UOHS S129/2004
Rozhodnutí: OF/S129/04-2956/04 Instance I.
Věc Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Typ správního řízení Zrušení rozhodnutí Úřadu
Typ rozhodnutí § 57 odst. 1 SŘ-rozkladu plně vyhověno (autoremedura)
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 25. 8. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 59 KB


S 129/04-2956/04 Brně dne 23. srpna 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nevyhověl Žádosti o poskytnutí informací ohledně nabytí kontroly nad společností Česká pojišťovna, a.s., podané dne 22. června 2004 Mgr. Markem Kreislem LL.M., advokátem, se sídlem Klimentská 46, Praha 1, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o svobodném přístupu k informacím"), a nevydal o tom žádné rozhodnutí. Podle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se má za to, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal rozhodnutí, kterým požadované informace odepřel. Proti tomuto fiktivnímu rozhodnutí podal účastník řízení, Mgr. Marek Kreisl LL.M., advokát, dne 22. července 2004 rozklad v souladu s ustanovením § 16 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím, kterým se domáhal, aby předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže napadené rozhodnutí zrušil a nařídil odboru fúzí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, aby mu požadovanou informaci poskytl. Podle § 57 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
r o z h o d l
takto:
Rozkladu účastníka řízení Mgr. Marka Kreisla LL.M., advokáta, se sídlem Klimentská 46, Praha 1, se plně vyhovuje a napadené rozhodnutí se
r u š í.
O d ů v o d n ě n í :
Podkladem rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") byly zejména Žádost o poskytnutí informací ohledně nabytí kontroly nad společností Česká pojišťovna, a.s., podaná dne 22. června 2004 Mgr. Markem Kreislem LL.M., advokátem, se sídlem Klimentská 46, Praha 1 (dále jen "Mgr. Kreisl" nebo "žadatel"), podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o svobodném přístupu k informacím"), a Rozklad proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, podaný dne 22. července 2004 Mgr. Kreislem.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil Mgr. Kreislovi, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění, popřípadě navrhnul jeho doplnění.
Mgr. Kreisl požádal dopisem ze dne 22. června 2004 (dále jen "žádost") podle zákona o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informace o tom, zda bylo Úřadu ohlášeno spojení soutěžitelů Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 16, Praha 1, a PPF Burzovní společnost a.s., se sídlem Na Pankráci 1658/121, Praha 4, event. jiného soutěžitele patřícího do skupiny PPF, a dále zda Úřad vedl v této věci správní řízení a pokud ano, o poskytnutí kopie příslušného rozhodnutí ve věci (dále též "žádaná informace").
Úřad v zákonem stanovené lhůtě 1 Mgr. Kreislovi žádanou informaci dle ustanovení § 14 odst. 3 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím neposkytl ani nevydal rozhodnutí dle ustanovení § 15 odst. 1 téhož zákona o tom, že žádosti nevyhovuje. Tento postup měl za následek dle § 15 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím uplatnění fikce vydání rozhodnutí, kterým Úřad poskytnutí žádané informace odepřel (dále též "rozhodnutí" nebo "fiktivní rozhodnutí").
Proti fiktivnímu rozhodnutí podal žadatel dne 22. července 2004, tzn. v zákonem stanovené lhůtě 2 , v souladu s ustanovením § 16 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím rozklad, ve kterém uvedl, že nesprávnost rozhodnutí Úřadu spatřuje v tom, že Úřad, jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím měl poskytnout žadateli žádanou informaci na základě jeho žádosti v souladu s generální klauzulí § 4 zákona o svobodném přístupu k informacím, jestliže požadovanou informaci nelze odepřít z žádného z důvodů taxativně uvedených v § 7, 9, 10 a 11 zákona o svobodném přístupu k informacím, a navrhl, aby předseda Úřadu toto rozhodnutí zrušil a nařídil prvostupňovému orgánu, aby žadateli žádanou informaci poskytl.
Po opětovném posouzení žádosti Úřad dospěl k závěru, že s ohledem na skutečnost, že žádané informace nejsou utajovanou skutečností ve smyslu ustanovení § 7 zákona o svobodném přístupu k informacím, obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 9 zákona o svobodném přístupu k informacím ani informacemi o majetkových poměrech ve smyslu ustanovení § 10 zákona o svobodném přístupu k informacím a ani se na ně nevztahuje ustanovení § 11 zákona o svobodném přístupu k informacím o dalších omezeních práva na informace, nelze žádané informace odepřít z žádného ze zákonem taxativně uvedených důvodů. Úřad tedy shledal podaný rozklad za důvodný, a proto využil možnosti autoremedury podle § 57 odst. 1 správního řádu a rozkladu žadatele, Mgr. Kreisla, v plném rozsahu vyhověl a napadené rozhodnutí zrušil. Toto rozhodnutí Úřad ve stanovené lhůtě vydává. Žádané informace poskytne Úřad žadateli do sedmi dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Marek Kreisl LL.M., advokát
Baker & McKenzie, v.o.s.
Klimentská 46
110 02 Praha1
1 jejíž poslední den připadl na 7. července 2004
2 jejíž poslední den připadl právě na 22. července 2004