UOHS S128/2004
Rozhodnutí: OF/S128/04-3093/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Obchodní tiskárny, a.s. a Jihočeské tiskárny, a.s.
Účastníci Obchodní tiskárny, akciová společnost
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 15. 9. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 70 KB


S 128/04-3093/04 V Brně dne 10.září 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 128/04, zahájeném dne 11. srpna 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Obchodní tiskárny, akciová společnost, se sídlem Plynárenská 233, Kolín IV, IČ: 00013790, ve správním řízení zastoupená JUDr. Dagmar Dubeckou, Ph.D., advokátkou, se sídlem Jungmannova 24, Praha 1, na základě plné moci ze dne 16. července 2004, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů Obchodní tiskárny, akciová společnost, se sídlem Plynárenská 233, Kolín IV, IČ: 00013790, a Jihočeské tiskárny, akciová společnost, se sídlem Vrbenská 23, České Budějovice, IČ: 00013854, ke kterému dochází na základě Smlouvy [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] mezi společnostmi Obchodní tiskárny, akciová společnost, jako nabyvatelem, a Euro-Druckservice Aktiengesellschaft, se sídlem Medienstraße 5, Pasov, Spolková republika Německo, jako převodcem, v jejímž důsledku získá společnost Obchodní tiskárny, akciová společnost akcie představující 86,19% podíl na základním kapitálu společnosti Jihočeské tiskárny, akciová společnost, a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb.,
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, vyjádření třetích stran, jakož i dalších skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb. (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 34/2004 ze dne 25. srpna 2004. Notifikační podmínky
K posuzované transakci dochází na základě Smlouvy [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] mezi společnostmi Obchodní tiskárny, akciová společnost, se sídlem Plynárenská 233, Kolín IV, IČ: 00013790 (dále jen "Obchodní tiskárny"), jako nabyvatelem, a Euro-Druckservice Aktiengesellschaft, se sídlem Medienstraße 5, Pasov, Spolková republika Německo (dále jen "Euro-Druckservice"), jako převodcem. V důsledku realizace předmětné transakce nabude společnost Obchodní tiskárny akcie představující 86,19% podíl na základním kapitálu společnosti Jihočeské tiskárny, se sídlem Vrbenská 23, České Budějovice, IČ: 00013854 (dále jen "Jihočeské tiskárny"), a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat.
Výše popsaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje rovněž transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a současně oba spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu v České republice čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Obchodní tiskárny se zabývá polygrafickou výrobou, zejména v oblasti tzv. ostatních tiskovin jako jsou tiskopisy, letáky, plakáty, etikety a jiné propagační materiály. Společnost Obchodní tiskárny, která kontroluje společnost Obchodní tiskárny Hořovice, a.s., se sídlem Sklenářka1390, Hořovice, IČ: 27155901, je součástí skupiny podniků kontrolované společností SPGroup, a.s., se sídlem Masarykovo nábř. 28, Praha 1, IČ: 63078571. Společnost SPGroup, a.s. je společnost holdingového typu a zabývá se ekonomickým poradenstvím, obchodem a zprostředkováním v oblasti obchodu. Společnost SPGroup, a.s. přímo či nepřímo kontroluje mj. společnosti: Burzovní společnost pro kapitálový trh, a.s., působící v oblasti obchodování na kapitálových trzích, Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., která je činná v oblasti pojišťovnictví, Jitka, a.s., zabývající se textilní výrobou, a Elektroporcelán Louny, a.s., jejíž hlavním výrobním programem je produkce elektrotechnické a užitkové keramiky.
Společnost Jihočeské tiskárny se rovněž zabývá polygrafickou výrobou, především výrobou různých druhů etiket, nálepek a štítků, kalendářů, plakátů a brožur. Je kontrolována společností Euro-Druckservice Aktiengesellschaft, která je součástí nadnárodního koncernu Verlagsgruppe Passau GmbH. Jednotlivé společnosti koncernu působí v oblasti vydavatelství deníků a časopisů, masmedií a polygrafie. Dopady spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy. Při vymezování relevantních trhů se zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
V souladu s předchozí rozhodovací praxí Úřadu 1 lze oblast polygrafické výroby členit na trh denního novinového tisku, trh časopisů a magazínů, trh knih a brožur a trh ostatních tiskovin, který lze dále dělit z hlediska účelu konečného použití například na segmenty etiket, tiskopisů a formulářů, propagačních tiskovin a potištěných flexibilních obalů, případně dle použitého materiálu (papír, karton, lepenka, PP, PET, apod.)
S ohledem na výrobní program spojujících se soutěžitelů vymezil Úřad v tomto případě relevantní trh z hlediska věcného jako trh ostatních tiskovin . Z hlediska geografického je relevantním trhem spojujících se soutěžitelů celá Česká republika .
V průběhu řízení Úřad posuzoval aktuální stav i možné dopady na tržní prostředí vyplývající ze spojení soutěžitelů. Z dostupných informací je zřejmé, že na trhu ostatních tiskovin obecně existuje konkurenční prostředí, zejména s ohledem na velkou míru zaměnitelnosti na straně nabídky, které zajišťují domácí i zahraniční soutěžitelé. K výraznějšímu překrytí činnosti spojujících se soutěžitelů dochází pouze v segmentu produkce etiket. Na relevantním trhu působí oba spojující se soutěžitelé, přičemž jejich společný tržní podíl činí cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %.
Pro zachování soutěžního prostředí je významný způsob výběru dodavatele polygrafických výrobků, který obvykle probíhá formou odběrateli vypsaných každoročních výběrových řízení za účasti domácích i zahraničních soutěžitelů. Rozhodujícím faktorem pro výběr dodavatele je pak nabídnutá cena při jinak zpravidla shodných podmínkách a kvalitě. Z šetření Úřadu vyplývá, že v důsledku posuzovaného spojení nejsou na trhu očekávány zásadní změny.
Na základě výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, že by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Z výše uvedeného důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Dagmar Dubecká, Ph.D.
AK Kocián Šolc Balaštík
Jungmannova 24
110 00 Praha 1
1 viz. rozhodnutí Úřadu S 143/01-2341/01