UOHS S129/2001
Rozhodnutí: OF/S129/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci IVECO S.p.A
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 28. 11. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 74 KB

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
601 56 Brno, Joštova 8

ROZHODNUTÍ Č.j.: S 129/01-2244/01 V Brně dne 28. listopadu 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 129/01, zahájeném dne 29. října 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost IVECO S.p.A., se sídlem Via Puglia 35, 101 56 Turín, Itálie, ve správním řízení právně zastoupená Mgr. Davidem Křížem, se sídlem Dobrovského 74/II., Vysoké Mýto, na základě plné moci, ve věci udělení povolení ke spojení podniků, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a)zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě dohody uzavřené dne 17. 10. 2001, mezi společností IVECO, S.p.A., se sídlem Via Puglia 35, 101 56 Turín, Itálie, jako kupující a společnosti RENAULT S.A., se sídlem 13/15 Quai de Gallo, 92109 Boulogne-Billancourt, Francie, jako prodávající, v jejímž důsledku získá společnost IVECO, S.p.A., se sídlem Via Puglia 35, 101 56 Turín, Itálie, 50 % akcií a celkem bude vlastnit 100 % akcií společnosti IRISBUS Holding S.L., se sídlem Avenida de Aragon 402, Madrid, Španělsko, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
povoluje. Odůvodnění:
Při posuzování spojení podniků Úřad vycházel zejména z návrhu na zahájení správního řízení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, formuláře vztahujícího se ke spojení, dohodě o prodeji akcií a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 46/01 ze dne 14. listopadu 2001. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Notifikační podmínky
Ke spojení podniků má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě dohody uzavřené dne 17. 10. 2001, mezi společností IVECO, S.p.A. , se sídlem Via Puglia 35, 101 56 Turín, Itálie (dále jen " IVECO ") a společností RENAULT S.A. , se sídlem 13/15 Quai de Gallo, 92109 Boulogne-Billancourt, Francie (dále jen " RENAULT "), následkem které má dojít k prodeji 50% akcií společnosti IRISBUS Holding S.L. , se sídlem Avenida de Aragon 402, Madrid, Španělsko (dále jen " IRISBUS "), od společnosti RENAULT společnosti IVECO nebo některé její dceřiné společnosti, kterou IVECO určí.
Společnost IRISBUS , která byla doposud společným podnikem společnosti IVECO a společnosti RENAULT v poměru 50:50, tak přestane být společným podnikem a bude výhradně ovládána společností IVECO , kdy bude tato společnost vlastnit 100 % akcií společnosti IRISBUS .
Celkový celosvětový obrat společnosti IVECO činil v roce 2000 cca 151,8 mld. Kč, obdobný obrat společnosti IRISBUS byl ve výši cca 42 mld. Kč, je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona.
Dopady spojení
Společnost IRISBUS se prostřednictvím své dceřiné společnosti KAROSA a.s. účastní na území České republiky soutěže na trhu výroby autobusů a autokarů, kde tento trh se dále člení na trh městských autobusů, trh meziměstských autobusů a zájezdních autokarů.
Toto rozdělení trhu odpovídá klasifikaci uvedené v evropské směrnici č. 36 týkající se konstrukce vozidel pro veřejnou dopravu a rovněž byly trhy takto vymezeny v rozhodnutí Evropské komise No Comp/M.1672-Volvo/Scania ze dne 15.3. 2000.
Společnost IVECO je kontrolovaná společností IVECO N.V. , která je součástí koncernu FIAT GROUP , struktura koncernu však nebude tímto spojením dotčena. IVECO je mateřskou společností skupiny IVECO , zabývající se výrobou, prodejem nákladních automobilů a autobusů, dieselovými motory a jinými komponenty. Na trhu výroby autobusů a autokarů v České republice působí společnost IVECO prostřednictvím společnosti KAROSA a.s. (dále jen " KAROSA "), společnost IVECO dodávala své výrobky v omezené míře pouze na trh meziměstských autobusů, tržní podíl byl nižší než 0,5 %.
Jak vyplývá z uvedených údajů, obchodní činnosti spojujících se soutěžitelů se překrývají na území České republiky pouze na trhu meziměstských autobusů, kde však podíl dodávek společnosti KAROSA a IVECO zůstane téměř zachován vzhledem k výši tržního podílu společnosti IVECO , a tedy uskutečněním navrhovaného spojení nedojde k výraznému navýšení podílů na trhu. Dodávky společnosti IVECO na trh meziměstských autobusů se uskutečňují rovněž prostřednictvím dceřiné společnosti IRISBUS společnosti KAROSA . Spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku:
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 28.11.2001