou Schwenk (mimo obratu DCD) na území České republiky činil v roce 2006 cca [ obchodní tajemství ] tis. Kč a celosvětový čistý obrat za stejné období byl ve výši [ obchodní tajemství ] mld. Kč. Společnost DCD je společností založenou podle českého právního řádu, jejíž obchodní podíly před realizací transakce drží společně nabyvatel, společnost Schwenk, a převodce, společnost Mathias Reichenberger Gesellschaft m.b.H., se sídlem Rakouská republika, Frankenmarkt, Fornacherstrasse 25 (dále jen Mathias Reichenberger ), a to každá po 50 % obchodního podílu. Společnost DCD je činná na území České republiky v oblasti výroby a prodeje stavebních hmot, a to konkrétně izolačních materiálů z expandovaného polystyrenu a lehkých stavebních desek z dřevěné vlny. Celkový čistý obrat dosažený společností DCD za poslední ukončené účetní období na území České republiky byl cca [ obchodní tajemství ] milionů Kč a celosvětový čistý obrat činil cca [ obchodní tajemství ] mil. Kč.
Právní rozbor K navrhované transakci má dojít na základě smlouvy o koupi a převodu obchodního podílu uzavřené dne 9. května 2008 mezi společnostmi Mathias Reichenberger, jako převodcem, a společností Schwenk, jako nabyvatelem. V důsledku výše uvedené smlouvy má společnost Schwenk získat 50% obchodní podíl ve společnosti DCD, a tím navýšit svůj stávající obchodní podíl na 100 %. V důsledku toho získá společnost Schwenk možnost vykonávat na základě právních skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Povinnost notifikace Úřadu se podle zákona vztahuje na transakce, které jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13 zákona, které jsou stanoveny v podobě obratu spojujících se soutěžitelů. Podle § 13 zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže a) celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo b) čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 3 soutěžitelem, nad nímž je získávána kontrola, je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč. Celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky byl nižší než 1,5 miliardy Kč a čistý obrat společnosti Schwenk na tomto území činil [ obchodní tajemství ] tis. Kč, tj. byl nižší než 250 milionů Kč, a čistý obrat společnosti DCD (nad níž je získávána kontrola) za poslední ukončené účetní období na území České republiky byl ve výši cca [ obchodní tajemství ] milionů Kč, tedy byl nižší než 1,5 mld. Kč. Spojující se soutěžitelé tedy zákonem požadovaných obratů nedosáhli, a předmětná transakce tak nepodléhá povolení Úřadu. Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel Sekce hospodářské soutěže
Rozhodnutí obdrží:
Dr. Rudolf Rentsch, advokát
AK Gleiss Lutz v.o.s.
Jugoslávská 29
120 00 Praha 2