UOHS S128/2008
Rozhodnutí: S128/2008/KS-09657/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů ROSA market s.r.o./PRAMEN CZ a.s.
Účastníci ROSA market s.r.o. PRAMEN CZ a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 5. 6. 2008

S 128/2008/KS-09657/2008/840 V Brně dne 19. května 2008
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 128/2008, zahájeném dne 17. dubna 2008 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu účastníka řízení, jímž je společnost ROSA market s.r.o., se sídlem Kroměříž, J. Silného 2683, IČ: 25506641, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů ROSA market s.r.o., se sídlem Kroměříž, J. Silného 2683, IČ: 25506641, a společnost PRAMEN CZ a.s., se sídlem Havlíčkův Brod, Průmyslová čp. 1285, IČ: 25271971, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě smluv o úplatném převodu cenných papírů uzavřených dne 27. března 2008 mezi společností W.E.L.L. Group a.s., se sídlem Praha 2, Sokolská č.p. 1796, IČ: 25945068, a Ing. J. K., vždy jako převodci, a společností ROSA market s.r.o., jako nabyvatelem, v jejichž důsledku nabude společnost ROSA market s.r.o. akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti PRAMEN CZ a.s., a tím získá i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
(1) Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
(2) Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 18/2008 ze dne 30. dubna 2008. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
(3) K předmětnému spojení soutěžitelů má dojít na základě smluv o úplatném převodu cenných papírů, které byly dne 27. března 2008 uzavřeny mezi společností W.E.L.L. Group a.s., se sídlem Praha 2, Sokolská č.p. 1796, IČ: 25945068, a Ing. J. K., vždy jako převodci, a společností ROSA market s.r.o., se sídlem Kroměříž, J. Silného 2683, IČ: 25506641 (dále jen ROSA market ), jako nabyvatelem.
(4) V důsledku výše uvedených smluv nabude společnost ROSA market akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti PRAMEN CZ a.s., se sídlem Havlíčkův Brod, Průmyslová čp. 1285, IČ: 25271971 (dále jen PRAMEN CZ ), čímž získá možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
(5) V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
(6) Společnost ROSA market je činná zejména v oblasti maloobchodního prodeje zboží denní spotřeby, tedy potravin, alkoholických nápojů, tabákových produktů a doplňkového nepotravinářského sortimentu konečným spotřebitelům. V České republice před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů společnost ROSA market přímo kontroluje například společnosti SMART goods s.r.o., která se zabývá obchodní, zprostředkovatelskou, reklamní a vydavatelskou činností, SMART estate s.r.o., zabývající se realitní činností a správou nemovitostí, SMART transport s.r.o., zabývající se zejména nákladní silniční dopravou, PDS velkoobchod s.r.o. či Velkoobchod TPH, spol. s r.o., obě činné v oblasti velkoobchodu a maloobchodu s potravinami a smíšeným zbožím. Maloobchodní prodejny skupiny navrhovatele, v nichž se prodává zboží denní spotřeby, se nacházejí v celkem 26 okresech v rámci území České republiky.
(7) Nabývaná společnost PRAMEN CZ rovněž působí především v oblasti maloobchodního prodeje zboží denní spotřeby, přičemž její maloobchodní prodejny jsou provozovány na území 21 okresů v České republice.
(8) Oba spojující se soutěžitelé se svými aktivitami v oblasti maloobchodního prodeje zboží denní spotřeby v rámci České republiky překrývají na území následujících okresů: Brno-venkov, Kolín, Chrudim, Žďár nad Sázavou, Liberec a Plzeň-město. Dopady spojení
(9) Za účelem zjištění, zda předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména v důsledku vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
(10) Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
(11) Jak je patrné z výše uvedeného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, působí jak společnost ROSA market, tak nabývaná společnost PRAMEN CZ v České republice v oblasti maloobchodního prodeje zboží denní spotřeby.
(12) V dosavadní rozhodovací praxi Úřadu [1] je z pohledu věcného oblast maloobchodního prodeje zboží denní spotřeby, zahrnující potraviny, nápoje, ovoce a zeleninu, tabákové výrobky a rovněž doplňkové nepotravinářské produkty domácí spotřeby (jako jsou například čistící prostředky, toaletní potřeby, papírové produkty a zdravotní potřeby) pojímána jako jeden věcně relevantní trh.
(13) Při zkoumání, zda se soutěž na věcném trhu maloobchodního prodeje zboží denní spotřeby odehrává za dostatečně homogenních soutěžních podmínek na území, které je představováno celou Českou republikou, případně na jiným způsobem vymezeném území, se rozhodovací praxe Úřadu přiklání buď k vymezení geografického relevantního trhu územím celé České republiky, s odůvodněním, že cenové a obchodní podmínky v dané oblasti se mezi jednotlivými regiony v rámci České republiky neliší [2] , nebo naznačuje, že se soutěž v předmětné oblasti odehrává na užším způsobem vymezeném území, přičemž zde bere v úvahu skutečnost, zda spojující se soutěžitelé svými aktivitami pokrývají celé území České republiky, či jeho část [3] , případně v souladu s praxí Evropské komise uvádí, že klíčovým kritériem pro geografické vymezení relevantního trhu maloobchodního prodeje zboží denní spotřeby může být snadná dosažitelnost maloobchodních prodejen spojujících se soutěžitelů konečnými zákazníky. [4] Při tomto pojetí geografického relevantního trhu nehraje roli skutečnost, zda daný soutěžitel působí po celém území daného státu, nebo například to, že rozhodování soutěžitele o sortimentu prodávaného zboží, reklamě, rozmístění prodejen či tvorbě cen se odehrávají na celostátní úrovni. V případě příklonu k tomuto užšímu vymezení geografického relevantního trhu by v podmínkách České republiky geografické trhy byly představovány přibližně územími jednotlivých okresů.
(14) V případě navrhovaného spojení soutěžitelů však Úřad mohl ponechat otázku vymezení geografického relevantního trhu otevřenou, neboť posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při žádné z možných definic geografického relevantního trhu.
(15) V oblasti maloobchodního prodeje zboží denní spotřeby totiž nepřesahuje tržní podíl navrhovatele v rámci celého území České republiky [ obchodní tajemství ] %, zatímco nabývaný soutěžitel v posuzované oblasti dosahuje tržního podílu ve výši [ obchodní tajemství ] %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů v posuzované oblasti tak po uskutečnění spojení nepřesáhne v rámci celého území České republiky [ obchodní tajemství ]. Při posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž na lokálních trzích maloobchodního prodeje zboží denní spotřeby bylo zjištěno, že v žádném z okresů, v nichž se aktivity spojujících se soutěžitelů překrývají, tedy na území okresů Brno-venkov, Kolín, Chrudim, Žďár nad Sázavou, Liberec a Plzeň-město, nepřesáhne po uskutečnění spojení tržní podíl spojením vzniklého subjektu hranici 10 %.
(16) Soutěžní prostředí se vyznačuje přítomností významných, kapitálově silných maloobchodních řetězců, jako jsou například skupina Schwarz (provozující síť maloobchodních prodejen Kaufland a diskontní řetězec Lidl), skupina REWE (provozující supermarkety Billa a DELVITA a síť diskontních prodejen Penny Market), skupina Ahold (provozující obchodní řetězce Hypernova a Albert), či společnost Tesco Stores ČR, a.s. Spojením vzniklý subjekt bude rovněž čelit konkurenci dalších významných soutěžitelů, a to například společnosti PLUS-DISCOUNT spol. s r.o., Globus ČR, k.s. nebo SPAR Česká obchodní společnost s.r.o. Uvedené zjištění o konkurentech spojujících se soutěžitelů ve zkoumané oblasti platí jak pro území celé České republiky, tak pro území jednotlivých okresů.
(17) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména pak nízkým tržním podílům spojujících se soutěžitelů, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v posuzovaných oblastech.
(18) Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
(19) Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel
Sekce hospodářské soutěže


PM: 5.6. 2008


Rozhodnutí obdrží:
ROSA market s.r.o.
k rukám Ing. Radka Horáka, jednatele
J. Silného 2683
767 01 Kroměříž

[1] Viz například rozhodnutí Úřadu ve věci sp. zn. S 30/05 Ahold Czech Republic/JULIUS MEINL , či rozhodnutí Úřadu ve věci sp. zn. S 123/07 ROSA market/TPH .
[2] Viz například rozhodnutí Úřadu ve věci sp. zn. S 123/07 ROSA market/TPH .
[3] Viz například rozhodnutí Úřadu ve věci sp. zn. S 218/07 HRUŠKA/PRAMEN Olomouc .
[4] Viz například rozhodnutí Evropské komise M.3905 Tesco/Carrefour . Uvedená judikatura Evropské komise ukazuje, že by tento užší geografický trh mohl zahrnovat území města, v němž se nachází maloobchodní prodejna příslušného soutěžitele a spádovou oblast, z níž lze danou prodejnu dosáhnout 20ti až 30ti minutovou jízdou autem.